Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 30/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

Số hiệu: 30/2018/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 01/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Chế độ báo cáo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 30/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Theo đó, các loại báo cáo mà thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thực hiện bao gồm:

- Báo cáo tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo theo mẫu tại Phụ lục I Thông tư 30 vào ngày 20 hàng tháng.

- Báo cáo về lượng thóc, gạo thực tế tồn kho theo từng chủng loại cụ thể để tổng hợp số liệu phục vụ công tác điều hành theo mẫu tại Phụ lục II Thông tư 30 vào thứ 5 hàng tuần.

- Báo cáo định kỳ hàng quý trước ngày 20 của tháng đầu quý kế tiếp, báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 20/01 của năm kế tiếp cho Bộ Công Thương theo Mẫu số 04 lục kèm theo Nghị định 107.

- Báo cáo đột xuất quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 107 theo yêu cầu của Bộ Công Thương về tình hình thị trường xuất khẩu, tình hình sản xuất, giá thóc gạo, tình hình sản xuất kinh doanh…

Thông tư 30/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018.

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2018/TT-BCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2018/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo (sau đây viết tắt là Nghị định số 107/2018/NĐ-CP);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về:

1. Giao dịch xuất khẩu gạo vào thị trường có hợp đồng tập trung và việc ký kết, tổ chức thực hiện hợp đồng tập trung.

2. Chế độ báo cáo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương II

GIAO DỊCH XUẤT KHẨU GẠO VÀO THỊ TRƯỜNG CÓ HỢP ĐỒNG TẬP TRUNG VÀ VIỆC KÝ KẾT, TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TẬP TRUNG

Điều 3. Chỉ định thương nhân đầu mối giao dịch

1. Việc chỉ định thương nhân đầu mối giao dịch hợp đồng tập trung căn cứ vào các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.

2. Trường hợp từ hai thương nhân trở lên được chỉ định làm đầu mối tại một thị trường có hợp đồng tập trung thì thực hiện cơ chế đầu mối luân phiên theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Điều 4. Cơ chế đầu mối luân phiên

1. Cơ chế đầu mối luân phiên là cơ chế được áp dụng khi có từ hai thương nhân trở lên được chỉ định làm đầu mối tại một thị trường có hợp đồng tập trung nhưng cơ quan có thẩm quyền, hoặc nhà nhập khẩu nước ngoài được chỉ định yêu cầu mỗi đợt đấu thầu nhập khẩu gạo theo hợp đồng tập trung chỉ có một thương nhân được tham gia ký kết, giao dịch hợp đồng.

2. Trình tự cơ chế đầu mối luân phiên như sau:

a) Chậm nhất là 01 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của nước nhập khẩu về việc nhập khẩu gạo, thương nhân đến lượt luân phiên báo cáo Bộ Công Thương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam về khả năng tham gia đợt đấu thầu.

Trường hợp thương nhân đầu mối đến lượt luân phiên kiến nghị không tham gia thì phải báo cáo rõ nguyên nhân với Bộ Công Thương, thông báo với Hiệp hội Lương thực Việt Nam và (các) thương nhân đầu mối khác.

b) Chậm nhất là 01 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị từ chối tham gia đấu thầu của thương nhân đầu mối đến lượt luân phiên, thương nhân đầu mối đến lượt luân phiên liền tiếp theo trao đổi thống nhất với Hiệp hội Lương thực Việt Nam về khả năng tham gia đấu thầu.

Việc thay thế đi giao dịch, dự thầu sẽ không được tính là lượt luân phiên của thương nhân được cử đi thay thế và thương nhân được tiếp tục tham gia dự thầu đợt đấu thầu tiếp theo theo đúng lượt luân phiên chính thức của mình.

c) Trường hợp tất cả các thương nhân đầu mối không tham gia đợt đấu thầu, Hiệp hội Lương thực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương lý do các thương nhân đầu mối không tham dự và có thể đề xuất thương nhân khác tham gia giao dịch, dự thầu.

d) Thương nhân tham gia đợt đấu thầu báo cáo Bộ Công Thương trong trường hợp cần hỗ trợ thủ tục liên quan đến việc giao dịch, dự thầu.

3. Phân bổ chỉ tiêu cho các thương nhân đầu mối theo cơ chế luân phiên như sau:

Thương nhân đầu mối theo cơ chế luân phiên được trực tiếp xuất khẩu 20% lượng gạo trong hợp đồng tập trung, trong đó:

Thương nhân đầu mối ký kết hợp đồng tập trung được thực hiện 2/3 (hai phần ba) số lượng 20% lượng gạo trong hợp đồng tập trung. Các thương nhân đầu mối không tham gia ký kết hợp đồng tập trung được phân bổ thực hiện 1/3 (một phần ba) số lượng 20% lượng gạo trong hợp đồng tập trung.

Điều 5. Trách nhiệm của các thương nhân đầu mối trong cơ chế đầu mối luân phiên

1. Thương nhân đầu mối ký kết hợp đồng tập trung theo cơ chế đầu mối luân phiên có trách nhiệm:

a) Thực hiện các trách nhiệm quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.

b) Thực hiện 2/3 (hai phần ba) lượng gạo mà các thương nhân được phân giao nhưng không thực hiện hoặc trả lại.

2. Thương nhân đầu mối không ký kết hợp đồng tập trung theo cơ chế đầu mối luân phiên có trách nhiệm:

a) Cùng thương nhân đầu mối ký kết hợp đồng tập trung và Hiệp hội Lương thực Việt Nam xây dựng phương án giao dịch, dự thầu.

b) Phối hợp với thương nhân đầu mối ký kết hợp đồng tập trung theo dõi tình hình thị trường và các vấn đề liên quan đến đợt đấu thầu; trao đổi với Hiệp hội Lương thực Việt Nam về phương án giao dịch, dự thầu.

c) Tham gia chuẩn bị nguồn hàng để thực hiện hợp đồng; cùng thương nhân đầu mối ký kết hợp đồng tập trung tổ chức thực hiện hợp đồng đã ký.

d) Thực hiện 1/3 (một phần ba) lượng gạo mà các thương nhân được phân giao nhưng không thực hiện hoặc trả lại.

Điều 6. Đối tượng phân bổ chỉ tiêu ủy thác xuất khẩu

1. Việc phân bổ chỉ tiêu thực hiện hợp đồng tập trung cho các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo để uỷ thác xuất khẩu thực hiện theo quy định và tiêu chí quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 19 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.

2. Hiệp hội Lương thực Việt Nam không được phân bổ chỉ tiêu xuất khẩu ủy thác cho các thương nhân không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo được cấp theo quy định của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP .

Điều 7. Quy trình phân bổ chỉ tiêu ủy thác xuất khẩu

1. Sau khi nhận được báo cáo của thương nhân đầu mối về việc đàm phán, giao dịch, dự thầu hoặc kết quả ký kết hợp đồng tập trung, Hiệp hội Lương thực Việt Nam thông báo ngay bằng văn bản cho các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo biết để đăng ký chỉ tiêu ủy thác xuất khẩu.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có thông báo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, thương nhân gửi hồ sơ đăng ký chỉ tiêu ủy thác xuất khẩu đến Hiệp hội Lương thực Việt Nam bằng văn bản hoặc thư điện tử (email), hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị được phân bổ chỉ tiêu ủy thác xuất khẩu của thương nhân, trong đó nêu rõ số lượng, chủng loại gạo nhận xuất khẩu ủy thác.

b) Báo cáo thành tích xuất khẩu gạo trực tiếp 06 tháng trước đó và tình hình tồn kho thóc, gạo (theo từng chủng loại) của thương nhân, trong đó nêu rõ lượng gạo tồn kho do mua tạm trữ theo chỉ đạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu có).

c) Báo cáo kết quả xây dựng vùng nguyên liệu và thu mua thóc, gạo sản xuất ra từ vùng nguyên liệu của thương nhân (nếu có xây dựng vùng nguyên liệu).

Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký quá thời hạn nêu tại khoản 2 Điều này, tính theo dấu bưu điện nơi nhận hoặc theo thời điểm nhận thư điện tử (email), sẽ không được xem xét, phân bổ chỉ tiêu.

3. Căn cứ hồ sơ đăng ký của thương nhân, cân đối nguồn gạo hàng hóa và tình hình mùa vụ thu hoạch trong nước, Hiệp hội Lương thực Việt Nam lập phương án phân bổ chỉ tiêu thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư này, thông báo bằng văn bản để các thương nhân đã đăng ký biết, thực hiện.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam theo dõi, đôn đốc việc thực hiện hợp đồng tập trung, bao gồm cả việc ký kết, thực hiện hợp đồng ủy thác xuất khẩu và báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Công Thương.

Điều 8. Trả lại chỉ tiêu ủy thác xuất khẩu

1. Trong trường hợp thương nhân không thực hiện được toàn bộ hoặc một phần chỉ tiêu ủy thác đã được phân bổ thì thương nhân phải có văn bản trả lại chỉ tiêu đó gửi cho các thương nhân đầu mối và Hiệp hội Lương thực Việt Nam trong vòng 3 ngày kể từ ngày có quyết định phân bổ chỉ tiêu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Quá thời hạn trên, thương nhân bị xác định là không thực hiện chỉ tiêu ủy thác.

2. Trên cơ sở tổng hợp lượng gạo mà các thương nhân trả lại chỉ tiêu ủy thác xuất khẩu hoặc không thực hiện, Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân bổ lại cho các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo khác hoặc cho thương nhân đầu mối giao dịch, ký kết hợp đồng. Trường hợp phân bổ lại cho các thương nhân đầu mối trong cơ chế đầu mối luân phiên thì thực hiện theo nguyên tắc thương nhân đầu mối ký kết hợp đồng tập trung thực hiện 2/3 (hai phần ba) lượng gạo, các thương nhân đầu mối không ký kết hợp đồng tập trung thực hiện 1/3 (một phần ba) lượng gạo.

Chương III

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA THƯƠNG NHÂN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

Điều 9. Báo cáo tình hình ký kết, thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo và lượng thóc gạo, tồn kho

1. Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, thương nhân báo cáo Bộ Công Thương tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo theo Biểu mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Định kỳ vào thứ 5 hàng tuần, thương nhân báo cáo Bộ Công Thương về lượng thóc, gạo thực tế tồn kho của thương nhân theo từng chủng loại cụ thể để tổng hợp số liệu phục vụ công tác điều hành. Biểu mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Báo cáo dưới dạng tệp dữ liệu điện tử được gửi đến Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) qua hòm thư điện tử: phongnlts@moit.gov.vn. Trong trường hợp có trục trặc kỹ thuật ảnh hưởng đến việc gửi dữ liệu, thương nhân gửi bản fax báo cáo về Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) qua số fax: 024.22205520.

Điều 10. Báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm và báo cáo đột xuất

1. Thương nhân thực hiện Báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 107/2018/NĐ-CP .

Báo cáo định kỳ hàng quý, thương nhân gửi về Bộ Công Thương trước ngày 20 của tháng đầu quý kế tiếp. Báo cáo định kỳ hàng năm, thương nhân gửi về Bộ Công Thương trước ngày 20 tháng 01 của năm kế tiếp.

2. Thương nhân thực hiện Báo cáo đột xuất quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP theo yêu cầu của Bộ Công Thương về tình hình thị trường xuất khẩu, tình hình sản xuất, giá thóc gạo, tình hình sản xuất kinh doanh và các yêu cầu khác phục vụ mục đích quản lý điều hành xuất khẩu gạo.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.

2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

3. Thương nhân đã được chỉ định làm đầu mối giao dịch trước khi Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc hợp đồng đã ký.

4. Đối với hợp đồng xuất khẩu gạo đã được đăng ký, hợp đồng tập trung đã được phân bổ thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện.

5. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, cơ quan, tổ chức và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, XNK (15).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC I

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG TÌNH HÌNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…….., ngày ….. tháng ….. năm ....

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO

(Tháng...........Năm.............)

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu)

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018, thương nhân báo cáo tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo như sau:

1. Tên thương nhân:

2. Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo:

3. Điện thoại:                                                  Fax:

4. Tình hình xuất khẩu của thương nhân từ ngày 15 tháng trước đến ngày 15 của tháng thực hiện báo cáo:

a) Theo chủng loại gạo xuất khẩu

Loại hợp đồng

STT

Chủng loại gạo

Phẩm cấp

Trị giá FOB

(USD)

Lượng xuất khẩu

(Tấn)

Hợp đồng thương mại

1

Gạo trắng

5% tấm

 

 

2

Gạo trắng

15% tấm

 

 

3

Gạo trắng

25% tấm

 

 

4

Gạo trắng

Loại khác

 

 

5

Gạo đồ

 

 

 

6

Gạo nếp

 

 

 

7

Gạo thơm

 

 

 

8

Gạo japonica

 

 

 

9

Gạo tấm

 

 

 

10

Loại khác

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

Hợp đồng tập trung (kể cả ủy thác xuất khẩu)

1

Gạo trắng

5% tấm

 

 

2

Gạo trắng

15% tấm

 

 

3

Gạo trắng

25% tấm

 

 

4

Gạo đồ

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

b) Theo thị trường xuất khẩu

Kỳ báo cáo

STT

Thị trường xuất khẩu

(viết tên tiếng Anh)

Trị giá FOB

(USD)

Lượng xuất khẩu

(Tấn)

Hợp đồng thương mại

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

Hợp đồng tập trung (kể cả ủy thác xuất khẩu)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

5. Tình hình ký kết hợp đồng của thương nhân từ ngày 15 tháng trước đến ngày 15 của tháng thực hiện báo cáo:

a) Hợp đồng thương nhân mới ký kết:

STT

Loại hợp đồng

Ngày hợp đồng

Chủng loại gạo

Phẩm cấp

Thị trường xuất khẩu

Số lượng

(Tấn)

Trị giá FOB (USD)

Thời gian giao hàng (giao toàn bộ/giao theo đợt)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

b) Hợp đồng đã ký kết mà thương nhân hủy:

STT

Loại hợp đồng

Ngày hợp đồng

Chủng loại gạo

Phẩm cấp

Thị trường xuất khẩu

Số lượng

(Tấn)

Trị giá FOB (USD)

Ngày hủy hợp đồng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Ghi chú:

- Chủng loại gạo chia theo: gạo trắng, gạo đồ, gạo nếp, gạo thơm, gạo japonica, gạo tấm, loại khác.

- Phẩm cấp chia theo gạo 5% tấm, 15% tấm, 25% tấm, 100% tấm, loại khác.

- Thị trường xuất khẩu viết tên tiếng Anh của nước xuất khẩu.

- Trong trường hợp hợp đồng quy định điều kiện giao hàng khác điều kiện FOB, thương nhân quy đổi để có giá trị FOB.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

PHỤ LỤC II

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG TUẦN LƯỢNG THÓC, GẠO TỒN KHO CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

 

BÁO CÁO LƯỢNG THÓC, GẠO TỒN KHO

(Tuần từ ngày… tháng....năm....đến ngày… tháng… năm….)

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu)

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo báo cáo lượng thóc, gạo tồn kho như sau:

1. Tên thương nhân:

2. Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo:

3. Điện thoại:                             Fax:

4. Email:                                    Website:

5. Lượng thóc, gạo tồn kho:

STT

Chủng loại thóc, gạo

Lượng tồn kho tại thời điểm báo cáo (Tấn)

Gạo

Thóc

1

Gạo trắng

 

 

2

Gạo đồ

 

 

3

Gạo nếp

 

 

4

Gạo thơm

 

 

5

Gạo japonica

 

 

6

Gạo tấm

 

 

7

Loại khác:

 

 

Tổng cộng

 

 

Thương nhân cam kết về nội dung báo cáo trên đây./.

 

Đồng kính gửi:
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Sở Công Thương địa phương.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

 

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 30/2018/TT-BCT

Hanoi, October 01, 2018

 

CIRCULAR

ON ELABORATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 107/2018/ND-CP DATED AUGUST 15, 2018 ON RICE EXPORT

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government's Decree No.107/2018/ND-CP dated August 15, 2018 on rice export (hereinafter referred to as “Decree No.107/2018/ND-CP”);

At the request of the Director of the Import-Export Department;

The Minister of Industry and Trade promulgates a Circular elaborating a number of articles of the Government's Decree No. 107/2018/ND-CP dated August 15, 2018 on rice export.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular provides regulations on:

1. The export of rice under centralized contracts and the conclusion and performance of centralized contracts.

2. Reporting by rice exporters.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to rice exporters and relevant authorities, organizations and individuals.

Chapter II

EXPORT OF RICE UNDER CENTRALIZED CONTRACTS, CONCLUSION AND PERFORMANCE OF CENTRALIZED CONTRACTS

Article 3. Designating leading exporters in rice transactions

1. Qualified rice exporters shall be selected and designated to play the leading role in the rice transactions conducted under centralized contracts in conformity with criteria set forth in Clause 2 Article 19 of the Decree No. 107/2018/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Rotation mechanism for leading role

1. The rotation mechanism for leading role applies in case there are two rice exporters or more designated to play the leading role for an export market under a centralized contract but only one exporter is allowed to bid to supply rice and conclude the centralized contract after winning the bidding as requested by a regulatory authority or authorized importer of the importing country.

2. Procedures of the rotation mechanism for leading role:

a) Within 01 day from the receipt of the notification of rice import from the importing country, the leading exporter in his/her turn shall submit reports to the Ministry of Industry and Trade and the Vietnam Food Administration on his/her capacity to win the bidding.

If the leading exporter refuses to participate in the bidding in his/her turn, he/she must provide written reasons for such refusal to the Ministry of Industry and Trade, and inform the Vietnam Food Administration and other leading exporter(s) of such refusal.

b) Within 01 day from the receipt of the written notification of refusal to participate in the bidding from the leading exporter in turn, the other leading exporter in his/her turn shall reach an agreement with the Vietnam Food Association on his/her participation in the bidding.

In this case, the exporter who conducts transactions or participates in the bidding instead of the leading exporter in his/her turn as regulated shall not lose his/her turn and is allowed to participate in the following bidding according to his/her official turn.

c) If all of designated leading exporters refuse to participate in the bidding, the Vietnam Food Association shall submit a report which specifies reasons for refusal to participate in the bidding by leading exporters and proposes other exporters qualified to participate in the bidding to the Ministry of Industry and Trade.

d) The exporter participating in the bidding may request the Ministry of Industry and Trade to assist the completion of relevant procedures, if necessary.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Leading exporters following the rotation mechanism are allowed to directly export 20% of the rice quantity specified in the signed centralized contract, in which, the leading exporter that is a party of the centralized contract is allowed to supply 2/3 of that 20% of the rice quantity specified in the centralized contract, and the remains are supplied by other leading exporters.

Article 5. Responsibilities of leading exporters under rotation mechanism

1. Leading exporters that enter into centralized contracts under the rotation mechanism shall:

a) Discharge responsibilities mentioned in Clause 4 Article 19 of the Decree No. 107/2018/ND-CP.

b) Supply 2/3 of the rice quantity which the in-charge exporters as designated fail to supply.

2. Leading exporters that do not enter into centralized contracts under the rotation mechanism shall:

a) Cooperate with leading exporters that directly enter into centralized contracts and the Vietnam Food Administration in formulating rice export or bidding plans.

b) Cooperate with leading exporters that directly enter into centralized contracts in monitoring market developments and issues concerning the bidding; discuss with the Vietnam Food Administration about rice export or bidding plans.

c) Prepare rice products for exporting under centralized contracts; perform the signed centralized contracts together with leading exporters that directly enter into those centralized contracts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Entities to be allocated entrusted export quotas

1. The quantity of rice to be exported under the signed centralized contracts shall be allocated to rice exporters for carrying out the entrusted export in conformity with regulations and criteria set forth in Clause 6 and Clause 7 Article 19 of the Decree No. 107/2018/ND-CP.

2. The Vietnam Food Administration shall not allocate entrusted export quotas to rice exporters who fail to obtain the certificate of eligibility to export rice from competent authorities as regulated in the Decree No. 107/2018/ND-CP.

Article 7. Procedures for allocation of entrusted export quotas

1. Upon the receipt of the report from the leading exporter on negotiation, bidding or conclusion of a centralized contract, the Vietnam Food Administration shall request rice exporters in writing to register their entrusted export quotas.

2. Within 07 business days from the receipt of written request from the Vietnam Food Administration, rice exporters shall submit an application for registration of entrusted export quotas to the Vietnam Food Administration either by hand or by email. The application documentation includes:

a) The application form for registration of entrusted export quota, which specifies the quantity and type of rice to be exported under entrustment.

b) The report on rice export for the last 06 months and on unhusked and husked rice inventories (sorted by type) of the exporter, which specifies the quantity of rice bought for reserve purpose at the direction of regulatory authorities (if any).

c) The report on the establishment of rice material zones and purchase of unhusked and husked rice from these zones (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Based on received application documentation, the balancing of rice sources and domestic farming status, the Vietnam Food Administration shall formulate a plan for allocation of export quotas in conformity with regulations in Article 6 hereof, and inform rice exporters of their allocated rice quotas.

The Vietnam Food Administration shall monitor and expedite the performance of the signed centralized contracts, including the conclusion and performance of entrusted export contracts, and submit reports thereof to the Ministry of Industry and Trade.

Article 8. Refusal to accept allocated export quota

1. If a rice exporter is unable to partially or entirely supply the rice quantity as allocated, he/she must hand over the rice quantity which he/she cannot supply to leading exporters and the Vietnam Food Administration within 03 days from the date on which he/she receives the decision on allocation of entrusted export quota from the Vietnam Food Administration. Over the said time limit, it’s determined that he/she fails to fulfill the task.

2. Upon the aggregation of the rice quantity which rice exporters fail to supply as reported, the Vietnam Food Administration shall allocate unrealized entrusted export quotas to other rice exporters or leading exporters concluding centralized contracts. If the rice quotas are allocated to leading exporters under the rotation mechanism, 2/3 of the rice quantity shall be allocated to the leading exporter that directly enters into the centralized contract and the remains shall be allocated to other leading exporters.

Chapter III

REPORTING BY RICE EXPORTERS

Article 9. Reports on rice export contracts and unhusked and husked rice inventories

1. On the 20th of every month, each exporter shall submit a report to the Ministry of Industry and Trade on the conclusion and performance of rice export contracts made according to the report form stated in the Appendix I enclosed herewith.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Report files shall be electronically sent to the Ministry of Industry and Trade (via the Import-Export Department) via email: phongnlts@moit.gov.vn. In case of failure to send electronic files because of technical errors, reports may be sent to the Ministry of Industry and Trade (via the Import-Export Department) via fax number: 024.22205520. 

Article 10. Quarterly, annual and ad hoc reports

1. Rice exporters shall prepare quarterly and annual reports according to Form No. 04 provided in the Appendix enclosed with the Decree No. 107/2018/ND-CP

Quarterly reports shall be submitted to the Ministry of Industry and Trade by the 20th of the first month of the following quarter. Annual reports shall be submitted to the Ministry of Industry and Trade by January 20 of the following year.

2. Rice exporters are required to submit ad hoc reports under regulations in Clause 4 Article 24 of the Decree No. 107/2018/ND-CP at the request of the Ministry of Industry and Trade on the export market, the rice production, husked and unhusked rice prices, their business operations and other requested contents for serving the purposes of rice export management.

Chapter IV

IMPLEMENTATION

Article 11. Effect

1. This Circular shall come into force as from November 15, 2018.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Rice export contracts which are concluded by the exporters who are designated to play the leading role in rice transactions before the date of entry into force of this Circular shall be performed until their expiry dates.

4. Rice export contracts and concentrated contracts of which the rice quantity has been allocated to rice exporters before the date of entry into force of this Circular shall remain valid.

5. Difficulties that arise during the implementation of this Circular must be promptly reported to the Ministry of Industry and Trade for consideration./,

 

 

MINISTER
Tran Tuan Anh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 30/2018/TT-BCT ngày 01/10/2018 hướng dẫn Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.601

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198