Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1661/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 15/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1661/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC GIÁ TỐI THIỂU DỊCH VỤ BỐC DỠ CONTAINER KHU VỰC CẢNG NƯỚC SÂU CÁI MÉP - THỊ VẢI, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại công văn số 389/UBTVQH13-TCNS ngày 20 tháng 3 năm 2013 cho phép thí điểm thực hiện bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng biện pháp định giá tối thiểu trong thời gian đến hết ngày 30/6/2015;

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 6145/BGTVT-VT ngày 27 tháng 6 năm 2013 về giá tối thiểu dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải; Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tại công văn số 999/TC-KHKD ngày 03 tháng 7 năm 2013 về xây dựng mức giá sàn dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức tối thiểu giá dịch vụ bốc dỡ container khu vực cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

1. Mức giá tối thiểu dịch vụ bốc dỡ container xuất khẩu, nhập khẩu (không áp dụng đối với container trung chuyển):

ĐVT: USD/container

STT

Tác nghiệp bốc dỡ Tàu - kho bãi cảng hoặc ngược lại

Container 20 feet

Container 40 feet

Container trên 40 feet

1

Có hàng

46

68

75

2

Không hàng (rỗng)

29

43

48

Đối với các container chứa hàng lạnh, hàng nguy hiểm, hàng quá tải, quá khổ và kích thước khác: đơn giá sẽ do thỏa thuận giữa doanh nghiệp Cảng và khách hàng nhưng không được thấp hơn giá tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

2. Căn cứ tình hình thị trường, mức giá tối thiểu do Bộ Tài chính quy định tại khoản 1 Điều 1 trên đây, các doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng biển nước sâu khu vực Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tự quyết định mức giá cụ thể nhưng không thấp hơn giá tối thiểu do Bộ Tài chính quy định; có văn bản báo cáo mức giá cụ thể của doanh nghiệp với Cảng vụ hàng hải, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng thời gửi bản sao về Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng hải Việt Nam) và Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá).

Điều 2. Mức giá tối thiểu quy định tại Điều 1 đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015. Việc xử lý giai đoạn chuyển tiếp kể từ ngày Quyết định giá tối thiểu có hiệu lực thi hành được xử lý như sau:

- Dịch vụ bốc dỡ container cung cấp cho các tàu cập cảng trước ngày giá tối thiểu có hiệu lực thì thực hiện theo mức giá do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

- Dịch vụ bốc dỡ container cung cấp cho các tàu cập cảng sau ngày giá tối thiểu có hiệu lực thì thực hiện theo giá tối thiểu do Nhà nước quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sau 6 tháng thực hiện quy định về giá tối thiểu tại Quyết định này, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng biển báo cáo tình hình thực hiện giá tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này cho phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng biển tổ chức thực hiện mức giá tối thiểu do Nhà nước quy định; chỉ đạo cơ quan cảng vụ hàng hải phối hợp với cơ quan tài chính, thuế địa phương kiểm tra tình hình thực hiện giá tối thiểu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý giá./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Giao thông vận tải; Bộ Quốc phòng;
- Cục Hàng hải VN;
- Hiệp hội cảng biển VN;
- Tổng công ty hàng hải VN;
- Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn;
- Các doanh nghiệp cảng biển khu vực cảng nước sâu CM-TV:
- Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Vụ Pháp chế, Cục QLN&TCĐN, Cục TCDN;
- Lưu: VT, QLG. (24b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 1661/QD-BTC

Hanoi, July 15, 2013

 

DECISION

PROMULGATING THE MINIMUM PRICE LEVEL OR SERVICE OF LOADING AND UNLOADING CONTAINERS AT THE AREA OF CAI MEP – THI VAI DEEP-WATER PORT, BA RIA – VUNG TAU PROVINCE

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Price Law No. 11/2012/QH13 dated June 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 118/2008/ND-CP dated November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

In furtherance of directions of the National Assembly Standing Committee at the official dispatch No. 389/UBTVQH13-TCNS dated March 20, 2013 allowing pilot implementation of price stabilization for the services of loading and unloading containers at area of Cai Mep – Thi Vai deep-water port, Ba Ria – Vung Tau province by measure of determining minimum price in period till the end of June 30, 2015;

On the basis of suggestions of the Ministry of Transport at the official dispatch No. 6145/BGTVT-VT dated June 27, 2013 on the minimum price of service of loading and unloading containers at area of Cai Mep – Thi Vai deep-water port, the Corporation of Sai Gon New Port at official dispatch No. 999/TC-KHKD dated July 03, 2013, on formulating the floor price level for service of loading and unloading containers at area of Cai Mep – Thi Vai port;

At the proposal of the Director of Price Management Department,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. To promulgate the minimum level of price of service of loading and unloading containers at area of Cai Mep – Thi Vai deep-water port, Ba Ria – Vung Tau province as follows:

1. The minimum price level for service of loading and unloading export and import containers (not applicable to transshipment containers):

Calculation Unit: USD/container

No.

Loading and unloading from ships to port’s warehouses or yards or vice versa

Container of 20 feet

Container of 40 feet

Container of more than 40 feet

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

46

68

75

2

Without goods (empty)

29

43

48

For containers with cold goods, dangerous goods, overload, oversize goods and goods with strange size: unit price will be agreed by enterprise of Port and customers but not lower than the minimum price specified in clause 1 Article 1 of this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. The minimum price levels as prescribed in Article 1 included VAT.

Article 3. This Decision takes effect from August 01, 2013 to August 30, 2015. The handling of transitional stage from the effective day of the Decision on minimum prices shall be handled as follows:

- Service of loading and unloading containers which supply for ships having docked before the effective date of minimum prices shall comply with the prices agreed by parties in contracts.

- Service of loading and unloading containers which supply for ships docked after the effective date of minimum prices shall comply with the minimum prices as prescribed by State.

Article 4. Organization of implementation

1. After implementing regulation on minimum prices at this Decision for 6 months, the Ministry of Transport shall direct specialized agencies, enterprises doing business in exploiting seaport to report implementation of the minimum price prescribed in Clause 1 Article 1 of this Decision to be conformable with actual conditions at area of Cai Mep – Thi Vai deep-water port.

2. The Ministry of Transport shall direct specialized agencies, enterprises doing business in exploiting seaport to organize implementation of the minimum price as prescribed by State; direct Maritime Port Authorities to coordinate with local financial and taxation agencies in examining implementation of the minimum price, strictly handling acts breaching law on price control.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Tran Van Hieu

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1661/QĐ-BTC ngày 15/07/2013 về mức giá tối thiểu dịch vụ bốc dỡ container khu vực cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.819

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249