Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 66/QĐ-BXD 2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP

Số hiệu: 66/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành: 17/02/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 30/01/2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 NGÀY 11/01/2022 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết s43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Th
trưng Nguyn Văn Sinh (để t/h);
- Lưu: VT, QLN (2b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 30/01/2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 NGÀY 11/01/2022 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-BXD ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Nhm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quNghị quyết nêu trên, Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động với những nội dung chyếu:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước mt và lâu dài, gắn kết chặt chẽ với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình phòng chống dịch COVID-19 (2022-2023).

2. Xác định cụ thể các nội dung công việc và trách nhiệm có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP để phân công tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả; đảm bo việc sdụng các nguồn lực hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch.

3. Các đơn vị chtrì và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lưng, thời gian quy định.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh

1.1. Tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời Chương trình phòng chống dịch COVID-19 (2022-2023); tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định hướng dẫn và tăng cường tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, thực hiện thống nhất các quy định về đi lại, di chuyn của người lao động, duy trì hoạt động liên tục.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức và các đơn vị liên quan

- Thời gian thực hiện: thường xuyên, liên tục

1.2. Tập trung thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đầu tư công; tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng cường hiệu quả tổ chức thực hiện theo nguyên tắc hậu kiểm, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan

- Thời gian thực hiện: trong 02 năm 2022 - 2023.

1.3. Nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị khối y tế thuộc Bộ trong việc tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ tăng cường năng lực, nâng cấp cơ sở khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh của các đơn vị khối y tế thuộc Bộ gn với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, đm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc khối y tế thuộc Bộ Xây dựng.

- Thời gian thực hiện: trong 02 năm 2022 - 2023.

2. Bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm

2.1. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc xác định nhu cầu và triển khai cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình đmua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa cha nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021.

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

- Đơn vị phi hp: Các đơn vị liên quan.

- Thời gian: triển khai trong 02 năm 2022 - 2023.

2.2. Phối hợp với Ủy ban Dân tộc trong việc triển khai hỗ trợ các hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa có đất ở; chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng theo Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu svà miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị khác liên quan.

- Thời gian thực hiện: trong 02 năm 2022 - 2023.

2.3. Nghiên cứu, đề xuất nguồn lực xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, nhất là trường cao đẳng chất lượng cao, trọng điểm và thực hiện chuyển đổi strong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các trường đào tạo nghề thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: trong 02 năm 2022 - 2023.

3. Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

3.1. Nghiên cứu, xem xét điều kiện, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành xây dựng tham gia chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mtinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Qun lý doanh nghiệp.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Thời gian: triển khai trong năm 2022.

3.2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc triển khai các khoản vay của chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trong gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại.

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Qun lý doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.

- Thời gian: triển khai trong 02 năm 2022 - 2023.

3.3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc triển khai các khoản vay của chủ đầu tư các dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, trong gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại.

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

- Đơn vị phối hợp: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Vụ Quản lý doanh nghiệp và các đơn vị liên quan..

- Thời gian: triển khai trong 02 năm 2022 - 2023.

3.4. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng dự thảo Nghị định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trong đó có chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ.

- Đơn vị chủ trì: Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sản.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan.

- Thời gian: Quý I/2022.

4. Cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

4.1. Nghiên cứu trình cơ quan có thẩm quyền ban hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị khác liên quan.

- Thời gian: triển khai trong 02 năm 2022 - 2023.

4.2. Tiếp tục rà soát, tháo gcác rào cản về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh lộ trình thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến; tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp đột phá, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; khẩn trương nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, quy hoạch và quđất liên quan đến nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị khác liên quan.

- Thời gian: triển khai trong 02 năm 2022 - 2023.

5. Tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Thành lập Tổ công tác để làm việc tại một số địa phương trọng điểm nhằm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

- Thời gian: hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Bộ Xây dựng

1.1. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình hành động trong các lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách; chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động.

1.2. Kịp thời chỉ đạo xử lý nhng khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị; trường hợp cần giải quyết các vấn đề khó hoặc có liên quan đến lĩnh vực do Thứ trưởng khác phụ trách thì chủ động trao đi, giải quyết hoặc báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

2.1. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định.

2.2. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì phải chủ động tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao; chđộng đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả; hàng năm báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện.

2.3. Các đơn vị phối hợp có trách nhiệm tham gia với đơn vị chủ trì trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2.4. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản làm đầu mối tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động đã đề ra báo cáo Bộ trưởng./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/QĐ-BXD ngày 17/02/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.551

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!