Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1995/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1995/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020 như sau:

1. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng:

a) Ưu tiên bố trí vốn từ ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác phù hợp để đầu tư hoàn thành các dự án trọng điểm đang được đầu tư dở dang phù hợp với quy mô đầu tư đã được phê duyệt theo quy định, cụ thể:

- Dự án vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2);

- Dự án đường cơ động phía Đông nam đảo Lý Sơn (giai đoạn 2);

- Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Lý Sơn;

b) Ưu tiên hỗ trợ vốn cho các dự án trọng điểm khởi công mới phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, sau khi dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, gồm:

- Dự án đường cơ động xung quanh đảo lớn, đảo bé kết hợp kè biển chống sạt lở; dự án các tuyến đê biển;

- Dự án cảng Bến Đình;

- Dự án nâng cấp bệnh viện quân dân y kết hợp; Trung tâm y tế dự phòng;

- Dự án cấp nước (giai đoạn 2);

- Dự án Trung tâm thông tin nghề cá;

- Dự án Đường trung tâm huyện - xã An Hải; Đường Cồn An Vĩnh - Ra đa tầm xa;

c) Mức hỗ trợ vốn đầu tư: Ngân sách trung ương hỗ trợ các dự án nêu trên được áp dụng ở mức cao nhất phù hợp với từng đối tượng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011- 2015.

d) Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư theo các hình thức BT, BOT, BTO, PPP ... đối với các công trình hạ tầng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.

đ) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư, khả năng huy động vốn (ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác) tổng hợp, cân đối bố trí vốn đầu tư cho tỉnh Quảng Ngãi trong kế hoạch năm 2015 và kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020 thực hiện các dự án nêu trên, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội quyết định giao kế hoạch hàng năm và kế hoạch trung hạn hoặc khi có điều kiện về nguồn vốn.

2. Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:

a) Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào huyện đảo Lý Sơn được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo mức cao nhất phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP, không bao gồm các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và lĩnh vực cấm đầu tư.

b) Các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại huyện đảo Lý Sơn được ưu tiên sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước phù hợp với quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

3. Chính sách hỗ trợ ngư dân:

Ngư dân trên huyện đảo Lý Sơn được ưu tiên mức hỗ trợ cao nhất theo theo từng loại, đối tượng hỗ trợ quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

4. Một số chính sách ưu đãi khác:

a) Về chính sách cán bộ: Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm việc tại đảo Lý Sơn được hưởng mức phụ cấp khu vực 0,7.

b) Về chính sách y tế: Bộ Y tế kết hợp Bộ Quốc phòng xây dựng Bệnh viện quân dân y kết hợp; hỗ trợ trang thiết bị y tế, luân phiên cử bác sỹ trực tiếp điều trị và hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế tại đảo Lý Sơn.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ban Kinh tế TW;
- HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, NC, KGVX, TKBT, TH, V.III;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1995/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.139

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!