Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 17/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 38/2014/TT-BCT hướng dẫn kinh doanh xăng dầu

Số hiệu: 17/2021/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 15/11/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bổ sung quy định về điều hành giá xăng dầu

Ngày 15/11/2021, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 17/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 38/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Trong đó, có bổ sung quy định về điều hành giá xăng dầu.

Cụ thể, các mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở là những mặt hàng xăng, dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường gồm xăng sinh học, xăng khoáng, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Bộ Công Thương xác định từng mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng nhiều nhất thuộc các nhóm mặt hàng xăng sinh học, xăng khoáng, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút để thực hiện công bố giá cơ sở.

Bên cạnh đó, định kỳ, trước ngày 29 của tháng cuối Quý, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu:

Báo cáo sản lượng bán xăng dầu trong nước theo từng chủng loại theo Mẫu số 7a tại Phụ lục kèm theo Thông tư 17/2021 trong kỳ từ ngày 21 tháng trước liền kề tháng đầu tiên của Quý đến ngày 20 tháng cuối Quý về Bộ Công Thương.

Báo cáo này để tổng hợp tính toán, xác định tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn trong nước và nhập khẩu trong công thức giá cơ sở.

Thông tư 17/2021/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 02/01/2022.

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2021/TT-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 38/2014/TT-BCT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2014/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (Thông tư số 38/2014/TT-BCT) như sau

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:

"1. Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (Nghị định số 83/2014/NĐ-CP) và Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (Nghị định số 95/2021/NĐ-CP).”

2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2 như sau:

a) Sửa đổi khoản 3 và khoản 4 như sau:

“3. Bên bán xăng dầu:

a) Là thương nhân đầu mối hoặc doanh nghiệp được giao quyền bao tiêu toàn bộ sản phẩm xăng dầu của nhà máy sản xuất xăng dầu (trong trường hợp nhà máy sản xuất không trực tiếp bán xăng dầu thành phẩm) bán cho thương nhân đầu mối khác hoặc cho thương nhân phân phối xăng dầu;

b) Là thương nhân phân phối xăng dầu bán xăng dầu cho thương nhân phân phối xăng dầu khác hoặc bán xăng dầu cho đơn vị sản xuất sử dụng xăng dầu trực tiếp.”

“4. Bên mua xăng dầu:

a) Là thương nhân đầu mối mua xăng dầu của thương nhân đầu mối khác;

b) Là thương nhân phân phối xăng dầu mua xăng dầu của các thương nhân đầu mối hoặc của thương nhân phân phối xăng dầu khác;

c) Là đơn vị sử dụng xăng dầu trực tiếp phục vụ cho hoạt động sản xuất.”

b) Bổ sung khoản 8 như sau:

“8. Giá xăng dầu thế giới là giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường Singapore của hãng tin S&P Global Platt hoặc hãng tin khác có uy tín và chất lượng tương đương công bố.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận

1. Thương nhân có nhu cầu cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu; Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương, Sở Công Thương qua đường công văn hoặc qua mạng điện tử theo địa chỉ do Bộ Công Thương, Sở Công Thương thông báo trên trang thông tin điện tử.

2. Thủ tục hành chính do Bộ Công Thương thực hiện

a) Đối với thủ tục hành chính cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

b) Đối với thủ tục hành chính cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

c) Đối với thủ tục hành chính cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên) thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

d) Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ; Mẫu số 6, Mẫu số 8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP .

3. Thủ tục hành chính do Sở Công Thương thực hiện

a) Đối với thủ tục hành chính cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn một (01) tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương) thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

b) Đối với thủ tục hành chính cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

c) Đối với thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

d) Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 4, Mẫu số 8, Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP .”

4. Bổ sung Điều 6a sau Điều 6 như sau:

“Điều 6a. Điều hành giá xăng dầu

1. Các mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở là những mặt hàng xăng, dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường gồm xăng sinh học, xăng khoáng, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút. Bộ Công Thương xác định từng mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng nhiều nhất thuộc các nhóm mặt hàng xăng sinh học, xăng khoáng, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút để thực hiện công bố giá cơ sở.

2. Báo cáo lượng xăng dầu sản xuất trong nước: Định kỳ, trước ngày 29 của tháng cuối Quý, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu báo cáo sản lượng bán xăng dầu trong nước theo từng chủng loại theo Mẫu số 7a tại Phụ lục kèm theo Thông tư này trong kỳ từ ngày 21 tháng trước liền kề tháng đầu tiên của Quý đến ngày 20 tháng cuối Quý về Bộ Công Thương để tổng hợp tính toán, xác định tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn trong nước và nhập khẩu trong công thức giá cơ sở.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 7 như sau:

“7. Bán buôn xăng dầu cho đơn vị sản xuất, tiêu dùng trực tiếp.

Công ty con của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp được thực hiện các công việc theo nội dung ủy quyền của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, bao gồm:

a) Ký hợp đồng bán xăng dầu cho thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khác và bán xăng dầu cho đơn vị sản xuất, tiêu dùng trực tiếp;

b) Ký hợp đồng bán xăng dầu cho thương nhân phân phối xăng dầu;

c) Ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu;

d) Ký hợp đồng giao đại lý.”

6. Bổ sung Điều 11a như sau:

“Điều 11a. Thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ

1. Thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ là thiết bị bao gồm đồng hồ đo xăng dầu và thùng chứa xăng, dầu có sức chứa tĩnh tại nhiệt độ thực tế không quá 200 lít/thiết bị.

2. Địa bàn được phép hoạt động của thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ là những địa bàn thuộc các huyện theo danh mục kèm theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định này.”

7. Sửa đổi Điều 12 như sau:

“Điều 12. Đăng ký hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu hàng năm

1. Trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu gửi một (01) bộ hồ sơ đăng ký hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của năm kế tiếp theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước).

2. Trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của thương nhân, căn cứ nhu cầu xăng dầu của nền kinh tế quốc dân và đăng ký của thương nhân, Bộ Công Thương giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu phục vụ tiêu thụ nội địa cả năm theo cơ cấu chủng loại cho từng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

3. Trường hợp không phân giao hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu, thương nhân gửi công văn về Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 9 hàng năm.

5. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo tiến độ nhập khẩu hoặc mua xăng dầu trong nước theo quy định hoặc theo văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương trong trường hợp Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn cụ thể tiến độ nhập khẩu hoặc mua xăng dầu trong nước để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước.”

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 như sau:

“4. Việc xuất khẩu xăng dầu của thương nhân sản xuất xăng dầu thực hiện theo kế hoạch (hoặc kế hoạch điều chỉnh) đã được Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) xác nhận theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.”

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 14 như sau:

“3. Thời gian xăng dầu kinh doanh tạm nhập, tái xuất được lưu giữ tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.”

“4. Thương nhân được phép tạm nhập xăng dầu và nguyên liệu theo lô lớn và tái xuất nguyên lô hoặc theo từng lô nhỏ từ các kho chứa nội địa của thương nhân theo đúng số lượng và chủng loại đã tạm nhập trừ đi lượng hao hụt không cao hơn lượng hao hụt theo định mức trong quá trình tiếp nhận và tồn chứa.”

10. Bổ sung điểm c khoản 3 Điều 16 như sau:

“c) Trường hợp thương nhân sản xuất xăng dầu gặp sự cố bất khả kháng dẫn tới gián đoạn hoạt động sản xuất, không bảo đảm được việc giao hàng cho thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo các hợp đồng đã ký, thương nhân sản xuất xăng dầu hoặc doanh nghiệp được giao quyền bao tiêu toàn bộ sản phẩm của nhà máy sản xuất xăng dầu (trong trường hợp nhà máy sản xuất không trực tiếp bán xăng dầu thành phẩm) được nhập khẩu xăng dầu thành phẩm để bảo đảm thực hiện các hợp đồng bán xăng dầu đã ký sau khi đăng ký với Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) theo thủ tục quy định tại điểm b khoản này.”

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số nội dung sau

1. Thay thế một số cụm từ tại Thông tư số 38/2014/NĐ-CP như sau:

a) Thay thế cụm từ “thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu” bằng cụm từ “thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu”.

b) Thay thế cụm từ “Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu” bằng cụm từ “Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.”.

c) Thay thế cụm từ “thương nhân sản xuất xăng dầu” bằng cụm từ “thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu”.

2. Bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 38/2014/TT-BCT và Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh đánh giá sự phù hợp, xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương như sau:

a) Bãi bỏ khoản 2 Điều 3 và khoản 10 Điều 7 của Thông tư số 38/2014/TT-BCT.

b) Bãi bỏ Điều 1 của Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh đánh giá sự phù hợp, xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2022.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Việc đăng ký hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu bắt đầu thực hiện từ tháng 11 năm 2022 để đăng ký cho năm 2023.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Các thương nhân sản xuất, kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt và tổng hợp số liệu thực tế tại đơn vị, báo cáo về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) các nội dung theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2014/TT-BCT và Thông tư này. Các báo cáo được gửi đến Bộ Công Thương bằng văn bản và qua hệ thống thư điện tử theo địa chỉ : xangdau@moit.gov.vn.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn Phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ);
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TTTN (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

PHỤ LỤC SỐ 7A

BÁO CÁO SẢN LƯỢNG XĂNG DẦU XUẤT BÁN CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU

Kỳ phát sinh: Quý ..../năm .....

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021)

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Sản lượng thực tế xuất bán

Tổng

Bán trong nước

Xuất khẩu

1

2

3

....

Tổng cộng

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 17/2021/TT-BCT

Hanoi, November 15, 2021

 

CIRCULAR

AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CIRCULAR NO. 38/2014/TT-BCT DATED OCTOBER 24, 2014 OF THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE, ELABORATING ON SEVERAL ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 83/2014/ND-CP DATED SEPTEMBER 3, 2014 ON PETROL AND OIL TRADING

Pursuant to the Government's Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 83/2014/ND-CP dated September 3, 2014 on petrol and oil trading; the Government’s Decree No. 95/ND-CP dated November 1, 2021, amending and supplementing several Articles of the Government’s Decree No. 83/2014/ND-CP dated September 3, 2014 on petrol and oil trading;

Upon the request of the Director of the Domestic Market Department;

The Minister of Industry and Trade herein promulgates the Circular on amendments and supplements to the Circular No. 38/2014/TT-BCT dated October 24, 2014 of the Minister of Industry and Trade, elaborating on several articles of the Government’s Decree No. 83/2014/ND-CP dated September 3, 2014 on petrol and oil trading.

Article 1. Amendments and supplements to the Circular No. 38/2014/TT-BCT dated October 24, 2014 of the Minister of Industry and Trade, elaborating on several Articles of the Government’s Decree No. 83/2014/ND-CP dated September 3, 2014 on petrol and oil trading (generally shortened to Circular No. 38/2014/TT-BCT) as follows:

1. Amending and supplementing clause 1 of Article 1 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Amending and supplementing several clauses of Article 2 as follows:

a) Amending clause 3 and clause 4 as follows:

“3. Petrol and oil seller is defined as:

a) a main trader or an enterprise that is authorized to underwrite all petrol and oil products manufactured by oil and petroleum refineries (when these refineries do not directly sell finished petrol and oil products) for sale to other main traders or petrol and oil distributors;  

b) a petrol and oil distributor selling petrol and oil products to other petrol and oil distributors, or selling petrol and oil products to industrial units using oil and petrol directly."

“4. Petrol and oil buyer is defined as:

a) a main trader buying petrol and oil products from other main traders;

b) a petrol and oil distributor buying petrol and oil products from main traders, or other petrol and oil distributors;

c) a unit using oil and petrol products directly for industrial purposes.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“8. International petrol and oil price is defined as the price of a finished oil and petrol product to be traded on the Singaporean market that is published by S&P Global Platt or other reliable or equivalently quality news agencies.”  

3. Amending and supplementing Article 6 as follows:

“Article 6. Pre-certification examination and grant of Certificates

1. Any trader wishing to apply for a new, updated, revised or reissued Certificate of eligibility for designation as a main petrol and oil trader; Certificate of eligibility for designation as a petrol and oil distributor; Certificate of eligibility for designation as a general oil and petrol agent; Certificate of eligibility for designation as a petrol and oil retail agent; Certificate of conformance to oil and petrol retail trading regulations, should submit one (01) set of application documents to the Ministry of Industry and Trade or the Department of Industry and Trade, whether by courier or online, to the address given by the Ministry of Industry and Trade or the Service of Industry and Trade on its website.            

2. Administrative procedures carried out on the part of the Ministry of Industry and Trade

a) Administrative procedures for grant of a new, updated or revised Certificate of eligibility for designation as a main petrol and oil trader shall be subject to the regulations laid down in clause 3 of Article 8 in the Decree No. 83/2014/ND-CP;

b) Administrative procedures for grant of a new, updated or revised Certificate of eligibility for designation as a petrol and oil distributor shall be subject to the regulations laid down in clause 3 of Article 14 in the Decree No. 83/2014/ND-CP.

c) Administrative procedures for grant of a new, updated or revised Certificate of eligibility for designation as a general oil and petrol agent (running its petrol and oil distribution system in at least two (02) provinces and centrally-affiliated cities) shall be subject to the regulations laid down in clause 4 of Article 17 in the Decree No. 83/2014/ND-CP.

d) If the on-site examination results are aligned with information shown in the trader’s application, the Ministry of Industry and Trade shall issue the Certificate by using the Form No. 2 given in the Appendix to the Decree No. 95/2021/ND-CP; the Form No. 6 and the Form No. 8 given in the Appendix to the Decree No. 83/2014/ND-CP. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Administrative procedures for grant of a new, updated or revised Certificate of eligibility for designation as a general oil and petrol agent (running its petrol and oil distribution system in one (01) province and centrally-affiliated city) shall be subject to the regulations laid down in clause 4 of Article 17 in the Decree No. 83/2014/ND-CP.

b) Administrative procedures for issuance of the Certificate of eligibility for designation as a petrol and oil retail agent shall be subject to the regulations laid down in clause 5 of Article 20 in the Decree No. 83/2014/ND-CP;

c) Administrative procedures for issuance of the Certificate of conformance to oil and petrol retail trading regulations shall be subject to the regulations laid down in clause 3 of Article 25 in the Decree No. 83/2014/ND-CP.

d) If the on-site examination results are aligned with information shown in the trader’s application, the Department of Industry and Trade shall issue the Certificate by using the Form No. 4, the Form No. 8 and the Form No. 10 given in the Appendix to the Decree No. 83/2014/ND-CP.” 

4. Adding Article 6a below Article 6 as follows:

 “Article 6a. Petrol and oil price regulation

1. Oil and petrol commodities of which base prices are announced by the State are those commodities that are commonly consumed on the market, including biopetrol, petroleum, diesel, kerosene and mazut oil.  The Ministry of Industry and Trade shall pick through biopetrol, petroleum, diesel, kerosene and mazut oil commodities to identify the most consumed ones as a basis to announce the base prices.

2. Reporting of locally-refined petroleum production:  On a regular basis, by the 29th day of the last month of a calendar Quarter, main petroleum producers shall prepare domestic sales reports on oil and petrol commodities classified by types by using the Form No. 7a given in the Appendix to this Circular for the period from the 21st day of the month immediately preceding the first month of the calendar Quarter to the 20th day of the last month of the calendar Quarter for submission to the Ministry of Industry and Trade. The report shall serve as a basis for calculating the proportion (expressed in percent) of the locally-refined petrol and oil production to the imported petrol and oil quantity for use in the base price formulas."      

5. Amending and supplementing clause 7 of Article 7 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The subsidiary of the main oil and petrol trader subject to the Enterprise Law may perform the functions assigned by the main oil and petrol trader as follows: 

a) Signing contracts to sell oil and petrol to other main oil and petrol traders and direct production and consumption units;

b) Signing contracts to sell oil and petrol to oil and petrol distributors;

c) Signing contracts to assign the rights to retail oil and petrol with retail assignee traders;

d) Signing agency agreements.”

6. Adding Article 11a as follows:

Article 11a. Small gasoline vending machines

1. Small gasoline vending machine is a device with a built-in petrol meter and a tank having the static storage capacity at real temperature of 200 liters per each at maximum.

2. Locations where operation of small gasoline vending machines is permitted are the local areas situated within the districts on the list attached to the Prime Minister’s Decision No. 964/QD-TTg dated June 30, 2015, approving the Commercial Development Program at mountainous, remote, isolated and island localities for the 2015 – 2020 period, and documents prescribing amendments, supplements to or replacement of this Decision.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 12. Registration of total annual minimum petrol and oil quotas  

1. A main petrol and oil import and export trader shall send one (1) set of dossier for registration of the total minimum petrol and oil quota for the subsequent year under the provisions of clause 25 of Article 1 in the Decree No. 95/2021/ND-CP to the Ministry of Industry and Trade (Domestic Market Department) before November 15 each year.

2. Within thirty (30) working days after receiving the trader’s registration dossier, the Ministry of Industry and Trade shall, based on the total petrol and oil demand of the national economy, and the total petrol and oil demand registered by the trader, allocate the total minimum petrol and oil quota to meet domestic consumption demands for the entire year according to type-based distribution proportions of petrol and oil products to the trader.

3. In case of refusal to allocate that quota, the Ministry of Industry and Trade must send a written response clearly stating reasons for such refusal.

4. When wishing to make any change in the quota, the trader shall send a written request to the Ministry of Industry and Trade by September 30 each year.

5. The main petrol and oil trader is obliged to stick to the schedule for petrol and oil import, or domestic petrol and oil purchase, according to regulations in force or under the guidance of the Ministry of Industry and Trade (if any) in order to ensure the adequate domestic supply of oil and petrol.” 

8. Amending and supplementing clause 4 of Article 13 as follows:

“4. Export of petrol and oil by the oil and petrol producer needs to conform to the plan (or the revised plan) endorsed by the Ministry of Industry and Trade (Domestic Market Department) according to the regulations laid down in Article 15 in this Circular."

9. Amending and supplementing clause 3 and clause 4 of Article 14 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 “4. Traders may temporarily import petrol, oil and raw materials in large batches and re-export them in the whole batches or in smaller batches from their domestic depots according to the quantities and types of the temporarily imported petrol, oil and raw materials minus the losses which are not greater than the losses below the norms of losses incurred in the handling and storage process."

10. Adding point c to clause 3 of Article 16 as follows:

“c) In case a petrol and oil producer encounters a force majeure event leading to any interruption to production activities and cannot ensure the successful delivery of goods to the main petrol and oil trader according to contracts already in effect, the petrol and oil producer, or the enterprise that is assigned the right to underwrite all products of the petrol and oil production plant (in the case that the production plant does not directly sell finished petrol and oil products), may import finished petrol and oil products to guarantee the implementation of the petrol and oil sale contracts already in effect after registration with the Ministry of Industry and Trade (Domestic Market Department) according to the procedures specified at point b of this clause.”

Article 2. Replacement and annulment of the following regulations

1. Replacing several phrases in the Circular No. 38/2014/ND-CP as follows:

a) Replacing “petrol and oil import and export trader” with “main petrol and oil trader". 

b) Replacing “petrol and oil import and export license” with “Certificate of eligibility for designation as a main petrol and oil trader". 

c) Replacing “petrol and oil producer" with “main petroleum producer”.

2. Abolishing several regulations laid down in the Circular No. 38/2014/TT-BCT and the Circular No. 28/2017/TT-BCT dated December 8, 2017 of the Minister of Industry and Trade, amending, supplementing and repealing several Circulars in such sectors as petrol and oil business, conformity assessment business, import and export under the state management of the Ministry of Industry and Trade as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Abolishing Article 1 in the Circular No. 28/2017/TT-BCT dated December 8, 2017 of the Minister of Industry and Trade, amending, supplementing and repealing several Circulars in such sectors as petrol and oil business, conformity assessment business, import and export under the state management of the Ministry of Industry and Trade.

Article 3. Entry into force

This Circular shall enter into force as of January 2, 2022.

Article 4. Grandfather clause

Registration of the total minimum petrol and oil quotas commences in November 2022 for later use in 2023.

Article 5. Implementation

1. Petrol and oil producers and traders, shall be responsible for monitoring, grasping and synthesizing their factual data, and reporting to the Ministry of Industry and Trade (Domestic Market Department on matters stipulated in the Circular No. 38/2014/TT-BCT and this Circular.  All reports are sent to the Ministry of Industry and Trade by courier and emailed to xangdau@moit.gov.vn.

2. In the course of implementing this Circular, should there be any difficulty that arises, involved persons and entities may send feedback to the Ministry of Industry and Trade to request its review and action./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Thang Hai

 

APPENDIX 7A

REPORT ON TOTAL SALES OF PETROL AND OIL PRODUCTS BY THE OIL REFINERY

Reporting period: Quarter.../Year...

(to the Circular No. 17/2021/TT-BCT dated November 15, 2021)

No.

Commodity name

Unit of measure

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Subtotal

domestically

for export

 

1

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

 

 

 

 

 

3

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

....

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 sửa đổi Thông tư 38/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.033

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!