Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2997/QĐ-UBND năm 2019 về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả thông báo sản phẩm quảng cáo địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2997/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 26/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2997/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO UBND THÀNH PHỐ QUY NHƠN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, XỬ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Công văn số 12/VHCS-QLHĐQC ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ủy quyền tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo;

Theo Thông báo số 45/TB-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND thành phố Quy Nhơn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019;

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 và đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1366/TTr-SVHTT ngày 08 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. y quyền cho UBND thành phố Quy Nhơn tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả thông báo sản phm quảng cáo trên phương tiện bảng quảng cáo gn vào công trình xây dựng sẵn có, băng rôn, quảng cáo trên phương tiện giao thông và Đoàn người thực hiện quảng cáo trên địa bàn thành ph Quy Nhơn.

Thời gian ủy quyền: 05 năm kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2.

1. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm:

a) Thực hiện việc ủy quyền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

b) Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả đối với các nội dung được UBND tỉnh ủy quyền cho UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện.

2. UBND thành phố Quy Nhơn có trách nhiệm:

a) Thực hiện nội dung được ủy quyền theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

b) Bố trí nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nội dung được ủy quyền.

c) Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn việc treo băng rôn tuyên truyn nhiệm vụ chính trị, tuyên truyn nhiệm vụ chính trị kết hp với quảng cáo, quảng cáo thương mại trên địa bàn thành ph Quy Nhơn.

d) Định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được ủy quyền về Sở Văn hóa và Thể thao. Khi có vướng mắc phát sinh kịp thời có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao để thống nhất phương thức quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Tư pháp, Nội vụ; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ VHTTDL (báo cáo);
- Cục VH cơ sở-B
VHTTDL (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu VT, K5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2997/QĐ-UBND năm 2019 về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả thông báo sản phẩm quảng cáo địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.289

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139