Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 54/NQ-CP 2022 thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế

Số hiệu: 54/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 12/04/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/NQ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ)

Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 với những nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Hình thành cơ cấu hợp lý, hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực; giữa các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; phát triển được nhiều sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao; tạo bứt phá về năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế chủ lực và chuyển biến thực chất, rõ nét về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể:

- Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5%/năm, trong đó tốc độ tăng năng suất lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,5 - 7%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm và 05 thành phố trực thuộc trung ương cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động trung bình cả nước.

- Nâng cao tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng, trong đó năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt khoảng 45% GDP.

- Đến năm 2025, thu hẹp khoảng cách về năng lực cạnh tranh quốc gia với các nước trong nhóm ASEAN-4, đặc biệt đối với các chỉ số về thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

- Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 bình quân 3,7% GDP.

- Giảm tối thiểu 10% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021, có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 05 năm khoảng 32 - 34% GDP. Nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công đạt mức tiệm cận quốc tế.

- Nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng duy trì ở mức dưới 3%, từng bước phát triển thị trường mua bán nợ chuyên nghiệp, bền vững, trong đó thiết lập, vận hành có hiệu quả Sàn giao dịch nợ nhằm thúc đẩy thị trường mua bán nợ xấu, trong đó Công ty Quản lý tài sản (VAMC) là trung tâm của thị trường. Tất cả các ngân hàng thương mại (không bao gồm các ngân hàng yếu kém) áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn.

- Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt tối thiểu 85% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 20% GDP.

- Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai trong bộ chỉ số về Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) tăng 10 - 15 bậc so với năm 2019. Hoàn thành việc xây dựng và công khai Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai.

- Chỉ số Chất lượng đào tạo nghề trong bộ chỉ số về Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) tăng 40 - 50 bậc; chỉ số Kỹ năng của sinh viên tăng 45 bậc so với năm 2019.

- Tỷ trọng chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt không dưới 1% GDP; số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm giai đoạn 2021 - 2025.

- Phấn đấu đạt khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp, trong đó có khoảng 60.000 đến 70.000 doanh nghiệp quy mô vừa và lớn; tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP khoảng 55%; tối thiểu có 05 đến 10 sản phẩm quốc gia xây dựng được thương hiệu quốc tế.

- Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đạt khoảng 20%; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.

- Phấn đấu đến hết năm 2025 có khoảng 35.000 hợp tác xã, trong đó có trên 3.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản, khoảng 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập

a) Cơ cấu lại đầu tư công

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Xây dựng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công; cải thiện các yếu tố để tăng cường năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế, nhất là phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. Hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý đầu tư công phù hợp thông lệ quốc tế, đảm bảo đạt chất lượng tương đương trung bình các nước ASEAN 4, trong đó ưu tiên đổi mới cách thức lập và thẩm định, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư công.

+ Nghiên cứu xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả; giải quyết những vướng mắc trong quy trình quản lý đầu tư.

+ Chủ trì nghiên cứu Báo cáo Xây dựng bộ tiêu chí giám sát, đánh giá quản lý đầu tư công và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trình Thủ tướng Chính phủ năm 2023.

+ Xây dựng các chính sách phát huy vai trò của đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân để tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước; tập trung vốn vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các công trình, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, các chương trình, dự án thuộc phạm vi Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng vùng động lực tăng trưởng, hạ tầng thúc đẩy liên kết vùng, liên kết ngành, hạ tầng kinh tế số, giáo dục, y tế, văn hóa, vùng khó khăn, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu; bảo đảm cân đối hơn giữa các phương thức trong phát triển hạ tầng giao thông.

+ Xây dựng các chính sách và các biện pháp nhằm xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, gây thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng giai đoạn 2017 - 2021, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong những năm tiếp theo trình Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2022 - 2025.

+ Tập trung hoàn thành, vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng; thực hiện công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia theo đúng quy định.

- Các bộ, ngành, địa phương có liên quan có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư của các ngành kinh tế; tổ chức thực hiện, quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả đầu tư công; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước trong quá trình đầu tư công.

b) Cơ cấu lại ngân sách nhà nước

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Xây dựng Đề án Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước để đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

+ Rà soát tình hình thực hiện và xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét.

+ Nghiên cứu xây dựng các chính sách tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm nguyên tắc chỉ vay nợ cho chi đầu tư phát triển.

+ Nghiên cứu xây dựng các chính sách nhằm tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững, bảo đảm an toàn nợ công, chỉ vay trong khả năng trả nợ của ngân sách nhà nước, phù hợp với khả năng vay và mức độ hấp thụ vốn vay, duy trì, củng cố dư địa tài khóa để ứng phó với rủi ro thị trường hay cú sốc kinh tế, kiểm soát chặt chẽ nghĩa vụ nợ dự phòng của ngân sách nhà nước.

+ Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế; đảm bảo tỷ trọng thu nội địa, tỷ trọng giữa thuế gián thu và thuế trực thu ở mức độ hợp lý, khai thác tốt thuế, phí và lệ phí từ tài sản, tài nguyên bảo vệ môi trường; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế và chính sách miễn giảm, đảm bảo tính trung lập của thuế, hướng tới một hệ thống thuế đồng bộ, có cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước, đồng thời, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy cạnh tranh, điều tiết thu nhập hợp lý, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế.

+ Nghiên cứu xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, ban hành trong giai đoạn 2023 - 2025.

+ Nghiên cứu xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, ban hành giai đoạn 2023 - 2025.

+ Nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Thuế tài sản báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, ban hành giai đoạn 2023 - 2025.

+ Nghiên cứu xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, ban hành giai đoạn 2023 - 2025.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Báo cáo nghiên cứu sử dụng hiệu quả chính sách mua sắm chính phủ để thúc đẩy số, phát triển kinh tế số, an toàn thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trình Chính phủ ban hành năm 2022 - 2023.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính của chất thải hoặc sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường để đề xuất danh mục cụ thể các đối tượng chịu thuế, phí bảo vệ môi trường, biểu khung, mức thuế, phí bảo vệ môi trường đối với từng đối tượng chịu thuế, phí bảo vệ môi trường và phương pháp tính phí bảo vệ môi trường, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Nghiên cứu hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng phù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống; tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển mới.

+ Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2022 và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025.

+ Nghiên cứu các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về xử lý nợ xấu, ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối trong các tổ chức tín dụng có liên quan.

+ Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính, quản trị và chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, ổn định và phát triển bền vững.

+ Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số ngành ngân hàng. Nghiên cứu xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng trình Chính phủ ban hành trong năm 2022.

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương.

+ Nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản đảm bảo tính công khai, khách quan và minh bạch.

+ Tiếp tục chủ trì rà soát Luật Thi hành án dân sự và các văn bản có liên quan; chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, phối hợp với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các tổ chức tín dụng thi hành bản án, quyết định có hiệu lực thi hành.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết danh mục dự án xanh, tiêu chí, điều kiện xác định dự án xanh và việc xác nhận dự án xanh để thúc đẩy hình thành và vận hành thị trường tín dụng xanh, trái phiếu xanh ở Việt Nam.

- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hỗ trợ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam tiếp nhận nguồn vốn viện trợ, cho vay ưu đãi nước ngoài để tài trợ cho dự án thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và pháp luật khác có liên quan.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ lãi suất đối với dự án thuộc danh mục phân loại xanh sau khi kết thúc hợp đồng vay vốn trung, dài hạn tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

+ Hướng dẫn phân loại dự án thuộc danh mục phân loại xanh để tổng hợp trong danh mục đầu tư công khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm làm căn cứ để Chính phủ, chính quyền địa phương lựa chọn khi phát hành trái phiếu xanh.

d) Cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì:

+ Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, chế độ về đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định pháp luật đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hoạt động trong các ngành, lĩnh vực.

+ Khẩn trương rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đáp ứng điều kiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2021 - 2025 để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi.

+ Đối với giá các loại dịch vụ được ngân sách nhà nước chi trả toàn phần hoặc một phần, và giá các dịch vụ có sự điều tiết của nhà nước, hoàn thành tính đúng, tính đủ giá dịch vụ công, bảo đảm công khai, minh bạch, và điều chỉnh giá các loại dịch vụ công theo cơ chế thị trường gắn với hỗ trợ đối tượng chính sách và người nghèo; đồng thời với thực hiện giao quyền tự chủ đầy đủ về tài chính, tổ chức, biên chế và hoạt động cho các đơn vị cung cấp các loại dịch vụ nói trên.

+ Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường xã hội hóa, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trong cung cấp dịch vụ công giữa các đơn vị, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế.

+ Đối với các đơn vị và các loại dịch vụ công khác, thực hiện đầy đủ tự do hóa thị trường, tăng cường xã hội hóa, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trong cung cấp dịch vụ công giữa các đơn vị, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế. Các đơn vị dịch vụ công tương ứng được tự do kinh doanh, cung ứng dịch vụ công, tự chủ thỏa thuận và quyết định giá theo quy luật thị trường; đồng thời, nâng cao trách nhiệm xã hội của các đơn vị sự nghiệp.

+ Rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình, tỷ lệ vốn nhà nước cần thực hiện thoái vốn tại doanh nghiệp được chuyển đổi (cổ phần hóa) từ đơn vị vị sự nghiệp công.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2022.

+ Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí là cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2022.

+ Tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành và địa phương:

+ Xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trình Chính phủ phê duyệt.

+ Nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp, cơ chế chính sách thiết lập thị trường một số dịch vụ công có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước.

2. Phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực

a) Phát triển thị trường tài chính

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán; thực hiện các giải pháp nhằm cơ cấu lại và phát triển thị trường chứng khoán; mở rộng năng lực thị trường vốn; nâng cao tính công khai, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; thúc đẩy phát triển các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý, giám sát rủi ro hệ thống. Phát triển thị trường nhằm đáp ứng đầy đủ một số tiêu chí, như: mức độ mở cửa đối với nhà đầu tư nước ngoài, mức độ hiệu quả của khuôn khổ vận hành thị trường… đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào nhóm các thị trường mới nổi.

+ Xây dựng các giải pháp nhằm đa dạng các định chế tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng, tổ chức tài chính vi mô, tổ chức tư vấn tài chính, dịch vụ kế toán, kiểm toán, xếp hạng tín nhiệm… Nghiên cứu xây dựng chính sách, pháp luật khuyến khích đầu tư mạo hiểm.

+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm; nghiên cứu xây dựng các giải pháp phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm an sinh xã hội; phát triển đa dạng và chuyên nghiệp hóa các sản phẩm bảo hiểm, kênh phân phối bảo hiểm; dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tài chính vững mạnh, minh bạch hóa thông tin, thúc đẩy các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết trên thị trường chứng khoán, năng lực quản trị điều hành đạt chuẩn mực quốc tế, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.

+ Xây dựng Chiến lược tài chính đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2022.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có liên quan nghiên cứu báo cáo khả năng xây dựng Luật Đầu tư mạo hiểm trình Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2022 - 2023.

b) Phát triển thị trường quyền sử dụng đất

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013 báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành vào năm 2022.

+ Tập trung giải quyết căn cơ những bất cập về tài chính đất đai. Chủ trì đảm bảo triển khai hiệu lực, hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Đẩy nhanh ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ số trong việc thu thập và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai, cập nhật và liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Xây dựng Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm tăng cường mở rộng dịch vụ công trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý chặt chẽ quỹ đất công, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

+ Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nhằm đẩy mạnh điều tra, thống kê, kiểm kê và xác định giá đất làm cơ sở hạch toán đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất, nhất là đất do các đơn vị sự nghiệp công lập, nông, lâm trường quản lý.

c) Phát triển thị trường lao động

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Nghiên cứu hoàn thiện khung pháp luật về phát triển thị trường lao động, nghiên cứu xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm trình Chính phủ và Quốc hội xem xét theo hướng phù hợp với các hình thái việc làm mới, quan hệ lao động mới trong kỷ nguyên kỹ thuật số, kinh tế số, kinh tế chia sẻ.

+ Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động đồng bộ, liên thông cơ sở dữ liệu. Nâng cao chất lượng dự báo thị trường lao động. Phát triển hệ thống dịch vụ việc làm hiện đại, tạo thuận lợi cho người tìm việc và người tuyển dụng lao động.

+ Nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các chương trình, đề án và dự án đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề thích ứng với điều kiện sản xuất mới, đáp ứng yêu cầu phục hồi, cơ cấu nền kinh tế và phát triển bền vững.

+ Hoàn thiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

+ Triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

+ Xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Đề án xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo việc làm, khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp tham gia vào đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Xây dựng Đề án nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Xây dựng chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

+ Xây dựng các chính sách nhằm thúc đẩy sự tham gia của khu vực doanh nghiệp vào quá trình đào tạo và đào tạo lại lao động; có chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc ở Việt Nam.

+ Tiếp tục triển khai và nhân rộng đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao, trong đó tập trung đào tạo theo các bộ chương trình chuyển giao từ nước ngoài. Triển khai mô hình đào tạo, đào tạo lại trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác gắn với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện đào tạo, đào tạo lại cho người lao động bị thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; hỗ trợ đào tạo cho người lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, lao động nông thôn và các đối tượng chính sách khác.

+ Nghiên cứu hoàn thiện khung pháp luật về an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Điều chỉnh chính sách mở rộng đối tượng được vay tín dụng để tham gia học tập nghề nghiệp. Xây dựng dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trình Chính phủ và Quốc hội ban hành giai đoạn 2022 - 2025.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Tập trung triển khai xây dựng Khung Chiến lược phát triển giáo dục đại học; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học, Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học góp phần đổi mới hoạt động giáo dục đại học gắn với quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo; tăng cường ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chú trọng kết nối giữa cơ sở giáo dục đại học với các ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm gắn kết đào tạo lý thuyết với thực hành, thực tập.

+ Xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục 2021 - 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Dự án Luật Học tập suốt đời trình Chính phủ, Quốc hội phê duyệt.

+ Xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Xây dựng chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ tri thức giai đoạn 2021 - 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách thu hút, sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng và triển khai chế độ tiền lương mới trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Xây dựng Đề án Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết định số 1797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020 - 2024”.

+ Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, phối hợp với các cơ quan đại diện tăng cường công tác cộng đồng, xây dựng quan hệ với giới trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài.

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Thủ tướng Chính phủ năm 2022.

d) Phát triển thị trường khoa học công nghệ

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân, nhất là doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy liên kết và chuyển giao công nghệ giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; nâng cao năng lực tiếp thu, hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

+ Nghiên cứu xây dựng các chính sách đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức trung gian môi giới, đánh giá chuyển giao công nghệ, sàn giao dịch công nghệ; nhập khẩu, chuyển giao công nghệ tiên tiến; khuyến khích các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có cam kết chuyển giao công nghệ hoặc thành lập các cơ sở nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam.

+ Nghiên cứu xây dựng các chính sách tăng cường hợp tác nghiên cứu chung với các đối tác sở hữu công nghệ nguồn, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ tầm quốc gia với các nước tiên tiến.

+ Nghiên cứu hoàn thiện khung pháp luật về khởi nghiệp sáng tạo, hệ thống bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đánh giá sự phù hợp mã số vạch và truy xuất nguồn gốc, hệ thống xác thực và định danh điện tử. Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và bảo vệ kết quả hoạt động sáng tạo trong nước và phù hợp với cam kết quốc tế. Mở rộng và nâng cao hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với thông lệ quốc tế.

+ Nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách tài chính gắn với kết quả, chất lượng nghiên cứu khoa học, thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, quỹ khoa học công nghệ gắn với nhu cầu xã hội, chuỗi giá trị của sản phẩm và kết quả đầu ra cuối cùng, khuyến khích thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

+ Xây dựng và phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI), nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

+ Xây dựng kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia giai đoạn đến năm 2030.

+ Xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 trình Chính phủ và Quốc hội ban hành vào năm 2022 - 2025.

+ Xây dựng Đề án sửa đổi Luật Công nghệ cao trình Chính phủ và Quốc hội ban hành.

+ Xây dựng Đề án sửa đổi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trình Chính phủ và Quốc hội ban hành.

+ Xây dựng Đề án sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật trình Chính phủ và Quốc hội ban hành.

+ Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030.

+ Xây dựng Đề án xây dựng chỉ số đánh giá tiềm lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Tổ chức thực hiện hiệu lực, hiệu quả hoạt động xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

+ Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.

+ Xây dựng Quy hoạch mạng lưới các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số trình Quốc hội ban hành trong giai đoạn 2022 - 2025.

+ Xây dựng Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) trình Chính phủ và Quốc hội ban hành trong giai đoạn 2022-2023.

+ Xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Xây dựng Nghị định quản lý các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng số và mạng Internet trình Chính phủ ban hành giai đoạn 2022 - 2024.

+ Chủ trì xây dựng chương trình hành động quốc gia về phát triển và chuyển đổi sang sử dụng nền tảng điện toán đám mây.

- Bộ Nông nghiệp và Nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trình Chính phủ phê duyệt.

+ Xây dựng Đề án phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030.

3. Phát triển lực lượng doanh nghiệp; thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

a) Cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp nhà nước

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung giữ những lĩnh vực then chốt, thiết yếu. Hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với doanh nghiệp nhà nước theo hướng quy định rõ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, áp dụng các chuẩn mực theo thông lệ quốc tế tốt trong quản trị, áp dụng triệt để nguyên tắc thị trường trong chính sách tiền lương. Xây dựng cơ chế tách bạch nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhiệm vụ chính trị và an sinh xã hội của một số doanh nghiệp nhà nước.

+ Xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trình Chính phủ, Quốc hội phê duyệt.

+ Hoàn thiện cơ chế, chính sách cổ phần hóa theo hướng đa dạng hóa các phương thức thoái vốn theo nguyên tắc thị trường; ban hành cơ chế sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn, bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển. Hoàn thiện cơ sở pháp lý và xử lý dứt điểm những dự án thua lỗ, kém hiệu quả. Giảm tối đa loại hình doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiếp tục thu hẹp diện doanh nghiệp mà Nhà nước duy trì có cổ phần, vốn góp; giải quyết những tồn tại, vướng mắc, nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng đất đai của khối doanh nghiệp nhà nước. Thực thi nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm làm chậm tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có liên quan:

+ Nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện và phát huy hiệu quả mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

+ Nghị định quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước chủ trì:

+ Xây dựng Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

+ Chủ trì, phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng Chiến lược tổng đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2021 - 2025” trình Thủ trướng Chính phủ phê duyệt năm 2022.

- Các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện đúng kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước một cách công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước; có cơ chế kiểm soát phù hợp nguồn vốn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; các doanh nghiệp cổ phần hóa phải đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu; thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực, giảm tỉ lệ sở hữu nhà nước xuống mức đủ để thay đổi quản trị doanh nghiệp một cách thực chất.

b) Phát triển lực lượng doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy chuyển đổi số, liên doanh, liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025.

+ Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trọng tâm là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Hỗ trợ để hình thành các chuỗi giá trị, mạng sản xuất; doanh nghiệp của Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, tham gia vào những khâu, công đoạn có giá trị gia tăng cao. Hỗ trợ để hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt ở một số ngành, lĩnh vực hoặc dẫn đầu trong chuỗi giá trị.

+ Triển khai hiệu quả các biện pháp khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo nghiên cứu sử dụng hiệu quả chính sách mua sắm chính phủ để thúc đẩy kinh tế số, an toàn thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành và địa phương thực hiện hiệu quả, triển khai đồng bộ Đề án chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

+ Tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030.

+ Tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

- Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; rà soát, bãi bỏ rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

- Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đổi mới lề lối phương thức và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp; công khai, minh bạch, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước, xử lý nghiêm các tiêu cực, nhũng nhiễu.

- Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan:

+ Tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn; thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp; chỉ đạo và chịu trách nhiệm đẩy mạnh triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

+ Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định pháp luật, tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan:

+ Chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.

+ Rà soát, điều chỉnh các chính sách, quy trình, thủ tục phê duyệt hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các quỹ phát triển công nghệ địa phương theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục nhận hỗ trợ và hỗ trợ có mục tiêu, trọng điểm.

+ Rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực để đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Đôn đốc các cơ quan trực thuộc nghiêm túc thực hiện quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, đầu tư và các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

c) Phát huy vai trò của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

- Xây dựng và thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài gắn với cơ chế, chính sách khuyến khích chuyển giao công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân trong nước.

- Đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm vào các đối tác tiềm năng; thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực kinh nghiệm, tài chính, các tập đoàn xuyên quốc gia có công nghệ cao, công nghệ nguồn, công nghệ xanh thân thiện với môi trường.

d) Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

- Xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã trình Chính phủ, Quốc hội ban hành.

- Thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường liên kết, giải phóng nguồn lực, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Nghiên cứu đổi mới tổ chức sản xuất, nghiên cứu áp dụng nhiều mô hình mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với phát huy vai trò làm chủ, tăng cường lợi ích của thành viên hợp tác xã.

- Hoàn thiện cơ chế đại diện sở hữu kinh tế tập thể, hợp tác xã.

4. Phát triển kinh tế đô thị, tăng cường liên kết vùng, liên kết đô thị - nông thôn và phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn

a) Ban hành và thực hiện nghiêm quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển hệ thống đô thị trung tâm phù hợp với chức năng của từng vùng; xây dựng định hướng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; lựa chọn địa phương, đô thị có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính với thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Quốc hội phê duyệt vào năm 2022.

+ Xây dựng Quy hoạch các vùng: Trung du và miền núi phía Bắc; đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2022.

+ Xây dựng Đề án xây dựng và quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch trình Chính phủ năm 2022.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Quy hoạch ngành quốc gia thuộc lĩnh vực giao thông vận tải thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch mạng lưới đường sắt, quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển Việt Nam, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa Việt Nam, quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay toàn quốc.

- Bộ Xây dựng chủ trì:

+ Nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Quản lý phát triển đô thị trình Quốc hội ban hành vào năm 2022 - 2023.

+ Xây dựng Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2022. Quy hoạch và phát triển đô thị được thực hiện theo hướng gắn với các mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư, phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Quy hoạch và phát triển đô thị cần lấy định hướng phát triển giao thông công cộng, cây xanh làm cơ sở nhằm phát triển một cách hài hòa và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai quy hoạch xây dựng và phát triển các khu kinh tế - quốc phòng đến năm 2025 theo Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu xây dựng Quy hoạch hạ tầng Thông tin và Truyền thông quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì xây dựng và thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

b) Xây dựng, hoàn thiện thể chế liên kết vùng, kiện toàn bộ máy tổ chức điều phối vùng. Hoàn thiện định hướng, cơ chế, chính sách khai thác hiệu quả hợp tác, liên kết vùng, gia tăng lợi ích lan tỏa trong nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và nâng cấp chuỗi giá trị của các ngành có thế mạnh; phát triển mô hình kinh tế xanh, khu kinh tế phù hợp với đặc trưng từng vùng.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Hoàn thiện Đề án Thể chế liên kết vùng ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

+ Nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò dẫn dắt của các địa phương có điều kiện và tiềm năng phát triển trong đổi mới mô hình tăng trưởng trên địa bàn các vùng kinh tế.

+ Xây dựng và áp dụng thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, xây dựng các mô hình mới để tạo đột phá trong phát triển kinh tế đô thị trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

+ Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trình Chính phủ ban hành năm 2022.

+ Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2021 - 2030 thực hiện đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 13/NQ-TW trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn theo hướng gắn kết chặt chẽ đầu tư giữa trung ương và địa phương, giữa các địa phương để đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông nhằm nâng cao năng lực và khả năng kết nối toàn vùng.

+ Rà soát, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội, tài nguyên và môi trường của các vùng, bảo đảm thống nhất với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương và hình thành thể chế điều phối phát triển kinh tế theo vùng.

- Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngân sách nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương.

- Các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả quá trình đô thị hóa trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị, hoàn thiện mô hình phát triển kinh tế đô thị, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và phương thức quản lý của chính quyền đô thị.

5. Cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế

a) Cơ cấu lại ngành nông nghiệp

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Triển khai thực hiện Kế hoạch cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 theo hướng gắn với xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường; chuyển mạnh từ sản xuất lấy số lượng làm mục tiêu sang sản xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả, có giá trị gia tăng cao, phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng để lựa chọn phát triển các sản phẩm phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương, từng vùng và cả nước từ đó tăng thu nhập cho người nông dân.

+ Triển khai thực hiện hiệu quả các Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030 các tiểu ngành, lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

+ Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ; xây dựng thương hiệu một số mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trên thị trường quốc tế; phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử trong nông nghiệp.

+ Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến phù hợp, hiệu quả, mở rộng sản xuất hàng hóa. Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng Đề án phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030 trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp, đảm bảo phát huy lợi thế của từng vùng, địa phương và tạo vùng nguyên liệu bền vững cho công nghiệp chế biến nông sản đáp ứng nhu cầu thị trường. Rà soát, điều chỉnh diện tích đất trồng lúa ở mức hợp lý, chuyển sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao theo Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025.

+ Tăng cường các biện pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất để tăng thu nhập cho dân cư nông thôn.

+ Xây dựng các chương trình nhằm đẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa 04 nhà (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp) để gắn sản xuất với chế biến, phân phối và tiêu thụ.

+ Xây dựng các giải pháp nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ quản trị tiên tiến, có khả năng tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân ở những vùng sản xuất tập trung.

+ Xây dựng chính sách phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn ngày càng hiện đại.

+ Xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển cơ giới hóa nông nghiệp. Xây dựng Đề án nâng cao năng lực cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp trình Chính phủ trong năm 2023.

+ Phát triển công nghiệp chế biến nông sản, công nghệ bảo quản sau thu hoạch. Xây dựng Đề án phát triển công nghiệp chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi trình Chính phủ.

+ Xây dựng Đề án phát triển các cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030.

+ Xây dựng Đề án cơ cấu lại ngành lúa gạo đến năm 2030.

+ Nghiên cứu xây dựng các quy hoạch bao gồm: Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050, Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

+ Triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm lâm nghiệp, phát huy hiệu quả chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, góp phần giảm thiểu tác tại do thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Nghiên cứu điều chỉnh các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

+ Tập trung đầu tư phát triển, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; tăng cường năng lực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác sử dụng có hiệu quả, bền vững nguồn nước xuyên quốc gia; bảo vệ môi trường sinh thái.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì chỉ đạo, kiểm tra việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định, bảo đảm tài nguyên đất đai được bố trí sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương; khắc phục tình trạng quy hoạch không ổn định, xung đột về sử dụng đất giữa các lĩnh vực, giữa các ngành hàng trong cùng một lĩnh vực có tác động tiêu cực đến quyền và lợi ích của các nhà đầu tư.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đề xuất các giải pháp chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics phục vụ nông nghiệp.

b) Cơ cấu lại ngành công nghiệp

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Tổ chức triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

+ Tập trung thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành công nghiệp; khai thác triệt để thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để số hóa, công nghệ hóa phương thức sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng suất, chất lượng, sử dụng tài nguyên và năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

+ Tiếp tục phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng như: công nghiệp năng lượng, cơ khí chế tạo, luyện kim, hóa chất, phân bón, vật liệu mới, công nghiệp dược. Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; phát triển nhanh các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao và dịch chuyển lên các công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực.

+ Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2040 sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

+ Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

+ Xây dựng và phát triển các cụm liên kết ngành công nghiệp chuyên môn hóa; hình thành thí điểm một số cụm liên kết ngành công nghiệp theo lợi thế cạnh tranh, chuyên môn hóa và chuỗi giá trị. Xây dựng Đề án thí điểm đầu tư các khu công nghiệp tập trung tại một số địa phương phù hợp theo mô hình cụm liên kết ngành sản xuất các linh kiện, phụ tùng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

+ Tiếp tục ban hành chính sách nhằm khai thác có hiệu quả năng lượng tái tạo. Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Xây dựng Quy hoạch về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Xây dựng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, xét đến năm 2045 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Nghiên cứu các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển mạnh các ngành công nghiệp môi trường với công nghệ hiện đại, giảm lượng phát thải khí nhà kính theo các mục tiêu đã cam kết, tận dụng các hỗ trợ quốc tế trong chuyển đổi công nghệ.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Đề xuất bổ sung dự án Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế trình Chính phủ xem xét.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030.

c) Cơ cấu lại các ngành dịch vụ

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

+ Xây dựng các chính sách nhằm tập trung nguồn lực phát triển một số ngành dịch vụ tiềm năng, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao. Thu hút đầu tư tư nhân vào các ngành dịch vụ mũi nhọn, then chốt.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Đề án xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) trình Chính phủ và Quốc hội.

+ Tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lực lượng quản lý thị trường giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số.

+ Xây dựng các giải pháp phát triển thương mại điện tử, khai thác hiệu quả các phương thức thanh toán điện tử và các phương tiện, dịch vụ thanh toán mới. Xây dựng Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử giai đoạn 2021 - 2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Xây dựng các giải pháp, chính sách khai thác hiệu quả thị trường nội địa; xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ số truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Nâng cấp hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng bán buôn, phát triển doanh nghiệp phân phối gắn lưu thông với sản xuất.

+ Tổ chức triển khai Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các FTA hằng năm của các địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Xây dựng các giải pháp tập trung vào công tác phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất và lợi ích người tiêu dùng.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các, bộ, ngành và địa phương nghiên cứu xây dựng các giải pháp tập trung hình thành hệ thống các trung tâm logistics mạnh, nhất là trong lĩnh vực hàng không, hàng hải.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Xây dựng các giải pháp nhằm phát triển mạnh dịch vụ văn hóa, thể thao trở thành ngành kinh tế quan trọng.

+ Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại; tập trung giải quyết các điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng du lịch.

+ Xây dựng các chính sách thúc đẩy du lịch gắn với bảo tồn và phát triển bền vững văn hóa truyền thống.

+ Xây dựng Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2022.

+ Xây dựng Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Đề xuất cơ chế, chính sách để thành lập một số văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài.

+ Nghiên cứu xây dựng các giải pháp phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có trọng tâm, trọng điểm, dựa trên sự sáng tạo có kế thừa văn hóa, tinh hoa dân tộc, khoa học công nghệ và bản quyền sở hữu trí tuệ; khai thác tối đa yếu tố kinh tế của các giá trị văn hóa, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, các khâu sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiêu dùng.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hơp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Xây dựng các giải pháp nhằm phát triển các hệ sinh thái số để làm nền tảng cho phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

+ Xây dựng Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Xây dựng Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Xây dựng Chiến lược an toàn thông tin mạng quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, thành lập sàn giao dịch tín chỉ các-bon dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain) và ban hành cơ chế quản lý tài chính cho hoạt động của thị trường các-bon.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:

+ Xây dựng Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Tổ chức vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon, kết nối sàn giao dịch tín chỉ các-bon trong nước với thị trường các-bon khu vực và thế giới.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng các giải pháp nhằm phát triển mạnh ngành dịch vụ giáo dục trở thành ngành kinh tế quan trọng.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng các giải pháp nhằm phát triển mạnh ngành dịch vụ y tế hiện đại trở thành ngành kinh tế quan trọng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao chỉ đạo đưa ngay những nhiệm vụ phù hợp của Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV và Nghị quyết này của Chính phủ vào nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025; xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết này của Chính phủ; đồng thời chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng ngành, lĩnh vực và địa phương.

2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 danh mục các Luật, Pháp lệnh cần ban hành mới hoặc bổ sung sửa đổi để hỗ trợ cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và của từng bộ, cơ quan, địa phương; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này, định kỳ báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chương trình hành động; bám sát các nội dung liên quan trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội để thực hiện việc báo cáo theo quy định.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạchĐầu tư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.

6. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Chương trình hành độngcủa Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương chủ động đề xuất, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

PHỤ LỤC I

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ CỦA NGÀNH, LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-CP ngày tháng năm 2022 của Chính phủ)

TT

CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO

KỲ BÁO CÁO

1

Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân

6,5%/năm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

2

Tốc độ tăng năng suất lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

6,5 - 7%/năm

Bộ Công Thương

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

3

Tốc độ tăng năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm bình quân

> 6,5%/năm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

4

Tốc độ tăng năng suất lao động của 05 thành phố trực thuộc Trung ương

> 6,5%/năm

Ủy ban nhân dân Thành phố: Hà Nội; Hồ Chí Minh; Đà Nẵng; Cần Thơ; Hải Phòng

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

5

Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GDP

45%

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

6

Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP

3,7%

Bộ Tài chính

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

7

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 05 năm so với GDP

32 - 34%

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

8

Nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng

< 3%

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

9

Tất cả các ngân hàng thương mại (không bao gồm các ngân hàng yếu kém) áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn.

100%

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

10

Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu so với GDP

≥ 85%

Bộ Tài chính

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

11

Dư nợ thị trường trái phiếu so với GDP

≥ 47%

Bộ Tài chính

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

12

Dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp so với GDP

20%

Bộ Tài chính

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

13

Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai trong bộ chỉ số về Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI)

Tăng 10 - 15 bậc so với 2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

14

Chỉ số Chất lượng đào tạo nghề trong bộ chỉ số về Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI)

Tăng 40 - 50 bậc

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

15

Chỉ số Kỹ năng của sinh viên

Tăng 45 bậc so với năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

16

Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ so với GDP

> 1%

Bô Khoa học và Công nghệ

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

17

Số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình

15%/năm

Bộ Khoa học và Công nghệ

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

18

Số lượng doanh nghiệp đến hết 2025

1,5 triệu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

19

Số doanh nghiệp quy mô vừa và lớn

60.000 - 70.000

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

20

Tỷ trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong GDP

55%

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

21

Số sản phẩm quốc gia xây dựng được thương hiệu quốc tế

05 - 10

Bộ Công Thương

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

22

Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP

20%

Bộ Thông tin và Truyền Thông

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

23

Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực

10%

Bộ Thông tin và Truyền Thông

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

24

Số lượng hợp tác xã đến hết năm 2025

35.000

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

25

Số hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản

3.000

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

26

Tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị

50%

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

27

Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản

7,0 - 8,0%/năm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

28

Giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân

1 - 1,5%/năm

Bộ Công Thương

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

29

Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân khu vực dịch vụ

7 - 7,5%/năm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

30

Đóng góp của du lịch trong GDP đến hết năm 2025

9 - 10% GDP

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

PHỤ LỤC II

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-CP ngày tháng 3 năm 2022 của Chính phủ)

TT

TÊN ĐỀ ÁN/CHƯƠNG TRÌNH

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN TRÌNH

CẤP TRÌNH

1.

Củng cố nền tảng vĩ mô, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế

a)

Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng

1

Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

2

Dự án Luật Xử lý nợ xấu

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các cơ quan liên quan

2022-2023

Chính phủ, Quốc hội

3

Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các cơ quan liên quan

2022

Chính phủ

b)

Cơ cấu lại ngân sách nhà nước

4

Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Chính phủ, Quốc hội

5

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2023 - 2025

Chính phủ, Quốc hội

6

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2023 - 2025

Chính phủ, Quốc hội

7

Dự án Luật Thuế tài sản

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2023 - 2025

Chính phủ, Quốc hội

8

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2023 - 2025

Chính phủ, Quốc hội

9

Xây dựng Đề án sửa đổi cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2022

Bộ Chính trị, Chính phủ

10

Đề án xây dựng chế độ quản lý tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Chính phủ

c)

Cơ cấu lại đầu tư công

11

Báo cáo Xây dựng bộ tiêu chí giám sát, đánh giá kết quả quản lý đầu tư công và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Bộ Kế hoạch
và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2023

Thủ tướng Chính phủ

12

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng giai đoạn 2017 - 2021, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong những năm tiếp theo

Bộ Xây dựng

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Thủ tướng
Chính phủ

d)

Cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập

13

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

14

Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí là cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

2.

Phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

a)

Phát triển thị trường tài chính

15

Chiến lược tài chính đến năm 2030

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2022 - 2030

Thủ tướng Chính phủ

16

Báo cáo nghiên cứu khả năng xây dựng Luật Đầu tư mạo hiểm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022 - 2023

Thủ tướng Chính phủ

b)

Phát triển thị trường quyền sử dụng đất

17

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2022

Chính phủ, Quốc hội

18

Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Thủ tướng Chính phủ

19

Lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2022

Quốc hội, Chính phủ

20

Xây dựng chiến lược sử dụng đất quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2023

Thủ tướng Chính phủ

c)

Phát triển thị trường lao động

21

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Chính phủ, Quốc hội

22

Chiến lược phát triển giáo dục 2021 - 2030

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

23

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Dự án Luật Học tập suốt đời

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan liên quan

2025

Chính phủ, Quốc hội

24

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

25

Xây dựng Dự án Luật Bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Chính phủ, Quốc hội

26

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

27

Đề án xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ tạo việc làm, khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp tham gia vào đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Thủ tướng Chính phủ

28

Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ tri thức giai đoạn 2021 - 2030

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

29

Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Thủ tướng Chính phủ

30

Đề án nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

31

Xây dựng và triển khai chế độ tiền lương mới

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Thủ tướng Chính phủ

32

Chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

d)

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ

33

Xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Quốc hội

34

Đề án sửa đổi Luật Công nghệ cao (Luật số 21/2008/QH12)

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Chính phủ, Quốc hội

35

Đề án sửa đổi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Luật số 05/2007/QH12)

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Chính phủ, Quốc hội

36

Đề án sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Chính phủ, Quốc hội

37

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

2022-2023

Chính phủ, Quốc hội

38

Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Khoa học và Công nghệ

2022

Thủ tướng Chính phủ

39

Nghị định quản lý các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng số và mạng internet

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

2022 - 2024

Chính phủ

40

Đề án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Chính phủ, Quốc hội

41

Đề án "Định hướng phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030”

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

42

Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan liên quan

2022

Chính phủ

43

Đề án phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ cơ cấu lại ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan
liên quan

2022

Chính phủ

44

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

45

Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

46

Chương trình hành động quốc gia về phát triển và chuyển đổi sang sử dụng nền tảng điện toán đám mây

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

47

Quy hoạch mạng lưới các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

3

Phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao nội lực, tăng cường tính tự chủ, tự cường của nền kinh tế

a)

Cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp nhà nước

48

Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Thủ tướng Chính phủ

49

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Chính phủ, Quốc hội

50

Chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

51

Đề án Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Quốc phòng

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

b)

Phát triển doanh nghiệp tư nhân

52

Đề án hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

53

Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030

Bộ Tư pháp

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

54

Đề án thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ công nghệ và đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

55

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

c)

Phát huy vai trò của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong cơ cấu lại nền kinh tế

56

Báo cáo về nghiên cứu giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh thực thi Hiệp định EVFTA

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

4

Tăng cường liên kết vùng, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm trong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng
suất

57

Đề án “Thể chế liên kết vùng ở Việt Nam”

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022

Chính phủ

58

Đề án xây dựng và quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022

Chính phủ

59

Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2023

Thủ tướng Chính phủ

60

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022 - 2023

Thủ tướng Chính phủ

61

Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022 - 2023

Thủ tướng Chính phủ

62

Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022 - 2023

Thủ tướng Chính phủ

63

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022 - 2023

Thủ tướng Chính phủ

64

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022 - 2023

Quốc hội

65

Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022

Chính phủ

66

Đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

67

Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Xây dựng

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

68

Luật Quản lý phát triển đô thị

Bộ Xây dựng

Các cơ quan liên quan

2022 - 2023

Quốc hội

69

Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2021 - 2030 thực hiện đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 13/NQ-TW

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

5

Phát triển ngành, thúc đẩy công nghiệp hóa dựa vào đổi mới sáng tạo, khai thác công nghệ số

a)

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp

70

Đề án phát triển các cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

71

Đề án cơ cấu lại ngành lúa gạo đến năm 2030

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

72

Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

73

Đề án phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan liên quan

2022

Chính phủ

74

Đề án phát triển logistics gắn với vùng sản xuất, kinh doanh nông nghiệp

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Chính phủ

75

Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan liên quan

2022

Chính phủ

76

Sửa đổi Luật Hợp tác xã 2012

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Quốc hội

b)

Cơ cấu lại ngành công nghiệp

77

Hoàn thiện và trình ban hành Đề án cơ cấu lại ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2030

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

78

Xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp và thương mại địa phương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022-2023

Thủ tướng Chính phủ

79

Đề án phát triển thị trường các bon tại Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

80

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Thủ tướng Chính phủ

81

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022

Chính phủ

82

Đề xuất bổ sung dự án Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022

Chính phủ

83

Hoàn thiện, trình ban hành Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

84

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

85

Hoàn thiện, trình ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2040

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

86

Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình hành động triển khai Chiến lược sau khi được ban hành

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

2022-2023

Thủ tướng Chính phủ

87

Quy hoạch về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

88

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, có xét đến năm 2045

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

89

Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

c)

Cơ cấu lại ngành dịch vụ

90

Chiến lược tổng thể phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

91

Đề án xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022 - 2023

Chính phủ/ Quốc hội

92

Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

93

Hoàn thiện, trình ban hành Chiến lược phát triển lực lượng quản lý thị trường giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

94

Đề án phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

95

Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

96

Chương trình phát triển Du lịch giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

97

Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2025 - 2030 từ ngân sách trung ương

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2025

Thủ tướng Chính phủ

98

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022 - 2025

Thủ tướng Chính phủ

99

Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các FTA hàng năm của các địa phương

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

100

Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

101

Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

102

Chiến lược an toàn thông tin mạng quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

2022

Thủ tướng Chính phủ

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 54/NQ-CP

Hanoi, April 12, 2022

 

RESOLUTION

PROMULGATING THE GOVERNMENT’S ACTION PROGRAM TO IMPLEMENT THE NATIONAL ASSEMBLY’S RESOLUTION ON THE 2021 - 2025 ECONOMIC RESTRUCTURING PLAN

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; Law dated November 22, 2019 on Amendments to some Articles of the Law on Government Organization and Law on Local Government Organization;

Pursuant to Resolution No. 05-NQ/TW dated November 01, 2016, of the 4th Plenum of the Party Central Committee (the 12th Congress) on several major guidelines and policies to continue renewing the growth model and improving growth quality, productivity and competitiveness of the economy;

Pursuant to the National Assembly’s Resolution No. 31/2021/QH15 dated November 12, 2021 on the 2021 - 2025 economic restructuring plan;

At the request of the Minister of Planning and Investment.

HEREBY RESOLVES:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 2. This Resolution comes into force from the date on which it is signed.

Article 3. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, chairpersons of Members’ Councils and directors general of state economic groups and corporations, and related agencies, organizations and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

 

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PP. THE PRIME MINISTER
THE DEPUTY PRIME MINISTER
Le Minh Khai

 

GOVERNMENT’S ACTION PROGRAM

TO IMPLEMENT THE NATIONAL ASSEMBLY’S RESOLUTION ON THE 2021 - 2025 ECONOMIC RESTRUCTURING PLAN
(Enclosed with the Government’s Resolution No. 54/NQ-CP dated April 12, 2022)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.I. OBJECTIVES

1. General objectives

Form rational and efficient structures in each industry or sector; among industries and sectors and in the whole economy; develop plenty of national products based on new and high technologies; create a breakthrough in the competitiveness of several key economic sectors and substantive and distinct improvements in the growth model, productivity, quality, efficiency, competitiveness, autonomy, adaptability and resilience of the economy.

2. Specific objectives and indicators:

- The average labor productivity growth rate will surpass 6.5% per year, in which the productivity labor growth rate of the processing and manufacturing industry is expected to reach 6.5-7% per year, and the labor productivity growth rate of the key economic regions and 05 central-affiliated cities will be higher than the average productivity growth rate of the whole country.

- The contribution rate of science, technology and innovation to the growth is set to be increased, including the total factor productivity (TFP) which will reach around 45% of GDP.

- By 2025, it is expected to narrow the gap in national competitiveness with ASEAN-4 countries, especially in terms of institution, infrastructure and human resource indicators.

- The state budget deficit in the 2021-2025 period will reach 3.7% of GDP on average.

- The total number of public service providers is expected to be reduced by at least 10% compared with 2021, including at least 20% exercising financial autonomy.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The ratio of on-balance-sheet non-performing loans of the entire system of credit institutions will remain at below 3%, while gradually developing a professional and sustainable debt trading market and establishing and efficiently operating a debt exchange in order to promote the bad debt trading market, with the Vietnam Asset Management Company being the market center. All commercial banks (excluding weak banks) will apply Basel II standard approaches.

- The stock market capitalization is expected to reach at least 85% of GDP, and the debit balance of the bond market and corporate bond market will reach at least 47% and around 20% of GDP, respectively.

- The land administration quality index in the Global Competitiveness Index (GCI) will increase by 10 - 15 levels compared with 2019. The building and disclosure of the land management and use monitoring and evaluation system will be completed.

- The vocational training quality index in the GCI and the student skills index will increase by 40 - 50 levels and 45 levels compared with 2019, respectively.

- The expenditure on scientific research and technology development will reach at least 1% of GDP; and the number of enterprises carrying out technological innovation will increase by 15% per year on average in the 2021 - 2025 period.

- The nation will strive for the total number of around 1.5 million enterprises, including 60,000 - 70,000 medium- and large-sized enterprises; the contribution of the private economic sector to GDP will increase by around 55%; and at least 5 - 10 national products will have international brands.

- The digital economy value added to GDP is expected to reach around 20%; and the digital economy value added to each industry or sector will be at least 10%.

- By the end of 2025, there will be around 35,000 cooperatives, including more than 3,000 ones applying high technologies to their production and sale of agricultural products, and around 50% of agricultural cooperatives will have linkages with enterprises in value chains.

II. MAJOR TASKS AND SOLUTIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Restructuring public investment

- The Ministry of Planning and Investment shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Devising measures to improve the quality of public investment management institutions; improving factors to increase the economy’s capacity to absorb capital, especially to allocate and disburse public investment capital. Improving the legal system for public investment management in conformity with international practices, thus ensuring quality equal to the average level of the ASEAN-4 countries, with priority given to renewing methods of formulating, appraising, evaluating and selecting public investment projects.

+ Considering formulating policies and solutions to accelerate the decentralization and delegation of powers, thereby ensuring the uniform, effective and efficient management; promoting the proactivity, creativity and accountability of each level or each sector, and raising the sense of responsibility of heads in association with the effective inspection and supervision mechanism; and addressing issues that arise from the investment management.

+ Presiding over preparing and submitting to the Prime Minister in 2023 a Report on the formulation of a set of criteria for monitoring and evaluation of public investment management and efficiency in use of public investment capital.

+ Formulating policies to highlight the role of public investment in leading private investment so as to create breakthroughs in attracting capital sources from the private sector in the country and foreign countries; focusing capital on key industries, sectors, works and projects that have spillover effects, thereby creating a driving force for socio - economic development.

+ Presiding over and cooperating with related agencies in, organizing the implementation of the 2021-2025 medium-term public investment plan, programs and projects under the socio-economic recovery and development program, focusing resources on the development of socio-economic infrastructure, especially infrastructure in dynamic growth areas, infrastructure for promotion of regional and sectoral connectivity, and infrastructure for digital economy, education, health, culture, difficulty-hit areas, and areas greatly affected by pandemic, disasters or climate change; maintaining a better balance between modes for transport infrastructure development.

+ Designing policies and measures to strictly handle violations against the law, corruption, misconduct, loss and wastefulness in public investment.

- The Ministry of Construction shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Focusing on completing and efficiently operating the database of construction norms and prices; announcing national construction price indexes in accordance with regulations.

- Related ministries, central and local authorities shall review and improve the system of technical regulations, standards, techno-economic norms, construction unit prices and investment rate of economic sectors; organizing and strictly, economically and efficiently managing public investment activities; resolutely implementing measures to prevent and fight corruption, and loss and waste of state capital and assets in the course of public investment.

b) Restructuring the state budget

- The Ministry of Finance shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Formulating and submitting to a competent authority for consideration and decision a Scheme for renovation of the mechanism for delegation of powers for management and allocation of state budget emphasize the leading role of central government budget and autonomy of local government budget.

+ Reviewing the implementation of and making proposals for amendments to the Law on the State Budget and submitting them to the Government and Prime Minister for consideration.

+ Considering formulating policies on continued restructuring of state budget expenditures towards sustainability and in a manner that increases the ratio of development investment expenditures and reduces the ratio of recurrent expenditures, thereby supporting the achievement of socio-economic development targets; strictly adhering to the principle that loans may only be borrowed for covering development investment expenditures.

+ Considering formulating policies aimed at continuing to restructure public debts toward sustainability, ensuring public debt safety, borrowing loans only within the repayment capacity of the state budget and within the loan borrowing and absorption capacity, maintaining and consolidating the fiscal space to respond to market risks or economic shocks, and closely controlling the contingent liabilities of the state budget.

+ Continuing to perfect the tax policy system in association with restructuring state budget revenues in the direction of covering all revenue sources, expanding revenue bases, especially new revenue sources, in conformity with international practices; maintaining the domestic revenue percentage and ratio of indirect taxes to direct taxes at a reasonable level, properly collecting taxes, charges and fees on assets and natural resources and environmental protection taxes; minimizing the integration of social policies into taxes and exemption or reduction policies, thereby ensuring neutrality of taxes in the direction of building a synchronous and sustainably structured tax system to ensure reasonable mobilization of resources for the state budget, and at the same time contributing to creating a favorable and fair business investment environment, encouraging the investment, promoting the competitiveness and reasonably regulating incomes in line with the economy’s integration and development process.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Considering formulating a Bill amending the Law on Corporate Income Tax, reporting it to the Government for submission to the National Assembly for consideration and promulgation in the 2023 - 2025 period.

+ Considering formulating a Property Tax Bill, reporting it to the Government for submission to the National Assembly for consideration and promulgation in the 2023 - 2025 period.

+ Considering formulating a Bill amending the Law on Special Excise Duty, reporting it to the Government for submission to the National Assembly for consideration and promulgation in the 2023 - 2025 period.

- The Ministry of Information and Communications shall preside over preparing and submitting to the Government for promulgation in 2022 or 2023 a report on effective use of government procurement policies to promote digitalization, develop the digital economy, ensure information security, and support innovative enterprises.

- The Ministry of Natural Resources and Environment shall preside over assessing the environmental pollution level and greenhouse effect of wastes or adverse environmental impacts of products and goods to suggest a specific list of objects liable to environmental protection tax or charge, tax or charge bracket and rates for each object liable to environmental protection tax or charge and methods of calculation of environmental protection charge, submitting them to the Ministry of Finance for consolidation and reporting to a competent authority for consideration and decision.

c) Restructuring the system of credit institutions

- The State Bank of Vietnam shall preside over and cooperate with ministries, central and local authorities in:

+ Considering improving institutions in the areas of currency, credit and banking in compliance with market principles, ensuring safety, healthiness and stability of the system; improving transparency and competitiveness in conformity with international practices and new development trends.

+ Perfecting and submitting to the Prime Minister for promulgation in 2022, and organizing the effective implementation of a Scheme for restructuring of the system of credit institutions in association with the settlement of non-performing loans in the 2021 - 2025 period.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Considering seeking solutions for increasing the financial capacity, governance and credit quality of credit institutions and people’s credit funds so as to assure their safe, efficient and stable operation and sustainable development.

+ Considering proposing mechanisms and policies to facilitate the application of scientific and technological advances in the area of banking, promoting digital transformation in the banking sector; + Considering formulating and submitting to the Government for promulgation in 2022 a Decree on regulatory sandbox for fintech activities in the area of banking.

- The Ministry of Justice shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Considering perfecting documents providing guidance on procedures for property auction, ensuring publicity, objectivity and transparency.

+ Continuing to preside over reviewing the Law on Execution of Civil Judgments and relevant documents; directing and instructing civil judgment execution agencies at all levels to remove difficulties and solve problems. At the same time, cooperating with the Vietnam Asset Management Company (VAMC) and credit institutions in executing legally effective judgments and decisions.

- The Ministry of Natural Resources and Environment shall preside over and cooperate with other ministries and ministerial agencies in compiling and submitting to the Prime Minister for promulgation a detailed list of green projects, criteria and conditions for determination of green projects and certification of green projects so as to speed up the formation and operation of the green credit and green bond market in Vietnam.

- The Ministry of Finance, Ministry of Planning and Investment and State Bank of Vietnam shall, according to their assigned functions and tasks, assist credit institutions and foreign bank branches in Vietnam in receiving foreign aid and concessional loans for financing green projects in accordance with regulations of law on state budget and public investment and other relevant laws.

- The Ministry of Planning and Investment shall preside over and cooperate with ministries and central and local authorities in:

+ Formulating and submitting to the Prime Minister for consideration and decision the grant of interest rate subsidies to green projects after the completion of contracts for borrowing of medium-term or long-term loans from credit institutions or foreign bank branches in Vietnam for their implementation from January 01, 2026.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Restructuring public service providers

- Ministers, ministerial agencies and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall preside over:

+ Considering improving policies and regimes applicable to public service providers in the direction of ensuring consistency and uniformity of regulations to meet practical operating requirements set forth for each industry or sector.

+ Expeditiously reviewing public service providers under their management which satisfy the conditions specified in applicable legal documents, submitting to the Prime Minister for approval of the List of public service providers to be transformed into joint-stock companies in the 2021- 2025 period with a view to accelerating the transformation.

+ Regarding prices of services fully or partly covered by the state budget and prices of services regulated by the State, completing the correct and sufficient calculation of public service prices, ensuring publicity and transparency, and adjusting prices of various public services according to the market mechanism in connection with the provision of assistance for policy beneficiaries and the poor; at the same time granting the full autonomy over finance, organization, payroll and operation to providers of such services.

+ Working out solutions for promoting the private sector involvement, creating a fair and equal competitive environment for the provision of public services by units and organizations of all economic sectors.

+ For other units and public services, fully carrying out the market liberalization, strengthening the private sector involvement, and creating a fair and equal competitive environment for the provision of public services by units and organizations of all economic sectors.  Units providing these public services may enjoy the freedom to provide public services and exercise their autonomy in reaching agreement and deciding prices according to market rules; at the same time, heightening the sense of social responsibility of public service providers.

+ Reviewing the roadmap and percentage of state capital subject to divestment from enterprises transformed (equitized) from public service providers and reporting to the Prime Minister for approval thereof.

- The Ministry of Finance shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Promulgating and amending techno-economic norms and cost norms to form as a basis for the promulgation of prices of public administrative services funded by the state budget, submitting them to the Government and Prime Minister for promulgation in 2022.

+ Organizing the effective implementation of the financial autonomy mechanism of public service providers promulgated together with the Government’s Decree No. 60/2021/ND-CP dated June 21, 2021.

- The Ministry of Home Affairs shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Formulating a Scheme for renewal of the management mechanism and reorganization of the system of public service providers and submitting it to the Government for approval.

+ Studying and reporting to the Prime Minister the solutions, mechanisms and policies for establishing a market for certain public services managed and regulated by the State.

2. Developing markets of all kinds and increasing efficiency in allocation and use of resources

a) Developing the financial market

- The Ministry of Finance shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Perfecting the legal framework for the securities market; adopting solutions for restructuring and developing the securities market; expanding the capital market’s capacity; raising the publicity and transparency of the securities market and protecting legitimate rights and interests of investors; promoting the development of professional investors. Developing infrastructure and increasing the capacity to manage and supervise system risks. Developing the market in order to fully meet such criteria as level of openness for foreign investors, efficiency of the market operation framework, etc., to make Vietnam’s securities market one of the emerging markets.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Perfecting laws on insurance business; considering working out solutions for comprehensively developing a safe, sustainable and efficient insurance market to meet organizations and individuals’ insurance demand and ensure social security; diversely developing and professionalizing insurance products and insurance distribution channels, insurance auxiliary services, and insurance enterprises with strong financial capacity, publicly disclosing information, facilitating listing by insurance enterprises on the securities market, thereby increasing their administration and governance capacity in such a manner as to meet international standards and to be competitive on a national and international basis.

+ Formulating a financial strategy by 2030 and submitting it to the Prime Minister for promulgation in 2022.

- The Ministry of Planning and Investment shall preside over and cooperate with related ministries, central and local authorities in studying the report on possibility of formulating a draft Law on Venture Investment, and submit it to the Prime Minister in the 2022 - 2023 period.

b) Developing the land use rights market

- The Ministry of Natural Resources and Environment shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Formulating a Bill amending the Law on Land 2013, reporting it to the Government for submission to the National Assembly for promulgation in 2022.

+ Focusing on thoroughly solving problems about land finance. Presiding over ensuring effective and efficient implementation of the National Land Use Planning for the 2021 -2030 period, with a vision toward 2050.

+ Speeding up the application of advanced technologies and digital technologies to the collection of data and management of the land database, updating of land data and connection to other national databases. Formulating a comprehensive scheme for building national land database and submitting it to the Prime Minister for approval.

+ Formulating policies and solutions to intensify the provision of public services in compensation, support and resettlement; properly managing the public land fund and land fund for social house development under commercial housing development projects; accelerating the progress of ground clearance for investment attraction.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Developing the labor market

- The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Considering improving the legal framework for labor market development; considering formulating a Bill amending the Law on Employment for submission to the Government and National Assembly for consideration in such a manner as to match new types of employment and new industrial relations in the digital, digital economy and sharing economy area.

+ Considering improving the complete labor market information system connected to databases. Improving the quality of labor market forecasts. Developing a modern employment service system convenient for job seekers and employers.

+ Considering formulating and submitting to competent authorities for promulgation of programs, schemes and projects to renovate vocational education associated with promoting autonomy and accountability of public vocational education and training institutions, attaching importance to professional qualifications and skills training and improvement with a view to adaptation to the new working conditions and fulfillment of requirements of the recovery and restructuring of the economy and sustainable development.

+ Completing the network of vocational education and training institutions in the 2021 - 2030 period with a vision toward 2045, and submitting it to the Prime Minister for approval.

+ Effectively implementing the Strategy for development of vocational education and training for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2045.

+ Effectively executing the Program for digital transformation in vocational education and training by 2025, with orientations toward 2030.

+ Formulating a scheme for renovation and raising of quality of vocational training in rural areas and submitting it to the Prime Minister for approval

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Formulating a scheme for improvement in working skills of Vietnamese workers and submitting it to the Prime Minister for approval.

+ Formulating policies to boost scientific and technological research, innovation and entrepreneurship in vocational education and training institutions.

+ Formulating policies to step up the participation of the business sector in the labor training and retraining; adopting policies to attract hi-quality personnel to work in Vietnam.

+ Continuing to provide and multiply the training of human resources with high occupational skills, focusing on training based on training programs transferred from abroad. Providing elementary-level training and retraining and less than 3-month training courses to rural laborers, ethnics, poor household members and other policy beneficiaries in association with the execution of national target programs. Providing training and retraining to unemployed workers; assisting employers in providing training, refresher training in and improving professional qualifications and skills; providing training support to employees of small- and medium-sized enterprises, rural laborers and other policy beneficiaries.

+ Considering improving the legal framework for social security, gradually expanding the coverage of social insurance, aiming at universal social insurance. Adjusting policies to increase the number of borrowers eligible for loans for participation in vocational education. Formulating a Bill amending the Law on Social Insurance and submitting it to the Government and National Assembly for promulgation in the 2022 - 2025 period.

- The Ministry of Education and Training shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Focusing on the formulation of a Framework Strategy for development of higher education; accelerating the implementation of the Scheme for raising of quality of higher education, and Vietnamese Qualifications Framework for all levels of higher education, contributing to renovating higher education activities associated with the autonomy and accountability of training institutions; strengthening the application of achievements of the Fourth Industrial Revolution and attaching importance to the connection between higher education institutions and industries, sectors, localities and enterprises in training hi-quality human resources in order to link theoretical training with practice.

+ Formulating a Strategy for education development in the 2021 - 2030 period and submitting it to the Prime Minister for approval.

+ Considering suggesting the preparation of a Lifelong Learning Bill for submission to the Government and National Assembly for approval.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Formulating policies to promote scientific and technological research, innovation and entrepreneurship in higher education institutions.

- The Ministry of Science and Technology shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Formulating a National Strategy for development of intelligentsia in the 2021 - 2030 period and submitting it to the Prime Minister for approval.

+ Amending and improving policies to attract and employ scientific and technological activists in Vietnam for submission to the Government and Prime Minister for approval.

- The Ministry of Home Affairs shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in establishing and implementing the new salary regime after obtaining approval from the Prime Minister.

- The Ministry of Foreign Affairs shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Formulating a Scheme for upholding resources of overseas Vietnamese for the national development in new circumstances and submitting it to the Prime Minister for approval.

+ Continuing to implement the Plan for implementation of the Prime Minister’s Decision No. 1797/QD-TTg dated December 12, 2019 approving the “Scheme to mobilize overseas Vietnamese to participate in the introduction and sale of products and development of overseas distribution channels for Vietnamese goods for the 2020 - 2024 period”.

+ Continuing to develop and perfect the database of overseas Vietnamese intellectuals and entrepreneurs. Cooperating with diplomatic missions in strengthening community activities and establishing relations with overseas Vietnamese intellectuals and entrepreneurs.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Developing the science and technology market

- The Ministry of Science and Technology shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Considering perfecting policies to assist and encourage organizations and individuals, especially enterprises to carry out research, development and transfer of technologies and application of scientific and technological advances, and innovation. Promoting linkage and technology transfer between research institutes, universities and enterprises; increasing the capacity of enterprises, cooperatives and the people for receiving, absorbing and mastering technologies.

+ Considering formulating policies to boost operation of intermediary brokerage organizations, technology transfer evaluation organizations and technology exchanges; importing and transferring advanced technologies; encouraging foreign direct investment projects to make technology transfer commitments or establish their research and development establishments in Vietnam.

+ Considering formulating policies to promote research cooperation with partners that own source technologies and expanding national scientific and technological cooperation with advanced countries.

+ Considering improving the legal framework for creative innovation and entrepreneurship, the system for protection and enforcement of intellectual property rights, standards, metrology and quality, assessment of article barcode compliance and origin tracing, and the electronic authentication and identification system; Promoting the research, application and transfer of technologies for production and business activities of enterprises and protection of outcomes of domestic innovative activities in conformity with international commitments. Expanding and heightening the system of standards and technical regulations in conformity with international practices.

+ Considering renewing financial mechanisms and policies associated with results and quality of scientific research, implementing scientific and technological programs and tasks and using scientific and technological funds in connection with social needs, product value chains and final outcomes, and promoting the commercialization of research outcomes.

+ Building and developing the national quality infrastructure (NQI), raising productivity based on science, technology and innovation platforms to meet international integration requirements for standards, metrology and quality.

+ Formulating a plan for development of national measurement standards by 2030.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Formulating a Scheme to amend the Law on High Technology and submitting it to the Government and National Assembly for promulgation.

+ Formulating a Scheme to amend the Law on Quality of Products and Goods and submitting it to the Government and National Assembly for promulgation.

+ Formulating a Scheme to amend the Law on Standards and Technical Regulations and submitting it to the Government and National Assembly for promulgation.

Organizing the effective implementation of the Program to develop the science and technology market by 2030.

+ Formulating a Scheme to develop indicators for evaluation of science, technology and innovation potential of sectors and localities and submitting it to the Prime Minister for approval.

+ Formulating a Strategy for development of science, technology and innovation by 2030 and submitting it to the Prime Minister.

+ Organizing the effective and efficient development and application of the quality control system according to TCVN ISO 9001 to operations of agencies and organizations within the state administration system.

+ Organizing the effective implementation of the National Program for Technological Innovation by 2030.

+ Formulating the Planning for network of public science and technology organizations for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050 and submitting it to the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Formulating the Law on Digital Technology Industry and submitting it to the National Assembly for promulgation in the 2022 - 2025 period.

+ Formulating the Law on E-transactions and submitting it to the Government and National Assembly for promulgation in the 2022 - 2023 period

+ Formulating a National Strategy for development of digital economy and digital society and submitting it to the Prime Minister for approval.

+ Drafting a Decree on management of business models based on digital platforms and the Internet, and submitting it to the Government for promulgation in the 2022 - 2024 period.

+ Preside over formulating a national action program for development of and shifting to cloud-computing platforms.

- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Designing a Science and Technology Program to build new rural areas in the 2021 - 2025 period and submitting it to the Government for approval.

+ Formulating a Scheme for development of sciences and application and transfer of technologies, especially advanced and high technologies to serve the agricultural restructuring in the context of international integration and climate change in the 2021 - 2030 period.

3. Developing enterprises; promoting connectivity among enterprises of all economic sectors; renewing and developing collective economy and cooperatives

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The Ministry of Finance shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Organizing the effective implementation of the Scheme to keep restructuring of state-owned enterprises, giving a focus on maintaining those involved in key and essential industries; Improving the legal system applicable to state-owned enterprises in the direction of clearly defining their right to autonomy and accountability, applying standards according to good international practices to governance, and thoroughly applying market principles to salary policies. Formulating mechanisms to separate economic development tasks from political and social security tasks of several state-owned enterprises.

+ Formulating a Bill amending the Law on Management and Use of State Capital Invested in Production and Business in Enterprises and submitting it to the Government and National Assembly for approval.

+ Improving mechanisms and policies for equitization in the direction of diversifying methods of divestment following the market principles; promulgating mechanisms for use of proceeds from the equitization or divestment, and adding resources for development investment. Improving legal grounds and completely settling lossmaking and inefficient projects. Minimizing the number of state-owned enterprises 100% of charter capital of which is held by the State, continuing to decrease the number of enterprises in which the State still holds shares or contributed capital; addressing issues that arise from and increasing efficiency in the land management and use by state-owned enterprises. Strictly exercising administrative order and discipline and handling violations resulting in the delay in equitization, divestment of state capital and restructuring of state-owned enterprises.

- The Ministry of Planning and Investment shall preside over and cooperate with other ministries and central and local authorities in:

+ Studying and continuing to improve and increase efficiency of the model of representative agencies of ownership of the state capital at enterprise.

+ Formulating a Decree elaborating the organization of management and operation of enterprises directly serving national defense and security purposes or combining economic activities with national defense and security activities which are state-owned enterprises or limited liability companies 100% of charter capital of which is held by the state-owned enterprises specified in clause 2 Article 88 of the Law on Enterprises.

- The Ministry of Justice shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Formulating a Decree amending several Articles of the Government’s Decree No. 55/2011/ND-CP dated July 04, 2011 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of legal affairs organizations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Preside over formulating a Plan for restructuring of state-owned enterprises under the Scheme approved by the Prime Minister and submitting to the Prime Minister for consideration and decision.

+ Preside over and cooperate with the Ministry of Planning and Investment and Ministry of Finance in considering formulating an Strategy for massive investment in development of enterprises under the management by the Commission for the Management of State Capital at Enterprises and submitting it to the Prime Minister for promulgation.

- The Ministry of National Defense shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in formulating a Scheme to restructure, renovate and increase efficiency of military enterprises in the 2021-2025 period and submitting it to the Prime Minister for approval in 2022.

- Ministries, central and local authorities, state economic groups and corporations, and related organizations and individuals shall organize the implementation of plans for equitization or divestment of state investment capital in a public and transparent manner according to the market mechanism; intensify the inspection, audit, supervision and auditing to prevent the loss of state capital and assets; formulate a mechanism for appropriately controlling capital sources for acquisition and merger of enterprises; require equitized enterprises to register their trading and listing on the securities market within one year from the date of initial public offering; attract capable strategic investors and reduce the state ownership percentage to a level sufficient for substantially changing the corporate governance process.

b) Developing enterprises in the private economic sector, promoting digital transformation, joint venture and association, and improving competitiveness

- The Ministry of Planning and Investment shall preside over and cooperate with ministries and central and local authorities in:

+ Organizing the effective implementation of the Program to assist enterprises in digital transformation in the 2021-2025 period.

+ Accelerating the implementation of the Law on Provision of Assistance for Small and Medium-Sized Enterprises, focusing on policies to assist small and medium-sized enterprises in digital transformation, entrepreneurship and participation in industrial clusters and value chains. Providing assistance in formation of value chains and production networks; ensuring that Vietnamese enterprises have a more important role and participate in stages and processes with high added value. Providing assistance in the establishment of a number of large-scale private economic groups with the leading role in a number of industries and fields or in value chains.

+ Effectively implementing measures to encourage transformation of business households into enterprises.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The Ministry of Information and Communications shall cooperate with other ministries, central and local localities in efficiently and comprehensively implementing the Scheme for national digital transformation and digital economy development, and programs to provide assistance to enterprises in digital transformation.

- The Ministry of Science and Technology shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Speeding up the development of science and technology enterprises, perfecting and efficiently implementing mechanisms and policies to support the development of science and technology enterprises.

+ Organizing the effective implementation of the Prime Minister’s Decision No. 1322/QD-TTg dated August 31, 202 approving the National Program to assist enterprises to improve productivity and quality of their products and goods in the 2021 - 2030 period.

+ Organizing the effective implementation of the Prime Minister’s Decision No. 996/QD-TTg dated August 10, 2018 approving the Scheme to enhance and renew metrological activities to assist Vietnamese enterprises in competitiveness raising and international integration by 2025, with orientations toward 2030.

- The Ministry of Justice shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in formulating a Scheme to improve quality and efficiency of legal aid for enterprises in the 2021 - 2030 period.

- The Government Office shall cooperate with other ministries, central and local authorities in continuing to resolutely and effectively reform administrative procedures; reviewing and removing barriers restricting the freedom to conduct business, and improving the investment and business environment in the direction of fair and equal competition.  

- The Ministry of Home Affairs shall cooperate with other ministries, central and local authorities in renewing working methods, styles and attitude of cadres, public officials and public employees in the direction of assisting and serving enterprises; ensuring publicity and transparency, intensifying order and discipline of cadres, public officials, public employees and regulatory bodies, and strictly handling misconduct and acts of harassment.

- The Government Inspectorate and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall preside over and cooperate with related ministries, central and local authorities in:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Carrying out inspection and audit in accordance with law, preventing repetition and overlaps in inspection and audit activities, and promptly carrying out inspection when it is suspected of any violation against the law in order to handle it under regulations.

- People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall preside over and cooperate with Ministries and central authorities concerned in:

+ Directing provincial departments, agencies and district-level People’s Committees not to criminalize economic and civil relations.

+ Reviewing and revising policies, processes and procedures for approving support for enterprises, especially small and medium-sized ones, and local technology development funds in the direction of simplifying processes and procedures for receiving support and providing focused and targeted support.

+ Reviewing industry and sector planning in order to propose adjustments or amendments thereto or annulment thereof to suit the market and the freedom to conduct business of enterprises.

+ Urging affiliated agencies to strictly implement regulations on land, construction, environmental protection, business registration, investment, and administrative procedures in order to enable enterprises.

c) Upholding the role of foreign-invested enterprises

The Ministry of Planning and Investment shall preside over and cooperate with ministries and central and local authorities in:

- Devising and implementing solutions for attracting foreign direct investment in association with mechanisms and policies to promote transfer of advanced technologies and modern governance technologies, and create value chain-based production connectivity with domestic sole proprietorships.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Renovating and developing collective economy and cooperatives

The Ministry of Planning and Investment shall preside over and cooperate with other ministries and central and local authorities in:

- Formulating a Bill amending the Law on Cooperatives and submitting it to the Government and National Assembly for promulgation.

- Implementing measures to enhance linkages and liberalize resources for development of collective economy and cooperatives.

- Considering renovating the production model, applying more new models and increasing operational efficiency of collective economic organizations and cooperatives in association with promoting the mastery role of and increasing benefits for cooperative members.

- Perfecting the owner representation mechanism applicable to collective economy and cooperatives.

4. Developing urban economy, enhancing regional and urban - rural linkage, and upholding the role of key economic regions and major urban areas

a) Promulgating and stringently implementing national, regional and provincial planning; vigorously renovating and improving quality of urban planning and developing the system of central urban areas appropriate to functions of each region; formulating orientations for development of key economic regions; selecting localities and urban areas with special advantages to build economic and financial centers to which special institutions, mechanisms and policies with breakthroughs and high international competitiveness apply.

- The Ministry of Planning and Investment shall preside over and cooperate with other ministries and central and local authorities in:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Formulating planning for northern midland and mountainous region; the Red River delta region; the North Central Coast and Central Coast regions; the Central Highlands region; and the southeastern region for the 2021-2030 period, with a vision toward 2050, and submitting them to the Prime Minister for approval in 2022.

+ Formulating a Scheme for development and management of the national planning information system and database and submitting it to the Government in 2022.

- The Ministry of Transport shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in organizing the comprehensive and effective implementation of national sector planning in the transport field for the 2021-2030 period, with a vision toward 2050, including road network planning, railway network planning, comprehensive planning for development of Vietnamese seaports, planning for Vietnamese inland waterway infrastructure and comprehensive planning for development of airports and aerodromes nationwide.

- The Ministry of Construction shall preside over:

+ Considering formulating a Bill amending the Law on Urban Management and Development and submitting it to the National Assembly for promulgation in the 2022 - 2023 period.

+ Formulating the planning for system of urban and rural areas for the 2021- 2030 period, with a vision toward 2050 and submitting it to the Prime Minister for promulgation in 2022. The urban planning and development shall be associated with sustainable development goals, environmental protection and climate change adaptation; enabling all economic sectors to participate in investment and development of urban areas and urban technical infrastructural construction. The urban planning and development should rely on the orientations for development of public transport and trees with a view to harmonious development and improvement of living standards for the people.

- The Ministry of National Defense shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in implementing the planning for construction and development of economic-national defense zones by 2025 under the Prime Minister’s Decision No. 49/QD-TTg dated June 24, 2020.

- The Ministry of Information and Communications shall consider formulating planning for national information and communications infrastructure for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050.

- People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall preside over formulating and implementing provincial planning for the 2021-2030 period, with a vision toward 2050.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The Ministry of Planning and Investment shall preside over and cooperate with other ministries and central and local authorities in:

+ Perfecting the Scheme on regional linkage institutions in Vietnam for the 2021 - 2030 period and submitting it to the Prime Minister for promulgation.

+ Considering formulating mechanisms and policies to uphold the leading role of local authorities with development conditions and potential in the renewal of growth model in economic zones.

+ Formulating and piloting special mechanisms and policies, and developing new models to create breakthroughs in urban economic development before submitting them to the Government and Prime Minister for approval.

+ Formulating a Scheme for development of ocean clusters in connection with establishment of strong ocean economic centers by 2030 and submitting it to the Prime Minister for consideration and promulgation.

+ Drafting a Government’s Resolution on solutions for increasing efficiency in the development of industrial parks and economic zones and submitting it to the Government for promulgation in 2022.

+ Formulating a Scheme for construction of the synchronous infrastructure system for the 2021 - 2030 period in order to achieve a breakthrough in implementing the Strategy for national socio - economic development in the spirit of Resolution No. 13/NQ-TW and submitting it to the Prime Minister.

+ Implementing the medium-term public investment plan in the direction of closely combining investment by central and local authorities and by local authorities to make investment in socio - economic infrastructural constructions, especially transport infrastructure with the aim of increasing capacity and connectivity of the entire region.

+ Reviewing data and developing socio-economic and natural resources and environmental databases of regions in such a manner as to assure their consistency with the national databases.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The Ministry of Finance shall preside over considering amendments to a number of contents of legislative documents relating to the state budget and local government organization.

- Ministries, central and local authorities shall efficiently initiate the urbanization process in the course of industrialization and modernization; tightly control the urban development process, improve urban economic development models, and organizational apparatus, functions, tasks and management methods of urban governments.

5. Restructuring industries in a modern manner, developing green and sustainable economy and maximizing potential and advantages

a) Restructuring agriculture

- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Organizing the implementation of the Agricultural Restructuring Plan for the 2021-2025 period under the Prime Minister’s Decision No. 255/QD-TTg dated February 25, 2021 in the direction of associating it with effective construction of new rural areas, promoting transfer and application of scientific and technological advances and advanced production processes to production activities toward a clean, hi-tech and eco-friendly agriculture; substantially shifting from the quantity-targeted production to quality and efficiency-targeted and high-added-value production in appropriate response to climate change and sea level rise in order to select to develop products that help promote comparative advantages of each locality or region and the whole country, thereby boosting farmers’ income.

+ Organizing the effective implementation of development strategies for the 2021 - 2030 period in the sub-industries and sectors of husbandry, fisheries, forestry, disaster management and development of collective economy and cooperatives.

+ Improving mechanisms and policies to create a new driving force for the development of agriculture, farmers and rural areas. Accelerating the labor restructuring in agriculture and rural areas; increasing quality of the training of hi-quality human resources; Speeding up trade promotion, developing markets; building brands for some Vietnamese agricultural, forestry, and fishery products on the international market; and strongly developing e-commerce in agriculture.

+ Renovating and developing advanced, appropriate and efficient forms of production organization, expanding commodity production; encouraging the development of green, clean, ecological, organic, hi-tech and smart agriculture adaptable to climate change. Formulating Scheme for development of sciences and application and transfer of technologies, especially advanced and high technologies to serve the agricultural restructuring in the context of international integration and climate change in the 2021 - 2030 period and submitting it to the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Strengthen the adoption of measures to implement the national target program for new rural area construction for the 2021 - 2025 period. Concentrating on the development in the direction of producing commodity in a sustainable way and increasing production efficiency to increasing rural population’s income.

+ Designing programs to promote cooperation and linkage between the State, farmers, scientists and enterprises in order to combine production with processing, distribution and sale.

+ Producing solutions for accelerating the establishment and development of enterprises and cooperatives applying advanced governance technologies and capable of organizing production and product sale linkage for farmers in concentrated production areas.

+ Formulating policies to develop agricultural and rural infrastructure in more modern way.

+ Formulating policies to promote the development of agricultural mechanization; Formulating and submitting to the Government in 2023 a Scheme to increase capacity for synchronous agricultural mechanization.

+ Developing the agricultural product processing industry and post-harvest preservation technology. Formulating a Scheme for development of livestock product processing industry and market and submitting it to the Government.

+ Formulating a Scheme for development of key industrial crops by 2030.

+ Formulating a Scheme for restructuring of the rice industry by 2030.

+ Considering formulating planning for protection and exploitation of aquatic resources for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050; national forestry planning for the 2021-2030 period, with a vision toward 2050; planning for disaster management and irrigation for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050; and planning for system of fishing ports and storm shelters for fishing vessels for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Developing a sustainable forest economy, intensifying forest management and protection, raising productivity, quality and added value of forest products, making the best use of the function of protecting the eco-environment and biodiversity, thereby contributing to mitigation of adverse impacts of disasters and resilience to climate change.

- The Ministry of Planning and Investment shall preside over and cooperate with other ministries and central and local authorities in:

+ Considering adjusting mechanisms to encourage and support all economic sectors to invest in agriculture and rural areas.

+ Concentrating on development and modernization of agricultural and rural infrastructure; increasing the capacity for disaster management and resilience to climate change, cooperate in efficiently and sustainably using trans-boundary water sources; protecting the eco-environment.

- The Ministry of Natural Resources and Environment shall preside over directing and inspecting the formulation, approval and implementation of land use planning and plans as per regulations, ensuring that land is allocated and used for agricultural and non-agricultural purposes in a reasonable, economical, efficient and sustainable manner and in line with natural and socio - economic conditions of each region or locality; tackle the issue concerning planning instability and land use conflicts among sectors and among categories in the same sector which adversely impact rights and interests of investors.

- The Ministry of Industry and Trade shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in proposing solutions and policies to develop supporting industries and logistics services in support of agriculture.

b) Restructuring industry

- The Ministry of Industry and Trade shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Implementing the Scheme for restructuring of the industry and trade sector for the 2021 - 2030 period after it is approved by the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Continuing to develop certain platform industries, such as energy industry, mechanical engineering, metallurgy, chemistry, fertilizer production, new materials, and pharmaceuticals industry. Prioritizing the development of some spearhead industries, new technologies, high technologies and supporting industries; rapidly developing industries of high added value and making a switch to stages of high added value in global and regional value chains.

+ Implementing the Strategy for development of Vietnam’s Textiles and Clothing, Leather and Footwear industries by 2030, with a vision toward 2035; the Strategy for development of the chemical industry by 2030, with a vision toward 2040 after they are approved by the Prime Minister.

+ Formulating a Strategy for development of the coal industry by 2030, with a vision toward 2045 and submitting it to the Prime Minister for promulgation.

+ Building and developing specialized industrial clusters; piloting some industrial clusters by their competitive advantages, specialization and value chains. Formulating a Scheme for pilot investment in concentrated industrial parks in several suitable localities following the model of a cluster for manufacturing components and spare parts for processing and manufacturing industries of which the development is prioritized, and submitting it to the Prime Minister for promulgation.

+ Keeping promulgating policies to efficiently exploit renewable energy. Organizing the effective implementation of the planning for exploration, mining, processing and use of minerals for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050.

+ Formulating National Energy Planning for the 2021-2030 period, with a vision toward 2045 and submitting it to the Prime Minister for approval.

+ Formulating a Strategy for national energy development in Vietnam by 2030, with a vision toward 2045 and submitting it to the Government and Prime Minister for approval.

+ Formulating a National power development planning for the 2021 - 2030 period, with consideration for 2045 and submitting it to the Prime Minister for approval.

+ Studying solutions for promoting the development of environmental industries with modern technologies, reducing greenhouse gas emissions according to the committed goals, and making the best use of international assistance in technological transformation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The Ministry of Information and Communications shall preside over formulating a Strategy for development of Vietnam’s digital technology industry by 2025, with a vision toward 2030.

- The Ministry of Natural Resources and Environment shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in formulating an action plan to reduce methane emissions by 2030.

c) Restructuring service industries

- The Ministry of Planning and Investment shall preside over and cooperate with other ministries and central and local authorities in:

+ Organizing the implementation of the Comprehensive Strategy for development of Vietnam’s service industries by 2030, with a vision toward 2050.

+ Formulating policies to focus resources on developing some potential knowledge- and technology-intensive service industries. Attracting private investment in spearhead and key service industries.

- The Ministry of Industry and Trade shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Formulating a Scheme for formulating a draft amended Law on Protection of Consumers' Rights and submitting it to the Government and National Assembly.

+ Organizing the effective implementation of a Strategy for goods import and export for the 2021 - 2030 period after it is approved by the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Organizing the implementation of a Scheme for development of sharing economy models for promotion of sustainable production and consumption for the 2021 - 2030 period after it is approved by the Prime Minister.

+ Accelerating the restructuring of service industries based on modern and digital technology platforms.

+ Producing solutions for developing e-commerce and efficiently utilizing e-payment methods and new payment instruments and services. Formulating a Scheme to fight counterfeit goods and protect consumers in e-commerce for the 2021-2025 period and submitting it to the Prime Minister for approval.

+ Formulating solutions and policies to efficiently exploit the domestic market; formulating policies to assist enterprises in applying digital technology solutions to product traceability. Upgrading and improving the wholesale infrastructure system and developing distribution enterprises to combine circulation with production.

+ Organizing the implementation of a Scheme to promote direct participation of Vietnamese enterprises in foreign distribution networks for the 2021 - 2030 period after it is approved by the Prime Minister.

 + Building and submitting a set of indicators for evaluation of results of the annual implementation of FTAs by local governments to the Prime Minister for approval.

+ Working out solutions for focusing on trade remedies to protect production and consumer interests.

- The Ministry of Transport shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in considering working out solutions to establish the system of powerful logistics centers, especially in aviation and maritime sectors.

- The Ministry of Culture, Sports and Tourism shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Accelerating the restructuring of the tourism industry, developing diverse tourism products in a professional and modern manner; focusing on eliminating bottlenecks in tourism infrastructure.

+ Formulating policies to promote tourism in connection with the preservation and sustainable development of traditional cultures.

+ Formulating planning for tourism system for the 2021-2030 period, with a vision toward 2045 and submitting it to the Prime Minister for approval in 2022.

+ Designing a Program for tourism development for the 2021 - 2025 period and submitting it to the Prime Minister for approval.

+ Proposing mechanism and policies to establish some Vietnamese tourism promotion offices abroad.

+ Considering working out solutions for developing cultural industries in a focused and targeted manner by relying on the creativity while inheriting the national culture and quintessence, science and technology, and intellectual property copyright; utilizing the economic factor of cultural values to the maximum, ensuring consistency and comprehensiveness between industries and stages of creation, production, distribution and consumption.

- The Ministry of Information and Communications shall preside over and cooperate with other ministries and central and local authorities in:

+ Working solutions for developing digital ecosystems for use as platforms for the development of digital government, digital economy and digital society.

+ Formulating planning for national information and communications infrastructure for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050 and submitting it to the Prime Minister for approval.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Formulating a National cyberinformation security strategy for the 2021 - 2025 period, with orientations toward 2030 and submitting it to the Prime Minister for approval.

- The Ministry of Finance shall preside over building and establishing a carbon credit exchange based on blockchain technology and promulgating the financial management mechanism for operation of the carbon market.

- The Ministry of Natural Resources and Environment shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in:

+ Formulating a Scheme for development of the carbon market in Vietnam and submitting it to the Prime Minister for approval.

+ Organizing the operation of the carbon credit exchange, and connecting the domestic carbon credit exchange with carbon markets in the region and the world.

- The Ministry of Education and Training shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in working out solutions for vigorously developing educational services into an important economic sector.

- The Ministry of Health shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in producing solutions for vigorously developing the modern health service industry into an important economic sector.

III. ORGANIZING IMPLEMENTATION

1. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of governmental agencies and chairpersons of provincial People’s Committees shall, within the ambit of their functions, power and assigned tasks, direct the prompt incorporation of appropriate tasks set out in the 15th National Assembly’s Resolution No. 31/2021/QH15 and this Resolution in the 2022 socio - economic development plan and the 2021 - 2025 socio-economic development plan; formulate and promulgate a plan for implementation of this Resolution; and at the same time direct the prompt implementation of solutions and tasks in conformity with practical conditions of each industry, sector or locality.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, and chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall direct, inspect and expedite the implementation of Action Programs of the Government and each ministry, agency or province; and submit annual reports on implementation results to the Ministry of Planning and Investment before December 10 for consolidation and reporting to the Government.

4. The Ministry of Planning and Investment shall preside over and cooperate with other ministries, central and local authorities in monitoring and expediting the implementation of this Action Program, and regularly reporting it to and proposing the Government and Prime Minister necessary measures to ensure the comprehensive and effective implementation of this Action Program; cling to relevant contents of working programs of the Political Bureau, Secretariat and Party Central Committee, the National Assembly Standing Committee and the National Assembly in accordance with regulations.

5. The Ministry of Information and Communications shall preside over and cooperate with the Ministry of Planning and Investment, the Central Propaganda Commission, the Vietnam Fatherland Front’s Central Committee and related ministries and agencies in directing press agencies and the grassroots information system in publicly communicating contents of this Resolution to raise the public awareness, create the social consensus, promote the sense of responsibility of heads, and mobilize efforts of all sectors, authorities, the business community and the people for succeeding in the objectives of growth model renovation and economic restructuring.

6. During implementation of this Resolution, if it is deemed necessary to amend any specific content of the Government’s Action Program, ministries, agencies and local authorities shall proactively propose amendments to the Ministry of Planning and Investment for consolidation and reporting to the Government for consideration and decision.

 

APPENDIX I

SOME INDICATORS FOR ECONOMIC RESTRUCTURING BY INDUSTRIES AND SECTORS IN 2021 - 2025 PERIOD
(Enclosed with the Government’s Resolution No.   /NQ-CP dated (dd/mm), 2022)

No.

INDICATOR

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.AUTHORITY PRESIDING OVER SUPERVISION, ASSESSMENT AND REPORTING

REPORTING PERIOD

1

Average labor productivity growth rate

6.5%/year

Ministry of Planning and Investment

Annual, mid-term, 5-year

2

Average labor productivity growth rate of the processing and manufacturing industry

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Industry and Trade

Annual, mid-term, 5-year

3

Average labor productivity growth rate of key economic regions

> 6.5%/year

Ministry of Planning and Investment

Annual, mid-term, 5-year

4

Labor productivity growth rate of 05 central-affiliated cities

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.People’s Committee of Hanoi City; People’s Committee of Ho Chi Minh City; People’s Committee of Da Nang City; People’s Committee of Can Tho City; People’s Committee of Hai Phong City

Annual, mid-term, 5-year

5

Contribution rate of total factor productivity (TFP) to GDP

45%

Ministry of Planning and Investment

Annual, mid-term, 5-year

6

Ratio of state budget deficit to GDP

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Finance

Annual, mid-term, 5-year

7

05-year average investment capital of the entire society compared to GDP

32 - 34%

Ministry of Planning and Investment

Annual, mid-term, 5-year

8

On-balance-sheet non-performing loans of the entire system of credit institutions

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.State Bank of Vietnam

Annual, mid-term, 5-year

9

All commercial banks (excluding weak banks) applying Basel II standard approaches.

100%

State Bank of Vietnam

Annual, mid-term, 5-year

10

Stock market capitalization to GDP

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Finance

Annual, mid-term, 5-year

11

Debit balance of the bond market to GDP

≥ 47%

Ministry of Finance

Annual, mid-term, 5-year

12

Debit balance of the bond market to GDP

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Finance

Annual, mid-term, 5-year

13

Land administration quality index in the global competitiveness index (GCI)

Increase by 10 - 15 levels compared with 2019

Ministry of Natural Resources and Environment

Annual, mid-term, 5-year

14

Vocational training quality index in the global competitiveness index (GCI)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs

Annual, mid-term, 5-year

15

Student skills index

Increase by 45 levels compared with 2019

Ministry of Education and Training

Annual, mid-term, 5-year

16

Expenditure on scientific research and technology development to GDP

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Science and Technology

Annual, mid-term, 5-year

17

Number of enterprises carrying out technological innovation

Increase by 15%/year

Ministry of Science and Technology

Annual, mid-term, 5-year

18

Number of enterprises by the end of 2025

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Planning and Investment

Annual, mid-term, 5-year

19

Number of medium- and large-sized enterprises

60.000 - 70.000

Ministry of Planning and Investment

Annual, mid-term, 5-year

20

Ratio of the private economic sector to GDP

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Planning and Investment

Annual, mid-term, 5-year

21

National products having international brands

05 - 10

Ministry of Industry and Trade

Annual, mid-term, 5-year

22

Digital economy value added to GDP

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Information and Communications

Annual, mid-term, 5-year

23

Digital economy value added to each industry or sector

10%

Ministry of Information and Communications

Annual, mid-term, 5-year

24

Number of cooperatives by the end of 2025

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Planning and Investment

Annual, mid-term, 5-year

25

Number of cooperatives applying high technologies to their production and sale of agricultural products

3.000

Ministry of Agriculture and Rural Development

Annual, mid-term, 5-year

26

Percentage of agricultural cooperatives linking with enterprises in value chains

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Agriculture and Rural Development

Annual, mid-term, 5-year

27

Average labor productivity growth rate of the agriculture, forestry and fishery industries

7.0 - 8.0 %/year

Ministry of Agriculture and Rural Development

Annual, mid-term, 5-year

28

Energy consumption per unit of GDP

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Industry and Trade

Annual, mid-term, 5-year

29

Average labor productivity growth rate of the service sector

7 - 7.5%/year

Ministry of Planning and Investment

Annual, mid-term, 5-year

30

Contribution of tourism to GDP by the end of 2025

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Culture, Sports and Tourism

Annual, mid-term, 5-year

 

APPENDIX II

SOME TASKS, PROGRAMS AND SCHEMES FOR IMPLEMENTATION OF THE 2021 - 2025 ECONOMIC RESTRUCTURING PLAN
(Enclosed with the Government’s Resolution No.   /NQ-CP dated March  (dd), 2022)

No.

NAME OF SCHEME/PROGRAM

PRESIDING AUTHORITY

COOPERATING AUTHORITY

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.SUBMITTED TO

1.

Strengthening the macroeconomic foundation, improving the economic resilience, accelerating the economic restructuring process

a)  

Restructuring the system of credit institutions

1

Scheme for restructuring of the system of credit institutions in association with the settlement of non-performing loans in the 2021 - 2025 period

State Bank of Vietnam

Relevant agencies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

2

Bill on Settlement of Non-performing Loans

State Bank of Vietnam

Relevant agencies

2022-2023

Government, National Assembly

3

Decree on regulatory sandbox for fintech activities in the area of banking

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Relevant agencies

2022

Government

b)

Restructuring the state budget

4

Report on proposed amendments to the Law on the State Budget

Ministry of Finance

Relevant agencies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Government, National Assembly

5

Bill amending the Law on Value-Added Tax  

Ministry of Finance

Relevant agencies

2023 - 2025

Government, National Assembly

6

Bill amending the Law on Corporate Income Tax

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Relevant agencies

2023 - 2025

Government, National Assembly

7

Property Tax Bill

Ministry of Finance

Relevant agencies

2023 - 2025

Government, National Assembly

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Bill amending the Law on Special Excise Duty

Ministry of Finance

Relevant agencies

2023 - 2025

Government, National Assembly

9

Formulating a Scheme for renovation of the mechanism for delegation of powers for management and allocation of state budget to emphasize the leading role of central government budget and autonomy of local government budget in conformity with the 5-year socio - economic development orientations 2021 - 2025

Ministry of Finance

Relevant agencies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Political Bureau, Government

10

Scheme set up a financial management regime applicable to Vietnam Bank for Social Policies

Ministry of Finance

Relevant agencies

2022 - 2025

Government

c)

Restructuring public investment

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

11

Report on the formulation of a set of criteria for monitoring and evaluation of public investment management and efficiency in use of public investment capital

Ministry of Planning and Investment

Relevant agencies

2023

Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Reviewing and evaluating results of the implementation of the Scheme for improvement of the construction norm and price system for the 2017 - 2021 period, and proposing key tasks to be performed in subsequent years

Ministry of Construction

Relevant agencies

2022 - 2025

Prime Minister

d)

Restructuring public service providers

13

List of public service providers funded by the state budget

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Relevant agencies

2022

Prime Minister

14

Promulgating and amending techno-economic norms and cost norms to form as a basis for the promulgation of prices of public administrative services funded by the state budget

Ministry of Finance

Relevant agencies

2022

Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Developing markets of all kinds and increasing efficiency in use of resources

a)  

Developing the financial market

15

 Financial strategy by 2030

Ministry of Finance

Relevant agencies

2022 - 2030

Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Study report on capacity for formulating Law on Venture Investment

Ministry of Planning and Investment

Relevant agencies

2022 - 2023

Prime Minister

b)

Developing the land use rights market

17

Law on amendments to the Law on Land 2013

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Relevant agencies

2022

Government, National Assembly

18

Comprehensive scheme for building national land database

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant agencies

2022 - 2025

Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Formulating Land Use Planning for the 2021 -2030 period, with a vision toward 2050

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant agencies

2022

National Assembly, Government

20

Formulating a national land use strategy with a long-term vision toward 2050

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant agencies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

c)

Developing the labor market

21

Bill amending the Law on Employment

Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs

Relevant agencies

2022 - 2025

Government, National Assembly

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Strategy for education development in the 2021 - 2030 period

Ministry of Education and Training

Relevant agencies

2022

Prime Minister

23

Considering suggesting the preparation of a Lifelong Learning Bill

Ministry of Education and Training

Relevant agencies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Government, National Assembly

24

Ministry of Education and Training

Relevant agencies

2022

Prime Minister

25

Formulating a Social Insurance Bill

Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022 - 2025

Government, National Assembly

26

Planning for network of vocational education and training institutions for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050

Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs

Relevant agencies

2022

Prime Minister

27

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs

Relevant agencies

2022 - 2025

Prime Minister

28

National Strategy for development of intelligentsia in the 2021 - 2030 period

Ministry of Science and Technology

Relevant agencies

2022

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.29

Scheme for renovation and raising of quality of vocational training in rural areas

Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs

Relevant agencies

2022 - 2025

Prime Minister

30

Scheme for improvement in working skills of Vietnamese workers

Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022

Prime Minister

31

Formulating and implementing a new salary regime

Ministry of Home Affairs

Relevant agencies

2022 - 2025

Prime Minister

32

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Vietnam Social Security

Relevant agencies

2022

Prime Minister

d)

Developing the science and technology market

33

Formulating the Law on Digital Technology Industry

Ministry of Information and Communications

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022 - 2025

National Assembly

34

Scheme for amendments to the Law on High Technology (Law No. 21/2008/QH12)

Ministry of Science and Technology

Relevant agencies

2022 - 2025

Government, National Assembly

35

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Science and Technology

Relevant agencies

2022 - 2025

Government, National Assembly

36

Scheme to amend the Law on Standards and Technical Regulations

Ministry of Science and Technology

Relevant agencies

2022 - 2025

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.37

Law on E-Transactions (amended)

Ministry of Information and Communications

Relevant agencies

2022-2023

Government, National Assembly

38

National Strategy for development of digital economy and digital society

Ministry of Information and Communications

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022

Prime Minister

39

Decree on management of business models based on digital platforms and the Internet

Ministry of Information and Communications

Relevant agencies

2022 - 2024

Government

40

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Science and Technology

Relevant agencies

2022 - 2025

Government, National Assembly

41

Scheme “Orientation for development Hoa Lac Hi-Tech Park in the 2021 - 2025 period, with orientations toward 2030”

Ministry of Science and Technology

Relevant agencies

2022

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.42

Science and Technology Program to build new rural areas in the 2021 - 2025 period

Ministry of Agriculture and Rural Development

Relevant agencies

2022

Government

43

Scheme for development of sciences and application and transfer of technologies, especially advanced and high technologies to serve the agricultural restructuring in the context of international integration and climate change in the 2021 - 2030 period

Ministry of Agriculture and Rural Development

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022

Government

44

Strategy for development of science, technology and innovation by 2030

Ministry of Science and Technology

Relevant agencies

2022

Prime Minister

45

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Planning and Investment

Relevant agencies

2022

Prime Minister

46

National action program for development of and shifting to cloud-computing platforms

Ministry of Information and Communications

Relevant agencies

2022

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.47

Planning for network of public science and technology organizations for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050

Ministry of Science and Technology

Relevant agencies

2022

Prime Minister

3

Developing enterprises, improving competitiveness on the basis of applying scientific and technological advances, creative innovation, enhancing internal force, enhancing the autonomy and self-reliance of the economy

a)  

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.48

Plan for restructuring of state-owned enterprises under the Scheme approved by the Prime Minister

Commission for the Management of State Capital at Enterprises

Relevant agencies

2022 - 2025

Prime Minister

49

Bill amending the Law on Management and Use of State Capital Invested in Production and Business in Enterprises

Ministry of Finance

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022 - 2025

Government, National Assembly

50

Strategy for massive investment in development of enterprises under the management by the Commission for the Management of State Capital at Enterprises

Commission for the Management of State Capital at Enterprises

Relevant agencies

2022

Prime Minister

51

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of National Defense

Relevant agencies

2022

Prime Minister

b)

Developing sole proprietorships

52

Ministry of Planning and Investment

Relevant agencies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

53

Scheme to improve quality and efficiency of legal aid for enterprises in the 2021 - 2030 period

Ministry of Justice

Relevant agencies

2022

Prime Minister

54

Scheme to promote the application of technological advances and innovation by enterprises

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Relevant agencies

2022

Prime Minister

55

Program to provide assistance to small- and medium-sized enterprises in the 2021 - 2025 period

Ministry of Planning and Investment

Relevant agencies

2022

Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Upholding the role of foreign-invested enterprises in economic restructuring

56

Study report on solutions for attracting foreign direct investment in the context of implementing EVFTA

Ministry of Planning and Investment

Relevant agencies

2022

Government, Prime Minister

4

Enhancing regional linkage, emphasizing the role of key economic regions in creative innovation and productivity raising

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Scheme “Regional linkage institutions in Vietnam”

Ministry of Planning and Investment

Relevant agencies

2022

Government

58

Scheme for development and management of the national planning information system and database.

Ministry of Planning and Investment

Relevant agencies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Government

59

Planning for the Northern midland and mountainous regions for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050

Ministry of Planning and Investment

Relevant agencies

2023

Prime Minister

60

Planning for Red River delta for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Relevant agencies

2022 - 2023

Prime Minister

61

Ministry of Planning and Investment

Related agencies

2022 - 2023

Prime Minister

62

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Related agencies

2022 - 2023

Prime Minister

63

Planning for the Southeast region for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050

Ministry of Planning and Investment

Related agencies

2022 - 2023

Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.National comprehensive planning for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050

Ministry of Planning and Investment

Related agencies

2022 - 2023

National Assembly

65

Government’s Resolution on solutions for increasing efficiency in the development of industrial parks and economic zones

Ministry of Planning and Investment

Related agencies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Government

66

Scheme for development of ocean clusters in connection with establishment of strong ocean economic centers by 2030

Ministry of Planning and Investment

Related agencies

2022

Prime Minister

67

Planning for system of urban and rural areas for the 2021- 2030 period, with a vision toward 2050

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Related agencies

2022

Prime Minister

68

Law on Urban Management and Development

Ministry of Construction

Related agencies

2022 - 2023

National Assembly

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Scheme for construction of the synchronous infrastructure system for the 2021 - 2030 period in order to achieve a breakthrough in implementing the Strategy for national socio - economic development in the spirit of Resolution No. 13/NQ-TW

Ministry of Planning and Investment

Related agencies

2022

Prime Minister

5

Developing industries, promoting industrialization based on creative innovation, and exploiting digital technology

a)

Restructuring the agriculture

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Scheme to develop key industrial crops by 2030

Ministry of Agriculture and Rural Development

Related agencies

2022

Prime Minister

71

Scheme for restructuring of the rice industry by 2030

Ministry of Agriculture and Rural Development

Related agencies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

72

Planning for protection and exploitation of aquatic resources for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050

Ministry of Agriculture and Rural Development

Related agencies

2022

Prime Minister

73

Scheme to develop the slaughter and processing industry and livestock product market for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2045

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Related agencies

2022

Government

74

Scheme to develop logistics in association with agricultural production and business areas

Ministry of Industry and Trade

Related agencies

2022 - 2025

Government

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Scheme to promote synchronous mechanization in agriculture

Ministry of Agriculture and Rural Development

Related agencies

2022

Government

76

Amendments to the Law on Cooperatives 2012

Ministry of Planning and Investment

Related agencies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.National Assembly

b)

Restructuring the agriculture

77

Scheme for restructuring of the industry and trade sector for the 2021 - 2030 period

Ministry of Industry and Trade

Related agencies

2022

Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Developing a local industry and trade development strategy by 2030, with a vision toward 2045

Ministry of Industry and Trade

Related agencies

2022-2023

Prime Minister

79

Scheme for carbon market development in Vietnam

Ministry of Natural Resources and Environment

Related agencies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

80

Decision to amend Decision No. 68/QD-TTg dated January 18, 2017 of the Prime Minister on the Supporting Industry Development Program from 2016 to 2025

Ministry of Industry and Trade

Related agencies

2022 - 2025

Prime Minister

81

Strategy for national energy development in Vietnam by 2030, with a vision toward 2045

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Related agencies

2022

Government

82

Proposing a Bill on Industrial Parks and Economic Zones

Ministry of Planning and Investment

Related agencies

2022

Government

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Completing and submitting for promulgation the Strategy for development of Vietnam’s Textiles and Clothing, Leather and Footwear industries by 2030, with a vision toward 2035

Ministry of Industry and Trade

Related agencies

2022

Prime Minister 

84

Strategy for development of the coal industry in Vietnam by 2030, with a vision toward 2045

Ministry of Industry and Trade

Related agencies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

85

Completing and submitting for promulgation the Strategy for development of Vietnam's chemical industry by 2030, with a vision toward 2040

Ministry of Industry and Trade

Related agencies

2022

Prime Minister 

86

Strategy for development of Vietnam’s digital technology industry by 2025, with a vision toward 2030 and Action program to implement the Strategy after its promulgation

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Related agencies

2022-2023

Prime Minister

87

National energy planning for 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050

Ministry of Industry and Trade

Related agencies

2022

Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.National power development planning for 2021 - 2030 period, with a vision toward 2045

Ministry of Industry and Trade

Related agencies

2022

Prime Minister

89

Planning for national petroleum and gas reserve and supply infrastructure for 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050

Ministry of Industry and Trade

Related agencies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

c)

Restructuring the service industry

90

Comprehensive Strategy for development of Vietnam’s service industries by 2030, with a vision toward 2050

Ministry of Planning and Investment

Related agencies

2022

Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Scheme to formulate the Law on Protection of Consumers' Rights (amended)

Ministry of Industry and Trade

Related agencies

2022 - 2023

Government/National Assembly

92

Planning for tourism system for the 2021-2030 period, with a vision toward 2045

the Ministry of Culture, Sports and Tourism

Related agencies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

93

Completing and submitting for promulgation the Strategy for development of the market surveillance force for the 2021 - 2025 period, with a vision toward 2030

Ministry of Industry and Trade

Related agencies

2022

Prime Minister

94

Scheme for development of sharing economy models for promotion of sustainable production and consumption for the 2021 - 2030 period

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Related agencies

2022

Prime Minister

95

Scheme to fight counterfeit goods and protect consumers in e-commerce for the 2021 - 2025 period

Ministry of Industry and Trade

Related agencies

2022

Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Program for tourism development for the 2021 - 2025 period

Ministry of Culture, Sports and Tourism

Related agencies

2022

Prime Minister

97

National industrial promotion program for the 2025 - 2030 period from the central budget

Ministry of Industry and Trade

Related agencies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

98

Program to assist small and medium-sized enterprises in participating in the global value chain

Ministry of Industry and Trade

Related agencies

2022 - 2025

Prime Minister

99

Scheme to develop a set of indicators for evaluation of results of the annual implementation of FTAs by local governments

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Related agencies

2022

Prime Minister

100

Planning for national information and communications infrastructure for the 2021 - 2030 period, with a vision toward 2050

Ministry of Information and Communications

Related agencies

2022

Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Strategy for digital infrastructure by 2025, with orientations toward 2030

Ministry of Information and Communications

Related agencies

2022

Prime Minister

102

National cyberinformation security strategy for the 2021 - 2025 period, with orientations toward 2030

Ministry of Information and Communications

Related agencies

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Prime Minister

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/04/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.297

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!