Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2847/QĐ-BCT năm 2016 về điều tra áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 2847/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 06/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2847/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 150/2003/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 848/2013/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu có mã HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau với nội dung chi tiết nêu trong Thông báo gửi kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trình tự thủ tục điều tra thực hiện theo pháp luật về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tổng cục Hải quan;
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ: CNNg, ĐB, PC, HTQT, KHCN;
- Cục XNK;
- Lưu: VT, QLCT (04).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

THÔNG BÁO

V/V TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ
(Kèm theo Quyết định số 2847/QĐ-BCT ngày 06 th
áng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Theo quy định của Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam, Bộ Công Thương thông báo nội dung chi tiết về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu, mã HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999 nhập khẩu vào Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Thông tin cơ bản

Ngày 24 tháng 5 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) nhận được Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu của Công ty luật hợp danh Nghiêm và Chính đại diện cho nhóm các công ty sau đây: Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc, Công ty cphần thép Nam Kim và Công ty cổ phần Tôn Đông Á (sau đây gọi là “Nguyên đơn”). Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Công Thương đã xác nhận đơn yêu cầu của Nguyên đơn là đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật.

2. Ngành sn xuất trong nước

Nguyên đơn là nhóm 03 công ty nêu trên đã lập hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu, chiếm 25,17% tổng sản lượng được sản xuất trong nước. Như vậy, nguyên đơn đã đáp ứng được yêu cầu về tỉ lệ đại diện (25% tổng sản lượng hàng hóa tương tự sản xuất trong nước) theo quy định tại Điều 10, Pháp lệnh 42/2002/PL-UBTVQH10.

Nguyên đơn và các công ty có đơn ủng hộ áp dụng biện pháp tự vệ chiếm 99,86% tổng lượng sản xuất hàng hóa tương tự trong nước của sản phẩm tôn màu. Tỉ lệ này đáp ứng được yêu cầu về ngành sản xuất trong nước theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 150/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam.

3. Giai đoạn điều tra để xác định thiệt hại

Giai đoạn điều tra là từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến 31 tháng 12 năm 2015.

4. Hàng hóa thuộc đối tượng điều tra

Hàng hóa thuộc đối tượng điều tra là thép hợp kim hoặc không hợp kim cán nguội, tráng hoặc mạ hợp kim nhôm/kẽm được phủ sơn (tôn lạnh màu); thép hợp kim hoặc không hp kim cán nguội, tráng hoặc mạ kẽm được phủ sơn (tôn kẽm màu); thép hợp kim hoặc không hợp kim cán nguội được phủ sơn (tôn đen màu) ở dạng cuộn, tấm băng hoặc cán sóng với các mã HS như sau: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999.

5. Đánh giá của cơ quan điều tra

Sau khi xem xét Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ của Bên yêu cầu, Bộ Công Thương đánh giá như sau:

- Theo số liệu Bên yêu cầu cung cấp, có dấu hiệu cho thấy mặt hàng tôn màu nhập khẩu có sự gia tăng đột biến trong giai đoạn 2013 - 2015 cả về tương đối và tuyệt đối.

Bảng 1: Lượng nhập khẩu tôn màu giai đoạn 2013 - 2015

Khoản mục

2013

2014

2015

Lượng nhập khẩu (tấn)

129.754

201.649

311.116

Index 100

100

155,41

239,77

Trị giá nhập khẩu (triệu đồng)

2.712.493

4.084.321

5.240.784

Index 100

100

150,57

193,21

Ngun: Nguyên đơn cung cp

- Nguyên đơn đã chịu thiệt hại về các chỉ số: sản lượng sản xuất giảm; hệ số sử dụng công suất giảm; thị phần, doanh thu, lợi nhuận, lao động đều giảm; tồn kho tôn màu tăng; chi phí sản xuất tăng nhưng giá bán không tăng.

- Có mối quan hệ nhân quả giữa hàng hóa nhập khẩu gia tăng đột biến và thiệt hại nghiêm trọng gây ra cho Nguyên đơn.

Dựa trên các phân tích như trên đã đủ điều kiện để Bộ Công Thương tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng thuộc đối tượng điều tra.

6. Thủ tục điều tra tiếp theo

- Cá nhân và tổ chức nếu muốn tiếp cận thông tin lưu hành công khai phải đăng ký làm bên liên quan với Cục QLCT theo quy định tại Điều 13 của Pháp lệnh về tự vệ. Đơn đăng ký phải được gửi tới Cục QLCT - Bộ Công Thương theo địa chỉ tại mục 10.

- Bản câu hỏi điều tra sẽ được gửi đến các bên liên quan sau ngày ra quyết định điều tra. Bản trả lời câu hỏi và các ý kiến liên quan đến vụ việc phải được gửi dưới dạng văn bản bằng tiếng Việt trong thời hạn do Cục QLCT quy định. Tất cả các bên liên quan có quyền nêu quan điểm của mình về vụ việc này trong suốt quá trình điều tra. Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét tất cả các thông tin, chứng cứ, quan điểm của các bên liên quan trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.

- Căn cứ Điều 20 của Pháp lệnh về tự vệ, Bộ Công Thương có thể ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời trước khi kết thúc điều tra nếu xét thấy việc chậm thi hành các biện pháp tự vệ gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và thiệt hại đó khó có thkhắc phục về sau. Vì vậy, Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp trong quá trình ký kết hợp đồng nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng điều tra cần lưu ý về khả năng biện pháp tự vệ tạm thời sđược áp dụng.

- Căn cứ Điều 7 của Pháp lệnh về tự vệ, Bộ Công Thương có thể tiến hành phiên Điều trần công khai với các bên liên quan đến quá trình điều tra và áp dụng các biện pháp tự vệ nhằm tạo điều kiện cho tất cả các bên liên quan trình bày ý kiến và cung cấp thông tin cần thiết. Bộ Công Thương sẽ gửi thông báo về phiên Điều trần công khai trước khi diễn ra phiên Điều trần.

7. Quản lý nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng điều tra

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Pháp lệnh về tự vệ, kể từ khi có quyết định tiến hành điều tra cho đến khi kết thúc quá trình điều tra, Bộ Công Thương có thể thực hiện chế độ cấp giấy phép nhập khu đối với loại hàng hóa đang là đối tượng điều tra. Việc cấp giấy phép chỉ nhằm mục đích thống kê, không hạn chế về số lượng, khối lượng hoặc trị giá hàng hóa nhập khu.

Trong trường hợp áp dụng biện pháp quản lý nhập khẩu, Bộ Công Thương sẽ có thông báo sau.

8. Bảo mật thông tin

Trong các tài liệu mà các bên liên quan gửi cho Cục QLCT, để được bảo mật những thông tin thuộc bí mật kinh doanh, các bên liên quan phải tóm tắt thông tin cung cấp dưới dạng bản lưu hành công khai. Nếu bên liên quan cho rằng không thể tóm tt được, cần giải trình lý do không thể tóm tắt được.

Công khai thông tin: thông tin chi tiết về quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa thuộc đối tượng điều tra có thể truy cập tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương: www.vca.gov.vn hoặc www.qlct.gov.vn.

9. Thi hạn điều tra

Căn cứ Điều 18 Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam, thời hạn điều tra không quá 6 tháng, kể từ ngày Bộ Công Thương ra quyết định điều tra. Trong trường hợp cần thiết, thời hạn điều tra có thể được gia hạn một lần không quá 2 tháng tiếp theo.

10. Thông tin liên hệ

Phòng Điều tra vụ kiện Phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 4) 222.05002 (máy lẻ: 1038) (Anh Trường Hưng) hoặc (+84 4) 222.05018

Email: hungnht@moit.gov.vn; quynhpm@moil.gov.vn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2847/QĐ-BCT năm 2016 về điều tra áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.181

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113