Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 11353/QĐ-BCT rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá 2015

Số hiệu: 11353/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 21/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11353/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

RÀ SOÁT VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của y ban Thường vụ Quốc hội về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khu vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 848/2013/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cnh tranh;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Quản lý cnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành điều tra rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội, có mã HS: 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (mã số vụ việc 15-KN-BPG-RS-01) với nội dung chi tiết nêu trong Thông báo gửi kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trình tự thủ tục điều tra thực hiện theo pháp luật về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Thủ trưởng các đơn vị, các Bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NG, TTTT;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Cục XNK;
- Các Vụ: CNNg, ĐB, PC, TC; HTQT, KH;
- Văn phòng BCĐLN HNQT về Kinh tế;
- Lưu: VT, QLCT (06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

THÔNG BÁO

RÀ SOÁT VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
(Kèm theo Quyết định s
ố 11353/QĐ-BCT ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Theo quy định của Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (“Pháp lệnh 20/2004”) và Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (“Nghị định 90/2005”), Bộ Công Thương thông báo rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (mã số vụ việc 15-KN-BPG-RS-01), với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin cơ bản

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, Bộ Công Thương nhận được Hồ sơ yêu cầu rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam, có mã HS 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90 (sau đây gọi là “Hàng hóa thuộc đối tượng rà soát”), của Công ty TNHH POSCO VST và Công ty Cổ phần Inox Hòa Bình (sau đây gọi là “Bên yêu cầu”).

2. Bên Yêu cầu

- Tên đầy đủ:

Công ty TNHH POSCO VST

- Đại điện

Ông Min Seok Park - Giám đốc bán hàng nội địa

Email: minseok.park@posco.com

- Địa chỉ:

Đường 319B, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đng Nai

- Điện thoại:

(+84) 61.3560.360;  (+84).963.885.571

- Fax:

(+84).61.3560.247

 

- Tên đầy đủ:

Công ty Cổ Phần Inox Hòa Bình

- Đại diện:

Ông Nguyễn Vĩnh Hà - Trưởng phòng đầu tư và xúc tiến bán hàng

Email: hanv@inoxhoabinh.vn

- Địa chỉ:

43E Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại:

(+84).04.37367791/92/93/94/95/96

- Fax:

(+84).04.37367800;(+84).04.37367801

2. Hàng hóa thuộc đối tưng rà soát

- Mô tả: hàng hóa thuộc đối tượng rà soát là thép không gỉ cán nguội ở dạng cuộn hoặc dạng tấm có chứa 1,2% hàm lượng cacbon hoặc ít hơn tính theo trọng lượng và chứa 10,5% hàm lượng crôm hoặc nhiều hơn, có hoặc không có các nguyên tố khác. Thép không gỉ cán nguội ở dạng cuộn hoặc tấm với độ đày 3,5 mm hoặc ít hơn được ủ hoặc được xử lý nhiệt bằng phương pháp khác và ngâm hoặc được cạo gỉ để loại bỏ tạp chất dư thừa trên bề mặt của thép không gỉ. Những sản phẩm này được tiếp tục xử lý (được cắt hoặc được xẻ) với điều kiện là quá trình đó không làm thay đi các đặc điểm kỹ thuật và kích thước của sản phẩm.

- Phân loại theo mã HS: 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90.

- Mức thuế chống bán phá giá hiện hành: Từ 3,07% tới 16,7%.

3. Nước xuất khẩu hàng hóa bị rà soát

Bên yêu cầu đề nghị rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép không gỉ nhập khẩu từ ba (03) nước bao gồm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Ma-lai-xi-a và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (In-đô-nê-xi-a).

Bên yêu cầu cung cấp danh sách các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài sn phẩm thép thuộc đối tượng rà soát mà Bên yêu cầu biết (Xem phụ lục gửi kèm theo thông báo này). Tuy nhiên phạm vi cuộc rà soát không chỉ giới hạn đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài được liệt kê trong danh sách này. Quyết định về kết quả rà soát việc áp dụng biện pháp chng bán phá giá sẽ áp dụng đối với tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu hàng hóa thuộc đối tượng rà soát ca ba (03) nước nêu trên.

4. Cáo buộc tiếp diễn hành vi bán phá giá

Bên yêu cầu cáo buộc hàng hóa thuộc đối tượng rà soát nhập khẩu từ (03) nước nêu trên đang tiếp diễn hành vi bán phá giá vào Việt Nam. Hành vi này của các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu được xác định dựa trên sự thay đổi về giá trị thông thường và giá xuất khẩu.

5. Giai đoạn rà soát:

Từ ngày 06 tháng 9 năm 2014 đến hết ngày 05 tháng 9 năm 2015.

6. Tiếng nói và chữ viết trong quá trình rà soát

Tiếng nói và chữ viết chính thức trong quá trình rà soát là tiếng Việt. Các bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình, trong trường hợp này phải có phiên dịch.

Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do các Bên liên quan cung cấp phải được địch ra tiếng Việt. Các Bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã được dịch thuật.

7. Tham vấn

Cơ quan điều tra sẽ tổ chức Tham vấn công khai với các Bên liên quan trước khi Cơ quan điều tra kết thúc rà soát. Thời gian tiến hành sẽ được thông báo cho các bên liên quan bốn mươi nhăm (45) ngày trước khi diễn ra Tham vn. Chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày tổ chức Tham vấn, các Bên liên quan phải gửi văn bản đăng ký tham gia cho Cơ quan điều tra, trong đó nêu rõ những vấn đề cần tham vấn kèm theo lập luận bằng văn bản.

8. Thủ tục rà soát tiếp theo

Trên cơ sở quyết định khởi xướng điều tra và thông báo gửi kèm, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các thủ tục rà soát: gửi bản câu hỏi điều tra, nhận và phân tích bản câu hỏi điều tra, thẩm tra tại chỗ (nếu cần), tham vấn và ra kết luận cuối cùng về việc rà soát.

9. Bản câu hỏi rà soát

Bản câu hỏi rà soát sẽ được gửi đến các Bên liên quan trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày ban hành Quyết định rà soát.

10. Bảo mật thông tin

Cơ quan điều tra chịu trách nhiệm bảo mật đối với các thông tin do các Bên liên quan cung cấp sau đây:

a) Bí mật quốc gia và bí mật khác theo quy định của pháp luật;

b) Thông tin mà Bên cung cấp cho là mật và được Cơ quan điều tra chấp nhận đề nghị bảo mật thông tin.

Khi cung cấp những thông tin được đề nghị bảo mật theo quy định tại Điều 11 Thông báo này, Bên cung cấp thông tin phải gửi kèm theo thông tin đó bản giải trình chi tiết về lý do đề nghị bảo mật thông tin và bản tóm tắt những nội dung của thông tin mật có thể công bố công khai cho các Bên liên quan khác.

Trong trường hợp không chấp nhận đề nghị bảo mật của Bên cung cấp thông tin hoặc Bên cung cấp thông tin không đồng ý công khai thông tin được đề nghị bảo mật, Cơ quan điều tra sẽ không sử dụng thông tin này và gửi trả lại cho Bên cung cấp.

11. Thông tin liên hệ

Các Bên liên quan muốn tiếp cận thông tin lưu hành công khai phải đăng ký với Cơ quan điều tra để được xem xét. Đơn đăng ký quyền tiếp cận thông tin liên quan của vụ việc phải được gửi tới Cơ quan điều tra theo địa chỉ dưới đây trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày ban hành Quyết định rà soát.

Mọi thông tin liên lạc đề nghị gửi về:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 4) 222.05.018 (Điều tra viên Vũ Quỳnh Giao)

Fax: (+84 4) 222.05003

Email: giaovt@moit.gov.vn; ninhtt@moit.gov.vn

12. Công khai thông tin

Quyết định và Thông báo rà soát việc áp dụng biện pháp chng bán phá giá có thể truy cập tại trang thông tin điện tcủa Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương: www.vca.gov.vn hoặc www.qlct.gov.vn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11353/QĐ-BCT ngày 21/10/2015 về rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.559

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.16.238
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!