Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 22/2020/TT-BCT quy định điều kiện trình tự ngừng giảm mức cung cấp điện

Số hiệu: 22/2020/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 09/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2020/TT-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định các điều kiện ngừng, giảm mức cung cấp điện; trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện trong hoạt động điện lực.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đơn vị phân phối điện.

2. Đơn vị phân phối và bán lẻ điện.

3. Khách hàng sử dụng điện.

4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

5. Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. An ninh hệ thống điện là khả năng nguồn điện đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phụ tải điện tại một thời điểm hoặc một khoảng thời gian xác định có xét đến các ràng buộc trong hệ thống điện.

2. Bên bán điện là đơn vị điện lực thực hiện ngừng và cấp điện trở lại, bao gồm: Đơn vị phân phối điện, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện.

3. Bên mua điện là tổ chức, cá nhân mua điện để sử dụng hoặc để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện, bao gồm:

a) Đơn vị phân phối và bán lẻ điện;

b) Khách hàng sử dụng điện.

4. Đơn vị phân phối điện là đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán điện, bao gồm:

a) Tổng công ty Điện lực;

b) Công ty Điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Công ty Điện lực tỉnh) trực thuộc Tổng công ty Điện lực;

c) Công ty Điện lực cấp quận, huyện trực thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

5. Đơn vị phân phối và bán lẻ điện là đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện, mua buôn điện từ Đơn vị phân phối điện để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện.

6. Giảm mức cung cấp điện là việc giảm cung cấp công suất, sản lượng điện so với mức công suất, sản lượng đã thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện đã ký.

7. Khách hàng sử dụng điện là tổ chức, cá nhân mua điện để sử dụng, không bán lại cho tổ chức, cá nhân khác.

8. Khách hàng sử dụng điện quan trọng là khách hàng thuộc diện ưu tiên cấp điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện, được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định căn cứ vào tầm quan trọng về chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng.

9. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà bên bán điện không thể kiểm soát được, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Điều 4. Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện

1. Mọi trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện phải thông báo trước cho bên mua điện, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật Điện lựcĐiều 6 Thông tư này.

2. Nội dung thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện bao gồm:

a) Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện; mức công suất giảm hoặc khả năng cung cấp tối đa trong trường hợp giảm mức cung cấp điện;

b) Lý do ngừng, giảm mức cung cấp điện;

c) Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện;

d) Thời điểm dự kiến đóng điện trở lại hoặc bảo đảm mức cung cấp điện bình thường.

3. Người của bên bán điện ký thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện phải là một trong những người sau:

a) Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của bên bán điện;

b) Người giữ chức danh được ủy quyền ký thông báo ngừng, giảm cung cấp điện do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.

4. Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện bằng một trong các hình thức: văn bản, điện báo, điện thoại, fax, tin nhắn (SMS), thư điện tử (email), các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức liên lạc khác do hai bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng mua bán điện.

Chương II

CÁC ĐIỀU KIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

Điều 5. Ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp

Bên bán điện ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp trong các trường hợp sau:

1. Ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch của bên bán điện khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, xây lắp các công trình điện, điều hoà, hạn chế phụ tải do thiếu nguồn điện và các nhu cầu khác theo kế hoạch.

2. Ngừng cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình.

3. Ngừng, giảm mức cung cấp điện theo yêu cầu của bên mua điện.

Điều 6. Ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp

Bên bán điện ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp trong các trường hợp sau:

1. Có sự cố xảy ra trên lưới điện cấp điện cho bên mua điện; sự cố trong hệ thống điện gây mất điện mà bên bán điện không kiểm soát được.

2. Có nguy cơ gây sự cố, mất an toàn nghiêm trọng cho người, thiết bị và hệ thống điện.

3. Hệ thống điện thiếu công suất dẫn đến đe dọa an ninh hệ thống điện.

4. Có sự kiện bất khả kháng.

Điều 7. Ngừng cấp điện do tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật

Bên bán điện được ngừng cấp điện trong các trường hợp sau:

1. Bên mua điện có hành vi vi phạm quy định tại:

a) Các khoản 1, 4, 5, 6, 7 và khoản 8 Điều 7 Luật Điện lực (Các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện);

b) Điểm a và điểm b khoản 2 Điều 46; điểm b và điểm c khoản 2 Điều 47 Luật Điện lực.

2. Bên mua điện không thực hiện thanh toán tiền điện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

3. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện biện pháp cưỡng chế ngừng cấp điện theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sau đây viết tắt là Nghị định số 134/2013/NĐ-CP).

4. Bên mua điện không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, không duy trì biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lựcLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Chương III

TRÌNH TỰ NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

Điều 8. Trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp

1. Trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp, bên bán điện phải thông báo cho bên mua điện biết trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất 05 ngày, bằng hình thức cụ thể như sau:

a) Gửi thông báo bằng văn bản hoặc thông báo bằng hình thức khác đã được hai bên thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện cho khách hàng có sản lượng mua điện trung bình trên 100.000kWh/tháng và khách hàng sử dụng điện quan trọng biết;

b) Thông báo trong 03 ngày liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác đã được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện đối với các khách hàng còn lại. Trong đó thời điểm thông báo đầu tiên phải đảm bảo trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất 05 ngày.

2. Sau khi thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện có trách nhiệm tiến hành ngừng, giảm mức cung cấp điện theo đúng nội dung đã thông báo.

Trường hợp không thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo nội dung đã thông báo, bên bán điện có trách nhiệm thông báo lại cho bên mua điện trước thời điểm ngừng, giảm cung cấp điện đã thông báo ít nhất 24 giờ.

3. Trường hợp bên mua điện có đề nghị thay đổi thời gian ngừng, giảm mức cung cấp điện đã được thông báo thì phải trao đối với bên bán điện trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất 48 giờ. Bên bán điện có trách nhiệm xem xét, giải quyết đề nghị của bên mua điện, cụ thể như sau:

a) Trường hợp không thể thay đổi việc ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện vẫn được ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch nhưng phải thông báo lại cho bên mua điện và nêu rõ lý do trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện đã thông báo ít nhất 24 giờ;

b) Trường hợp chấp nhận thay đổi thời gian ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện phải thông báo trước cho bên mua điện trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện đã thông báo ít nhất 24 giờ.

4. Sau khi tiến hành ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện phải ghi đầy đủ thời gian, nội dung, trình tự thao tác ngừng, giảm mức cung cấp điện vào sổ nhật ký công tác hoặc nhật ký vận hành.

5. Bên bán điện phải cấp điện trở lại theo đúng thời hạn đã thông báo. Trường hợp thời gian cấp điện trở lại bị chậm so với thời gian đã thông báo từ 01 giờ trở lên, bên bán điện phải thông báo cho khách hàng có sản lượng mua điện trung bình trên 100.000kWh/tháng và khách hàng sử dụng điện quan trọng biết thời gian cấp điện trở lại bằng điện thoại hoặc hình thức thông báo khác do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.

6. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điêu 5 Thông tư này, trình tự ngừng cấp điện hoặc giảm mức cung cấp điện quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều này chỉ tiến hành sau khi bên yêu cầu ngừng cấp điện đã thanh toán đủ cho bên bán điện các chi phí liên quan đến việc ngừng và cấp điện trở lại.

Điều 9. Trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp

Khi xảy ra một trong các trường hợp quy định tại Điêu 6 Thông tư này, bên bán điện có quyền ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp, sau đó thực hiện các công việc sau:

1. Xác định nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng, thời gian dự kiến cấp điện trở lại.

2. Thông báo cho bên mua điện biết theo hình thức thông báo đã được hai bên thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện, bao gồm các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp.

3. Bên bán điện phải ghi đầy đủ thời gian, nguyên nhân, trình tự thao tác ngừng, giảm mức cung cấp điện vào sổ nhật ký công tác hoặc nhật ký vận hành.

4. Trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện do hệ thống điện thiếu công suất dẫn đến đe dọa an ninh hệ thống điện, bên bán điện phải đảm bảo thực hiện cắt, giảm đúng lượng công suất phụ tải được tính toán và phân bổ theo quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện.

5. Phối hợp với các bên có liên quan khẩn trương khắc phục các nguyên nhân dẫn đến ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp để cấp điện trở lại trong thời gian nhanh nhất.

Điều 10. Trình tự ngừng cấp điện do tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật

1. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này

a) Trường hợp bên mua điện thực hiện hành vi quy định tại khoản 6 Điêu 7 Luật Điện lực (hành vi trộm cắp điện), bên bán điện được ngừng cấp điện ngay sau khi Biên bản vi phạm hành chính được lập theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP;

b) Trường hợp bên mua điện thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, khoản 4, khoản 5, khoản 7 và khoản 8 Điều 7 Luật Điện lực, nếu mức độ vi phạm chưa đến mức phải ngừng cấp điện khẩn cấp thì sau khi Biên bản vi phạm hành chính được lập theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP, bên bán điện có trách nhiệm gửi thông báo ngừng cấp điện cho bên mua điện trước thời điểm ngừng cấp điện ít nhất 24 giờ. Nếu quá thời hạn này mà bên mua điện không chấm dứt hành vi vi phạm và không tiến hành khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra theo yêu cầu của bên bán điện thì bên bán điện có quyền ngừng cấp điện theo nội dung đã thông báo;

c) Trường hợp bên mua điện vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này, bên bán điện có quyền ngừng cấp điện cho bên mua điện và phải thông báo cho bên mua điện trước thời điểm ngừng cấp điện ít nhất 24 giờ.

2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này

a) Trường hợp không có thỏa thuận lùi ngày thanh toán tiền điện và bên mua điện đã được bên bán điện thông báo về việc thanh toán tiền điện 02 (hai) lần thì sau 15 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, bên bán điện có quyền ngừng cấp điện cho bên mua điện;

b) Trường hợp bên mua điện có đề nghị thoả thuận và được bên bán điện đồng ý lùi ngày thanh toán tiền điện, nếu quá thời hạn thoả thuận lùi ngày thanh toán tiền điện mà bên mua điện vẫn chưa thanh toán đủ tiền điện và cả tiền lãi của khoản tiền điện chậm trả (nếu có), bên bán điện có quyền ngừng cấp điện cho bên mua điện;

c) Khi thực hiện ngừng cấp điện, bên bán điện phải thông báo cho bên mua điện trước thời điểm ngừng cấp điện ít nhất 24 giờ và không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại do việc ngừng cấp điện gây ra.

3. Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này

Bên bán điện phải thông báo ngừng cấp điện cho bên mua trước thời điểm ngừng cấp điện ít nhất 24 giờ và nêu rõ lý do ngừng cấp điện. Sau khi ngừng cấp điện, bên bán điện phải thông báo bằng văn bản về việc ngừng cấp điện cho cơ quan nhà nước có yêu cầu ngừng cấp điện.

4. Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư này

Bên bán điện có quyền ngừng cấp điện cho bên mua điện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện và phải thông báo cho bên mua điện trước thời điểm ngừng cấp điện ít nhất 24 giờ.

5. Việc cấp điện trở lại chỉ được tiến hành trong các trường hợp sau:

a) Bên mua điện đã thực hiện đày đủ quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đã chấm dứt hành vi vi phạm, đã tiến hành khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra và đã thanh toán đầy đủ chi phí ngừng và cấp điện trở lại cho bên bán điện đối với trường hợp ngừng cấp điện theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này;

b) Thanh toán đầy đủ tiền điện và tiền lãi của khoản tiền điện chậm trả (nếu có) hoặc đã thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện các thỏa thuận khác trong hợp đồng mua bán điện và chi phí ngừng và cấp điện trở lại cho bên bán điện đối với trường hợp ngừng cấp điện theo quy định tại điểm c khoản 1 và điểm a, điểm b khoản 2 Điều này;

c) Có yêu cầu cấp điện trở lại bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền và bên mua điện đã thanh toán đầy đủ chi phí ngừng và cấp điện trở lại cho bên bán điện đối với trường hợp ngừng cấp điện theo quy định tại khoản 3 Điều này;

d) Bên mua điện đã thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc duy trì biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng và đã thanh toán đầy đủ chi phí ngừng và cấp điện trở lại cho bên bán điện đối với trường hợp ngừng cấp điện theo quy định tại khoản 4 Điều này.

Chương IV

BÁO CÁO VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

Điều 11. Báo cáo định kỳ hằng tháng

1. Trước ngày 15 hằng tháng, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực tỉnh và các Đơn vị phân phối và bán lẻ điện được cấp giấy phép hoạt động điện lực có tổng quy mô công suất lắp đặt của các trạm biến áp từ 03 MVA trở lên có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo bằng văn bản gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hệ thống thư điện tử đến Sở Công Thương tại địa phương kết quả thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng trước liền kề trong phạm vi quản lý. Báo cáo bao gồm:

a) Báo cáo tổng hợp thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện hằng tháng theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Báo cáo chi tiết thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện hằng tháng theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trước ngày 15 hằng tháng, các Tổng công ty Điện lực có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hệ thống thư điện tử đến Cục Điều tiết điện lực về việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng trước liền kề trong phạm vi quản lý. Báo cáo bao gồm các nội dung quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 12. Báo cáo đột xuất

1. Khi phải thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp trên diện rộng trong hệ thống điện quốc gia do sự cố nghiêm trọng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương (Cục Điều tiết điện lực) bằng thư điện tử (email) hoặc fax ngay sau khi xảy ra sự cố và bằng văn bản trong thời hạn 36 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự cố.

2. Khi phải thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp trong trường hợp sự cố lưới điện truyền tải từ 220kV trở lên hoặc sự cố các trạm biến áp 110kV có vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho một khu vực:

a) Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực bằng thư điện tử (email) hoặc fax ngay sau khi xảy ra sự cố và bằng văn bản trong thời hạn 36 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự cố.

b) Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực tỉnh có trách nhiệm báo cáo Sở Công Thương tại địa phương bằng thư điện tử (email) hoặc fax ngay sau khi xảy ra sự cố và bằng văn bản trong thời hạn 36 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự cố.

3. Bên bán điện có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện bằng văn bản qua dịch vụ bưu chính hoặc hệ thống thư điện tử khi có yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực hoặc Sở Công Thương tại địa phương.

4. Báo cáo đột xuất phải bao gồm các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Điều 13. Giám sát thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện

1. Sở Công Thương có trách nhiệm:

a) Hằng năm, căn cứ vào tầm quan trọng về chính trị, xã hội, an ninh và quốc phòng, Sở Công Thương địa phương chủ trì và phối hợp với Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện trong hệ thống điện;

b) Giám sát việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực tỉnh, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện tại địa phương theo quy định tại Thông tư này.

2. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm giám sát chung việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện của các đơn vị điện lực theo quy định tại Thông tư này.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc ngừng, giảm mức cung cấp điện theo quy định tại Thông tư này.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2020. Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện hết hiệu lực thi hành từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nêu có vấn đề vướng mắc, nội dung mới phát sinh, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực để nghiên cứu, đề xuất, trình Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư cho phù hợp./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Các Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

PHỤ LỤC I

BIỂU MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC HIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN HẰNG THÁNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Số thứ tự

Các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện

Tổng số lần bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Lần)

Tổng điện năng bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Triệu kWh)

Tổng công suất bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (MW)

Tổng thời gian bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Giờ)

Tổng số lượng khách hàng bị ảnh hưởng

Ghi chú

1

Không khẩn cấp

2

Khẩn cấp

3

Vi phạm quy định của pháp luật

Lưu ý: Thời gian chốt số liệu báo cáo tổng hợp thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện hằng tháng tỉnh từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng trước kỳ báo cáo.

PHỤ LỤC II

BIỂU MẪU BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN HẰNG THÁNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Số thứ tự

Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện

Phạm vi/Địa điểm

Nguyên nhân

Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện

Thời gian cấp điện trở lại

Tổng thời gian bị ngừng, giảm mức cung cấp điện

Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng

Ghi chú

Ngày

Giờ

Ngày

Giờ

I

Ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp

1

2

3

II

Ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp

1

2

3

III

Ngừng cung cấp điện do vi phạm quy định của pháp luật

1

Khách hàng A

Nếu có

2

3

Lưu ý: Thời gian chốt số liệu báo cáo chi tiết thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện hằng tháng tỉnh từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng trước kỳ báo cáo.

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 22/2020/TT-BCT

Hanoi, September 9, 2020

 

CIRCULAR

REGULATING CONDITIONS AND PROCEDURES FOR ELECTRICITY SUPPLY DISCONNECTION AND REDUCTION

Pursuant to the Government's Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Law on Electricity dated December 3, 2004 and the Law on Amendments and Supplements to certain Articles of the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 elaborating on the implementation of certain articles of the Law on Electricity and the Law on Amendments to certain Articles of the Law on Electricity;

Upon the request of the Director of the Electricity Regulatory Authority,

The Minister of Industry and Trade hereby promulgates the Circular prescribing conditions and procedures for electricity supply disconnection and reduction.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular prescribes conditions for electricity supply disconnection and reduction; procedures for electricity supply disconnection and reduction in the electricity system operations. 

Article 2. Subjects of application

1. Electricity distribution units.

2. Electricity distribution and retailing units.

3. Electricity consumers.

4. Vietnam Electricity.

5. Organizations and individuals concerned.

Article 3. Interpretation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Electricity system security refers to the capability of power source to supply adequate electricity to meet the needs of electrical load at a specified time or within a specific duration, taking into account power system constraints

2. Electricity seller refers to an electric power entity suspending and resuming electricity supply, including:  Electricity distribution units, electricity distribution and retailing units.

3. Electricity buyer refers to an organization or individual buying electricity for use or for retailing of electric power to electricity consumers, including:

a) Electricity distribution and retailing units;

b) Electricity consumers.

4. Electricity distribution unit refers to an electricity entity that obtains the license for electric power operations, including distribution and sale of electricity, including:

a) Electricity Corporation;

b) Electricity companies of provinces and centrally-affiliated cities (hereinafter referred to as provincial electricity company) directly controlled by Electricity Corporations;

c) District-level Electricity Companies under Hanoi City Electricity Corporation and Ho Chi Minh City Electricity Corporation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Reduction in electricity supply refers to a decrease in supply capacity and output of electricity compared to the level of capacity or output agreed in a signed electricity purchase and sale contract.

7. Electricity consumer refers to an organization or individual buying electricity for their own use, not for resale purposes.

8. Important electricity consumers refers to a customer that is given priority to be supplied with electricity in case of the electricity seller’s disconnection or reduction of its electricity supply, and is identified by the People's Committee of a province and centrally-run city, based on their political, social, security and national defense importance.

9. Force majeure event refers to an event occurring objectively that the electricity seller is unable to control, foresee and conquer despite all necessary measures and allowed capabilities have already been used.

Article 4. Notification of electricity supply disconnection or reduction

1. In all cases of disconnection or reduction of the electricity supply, the electricity seller must notify the electricity buyer in advance, except for the cases specified in Clause 6, Article 7 of the Electricity Law and Article 6 of this Circular.

2. Notification of electricity supply disconnection or reduction must contain the followings:

a) Location for disconnection or reduction of electricity supply; reduced electricity level or maximum supply capacity in case of reduced electricity supply;

b) Reasons for disconnection or reduction of electricity supply;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Scheduled time of electricity supply reconnection or recovery of normal electricity supply.

3. The person acting on behalf of the electricity seller to sign the notification of electricity supply disconnection or reduction must be one of the following persons:

a) Legal representative or authorized representative of the electricity seller;

b) The title holder authorized to sign the notification of electricity supply suspension or reduction as agreed upon by the two parties under the electricity purchase and sale contract.

4. Notification of electricity supply disconnection or reduction shall be made in one of the following forms: written letters, telegraphs, phone, faxes, text messages (SMS), emails or other tools of mass communication or other means of communication as agreed upon by the two parties and stated in the electricity purchase and sale contract.

Chapter II

CONDITIONS FOR ELECTRICITY SUPPLY DISCONNECTION AND REDUCTION

Article 5. Non-emergency electricity supply disconnection and reduction

The electricity seller may disconnect or reduce electricity supply for non-emergency purposes in the following cases:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Disconnecting electricity supply at the request of concerned organizations and individuals to ensure safety for construction projects during their execution period.

3. Disconnecting or reducing electricity supply at the electricity buyer’s request.

Article 6. Emergency electricity supply disconnection and reduction

The electricity seller may disconnect or reduce electricity supply in response to emergency in the following cases:

1. There is an incident in the electricity grid supplying electricity to the buyer; an incident in the electricity system causing electricity failure beyond the electricity seller’s control.

2. There is a risk of serious breakdown and unsafety to people, equipment and the entire electricity system.

3. There is a lack of capacity in electrical system, leading to a threat to the electricity system security.

4. Force majeure event occurs.

Article 7. Disconnection of electricity supply by virtue of violation of organizations or individuals against laws

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The electricity seller commits acts prescribed in:

a) Clauses 1, 4, 5, 6, 7 and 8, Article 7 of the Electricity Law (Prohibited acts in electricity operations and use);

b) Point a and b of Clause 2 of Article 46; Point b and c of Clause 2 of Article 47 in the Electricity Law.

2. The electricity buyer fails to pay electricity bills according to the provisions of Clause 9 of Article 1 of the Law on Amendments and Supplements to a number of articles of the Electricity Law.

3. At the request of competent state agencies to take enforcement measures to disconnect electricity supply in accordance with Article 43 of the Government’s Decree No. 134/2013/ND-CP dated October 17, 2013, providing for penalties for administrative violations in the field of electricity, hydroelectric dam safety, economical and efficient use of energy (hereinafter referred to as Decree No. 134/2013/ND-CP).

4. The electricity buyer fails to provide security for fulfillment of contractual obligations or fails to maintain contract performance bond under the Government’s Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 elaborating on the implementation of certain articles of the Law on Electricity and the Law on Amendments to certain Articles of the Law on Electricity.

Chapter III

PROCEDURES FOR ELECTRICITY SUPPLY DISCONNECTION AND REDUCTION

Article 8. Procedures for non-emergency electricity supply disconnection and reduction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Sending the notice in writing or in other forms agreed upon by the two parties in the electricity purchase and sale contract to consumers with an average electricity purchase volume of over 100,000kWh/month and to key electricity users;

b) Broadcasting on mass media or in other means of communication as agreed in the electricity sale and purchase contract for 03 consecutive days with regard to the rest of consumers. The first notification must be sent at least 05 days before the time of disconnection and reduction of the electricity supply.

2. After notification of electricity supply disconnection or reduction, the electricity seller shall be responsible for disconnecting or reducing the electricity supply as stated in the notification.

In case of failure to disconnect or reduce electricity supply according to the notification, the electricity seller must notify the electricity buyer at least 24 days ahead of the time of disconnection or reduction of the electricity supply.

3. In case the electricity seller requests a change in the notified time of electricity supply disconnection or reduction, they must consult the electricity buyer at least 48 days ahead of the time of disconnection or reduction of the electricity supply. The electricity seller shall be responsible for considering dealing with the request of the electricity buyer, specifically as follows:

a) In case of being unable to change electricity supply disconnection or reduction, the electricity seller may still do so according to the plan, but must inform the electricity buyer, clearly stating the reasons at least 24 days ahead of the time of disconnection or reduction of the electricity supply;

b) In case of acceptance of a change in the time of electricity supply disconnection or reduction, the electricity seller must inform the electricity buyer at least 24 days ahead of the notified time of disconnection or reduction of the electricity supply.

4. After completion of the electricity supply disconnection or reduction, the electricity seller must fully record the time, activities and steps of the electricity supply disconnection or reduction in the activity log or the operational log.

5. The electricity seller must reconnect the electricity according to the specified time. In case the time of reconnection of electricity is at least 1 hour delayed from the notified time, the electricity seller must notify the customer with the average electricity purchase volume of over 100,000 kWh/month and key electricity consumers of the time of reconnection of electricity by phone or by other form of notification agreed upon by both parties in the electricity sale and purchase contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Steps and procedures for emergency electricity supply disconnection and reduction

When one of the cases specified in Article 6 of this Circular occurs, the electricity seller shall have the right to disconnect or reduce the electricity supply for emergency purposes, and then carry out the following activities:

1. Defining the causes, scope of impact, expected time of electricity supply reconnection.

2. Notifying the electricity buyer in the form of notification agreed upon by both parties in the electricity purchase and sale contract, including the contents specified in Clause 1 of this Article, within 24 hours from the time of the emergency disconnection and reduction of electricity supply.

3. The electricity seller must fully record the time, activities and operational steps of the electricity supply disconnection or reduction in the activity log or the operational log.

4. With respect to the disconnection or reduction of the electricity supply due to the lack of capacity of the electricity system, which threatens the security of the electricity system, the electricity seller must ensure the cut-off and reduction of the correct amount of load capacity calculated and distributed according to regulations on the formulation and implementation of electricity supply plans if the national electricity system lacks electricity sources.

5. Cooperating with relevant parties to urgently remedy the causes of disconnection and reduction of the emergency electricity supply to reconnect electricity as soon as possible.

Article 10. Procedures for disconnection of electricity supply by virtue of violation of organizations or individuals against laws

1. With respect to those cases specified in clause 1 of Article 7 herein

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) In case the electricity buyer commits acts specified in Clauses 1, 4, 5, 7 and 8, Article 7 of the Electricity Law, and the extent of the violation does not lead to the emergency electricity supply disconnection, after completely making the report of the administrative violation under the provisions of Decree No. 134/2013/ND-CP, the electricity seller shall be responsible for sending the notice of disconnection of electricity supply to the electricity buyer at least 24 hours before the time of disconnection of the electricity supply. After expiration of this time limit, if the electricity buyer does not put an end to the violation and does not remedy the consequences caused by the violation at the request of the electricity seller, the electricity seller shall have the right to disconnect electricity supply according to the notification;

c) In case the electricity buyer violates the provisions at Point b, Clause 1, Article 7 of this Circular, the electricity seller shall have the right to disconnect the electricity supplied to the electricity buyer and must notify the electricity buyer at least 24 hours before the time of disconnection of the electricity supply.

2. With respect to those cases specified in clause 2 of Article 7 herein

a) In case there is no agreement to defer the payment due date of electricity bill and the electricity buyer has been notified by the electricity seller 2 (two) times of the electricity bill payment, 15 days after the first notification, the electricity seller shall have the right to disconnect the electricity supplied to the electricity buyer;

b) In case the electricity buyer requests an agreement and the electricity seller agrees to postpone the payment due date of electricity bill but, after the agreed-upon deadline, the electricity buyer still has not fully paid for the electricity bill and the amount of interest on late payment (if any), the electricity seller shall have the right to disconnect electricity supplied to the electricity buyer;

c) When the electricity supply is disconnected, the electricity seller must notify the electricity buyer at least 24 hours before the electricity supply disconnection and shall not be responsible for any damage caused by the electricity supply disconnection.

3. With respect to those cases specified in clause 3 of Article 7 herein

The electricity seller must notify the electricity buyer at least 24 hours before the electricity supply disconnection, clearly stating the reasons for such disconnection. After disconnecting electricity supply, the electricity seller must notify the disconnection of electricity supply in writing to the state agency that requests the electricity supply disconnection.

4. With respect to those cases specified in clause 4 of Article 7 herein

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The electricity supply shall be reconnected only in the following cases:

a) The electricity buyer has fully complied with the decision on handling of administrative violation issued by the competent state agency, has put an end to the violation, has taken action to mitigate the consequences caused by the violation and cleared all payments of costs of disconnection and reconnection of electricity supplied to the electricity seller in case of the disconnection of the electricity supply according to the provisions of Points a and b, Clause 1 of this Article;

b) Fully paying for electricity bills and interest on late payment of electricity bills (if any) or having taken measures to secure compliance with other agreements in the electricity purchase and sale contract and costs of disconnection and reconnection of electricity supplied to the electricity seller with respect to the disconnection of electricity supply as prescribed in Point c, Clause 1 and Point a, Point b, Clause 2 of this Article;

c) There is a written request for reconnection of electricity by the competent authority and the electricity buyer has fully paid the costs of disconnection and reconnection of the electricity supplied to the electricity seller in case of the disconnection of electricity supply as prescribed in Clause 3 of this Article;

d) The electricity buyer has taken measures to secure compliance with the contract or maintained measures to ensure the execution of the contract and has fully paid the costs of disconnection and reconnection of electricity supplied to the electricity seller with respect to the disconnection of electricity supply prescribed in Clause 4 of this Article.

Chapter IV

REPORTING AND SURVEILLANCE OF DISCONNECTION OR REDUCTION OF ELECTRICITY SUPPLY

Article 11. Regular monthly reports

1. Before the 15th of every month, the Electricity Corporation of Hanoi and Ho Chi Minh city, provincial Electricity Companies, Distributing and Retailing Units licensed for electricity operations with at least 03 MVA in total design capacity of voltage transformers shall have responsibility to prepare and send general review reports by post or via email to local Departments of Industry and Trade on the results of the disconnection or reduction of electricity supply in the preceding month within their jurisdiction.  A report shall include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Monthly detailed report on the disconnection or reduction of electricity supply using the form prescribed in Appendix II to this Circular.

2. Before the 15th of every month, the Electricity Corporation shall be responsible for sending written reports by post or email to the Electricity Regulatory Authority on the disconnection and reduction of electricity supply in the preceding month under their authority.  A report shall comprise information prescribed in point a and b of clause 1 of this Article.

Article 12. Ad hoc reports

1. When it is required to disconnect or reduce the electricity supply for emergency purposes on a large scale in the national electricity system due to serious incidents, the Vietnam Electricity shall report to the Ministry of Industry and Trade (Electricity Regulatory Authority) by electronic mail or fax immediately after the incident occurs, and in writing within 36 hours from the time when the incident occurs.

2. When it is necessary to disconnect or reduce the electricity supply for emergency purposes in the event of the failure, breakdown or incident of the transmission grid of at least 220kV or the transformer of at least 110kV playing an important role in supplying electricity to a region:

a) The Vietnam Electricity and the Electricity Corporation shall be responsible for reporting to the Electricity Regulatory Authority by email or fax right after the incident occurs, and in writing within 36 hours from the time of occurrence of such incident.

b) Hanoi Electricity Corporation, Ho Chi Minh city Electricity Corporation, and provincial Electricity Companies shall be responsible for reporting to local Departments of Industry and Trade by email or fax right after the incident occurs and in writing within 36 hours from the time of occurrence of the incident.

3. The electricity seller shall be responsible for reporting the disconnection or reduction of electricity supply in writing by post or by email upon the request of the Electricity Regulatory Authority of Vietnam or provincial Departments of Industry and Trade.

4. Contents of an ad hoc report shall be subject to clause 2 of Article 4 herein.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Departments of Industry and Trade shall assume the following responsibilities:

a) Every year, based on the importance of politics, society, security and national defense, local Departments of Industry and Trade shall preside over and cooperate with Hanoi Electricity Corporation, Ho Chi Minh City Electricity Corporation and provincial Electricity Companies in submitting the list of key electricity consumers prioritized to be supplied with electricity to provincial People's Committees when electricity sellers carry out the disconnection or reduction of electricity supply in the power system;

b) Supervising the implementation of disconnection or reduction of the power supply of Hanoi Electricity Corporation, Ho Chi Minh City Electricity Corporation, Provincial Power Companies, local electricity distributing and retailing units according to the provisions of this Circular.

2. The Electricity Regulatory Authority shall be responsible for the general oversight of the disconnection or reduction of electricity supply by electricity units according to the provisions of this Circular.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 14. Implementation

1. The Electricity Regulatory Authority shall be responsible for communicating, guiding and examining the compliance with this Circular.

2. Vietnam Electricity shall direct its affiliated units to carry out the disconnection or reduction of electricity supply according to the provisions of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular shall take effect on October 30, 2020. The Circular No. 30/2013/TT-BCT dated November 14, 2013 of the Minister of Industry and Trade, regulating conditions and procedures for disconnection or reduction of electricity supply, shall become defunct from the effective date of this Circular.

2. In the course of implementation hereof, if there is any difficulty or query that arises, relevant entities must report to the Electricity Regulatory Authority to study, recommend and petition the Ministry of Industry and Trade for any proper amendments or supplements to this Circular./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Hoang Quoc Vuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 22/2020/TT-BCT ngày 09/09/2020 quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31.457

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!