Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2683/2005/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 2683/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Ngô Đức Vượng
Ngày ban hành: 03/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2683/2005/QĐ-UBND

Việt trì, ngày 3 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT/BTM - BNV ngày 08/4/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Thương mại: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về Thương mại ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 48/2005/TT-BNV ngày 29/4/2005 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về Du lịch ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 4013/2004/QĐ-UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Sở Thương mại và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng của Sở Thương mại và Du lịch:

Sở Thương mại và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh bao gồm các lĩnh vực: Lưu thông hàng hoá trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá, xúc tiến thương mại và du lịch, hội nhập kinh tế, thương mại và du lịch quốc tế; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành Thương mại và Du lịch trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh, Bộ Thương mại và Tổng cục du lịch theo quy định của pháp luật.

Sở Thương mại và Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị quản lý nhà nước về thương mại và du lịch thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Bộ thương mại và Tổng cục Du lịch; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

2. Trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, dự án quan trọng về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chiến lược phát triển du lịch quốc gia quy hoạch vùng và quy hoạch tổng thể, quy hoạch phát triển ngành của Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch.

- Trình UBND tỉnh và phân cấp quản lý các khu, tuyến, điểm du lịch địa phương.

3. Trình UBND tỉnh chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý về thương mại - du lịch.

4. Trình UBND tỉnh quyết định việc phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền quản lý Nhà nước về lĩnh vực thương mại - du lịch đối với UBND cấp huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển thương mại và du lịch đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về thương mại - du lịch về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

6. Quản lý lưu thông hàng hoá trong nước:

a) Chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển mạng lưới, kết cấu hạ tầng thương mại gồm: Các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại, hệ thống đại lý thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế mở rộng mạng lưới kinh doanh phát triển các mối liên kết kinh tế trong quá trình lưu thông, giữa lưu thông với sản xuất, hình thành các kênh lưu thông hàng hoá ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng ở địa phương.

c) Tổ chức hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện các cơ chế chính sách lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại, trong đó có chính sách thương mại miền núi, dân tộc; tổng hợp tình hình và đề xuất giải pháp điều tiết lưu thông hàng hoá trong từng thời kỳ.

d) Tổng hợp và xử lý các thông tin về thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng chính sách đối với đồng bào miền núi.

đ) Tổ chức và quản lý việc cấp các loại giấy chứng nhận về hàng hoá lưu thông trong nước, dịch vụ thương mại và hoạt động kinh doanh thương mại của thương nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu:

a) Hướng dẫn và kiểm tra tình hình thực hiện các cơ chế chính sách về xuất nhập khẩu hàng hoá; lập kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển xuất khẩu hàng hoá và buôn bán của thương nhân trên địa bàn tỉnh.

b) Duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cấp hạn ngạch cho các thương nhân trên địa bàn tỉnh theo uỷ quyền của Bộ Thương mại và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

c) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thương mại tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi chính sách xuất nhập khẩu, biện pháp phát triển xuất khẩu hàng hoá cho phù hợp.

8. Quản lý thương mại điện tử:

a) Trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình, dự án ứng dụng thương mại điện tử theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử phù hợp với chương trình, kế hoạch tổng thể về thương mại điện tử của Bộ Thương mại theo sự phân công của UBND tỉnh.

9. Quản lý thị trường:

a) Giúp UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Thương mại và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ; chống các hành vi đầu cơ, lũng đoạn thị trường, gian lận thương mại và các hành vi khác vi phạm pháp luật về thương mại của các tổ chức và cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh

c) Chủ trì tổ chức phối hợp giữa các cơ quan chức năng ở địa phương trong công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại.

d) Tổng hợp và báo cáo tình hình thị trường và công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm theo quy định và yêu cầu của cấp trên.

10. Cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

b) Phát hiện và kiến nghị với các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung các quy định, những văn bản đã ban hành không phù hợp với pháp luật cạnh tranh.

c) Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan trong tỉnh cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

d) Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có yêu cầu về doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường, các doanh nghiệp độc quyền đóng trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội, các trường hợp miễn trừ.

11. Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại:

a) Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, chương trình, các biện pháp về xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện việc đăng ký, duyệt kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm, khuyến mại thương mại cho các thương nhân, các thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại theo quy định.

c) Tổ chức quản lý kinh doanh các chợ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

d) Thu thập, tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin thương mại phục vụ các cơ quan quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

12. Về hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế:

a) Trình UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể, phổ biến tuyên truyền hướng dẫn thực hiện về hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế của tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chương trình, kế hoạch và các quy định về hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế trên địa bàn.

c) Thực hiện việc đăng ký thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở nước ngoài cho thương nhân hoạt động thương mại đặt trụ sở chính trên địa bàn tỉnh và kiểm tra theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý về Du lịch:

a) Tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; thẩm định và quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn tối thiểu và loại đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1 sao, 2 sao; cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngắn hạn nghề du lịch và cấp, thu hồi các loại thẻ, giấy phép, văn bằng, chứng chỉ khác thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến du lịch của địa phương; tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; cung cấp thông tin về du lịch cho khách du lịch, các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu và đề xuất với UBND các mô hình , biện pháp bảo vệ trật tự trị an, vệ sinh môi trường tại các khu, tuyến, điểm du lịch.

d) Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư do UBND tỉnh giao; thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển du lịch hoặc có liên quan đến du lịch theo quy định của pháp luật. Phối hợp giữa các Sở, ngành có liên quan đối với hoạt động du lịch nhằm đảm bảo việc quản lý, điều hành kịp thời, có hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở địa phương.

đ) Quản lý tài nguyên du lịch được giao, điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch và tổng hợp tình hình đầu tư phát triển khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh.

e) Tổ chức sự phối hợp công tác giữa các Sở, ngành có liên quan đối với hoạt động du lịch nhằm đảm bảo việc quản lý, điều hành kịp thời và có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở địa phương.

14. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về thương mại và du lịch đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể và tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; được quyền yêu cầu thương nhân báo cáo tình hình và cung cấp thông tin về hoạt động thương mại của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Sở.

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh.

16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về các lĩnh vực quản lý của Sở.

17. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

18. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Thương mại và Du lịch.

19. Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về lĩnh vực Thương mại và Du lịch thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

20. Thực hiện chế độ thông tin về Thương mại và Du lịch: Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

21. Trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch bồi dưỡng, chỉ đạo, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng về kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở địa phương và phát triển nguồn nhân lực của ngành Thương mại và Du lịch địa phương, thương mại điện tử theo kế hoạch của UBND tỉnh, Bộ Thương mại, Tổng cục Du lịch giao.

22. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức theo quy định; quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

23. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công và uỷ quyền của UBND tỉnh.

Điều 3. Về tổ chức bộ máy:

a) Lãnh đạo Sở:

Sở Thương mại và Du lịch có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

b) Các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng QLNN:

1. Văn phòng

2. Thanh tra

3. Phòng Kế hoạch tổng hợp và xúc tiến thương mại

4. Phòng Thương mại

5. Phòng Quản lý xuất nhập khẩu

6. Phòng Du lịch

7. Chi cục Quản lý thị trường

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Trung tâm xúc tiến thương mại và Du lịch

- Ban quản lý chợ Phú Thọ

- Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng Du lịch - Thương mại (có đề án thành lập riêng).

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2683/2005/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.691

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100