Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1255/QĐ-TTg 2017 Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý xử lý đối với tài sản ảo tiền ảo

Số hiệu: 1255/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Hoàn thiện quy định nhằm chống rửa tiền bằng tiền ảo

Ngày 21/8/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 1255/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý các loại tài sản ảo, tiền ảo và tiền điện tử.

Theo đó, Thủ tướng phân công trách nhiệm, lộ trình thực hiện cho các Bộ, ngành liên quan với mục tiêu hoàn thành trong tháng 9/2019 một số vấn đề sau:

- Bộ Công An thực hiện đề xuất biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm hình sự về gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm khác liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

- Bộ Tư Pháp đề xuất biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm hành chính liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

Đồng thời, Bộ Tư pháp còn chủ trì rà soát, đánh giá thực trạng, tập hợp các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế liên quan.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

Quyết định 1255/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1255/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ ĐỂ QUẢN LÝ, XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI SẢN ẢO, TIỀN ĐIỆN TỬ, TIỀN ẢO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại văn bản số 24/TTr-BTP ngày 05 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo (sau đây viết tắt là Đề án) với những nội dung sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Quan điểm

Việc xây dựng Đề án dựa trên các quan điểm chỉ đạo sau đây:

a) Thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ quyền sở hữu, quyền tài sản nhằm giải quyết thực tiễn tất yếu đang tồn tại và sẽ diễn ra;

b) Góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Việt Nam; hạn chế, ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả các rủi ro, lạm dụng liên quan; cụ thể hóa các chế định về quyền tài sản trong Bộ luật dân sự năm 2015 trong lĩnh vực tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo;

c) Nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo để nhận diện, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý liên quan theo nguyên tắc đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, minh bạch, ổn định và có thể dự báo trước của hệ thống pháp luật, phù hợp thông lệ quốc tế.

2. Mục tiêu

Việc xây dựng và thực hiện Đề án phải hướng đến các mục tiêu sau đây:

a) Nghiên cứu, nhận diện đầy đủ, chính xác bản chất của tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo theo kinh nghiệm nước ngoài và thực tiễn Việt Nam; mối quan hệ với tài sản thực, tiền thực; vai trò của tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo và tác động của tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo tới pháp luật;

b) Rà soát, đánh giá thực trạng khung pháp lý về tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo của Việt Nam; kinh nghiệm điều chỉnh của nước ngoài và tác động tới hệ thống pháp luật liên quan của Việt Nam nhằm nhận diện và xác định thái độ của cơ quan nhà nước đối với các vấn đề pháp lý liên quan; đề xuất các nhiệm vụ, công việc cụ thể và những định hướng để xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo nhằm đảm bảo tương ứng với các rủi ro liên quan để kiểm soát, giảm thiểu các rủi ro này nhưng không được ảnh hưởng đến sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, đảm bảo tính linh hoạt để phù hợp với sự thay đổi trong sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, thương mại điện tử;

c) Phân công trách nhiệm, lộ trình thực hiện cho các Bộ, ngành liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đặt ra.

II. NHIỆM VỤ

1. Rà soát, đánh giá thực trạng pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế liên quan

a) Hoạt động:

- Rà soát toàn diện hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm: (i) Bộ luật dân sự năm 2015; (ii) Luật đầu tư năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2016); (iii) Luật công nghệ thông tin năm 2006, Luật giao dịch điện tử năm 2005; (iv) Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 (được sửa đổi bổ sung năm 2013); (v) Luật thuế giá trị gia tăng năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung năm 2016); Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014); Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014); Luật quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014, 2016); (vi) Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật, Pháp lệnh này về các vấn đề liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

- Khảo sát, tập hợp các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn đối với các vấn đề liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

- Nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế tại một số nước (Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản...) về pháp luật và thực tiễn liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm với các chuyên gia trong nước, quốc tế về tài sản ảo, tiền ảo đnhận diện, làm rõ vai trò của tài sản ảo, tiền ảo và đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong các lĩnh vực này.

b) Kết quả đầu ra: Báo cáo rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng pháp luật, thực tiễn về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và quốc tế; nhận diện, đề xuất các định hướng hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ.

c) Thời gian hoàn thành: tháng 8 năm 2018.

d) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

đ) Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các Bộ, ngành khác có liên quan.

2. Rà soát, nghiên cứu và đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về tiền điện tử

a) Hoạt động: Rà soát, nghiên cứu và đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về tiền điện tử.

b) Kết quả đầu ra: Báo cáo rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về tiền điện tử trình Thủ tướng Chính phủ.

c) Thời gian hoàn thành: tháng 8 năm 2018.

d) Cơ quan chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

đ) Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tòa án nhân dân tối cao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các Bộ, ngành khác có liên quan.

3. Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo

a) Hoạt động: nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo.

b) Kết quả đầu ra: Hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

c) Thời gian hoàn thành: tháng 12 năm 2018.

d) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

đ) Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các bộ, ngành khác có liên quan.

4. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với tài sản ảo, tiền ảo

a) Hoạt động: Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với tài sản ảo, tiền ảo.

b) Kết quả đầu ra: Hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thuế liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

c) Thời gian hoàn thành: tháng 6 năm 2019.

d) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

đ) Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các bộ, ngành khác có liên quan.

5. Nghiên cứu, đề xuất biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo

a) Nghiên cứu, đề xuất biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm hình sự liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo

- Hoạt động: Nghiên cứu, đề xuất biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm hình sự về gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm khác liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm hình sự về gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm khác liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

- Thời gian hoàn thành: tháng 9 năm 2019.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, ngành khác có liên quan.

b) Nghiên cứu, đề xuất biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm hành chính liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo

- Hoạt động: Nghiên cứu, đề xuất biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm hành chính liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm hành chính liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

- Thời gian hoàn thành: tháng 9 năm 2019.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, ngành khác có liên quan.

6. Nghiên cứu, lập đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh nhằm hoàn thiện khung pháp lý quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo

a) Hoạt động: nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng luật (các luật) sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

b) Kết quả đầu ra: Hồ sơ đề nghị xây dựng luật (các luật) sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

c) Thời gian hoàn thành: tháng 12 năm 2020.

d) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

đ) Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kim sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các bộ, ngành khác có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công an thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì trong Đề án này theo đúng thời gian quy định và bảo đảm chất lượng.

2. Bộ Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Đề án; đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung Đề án (nếu cần thiết); tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án.

3. Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho các Bộ, cơ quan liên quan kết hợp với các nguồn huy động khác (nếu có).

a) Hàng năm, các Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí cho các hoạt động được giao theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

b) Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Đề án trong dự toán chi ngân sách của các Bộ, cơ quan chủ trì các hoạt động đthực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, NC, PL, QHQT;
- Lưu: VT, KTTH (2). M.Cường

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 1255/QD-TTg

Hanoi, August 21, 2017

 

DECISION

ON APPROVING THE SCHEME OF COMPLETION OF THE LEGAL FRAMEWORK ON MANAGEMENT OF VIRTUAL ASSETS, DIGITAL CURRENCIES AND VIRTUAL CURRENCIES

PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No. 22/2013/ND-CP of March 13, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Justice;

Considering the proposal of the Minister of Justice specified in document No. 24/TTr-BTP dated June 05, 2017,

DECIDES:

Article 1. Approval of the scheme of completion of the legal framework on management of virtual assets, digital currencies and virtual currencies (hereinafter referred to as “the Scheme”) with the main contents as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Viewpoints

The formulation of the scheme shall be based on following viewpoints:

a) Institutionalize the guidance and policies of the Communist Party and the State on the protection of property rights in order to resolve existing and future issues;

b) Contribute to the protection of lawful rights and interests of domestic and foreign investors in Vietnam; effectively restrict, prevent and control related risks and abuses; elaborate regulations on property rights specified in the Civil Code 2015 on virtual assets, digital currencies and virtual currencies;

c) Selectively study international experiences on virtual assets, digital currencies and virtual currencies in order to identify, formulate and improve the relevant legal framework on the principle of conformity, transparency, stability and predictability of the legal system, and in accordance with international practice.

2. Objectives

The formulation of the scheme shall aim at the following objectives:

a) Research and identify fully and accurately the nature of virtual assets, digital currencies and virtual currencies according to experiences of other countries and practical situations in Vietnam; the relationship with physical assets and currencies; the role of virtual assets, digital currencies and virtual currencies and the impact of virtual assets, digital currencies and virtual currencies on the law;

b) Review and evaluate the practical legal framework on virtual assets, digital currencies and virtual currencies of Vietnam; relevant law of other countries and the impact on relevant Vietnamese legal system to identify and determine the attitudes of state agencies towards related legal issues; propose specific tasks and orientations to develop and improve the legislation on virtual assets, digital currencies and virtual money to ensure equivalent to related risks to control and mitigate said risks without affecting creativity and start-ups, ensure adaptability to changes in the ongoing development of information technology and e-commerce;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. TASKS

1. Review and evaluate the current legal situation on virtual assets, digital currencies and virtual currencies in Vietnam and research, survey related international experiences

a) Tasks:

- Comprehensively review the legal system of Vietnam, including: (i) The 2015 Civil Code; (ii) The Law on investment 2014 (amended on 2016); (iii) The Law on information technology 2006, the Law on e-commerce 2005; (iv) the Law on the State bank of Vietnam 2010, the Law on credit institutions 2010, the Ordinance on foreign exchange control 2005 (amended on 2013); (v) the Law on value-added tax 2013 (amended on 2016); the Law on personal income tax 2007 (amended on 2012, 2014); the Law on corporate income tax 2008 (amended on 2013, 2014); the Law on tax administration 2006 (amended on 2012, 2014, 2016); (vi) the Law on prevention of money laundering 2012 and guiding documents on the implementation of these laws and ordinances on matters related to virtual assets and currencies.

- Study into unresolved issues related to virtual assets and currencies.

- Study legal regulations on and developments of virtual assets and virtual currencies of some countries (the USA, EU, Japan, etc.).

- Hold conferences, seminars with domestic and foreign professionals on virtual assets and currencies to identify, clarify the roles of virtual assets, currencies and suggest orientations to improve the laws of Vietnam in these areas.

b) Results: A comprehensive review and assessment of the current state of the laws and situation of virtual assets and currencies in Vietnam and in the world; identify and suggest orientations to the Prime Minister.

c) Due date: August 2018.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Cooperating authorities: Ministry of Information and Communications, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Finance, Ministry of Public Security, Ministry of Science and Technology, Ministry of Planning and Investment, the State bank of Vietnam, People’s Supreme Procuracy, Supreme People’s Court,  Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Vietnam Association of Small and Medium Enterprises and other related ministries.

2. Review, research and propose amendments and new legislative documents on digital currencies

a) Tasks: review, research and suggest amendments and new legislative documents on digital currencies

b) Results: A review and suggestion on amendments and new legislative documents on digital currencies and submit it to the Prime Minister.

c) Due date: August 2018.

d) Presiding authority: the State bank of Vietnam

dd) Cooperating authorities: Ministry of Justice, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Information and Communications, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Public Security, Ministry of Science and Technology, People’s Supreme Procuracy.

Supreme People’s Court, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Vietnam Association of Small and Medium Enterprises and other related ministries.

3. Prepare a proposal to build legislative documents on virtual assets and currencies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Results: A proposal to build legislative documents on virtual assets and currencies in accordance with the law on promulgation of legislative documents 2015.

c) Due date: December 2018.

d) Presiding authority: Ministry of Justice

dd) Cooperating authorities: Ministry of Information and Communications, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Finance, Ministry of Public Security, Ministry of Science and Technology, Ministry of Planning and Investment, the State bank of Vietnam, People’s Supreme Procuracy, Supreme People’s Court,  Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Vietnam Association of Small and Medium Enterprises and other related ministries.

4. Consider proposing amendments to and promulgation of new legislative documents on taxes on virtual assets and currencies

a) Tasks: Consider proposing amendments to and promulgation of new legislative documents on taxes on virtual assets and currencies

b) Results: A proposal to build legislative documents on taxes related to virtual assets and currencies in accordance with the law on promulgation of legislative documents 2015.

c) Due date: June 2019.

d) Presiding authority: Ministry of Finance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Consider proposing measures for violations related to virtual assets and currencies

a) Consider proposing measures for criminal violations related to virtual assets and currencies

- Tasks: Consider proposing measures for criminal violations such as criminal fraud, money laundering, terrorism financing and other crimes related to virtual assets and currencies.

- Results: Submit to the Prime Minister proposed measures for criminal violations such as criminal fraud, money laundering, terrorism financing and other crimes related to virtual assets and currencies.

- Due date: September 2019.

- Presiding authority: Ministry of Public Security

- Cooperating authorities: Ministry of Justice, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Information and Communications, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Science and Technology, the State bank of Vietnam, People’s Supreme Procuracy, Supreme People’s Court and other related ministries.

b) Consider proposing measures for administrative violations related to virtual assets and currencies

- Tasks: Consider proposing measures for administrative violations related to virtual assets and currencies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- c) Due date: September 2019.

- Presiding authority: Ministry of Justice

- Cooperating authorities: Ministry of Public Security, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Information and Communications, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Science and Technology, the State bank of Vietnam, People’s Supreme Procuracy, Supreme People’s Court and other related ministries.

6. Research and prepare proposal to amend laws and ordinances in order to complete the legal framework for management and handling of virtual assets and currencies

a) Tasks: Research and prepare a proposal to build amending law(s) related to virtual assets and currencies.

b) Results: A proposal to build amending law(s) on tax related to virtual assets and currencies in accordance with the law on promulgation of legislative documents 2015.

c) Due date: December 2020.

d) Presiding authority: Ministry of Justice

dd) Cooperating authorities: Ministry of Information and Communications, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Finance, Ministry of Public Security, Ministry of Science and Technology, Ministry of Planning and Investment, the State bank of Vietnam, People’s Supreme Procuracy, Supreme People’s Court,  Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Vietnam Association of Small and Medium Enterprises and other related ministries.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Ministry of Justice, the State bank of Vietnam, Ministry of Finance and Ministry of Public Security shall preside over and perform assigned tasks in this scheme in accordance with the time limit and quality requirements.

2. The Ministry of Justice shall monitor, urge and report to the Prime Minister the implementation of the scheme; suggest amendments to the scheme's contents (if necessary); organize the review of the scheme implementation.

3. Funds for implementation of the scheme shall be allocated from the state budget funds allocated annually to related ministries and agencies and from other sources of mobilization (if any).

a) Annually, related ministries and agencies shall prepare cost estimates for assigned tasks in accordance with laws on state budget.

b) The Ministry of Finance shall allocate funding for the implementation of the scheme in the budget expenditure estimates of the ministries and agencies in charge of the implementation.

Article 2. This Decision shall come into force as from the date on which it is signed.

Article 3. Implementation responsibility

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of the Government’s affiliates, Chairpersons of People’s Committees of central-affiliated cities or provinces, and relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Decision./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Vuong Dinh Hue

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1255/QĐ-TTg ngày 21/08/2017 về phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.738

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!