Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2892/2009/QĐ-UBND quy định xét chọn sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu của tỉnh Thanh Hoá

Số hiệu: 2892/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Mai Văn Ninh
Ngày ban hành: 26/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2892/2009/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT CHỌN SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ TIÊU BIỂU CỦA TỈNH THANH HOÁ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua – Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định xét chọn sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu của tỉnh Thanh Hoá”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng TĐKT TW; Để
- Ban TĐKT TW; Báo cáo
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp-
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Lưu: VT, TĐKT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 

QUY ĐỊNH

XÉT CHỌN SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ TIÊU BIỂU CỦA TỈNH THANH HOÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2892/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này xác định điều kiện, tiêu chí, thủ tục, thẩm quyền tổ chức xét chọn, trao giải; quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức có sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu tham dự.

Điều 2. Mục đích xét chọn

Tôn vinh và nâng cao uy tín của các Doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu; quảng bá các Doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu thông qua việc bình chọn; khuyến khích việc kinh doanh với đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng; tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa cộng đồng Doanh nghiệp.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh (gọi chung là Doanh nghiệp) thuộc các thành phần kinh tế, cả Doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, đăng ký kinh doanh tại Thanh Hoá có sản phẩm, hàng hoá đạt tiêu chuẩn đảm bảo điều kiện theo Quy định này được quyền tham gia.

Điều 4. Phạm vi tổ chức và thẩm quyền quyết định

Phạm vi tổ chức với quy mô cấp tỉnh, do UBND tỉnh quyết định trao giải trên cơ sở kết quả xét chọn của Hội đồng bình chọn, được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập.

Điều 5. Nguyên tắc xét chọn

- Công bố công khai để mọi Doanh nghiệp đủ điều kiện có thể đăng ký.

- Việc xét chọn được thông qua Hội đồng bình chọn cấp tỉnh.

- Chấm điểm theo tiêu chí.

Chương II

ĐIỀU KIỆN THAM GIA, TIÊU CHÍ XÉT CHỌN

Điều 6. Điều kiện tham gia

Sản phẩm được tham gia xét chọn là sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu có các điều kiện sau:

- Sản phẩm, hàng hoá đạt tiêu chuẩn áp dụng là tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc tế;

- Doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hoá tham gia xét chọn chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước (nhất là chính sách về Thuế, Luật Lao động, bảo vệ môi trường);

- Doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hoá tham gia xét chọn có nhiều đóng góp từ thiện cho cộng đồng;

- Mỗi Doanh nghiệp chỉ được tham dự một sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu trong năm;

- Sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu đã được xét chọn sau 3 năm mới được tham dự lại.

- Sản phẩm, hàng hoá gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, môi trường không được tham dự.

- Hồ sơ xét thưởng đầy đủ, hợp lệ và gửi về Hội đồng xét chọn đúng thời hạn quy định.

Điều 7. Tiêu chí bình chọn

- Sản phẩm, hàng hoá đạt chất lượng cao và mang lại hiệu quả kinh tế cao;

- Sản phẩm, hàng hoá chiếm tỉ lệ lớn trên thị trường trong tỉnh và cả nước;

- Sản phẩm, hàng hoá có hàm lượng trí tuệ cao;

- Sản phẩm, hàng hoá mới, độc đáo, đáp ứng các quy trình kỹ thuật;

- Sản phẩm, hàng hoá được đăng ký, đề nghị xét chọn đúng thời hạn;

- Sản phẩm, hàng hoá được tham gia xét chọn đã từng đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Chương III

THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN

Điều 8. Thủ tục, hồ sơ do cơ quan Thường trực giải quy định (có mẫu hồ sơ quy định).

Hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu gồm:

- Bản đăng ký sản phẩm, hàng hoá tham gia xét chọn (theo mẫu).

- Bản thuyết minh giới thiệu chất lượng sản phẩm, hàng hoá và tiêu chuẩn áp dụng (theo mẫu).

- Bản thuyết minh giới thiệu tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá.

- Báo cáo hiện trạng môi trường của cơ sở sản xuất (xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương không vi phạm, không gây ô nhiễm).

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp (nếu có).

- Bản quyền tác giả của sản phẩm (nếu có).

- Bản sao các giải thưởng đã đạt được cho sản phẩm, hàng hoá (nếu có).

- Xác nhận làm nghĩa vụ với Nhà nước hàng năm.

- Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo.

Điều 9. Quy trình xét chọn

- Định kỳ hàng năm một lần, ít nhất 40 ngày trước ngày tổ chức đánh giá xét chọn sản phẩm, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh thông báo rộng rãi kế hoạch, thời gian và hình thức xét chọn sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu của tỉnh Thanh Hoá.

- Tiếp nhận hồ sơ, khảo sát sản phẩm.

- Đối với trường hợp cần làm rõ tiêu chí thì Hội đồng xét chọn có đoàn công tác đến làm việc với đơn vị có sản phẩm, hàng hoá đề nghị.

- Công nhận sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu.

Điều 10. Thời gian thu nhận hồ sơ

Các doanh nghiệp có sản phẩm đáp ứng tiêu chí của Quy định này gửi Hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu về Ban Thi đua – Khen thưởng chậm nhất vào ngày 10/8 hàng năm theo dấu bưu điện đến (Riêng năm 2009 do Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh quy định).

Từ ngày 20 – 30/9: Hội đồng xét chọn sẽ tiến hành bình xét sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu của tỉnh.

Điều 11. Hội đồng xét chọn

Hội đồng xét chọn thành lập hai cấp: cấp sơ tuyển (gồm các thành viên kỹ thuật, chuyên môn) và cấp xét chọn (thành viên quyết định).

Hội đồng xét chọn có số lượng từ 11 đến 15 thành viên (do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định).

Hội đồng sơ tuyển giao cho cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm tổ chức thành lập.

Chương V

HÌNH THỨC, SỐ LƯỢNG GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC

Điều 12. Hình thức giải thưởng

- Cúp giải thưởng.

- Bằng chứng nhận giải thưởng.

- Phần thưởng bằng tiền mặt (hoặc hiện vật).

Điều 13. Số lượng giải

- Số lượng giải 10 sản phẩm, hàng hoá cho một năm, bắt đầu từ năm 2009.

- Tuỳ theo tình hình phát triển kinh tế – xã hội và thực tế sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, Hội đồng xét chọn sẽ đề xuất với UBND tỉnh số lượng các sản phẩm, hàng hoá đề nghị tặng Cup và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 14. Mức tiền thưởng

Mức tiền thưởng cho sản phẩm, hàng hoá được xét chọn tặng Cup tương đương với tiền thưởng cho đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh: 5.00.000 đồng (Năm triệu đồng).

Mức tiền thưởng cho mỗi sản phẩm được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 15. Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức trao giải sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu của tỉnh được hình thành từ các nguồn:

- Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Quy định trách nhiệm

Doanh nghiệp đăng ký xét chọn sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu của tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký.

Cơ quan được giao chủ trì chịu trách nhiệm tổ chức xét chọn đảm bảo tính khách quan, chính xác, đúng quy định trong việc bình xét.

Doanh nghiệp có sản phẩm được tặng Cup, Bằng khen công nhận sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu của tỉnh được sử dụng quảng bá sản phẩm của mình các phương tiện thông tin đại chúng, quảng cáo, in lôgô, cup trên bao bì.

Điều 17. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về kết quả và những vi phạm trong việc tổ chức xét chọn và trao giải thưởng.

Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét trả lời, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Giao cho Ban Thi đua - Khen thưởng phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ Quy định này để xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm; chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, thành lập Hội đồng sơ tuyển gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực thẩm định các sản phẩm, hàng hoá tham gia xét chọn.

Giao cho Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Văn phòng VCCI Chi nhánh tại Thanh Hoá, các Hội Doanh nghiệp tổ chức Lễ trao giải, tôn vinh danh hiệu vào ngày 13/10 (Ngày Doanh nhân Việt Nam) hàng năm đảm bảo long trọng, thiết thực, hiệu quả; đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hoá để tường thuật trực tiếp buổi Lễ.

Điều 19. Ban Thi đua - Khen thưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2892/2009/QĐ-UBND quy định xét chọn sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu của tỉnh Thanh Hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.150

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100