Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông báo 58/TB-VPCP 2023 kết luận thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 02 tháng đầu

Số hiệu: 58/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 28/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN LƯU QUANG, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ 3 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRỰC TUYẾN VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022 VÀ 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Ngày 24 tháng 02 năm 2023, tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 (Ban Chỉ đạo Trung ương) trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và 02 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; lãnh đạo Ủy ban Xã hội và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; các Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, đại diện Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và một số Bộ, ngành liên quan. Tại điểm cầu các địa phương có lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Sau khi nghe Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và lãnh đạo một số Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương có ý kiến như sau:

Đến nay, Trung ương đã ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với 71/73 văn bản; 02 văn bản còn lại đang được các Bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để ban hành trong Quý I năm 2023. Trong tháng 02 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đã chủ trì 03 Đoàn công tác khảo sát thực tế và tổ chức 03 Hội nghị trực tuyến với các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Tây Nguyên và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, phân công 18 Bộ, cơ quan liên quan xử lý 339 kiến nghị của các địa phương trên cả nước. Các địa phương đã chủ động, tích cực kiện toàn bộ máy và chuẩn bị các cơ chế, chính sách, điều kiện để triển khai và giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, nhìn chung kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn hạn chế, tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp; một số văn bản hướng dẫn, quản lý, điều hành ở cấp Trung ương và địa phương chưa được ban hành hoặc có nội dung hướng dẫn chưa rõ ràng, chưa thống nhất; việc triển khai tổ chức thực hiện ở các địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, dàn trải, manh mún...

Để đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2023, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 21 tháng 02 năm 2023 về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; trong đó tập trung cao độ để thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban Dân tộc khẩn trương xây dựng Đề án về tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao, trình Chính phủ trong tháng 02 năm 2023.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể một số nội dung quan trọng và giải pháp để triển khai công tác lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 3 năm 2023.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương) chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 48/TB-VPCP ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo về việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8783/VPCP-QHĐP ngày 28 tháng 12 năm 2022, báo cáo Chính phủ trước 17 giờ 00’ ngày 28 tháng 02 năm 2023.

5. Các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương, trong đó đề xuất cụ thể các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao và thời hạn hoàn thành, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp, trình Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định.

6. Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long khẩn trương gửi Đoàn giám sát của Quốc hội các Báo cáo về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 theo Văn bản số 345/KH-ĐGS ngày 24 tháng 11 năm 2022; hoàn thành trước 17 giờ 00’ ngày 28 tháng 02 năm 2023.

7. Các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao bảo đảm thời hạn theo quy định, trong đó mạnh dạn nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương, các cấp cơ sở; tăng cường công tác theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ Trung ương đến địa phương.

8. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05 tháng 03 năm 2023 để chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ trước ngày 23 tháng 3 năm 2023.

9. Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo việc rà soát và báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải, manh mún, phù hợp năng lực của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

10. Trân trọng đề nghị Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên tiếp tục giám sát, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp Nhân dân để kiến nghị cụ thể với Chính phủ các giải pháp nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đáp ứng được sự mong đợi, kỳ vọng của Nhân dân.

11. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương) chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung, định kỳ hàng tháng báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục,
Cao Huy, Mai Thị Thu Vân, Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTgCP, Thư ký PTTgCP;
các Vụ: TH, KTTH, NN, KGVX; Cổng TTĐTCP;
- Lưu VT, QHĐP (03). S.Tùng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 58/TB-VPCP ngày 28/02/2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và 02 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.825

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!