Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino

Số hiệu: 10/2017/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn thanh toán bằng ngoại tệ đối với doanh nghiệp casino

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino. Theo đó:

Doanh nghiệp casino được phép thu, chi ngoại tệ phải mở 01 tài khoản chuyên dùng tương ứng với từng loại ngoại tệ tại 01 ngân hàng được phép và sử dụng tài khoản đó khi thực hiện một số hoạt động thanh toán sau:

- Nộp ngoại tệ bằng tiền mặt vào tài khoản;

- Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài;

- Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ;

- Chi chuyển khoản vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ;

- Chi chuyển khoản vào tài khoản ở nước ngoài của người chơi nước ngoài;

- Chi rút tiền mặt;

- Chi bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép;

- Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp.

Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện việc thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác thì không cần phải mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 10/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

>>> Xem thêm: Sử dụng, thanh toán bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam có được cho phép không? Quy định của pháp luật ra sao?

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2017/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH13 ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;

Căn cứ Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp kinh doanh casino (sau đây gọi là doanh nghiệp).

2. Cá nhân được phép chơi các loại hình trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh casino (sau đây gọi là người chơi), bao gồm:

a) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam (sau đây gọi là người chơi nước ngoài);

b) Người Việt Nam được phép chơi tại Điểm kinh doanh casino thực hiện thí điểm theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino (sau đây gọi là người chơi Việt Nam).

3. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng được phép).

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO

Điều 3. Quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước

1. Doanh nghiệp thực hiện đổi đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ sang đồng tiền quy ước và ngược lại cho người chơi.

2. Tỷ giá quy đổi từ đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ sang đồng tiền quy ước và ngược lại căn cứ theo tỷ giá mua của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ vào ngày giao dịch. Trường hợp ngày giao dịch là ngày nghỉ, ngày lễ, tỷ giá quy đổi căn cứ theo tỷ giá vào ngày giao dịch liền trước đó.

Điều 4. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (sau đây gọi là Giấy phép) theo mẫu tại Phụ lục số 02 đính kèm Thông tư này đối với doanh nghiệp trong phạm vi dưới đây:

a) Thu ngoại tệ tiền mặt từ việc đổi đồng tiền quy ước;

b) Thu ngoại tệ tiền mặt từ máy trò chơi điện tử có thưởng có chức năng thu ngoại tệ tiền mặt trực tiếp của người chơi nước ngoài;

c) Thu ngoại tệ chuyển khoản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư này;

d) Chi ngoại tệ tiền mặt để trả thưởng cho người chơi nước ngoài trúng thưởng hoặc trả lại trong trường hợp người chơi nước ngoài không chơi hết đồng tiền quy ước;

đ) Chi ngoại tệ chuyển khoản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư này;

e) Các hoạt động ngoại hối khác gồm: mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ; ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ; xác nhận số tiền trúng thưởng, trả thưởng, đổi lại đồng tiền quy ước của người chơi.

2. Việc thu, chi và thực hiện các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến đồng tiền của nước có chung biên giới thực hiện theo quy định tại Hiệp định thanh toán song phương giữa Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng trung ương các nước có chung biên giới. Đối với các doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép thu, chi đồng tiền của nước có chung biên giới trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo văn bản chấp thuận đã được cấp.

Điều 5. Tài khoản chuyên dùng ngoại tệ

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác phải mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ để phục vụ hoạt động kinh doanh casino. Doanh nghiệp chỉ được mở 01 (một) tài khoản chuyên dùng tương ứng với từng loại ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ theo quy định sau:

a) Thu:

(i) Nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản trong trường hợp ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ của doanh nghiệp vượt hạn mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;

(ii) Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài của người chơi nước ngoài chuyển vào để đổi đồng tiền quy ước;

(iii) Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam để đổi đồng tiền quy ước;

(iv) Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Chi:

(i) Chi chuyển khoản vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam để trả thưởng cho người chơi nước ngoài trúng thưởng, trả lại trong trường hợp người chơi nước ngoài không chơi hết đồng tiền quy ước hoặc không chơi hết số tiền khi người chơi sử dụng thẻ ngân hàng để mua đồng tiền quy ước. Số ngoại tệ chuyển lại không vượt quá số ngoại tệ người chơi nước ngoài đã sử dụng để đổi đồng tiền quy ước và số ngoại tệ trúng thưởng;

(ii) Chi chuyển khoản vào tài khoản ở nước ngoài của người chơi nước ngoài để trả thưởng hoặc trả lại trong trường hợp người chơi nước ngoài không chơi hết đồng tiền quy ước hoặc sử dụng không hết số ngoại tệ đã chuyển từ nước ngoài vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp, số ngoại tệ chuyển lại không vượt quá số ngoại tệ người chơi nước ngoài đã sử dụng để đổi đồng tiền quy ước và số ngoại tệ trúng thưởng;

(iii) Chi rút tiền mặt để duy trì lượng ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;

(iv) Chi bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép;

(v) Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Đối với các doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cho phép thu, chi đồng tiền của nước có chung biên giới, ngoài tài khoản chuyên dùng ngoại tệ, doanh nghiệp được mở 01 (một) tài khoản chuyên dùng bằng đồng tiền của nước có chung biên giới để phục vụ hoạt động kinh doanh casino theo phạm vi thu, chi quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Doanh nghiệp được điều chuyển ngoại tệ từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép và ngược lại để phục vụ hoạt động kinh doanh casino.

4. Trường hợp thay đổi ngân hàng được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi được điều chỉnh Giấy phép, doanh nghiệp báo cáo tình hình đóng, mở tài khoản chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 đính kèm Thông tư này.

Điều 6. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ

1. Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh casino, doanh nghiệp xác định mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu chi trả thưởng và nhu cầu chi trả lại ngoại tệ tiền mặt cho người chơi nước ngoài trong trường hợp không chơi hết đồng tiền quy ước, đồng thời phải thỏa thuận bằng văn bản với ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ về mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ.

2. Mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ được xác định tại khoản 1 Điều này phải được ghi tại Giấy phép.

3. Vào ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày có nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh casino vượt mức tồn quỹ, doanh nghiệp phải nộp số ngoại tệ tiền mặt vượt mức tồn quỹ vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép.

4. Đối với doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện thu, chi ngoại tệ tiền mặt đối với hoạt động kinh doanh casino không thực hiện chuyển đổi Giấy phép theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này.

Điều 7. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng

1. Doanh nghiệp được chấp nhận thẻ ngân hàng của người chơi để đổi đồng tiền quy ước khi tham gia các trò chơi tại Điểm kinh doanh casino. Doanh nghiệp chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam từ ngân hàng thanh toán thẻ.

2. Việc sử dụng thẻ ngân hàng trong hoạt động kinh doanh casino do khách hàng và doanh nghiệp tự thỏa thuận trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về cung ứng dịch vụ thanh toán, phương tiện thanh toán và pháp luật về quản lý ngoại hối.

Điều 8. Nhận và sử dụng tiền trả thưởng của người chơi

1. Người chơi nước ngoài được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam.

a) Trường hợp người chơi nước ngoài nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt:

(i) Được bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép hoặc Đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép lấy đồng Việt Nam;

(ii) Được chuyển số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài qua ngân hàng được phép;

(iii) Được ngân hàng được phép xác nhận để mang số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài theo quy định tại Điều 9 Thông tư này;

(iv) Được nộp số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép;

b) Trường hợp người chơi nước ngoài nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản:

(i) Số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép;

(ii) Số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản của người chơi nước ngoài mở tại nước ngoài;

c) Trường hợp người chơi nước ngoài nhận tiền trả thưởng bằng đồng Việt Nam:

(i) Được nộp đồng Việt Nam tiền mặt vào tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép (trường hợp nhận tiền trả thưởng bằng tiền mặt);

(ii) Số đồng Việt Nam trả thưởng được chuyển từ tài khoản thanh toán của doanh nghiệp sang tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép (trường hợp nhận tiền trả thưởng bằng chuyển khoản);

d) Người chơi nước ngoài có thể ủy quyền cho doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ, chuyển ngoại tệ, xin cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư này. Việc ủy quyền giữa các bên thực hiện bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

2. Người chơi Việt Nam được nhận tiền trả thưởng bằng đồng Việt Nam (tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Điều 9. Xác nhận trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước, xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài

1. Doanh nghiệp thực hiện xác nhận trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi nước ngoài theo mẫu tại Phụ lục số 05 đính kèm Thông tư này.

2. Ngân hàng được phép thực hiện xác nhận về số ngoại tệ tiền mặt mang ra nước ngoài của người chơi nước ngoài theo mẫu tại Phụ lục số 06 đính kèm Thông tư này trên cơ sở giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước do người chơi nước ngoài hoặc doanh nghiệp (trong trường hợp được người chơi nước ngoài ủy quyền) xuất trình.

3. Giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước, Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài chỉ có giá trị trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.

Điều 10. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép chuyển đổi

Thời hạn của Giấy phép chuyển đổi theo quy định tại Điều 35 Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino tối đa bằng thời hạn hoạt động còn lại được quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không quy định cụ thể thời hạn kinh doanh, thời hạn của Giấy phép chuyển đổi tối đa không quá 20 năm kể từ ngày Giấy phép chuyển đổi có hiệu lực thi hành.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO

Điều 11. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

1. Triển khai thực hiện, hướng dẫn ngân hàng được phép và các doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành đầy đủ các quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Có ý kiến đánh giá đối với thành phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Điều 32, Điều 33 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.

3. Thanh tra, kiểm tra hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp trên địa bàn đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) hoặc phối hợp với Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp trên địa bàn đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép (nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng).

4. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh casino theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của ngân hàng được phép

1. Kiểm tra, kiểm soát các giấy tờ, chứng từ do người chơi nước ngoài, doanh nghiệp xuất trình để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản, chuyển ngoại tệ, xác nhận về số ngoại tệ mang ra nước ngoài của người chơi nước ngoài.

2. Lưu giữ các giấy tờ, chứng từ liên quan đến các giao dịch ngoại hối theo quy định tại Thông tư này và theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Trong phạm vi khả năng ngoại tệ hiện có, ngân hàng được phép đáp ứng nhu cầu ngoại tệ tiền mặt của doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ theo hạn mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ đã thỏa thuận quy định tại Điều 6 Thông tư này.

4. Khi phát hiện các hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này của doanh nghiệp hoặc của người chơi, kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino để có biện pháp xử lý.

5. Chấp hành đúng các quy định tại Thông tư này, các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 13. Trách nhiệm của doanh nghiệp

1. Niêm yết, thông báo công khai tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ với đồng tiền quy ước.

2. Thực hiện xác nhận trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi nước ngoài, cung cấp giấy tờ, chứng từ có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của số tiền trúng thưởng, trả thưởng, số tiền đổi từ đồng tiền quy ước do người chơi nước ngoài không chơi hết.

3. Xuất trình đầy đủ giấy tờ, chứng từ cho ngân hàng được phép khi thực hiện giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ và giao dịch bán, chuyển ngoại tệ.

4. Được mua ngoại tệ để phục vụ hoạt động kinh doanh casino theo phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp quy định tại Điều 4 Thông tư này trên cơ sở xuất trình chứng từ, giấy tờ đảm bảo giao dịch hợp pháp, hợp lệ.

5. Thực hiện chế độ hạch toán kế toán, lưu giữ chứng từ theo quy định liên quan của pháp luật.

6. Xây dựng Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh casino, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau: quy trình thu, chi ngoại tệ; quy trình kiểm soát nguồn thu, chi ngoại tệ đảm bảo quy định về phòng chống rửa tiền, bảo đảm an toàn đối với lượng tiền mặt thu được trong quá trình kinh doanh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, cá nhân có liên quan.

7. Trường hợp đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, chuyển đổi Giấy phép, doanh nghiệp thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 32, Điều 33, Điều 35 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino và các mẫu đơn tại Phụ lục số 01, Phụ lục số 03, Phụ lục số 08 đính kèm Thông tư này.

8. Chấp hành đúng các quy định tại Giấy phép, các quy định tại Thông tư này, các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan.

9. Hàng quý, trước ngày 20 (hai mươi) tháng đầu quý sau, doanh nghiệp phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino về tình hình thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác theo mẫu tại Phụ lục số 07 đính kèm Thông tư này.

10. Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino báo cáo về tình hình thực hiện thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến hoạt động kinh doanh casino kể từ khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp văn bản chấp thuận đến thời điểm chuyển đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09 đính kèm Thông tư này.

11. Trong thời hạn 6 (sáu) tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp không thực hiện chuyển đổi Giấy phép theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino về tài khoản chuyên dùng ngoại tệ theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Điều 14. Trách nhiệm của người chơi

Người chơi chịu trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng được phép, Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.


Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 15;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

Phụ lục số 01

TÊN DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……..

…………, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

(Đối với hoạt động kinh doanh casino)

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Căn cứ Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;

Căn cứ Thông tư số .../2017/TT-NHNN ngày ... tháng ... năm ... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino;

(Tên doanh nghiệp) đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:

I. Thông tin chung về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp:........................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................

3. Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:....................................................................

4. Số điện thoại/Email liên hệ Fax:....................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư số ... ngày ...

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino số ... ngày

II. Nội dung xin cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:

1. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:

Thu, chi (nêu rõ các nhu cầu thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác quy định tại Điều 4 Thông tư số .../2017/TT-NHNN)

2. Ngân hàng mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ:

3. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ:

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của nội dung trong đơn, các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm túc quy định tại Thông tư số .../2017/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục số 02

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…/GP-NHNN

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

GIẤY PHÉP

THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC
(Đối với hoạt động kinh doanh casino)

Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn lần thứ: ...ngày...tháng...năm (nếu có)

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;

Căn cứ Nghị định 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số ... /2017/TT-NHNN ngày ... tháng ... năm ... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino;

Xét đề nghị của ... (tên doanh nghiệp)...,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Cho phép………. (tên doanh nghiệp)…………….,

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................

Số điện thoại:............................................. Fax:..............................................

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư số.... ngày...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino số.... ngày.... (nếu có) được thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:

……………..

2. Ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng:

3. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ:

Điều 2:

1. (Tên doanh nghiệp) ... chỉ được thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối theo quy định tại Điều 1 nêu trên.

2. (Tên doanh nghiệp) ... có trách nhiệm xác nhận số tiền trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi làm cơ sở để ngân hàng được phép xác nhận việc mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản.

3. Hàng quý, trước ngày 20 tháng đầu quý sau, (tên doanh nghiệp)... phải báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố... về tình hình thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác trong quý.

Điều 3:

1. Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác có thời hạn đến ... và thay thế Giấy phép số ... ngày ... do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp (nếu có).

Việc cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;

2. (Tên doanh nghiệp)... phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số .../2017/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4:

1. Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác được lập thành 06 (sáu) bản chính: (01) một bản cấp cho (tên doanh nghiệp)...; (01) một bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh; (04) bốn bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLNH3 (03).

THỐNG ĐỐC

Phụ lục số 03

TÊN DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……..

…………, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

(Đối với hoạt động kinh doanh casino)

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Tên doanh nghiệp:............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................

Số điện thoại:............................................. Fax:..............................................

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư số...ngày...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino số ... ngày...

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác số ... ngày...

(Tên doanh nghiệp) ... đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:

1. Nội dung thu, chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác tại Giấy phép đã được cấp:

a)

b)

……….

2. Nội dung xin cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy phép:.........................................

3. Lý do xin cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy phép: .............................................

(Tên doanh nghiệp)... xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung trong đơn và các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ quy định tại Thông tư số .../2017/TT-NHNN và các quy định khác của pháp luật có liên quan

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục số 04

TÊN DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……..

…………, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÓNG, MỞ TÀI KHOẢN CHUYÊN DÙNG

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Tên doanh nghiệp:............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................

Số điện thoại:.......................................... Số Fax:...........................................

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư số....ngày....

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino số.... ngày.... (nếu có)

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (hoặc Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác) số... ngày...

(Tên doanh nghiệp)... xin báo cáo tình hình đóng, mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ phục vụ hoạt động kinh doanh casino như sau:

1. Tài khoản chuyên dùng cũ mở tại ngân hàng ... theo quy định tại Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác số...: Đã đóng.

2. Tài khoản chuyên dùng mới mở tại ngân hàng... theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh số...: Đã mở.

3. Số dư ngoại tệ từ tài khoản chuyên dùng cũ chuyển sang tài khoản chuyên dùng mới:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục số 05

TÊN DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…..

…………, ngày … tháng … năm …

GIẤY XÁC NHẬN TRÚNG THƯỞNG, TRẢ THƯỞNG BẰNG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT, ĐỔI ĐỒNG TIỀN QUY ƯỚC

Tên doanh nghiệp:............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................

Số điện thoại:.......................................... Số Fax:...........................................

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư số....ngày....

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino số.... ngày.... (nếu có)

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (hoặc Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác) số... ngày...

(Tên doanh nghiệp)... xác nhận về số ngoại tệ trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước không chơi hết của người chơi như sau:

1. Thông tin về người chơi, số tiền trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước:

- Họ tên:

- Ngày sinh:

- Quốc tịch:

- Hộ chiếu số: Ngày cấp Nơi cấp

- Số tiền trúng thưởng chưa khấu trừ thuế thu nhập/đã khấu trừ thuế thu nhập (nếu có):

- Số tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt/chuyển khoản đã khấu trừ thuế thu nhập (nếu có):

- Số tiền đổi từ đồng tiền quy ước không chơi hết bằng tiền mặt/chuyển khoản:

- Ngày trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước:

2. Giấy xác nhận này chỉ có giá trị trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành và là cơ sở để ngân hàng được phép xác nhận việc mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản của người chơi theo quy định tại Thông tư số...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục số 06

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…..

…………, ngày … tháng … năm …

GIẤY XÁC NHẬN MANG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT RA NƯỚC NGOÀI

- Căn cứ Thông tư số... /2017/TT-NHNN ngày... tháng ...năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.

- Căn cứ Giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt, đổi đồng tiền quy ước số... ngày... của doanh nghiệp

Ngân hàng .... xác nhận số ngoại tệ tiền mặt dưới đây cho Ông/Bà ....

Quốc tịch:....................................

Hộ chiếu số:................................. cấp ngày...................... tại.........................

- Số tiền bằng số:............................................................................................

- Số tiền bằng chữ:..........................................................................................

- Nguồn gốc ngoại tệ:.......................................................................................

Giấy xác nhận này chỉ có giá trị trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.

Ông/Bà……….. phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối trong việc mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài.


Nơi nhận:
- Cá nhân được cấp Giấy xác nhận;
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
(hoặc Người được ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phụ lục số 07

TÊN DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…..

…………, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

(Đối với hoạt động kinh doanh casino)

Quý...Năm...

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Tên doanh nghiệp:............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................

Số điện thoại:........................................... Số Fax:...........................................

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư số....ngày....

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino số.... ngày.... (nếu có)

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (hoặc Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác) số... ngày...

(Tên doanh nghiệp)... xin báo cáo tình hình thực hiện hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác trong Quý... Năm... như sau:

Đơn vị: USD

Chỉ tiêu

Số tiền

A. Tiền mặt:

I. Định mức tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt (1)

II. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt trung bình trong Quý (2)

III. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt đầu kỳ

IV. Tổng thu ngoại tệ tiền mặt trong kỳ:

1. Thu từ hoạt động kinh doanh casino

2. Rút ngoại tệ tiền mặt từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ

V. Tổng chi ngoại tệ tiền mặt trong kỳ:

1. Chi trả thưởng

2. Nộp vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ

3. Chi đổi lại đồng tiền quy ước chơi không hết

4. Bán ngoại tệ tiền mặt cho ngân hàng được phép

VI. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt cuối kỳ

B. Tài khoản:

I. Số dư trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ đầu kỳ

II. Tổng thu trong kỳ:

1. Nộp nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh casino vào tài khoản

2. Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài của người chơi

3. Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam

4. Thu từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp

III. Tổng chi trong kỳ:

1. Chi trả thưởng, chi trả lại ngoại tệ trong trường hợp người chơi không chơi hết

2. Chi rút ngoại tệ tiền mặt

3. Chi bán cho ngân hàng được phép

4. Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp

IV. Số dư cuối kỳ

LẬP BẢNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1): Là mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ quy định tại Giấy phép

- (2): Là số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ bình quân được tính bằng tổng số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ của các ngày trong Quý chia cho tổng số ngày làm việc trong Quý.

Phụ lục số 08

TÊN DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…..

…………, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

(Đối với hoạt động kinh doanh casino)

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Căn cứ Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;

Căn cứ Thông tư số ... /2017/TT-NHNN ngày... tháng...năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.

(Tên doanh nghiệp)... đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển đổi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp:........................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................

3. Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:....................................................................

4. Số điện thoại:....................................... Số Fax:...........................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư số....ngày....

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino số.... ngày.... (nếu có)

7. Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác số.... ngày...

II. Các nội dung thu, chi ngoại tệ tiền mặt tại văn bản chấp thuận đã được cấp

1.

2.

…………..

III. Nội dung xin cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:

1. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:

Thu, chi (nêu rõ các nhu cầu thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác quy định tại Điều 4 Thông tư số..../2017/TT-NHNN)

2. Ngân hàng mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ:

3. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ:

(Tên doanh nghiệp)... xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của nội dung trong đơn, các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm túc quy định tại Thông tư số .../2017/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục số 09

TÊN DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…..

…………, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC ĐẾN THỜI ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI

Từ năm...đến năm...

(Đối với doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi Giấy phép)

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Tên doanh nghiệp:............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Địa chỉ Điểm kinh doanh casino:........................................................................

Số điện thoại:........................................... Số Fax:...........................................

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số....ngày....

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino số.... ngày.... (nếu có)

Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác số.... ngày...

1. Tình hình thực hiện hoạt động thu, chi ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh casino từ năm...đến năm...(thời điểm đề nghị chuyển đổi) của (tên doanh nghiệp)... như sau:

Chỉ tiêu

Số tiền

A. Năm thứ nhất:

I. Tồn quỹ tiền mặt đầu kỳ (Quý 1 của năm báo cáo)

II. Tổng thu

III. Tổng chi

IV. Tồn quỹ cuối kỳ (Quý IV của năm báo cáo)

B. Năm thứ hai

I. Tồn quỹ tiền mặt đầu kỳ

II. Tổng thu

III. Tổng chi

IV. Tồn quỹ cuối kỳ

C. Năm thứ ba

D. Năm thứ tư

E. Năm thứ...

2. Dự kiến kế hoạch thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác từ hoạt động kinh doanh casino trong 03 năm tiếp theo:

Đơn vị: USD

Năm

Dự kiến thu

Dư kiến chi

Số dư

Năm thứ nhất

Tiền mặt

Chuyển khoản

Tiền mặt

Chuyển khoản

Tiền mặt

Chuyển khoản

Năm thứ hai

Năm thứ ba

LẬP BẢNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

THE STATE BANK OF VIETNAM
---------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------------

No.: 10/2017/TT-NHNN

Hanoi, August 30, 2017

 

CIRCULAR

GUIDANCE ON FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT FOR CASINO BUSINESS

Pursuant to the Law on State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credits Institutions No. 47/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Ordinance on Foreign Exchange No. 28/2005/PL-UBTVQH13 dated December 13, 2005 and the Ordinance No. 06/2013/UBTVQH13 dated March 18, 2013 on amendments to the Ordinance on Foreign Exchange;

Pursuant to the Government’s Decree No. 03/2017/ND-CP dated January 16, 2017 on casino business;

Pursuant to the Government’s Decree No. 16/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

At the request of the Director of the Foreign Exchange Management Department;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular provides guidance on foreign exchange management for casino business in the territory of Vietnam.

Article 2. Regulated entities

1. Enterprises that engage in casino business (hereinafter referred to as “casino enterprises”).

2. Persons who are allowed to play prize-winning games in casinos (hereinafter referred to as “gamblers”), including:

a) Foreigners or Vietnamese overseas citizens who hold unexpired foreign passports issued by competent foreign authorities, unexpired laissez-passers and lawfully enter Vietnam (hereinafter referred to as “foreign gamblers”);

b) Vietnamese citizens who obtain pilot permission to play in casinos as defined in Clause 3 Article 12 of the Government's Decree No. 03/2017/ND-CP dated January 16, 2017 on casino business (hereinafter referred to as “Vietnamese gamblers").

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Other organizations and/or individuals involved in casino business.

Chapter II

REGULATIONS ON FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT FOR CASINO BUSINESS

Article 3. Exchange of tokens

1. Casino enterprises must exchange Vietnamese Dong or other currencies for tokens and vice versa for gamblers.

2. The exchange rates for Vietnamese Dong or other currencies to tokens and vice versa shall base on the buying rates announced by the licensed bank where the casino enterprise's specialized foreign currency account is opened on the transaction date. In case the transaction date falls into weekly days off or public holidays, the exchange rates shall base on the rates announced in the previous transaction date.

Article 4. Foreign currency collections and payments, and other foreign exchange transactions of casino enterprises

1. Except the case prescribed in Clause 2 of this Article, the State Bank of Vietnam (hereinafter referred to as the “SBV”) shall issue License for foreign currency collections and payments, and other foreign exchange transactions (hereinafter referred to as the "License”) using the Template stated in the Appendix No. 02 enclosed herewith to qualified casino enterprises to carry out the following activities:

a) Collect cash in foreign currencies from the exchange of foreign currencies for tokens;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Receive money transfers in foreign currencies in accordance with regulations in Point a Clause 1 Article 5 herein;

d) Use cash in foreign currencies to pay out prizes to foreign gamblers who win games or convert unused tokens for foreign gamblers;

dd) Make money transfers in foreign currencies in accordance with regulations in Point b Clause 1 Article 5 herein;

e) Other foreign exchange transactions include: opening and using specialized foreign currency accounts; foreign currency cash on hand; certifying the prize, payout, and exchanging unused tokens for gamblers.

2. Collections, payments and other foreign exchange transactions concerning the currency of a country that borders Vietnam shall be performed in accordance with provisions in the bilateral payment agreement signed by and between the SBV and the central bank of such bordering country. Casino enterprises that are licensed by the SBV to make collections or payments in currencies of countries that border Vietnam before the date of entry into force of this Circular shall continue making collections and payments according to the written approvals given by the SBV.

Article 5. Specialized foreign currency accounts

1. Except the case prescribed in Clause 2 of this Article, casino enterprises that are licensed to make foreign currency collections and payments, and other foreign exchange transactions must open special foreign currency accounts to serve their casino business. Each casino enterprise may only open 01 (one) specialized account for each foreign currency at a licensed bank, and use such specialized foreign currency account to serve the following transactions:

a) Collections:

(i) Pay cash in foreign currency into the specialized foreign currency account in case the casino enterprise's foreign currency cash on hand exceeds the limit of foreign currency cash on hand prescribed in Article 6 herein;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(iii) Receive money transfer from a foreign gambler’s foreign currency checking account which is opened at a licensed bank in Vietnam for exchange for tokens;

(iv) Receive money transfer from foreign currency checking account of a casino enterprise in accordance with regulations in Clause 3 of this Article;

b) Payments:

(i) Transfer money to a foreign gambler’s foreign currency checking account which is opened at a licensed bank in Vietnam so as to pay out prizes for that foreign gambler, or return cash in foreign currency for him/her for unused tokens or remaining amount if he/she buys tokens by a bank card. Total amount transferred in foreign currency must not exceed the sum of foreign currency amount exchanged for tokens and foreign currency payout;

(ii) Transfer money to overseas account of a foreign gambler so as to pay out prizes or return remaining amount in foreign currency for him/her for unused tokens or remaining amount in foreign currency which has been transferred from his/her overseas account to the casino enterprise’s specialized foreign currency account. Total amount transferred in foreign currency must not exceed the sum of foreign currency amount exchanged for tokens and foreign currency payout;

(iii) Withdraw cash so as to maintain the foreign currency cash on hand as prescribed in Article 6 herein;

(iv) Sell foreign currency to a licensed bank;

(v) Transfer money to the casino enterprise’s foreign currency checking account in accordance with regulations in Clause 3 of this Article.

2. If a casino enterprise is licensed by the SBV to make collections and payments in currency of a country that borders Vietnam, besides its specialized foreign currency account, it is allowed to open 01 (one) specialized account in the currency of such bordering country to serve its casino business within the scope of collection and payment mentioned in Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. If there is a change of the licensed bank where the casino enterprise opens its specialized foreign currency account in accordance with regulations in Point e Clause 2 Article 33 of the Government’s Decree No. 03/2017/ND-CP dated January 16, 2017 on casino business, within 05 working days from the date of modification of the License, the casino enterprise must prepare and submit a report on closure and opening of its specialized foreign currency account using the Template stated in the Appendix No. 04 enclosed herewith.

Article 6. Foreign currency cash on hand

1. Based on its casino business, the casino enterprise shall determine the daily amount of foreign currency cash on hand to pay out prizes and exchange unused tokens for cash in foreign currency for foreign gamblers. At the same time, the casino enterprise must enter into a written agreement on the limit of foreign currency cash on hand with the licensed bank where its specialized foreign currency account is opened.

2. The limit of foreign currency cash on hand determined in Clause 1 of this Article must be specified in the License.

3. On the working day following the day on which its revenue derived from casino business exceeds the limit of foreign currency cash on hand, the casino enterprise must pay the exceeding amount into its specialized foreign currency account opened at a licensed bank.

4. If a casino enterprise that is licensed by the SBV to make foreign currency collections and payments in course of casino business does not make conversion into the License in accordance with regulations in Article 35 of the Government’s Decree No. 03/2017/ND-CP dated January 16, 2017 on casino business, it must comply with regulations on foreign currency cash on hand in Clause 1 and Clause 3 of this Article.

Article 7. Payment with bank card

1. A casino enterprise may accept bank cards of gamblers for exchange for tokens when they play prize-winning games in a casino. It may only receive cash in Vietnamese Dong from an acquiring bank.

2. A casino enterprise and gamblers shall themselves carry out an agreement on use of bank cards in casino business in conformity with applicable regulations on provision of payment services and payment facilities, and the law on foreign exchange management,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A foreign gambler may receive the prize money in either foreign currency or Vietnamese Dong.

a) In case a foreign gambler receives the prize money in foreign currency, he/she may:

(i) exchange the received amount of cash in foreign currency for Vietnamese Dong at a licensed bank or foreign exchange agents of a licensed credit institution; or

 (ii) transfer the received prize amount in foreign currency abroad via a licensed bank; or

(iii) obtain a written certification from the licensed bank to carry the received prize money in foreign currency abroad in accordance with regulations in Article 9 herein; or

 (iv) pay the received prize money in foreign currency into the foreign gambler’s foreign currency checking account which is opened at a licensed bank;

b) In case a foreign gambler receives the prize money in foreign currency via bank transfer, the prize money in foreign currency may be transferred:

(i) from the casino enterprise’s specialized foreign currency account to that foreign gambler’s foreign currency checking account which is opened at a licensed bank; or

(ii) from the casino enterprise’s specialized foreign currency account to that foreign gambler’s account opened abroad;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(i) pay the received cash in Vietnamese Dong to his/her Vietnamese Dong checking account opened at a licensed bank (if he/she receives the prize money in cash); or

(ii) have the prize money in Vietnamese Dong transferred from the casino enterprise’s checking account to his/her Vietnamese Dong checking account opened at a licensed bank (if he/she receives the prize money via bank transfer);

d) A foreign gambler may authorizes the casino enterprise to contact the licensed bank to pay cash in foreign currency or transfer money in foreign currency or apply for a written certification of cash in foreign currency carried abroad in accordance with regulations herein. Such authorization must be made between the parties in writing in accordance with the laws.

2. A Vietnamese gambler may receive the prize money in Vietnamese Dong (either in cash or via bank transfer).

Article 9. Certification of winnings, prizes, exchange for tokens and cash in foreign currency carried abroad

1. A casino enterprise may issue certificate of winnings, prize and exchange for tokens for a foreign gambler using the Template stated in the Appendix No. 05 enclosed herewith.

2. Based on a certificate of winnings, prize and exchange for tokens presented by a foreign gambler or a casino enterprise (upon the authorization by that foreign gambler), the licensed bank shall issue certificate of cash in foreign currency carried abroad to that foreign gambler using the Template stated in the Appendix No. 06 enclosed herewith.

3. A certificate of winnings, prize and exchange for tokens, or a certificate of cash in foreign currency carried abroad shall be valid within 30 (thirty) days from the issued date.

Article 10. Validity of a License after conversion

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter III

RESPONSIBILITIES OF ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS INVOLVED IN CASINO BUSINESS

Article 11. Responsibilities of SBV’s branches in provinces or cities

1. Implement and instruct licensed banks and casino enterprises in the province or city to fully comply with regulations herein and relevant laws.

2. Comment on applications for issuance, re-issuance, modification or renewal of the License for foreign currency collections and payments, and other foreign exchange transactions submitted by casino enterprises in the province or city in accordance with regulations in Article 32, Article 33 of the Government’s Decree No. 03/2017/ND-CP dated January 16, 2017 on casino business.

3. Inspect foreign currency collections and payments, and other foreign exchange transactions carried out by local casino enterprises that have been licensed by the SBV (if the Banking Supervision Agency is not available) or cooperate with the Banking Supervision Agency to conduct inspection of foreign currency collections and payments, and other foreign exchange transactions carried out by local casino enterprises that have been licensed by the SBV (if the Banking Supervision Agency is available).

4. Cooperate with relevant agencies, organizations and individuals to implement anti-money laundering measures in casino business in accordance with the law.

Article 12. Responsibilities of licensed banks

1. Verify documents presented by foreign gamblers or casino enterprises when paying cash in foreign currency to accounts, transferring money in foreign currency, or certifying the amount of cash in foreign currency carried abroad by a foreign gambler.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Within the scope of its foreign currency capacity, a licensed bank that meets a casino enterprise’s demand for foreign currency cash shall open a specialized foreign currency account for that casino enterprise according to the limit of foreign currency cash on hand as agreed upon according regulations in Article 6 herein.

4. Promptly inform the branch of SBV in province or city where the casino enterprise’s casino is located of any violations against regulations herein committed by the casino enterprise or a gambler.

5. Strictly comply with regulations herein, the law on anti-money laundering and relevant laws.

Article 13. Responsibilities of casino enterprises

1. Publicly post or announce the exchange rates for Vietnamese Dong or foreign currencies to tokens.

2. Make certification of winnings, prizes and exchange for tokens for foreign gamblers, provide relevant documents and assume responsibility for the be legally responsible for the legality of such winnings, prizes and foreign currency amounts exchanged from unused tokens for foreign gamblers.

3. Provide sufficient documents to a licensed bank when making payment of cash in foreign currency into its specialized foreign currency account, selling foreign currency cash or transferring money in foreign currency.

4. Buy foreign currencies to serve casino business within the scope of foreign currency collections and payments, and other foreign exchange transactions prescribed in Article 4 herein on the basis of presenting documents proving legal transactions.

5. Comply with accounting policies and retain documents in accordance with relevant laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. In case of applications for issuance, re-issuance, modification, renewal or conversion into the License, casino enterprises shall comply with regulations in Article 32, Article 33 and Article 35 of the Government’s Decree No. 03/2017/ND-CP dated January 16, 2017 on casino business, and templates of application forms stated in Appendix No. 01, Appendix No. 03 and Appendix No. 08 enclosed herewith.

8. Strictly comply with provisions of the License, regulations herein, the law on anti-money laundering and relevant laws.

9. Each casino enterprise must prepare and submit quarterly report on its foreign currency collections and payments, and other foreign exchange transactions using the template stated in the Appendix No. 07 enclosed herewith to the SBV (via the Foreign Exchange Management Department) and the SBV’s branch in the province or city where its casino is located by the 20th day of the first month of the following quarter.

10. A casino enterprise that carries out the conversion into License in accordance with regulations in Article 35 of the Government’s Decree No. 03/2017/ND-CP dated January 16, 2017 on casino business shall prepare and submit report on its foreign currency collections and payments, and other foreign exchange transactions concerning casino business for the period from the date of the written approval given by the SBV to the date of conversion using the template stated in the Appendix No. 09 enclosed herewith.

11. Within 6 (six) months from the date of entry into force of this Circular, any casino enterprise that does not apply for conversion of written approval into the License in accordance with regulations in Article 35 of the Government’s Decree No. 03/2017/ND-CP dated January 16, 2017 on casino business must submit report on its specialized foreign currency account as regulated in Article 5 herein to the SBV (via the Foreign Exchange Management Department) and the SBV’s branch in the province or city where its casino is located.

Article 14. Responsibilities of gamblers

Gamblers shall strictly comply with regulations herein and relevant laws.

Chapter IV

ORGANIZATION OF IMPLEMENTION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular comes into force as from October 15, 2017.

2. Chief of Ministry Office, Director of Foreign Exchange Management Department, heads of relevant units affiliated to the State Bank of Vietnam, Directors of branches of the State Bank in provinces or central-affiliated cities, Chairpersons of the Management Boards, Chairpersons of the Member Boards, General Directors (Directors) of licensed banks, and General Directors (Directors) of casino enterprises shall be responsible for implementing this Circular.

 

 

PP. THE GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Thi Hong

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2017/TT-NHNN ngày 30/08/2017 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.136

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!