Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Y tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân, Huỳnh Vĩnh Ái, Lê Quý Vương, Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 30/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Nhà nghỉ phải bán hoặc cấp miễn phí bao cao su

Bốn bộ Y tế, VHTT&DL, Công an, LĐTB&XH vừa ban hành hướng dẫn công tác dự phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Theo đó, các nhà nghỉ, khách sạn phải cung cấp miễn phí tài liệu truyền thông về sử dụng bao cao su (BCS) tại bộ phận lễ tân và tất cả phòng nghỉ.

Đồng thời, phải thực hiện việc cung cấp BCS tại cơ sở theo ít nhất một trong các phương thức sau:

- Cấp miễn phí tại phòng nghỉ hoặc bộ phận lễ tân;
- Bán tại bộ phận lễ tân hoặc đặt BCS với giá bán cụ thể theo từng loại trong phòng nghỉ;
- Đặt máy bán BCS tự động tại khu vực dễ tiếp cận;
- Ngoài các phương thức nêu trên cơ sở có thể tổ chức thêm các phương pháp cung cấp khác phù hợp với tình hình kinh doanh và thực tế của cơ sở.

Thông tư liên tịch 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ 1/12/2013.

BỘ Y TẾ - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ CÔNG AN - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI TRONG DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV BẰNG BAO CAO SU TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ

Căn cứ Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhim vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su bao gồm: truyền thông về sử dụng bao cao su và cung cấp bao cao su tại khách sạn, làng du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và các cơ sở lưu trú du lịch khác (sau đây gọi chung là cơ sở).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú quy định tại Điều 1 Thông tư này và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở

1. Bảo đảm tính sẵn có của bao cao su theo quy định của Thông tư này tại các cơ sở.

2. Công khai thông tin về việc cung cấp bao cao su cho khách hàng.

3. Việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su từ nguồn chương trình, dự án phải tuân thủ quy định của chương trình, dự án đó.

Điều 4. Thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở

1. Cung cấp miễn phí tài liệu truyền thông về sử dụng bao cao su tại bộ phận lễ tân và tất cả các phòng nghỉ thuộc cơ sở.

2. Thực hiện việc cung cấp bao cao su tại cơ sở theo ít nht một trong các phương thức sau:

a) Cung cấp miễn phí bao cao su tại phòng nghỉ hoặc tại bộ phận lễ tân;

b) Bán bao cao su tại bộ phận lễ tân hoặc đặt bao cao su với giá bán cụ thể đối với từng loại bao cao su trong phòng nghỉ;

c) Đặt máy bán bao cao su tự động tại khu vực dễ tiếp cận của cơ sở.

d) Ngoài các phương thức cung cấp bao cao su quy định tại đim a, b và c Khoản này, cơ sở có thể tổ chức thêm các phương thức cung cấp khác phù hợp với đặc điểm kinh doanh và tình hình thực tế của cơ sở.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của cơ sở

1. Bán, cung cấp miễn phí bao cao su đã được cấp phép lưu hành còn hạn sử dụng tại cơ sở. Trường hợp chương trình, dự án quy định bao cao su được cung cấp miễn phí thì không được bán.

2. Tiếp nhận miễn phí các tài liệu truyền thông về các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su.

3. Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su.

4. Phối hợp với các chương trình, dự án can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV trên địa bàn trong việc cung cp bao cao su tại các vị trí quy định tại Điều 4 Thông tư này.

5. Tạo điều kiện cho việc thực hiện tiếp thị xã hội bao cao su tại cơ sở.

6. Tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiến hành các hoạt động truyền thông liên quan đến bao cao su tại cơ sở.

Điều 6. Trách nhiệm của Bộ Y tế

1. Lồng ghép các hoạt động can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su trong Chương trình tổng thể về bao cao su ở Việt Nam.

2. Phân công đơn vị theo dõi việc thực hiện Thông tư.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn Sở Y tế trong việc tổ chức trin khai các quy định của Thông tư này, bao gồm:

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định của Thông tư này trên địa bàn;

b) Cung cấp đủ tài liệu truyền thông về thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su cho các cơ sở;

c) Dự kiến nhu cầu sử dụng bao cao su hằng năm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn để xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung bao cao su;

d) Tham gia kiểm tra việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bng bao cao su tại các cơ sở trên địa bàn.

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Công an trong việc tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định của Thông tư này.

2. Phân công đơn vị theo dõi việc thực hiện Thông tư.

3. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức triển khai các quy định của Thông tư này, bao gồm:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức triển khai thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định của Thông tư này trên địa bàn;

b) Lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện Thông tư để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét và bố trí kinh phí thực hiện;

c) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở trên địa bàn.

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Phân công đơn vị theo dõi việc thực hiện Thông tư này và tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bng bao cao su tại các cơ sở.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tổ chức triển khai các quy định của Thông tư này, bao gồm:

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bng bao cao su; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định của Thông tư này;

b) Tham gia kiểm tra việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở trên địa bàn.

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Phân công đơn vị công an theo dõi việc thực hiện Thông tư này và tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bng bao cao su tại các cơ sở.

2. Chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các quy định của Thông tư này, bao gồm:

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định của Thông tư này;

b) Tham gia kiểm tra việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở trên địa bàn.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Ban hành văn bản hướng dẫn trin khai thực hiện Thông tư này, bảo đảm tất cả các cơ sở trên địa bàn thực hiện hoạt động can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su.

2. Bố trí kinh phí tổ chức thực hiện Thông tư tại địa phương từ nguồn ngân sách của địa phương và ngân sách huy động từ các ngun khác theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản pháp luật hiện hành.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình, dự án hoạt động, phát triển mạng lưới các đim cung cấp bao cao su trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý.

4. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối trong việc tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định của Thông tư này.

5. Chỉ đạo Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Thông tư này trong lĩnh vực được giao quản lý.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 01 tháng 12 năm 2013.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT);
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Bộ: YT, VHTTDL, CA, LĐTBXH;
- SYT, VHTTDL, CA, LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các ngành;
- Cổng TTĐT các Bộ YT, VHTTDL, CA, LĐTBXH;
- Lưu: VT, PC các Bộ YT, VHTTDL, CA, LĐTBXH.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH ngày 30/09/2013 hướng dẫn việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.118

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.142.168