Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 93/2001/TTLT-BTC-BTP Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường, Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 21/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/2001/TTLT-BTC-BTP

Hà Nội , ngày 21 tháng 11 năm 2001

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỐ 93/2001/TTLT/ BTC-BTP NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

Căn cứ Điều 16 của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước;
Liên tịch Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực như sau:

A- LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC THU:

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài yêu cầu Phòng Công chứng thực hiện công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp huyện), Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp xã) thực hiện chứng thực (sau đây gọi là cơ quan công chứng, chứng thực) các hợp đồng, giao dịch, giấy tờ, chữ ký,... (sau đây gọi là giấy tờ) theo quy định của pháp luật thì phải nộp lệ phí công chứng, chứng thực theo quy định tại Thông tư này.

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về lệ phí công chứng, chứng thực khác với quy định tại Thông tư này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.

2. Ban hành kèm theo Thông tư này các Biểu mức thu lệ phí công chứng, chứng thực áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước (các phụ lục số 1, số 2 và số 3), không phân biệt giấy tờ công chứng, chứng thực là tiếng Việt Nam hay tiếng nước ngoài.

Lệ phí công chứng, chứng thực thu bằng Đồng Việt Nam theo mức thu quy định.

3. Đối với cá nhân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa, thì mức thu bằng 50% mức thu lệ phí công chứng, chứng thực quy định tại các Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư này (sau đây gọi là giảm mức thu).

Đối tượng được giảm mức thu quy định tại điểm này phải nộp đơn, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân đó có hộ khẩu thường trú (trừ trường hợp đối tượng yêu cầu chứng thực tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng được giảm lệ phí chứng thực có hộ khẩu thường trú thì không phải làm đơn) và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Sổ hộ khẩu gia đình cho cơ quan công chứng, chứng thực.

Trưởng phòng Công chứng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc người được uỷ quyền thực hiện chứng thực, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết giảm mức thu đối với từng trường hợp cụ thể, ghi vào đơn đề nghị của người yêu cầu công chứng, chứng thực. Sau khi giải quyết giảm mức thu, cơ quan công chứng, chứng thực phải lưu trữ đơn và ghi vào sổ công chứng, sổ chứng thực để theo dõi. Đối với giấy tờ phải xuất trình thì trả lại cho người yêu cầu công chứng, chứng thực. Đối với trường hợp không phải làm đơn thì người thực hiện chứng thực chỉ cần ghi chú vào Sổ chứng thực việc giảm mức thu để theo dõi.

II- TỔ CHỨC THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG:

1. Cơ quan công chứng, chứng thực đồng thời thực hiện việc thu lệ phí theo quy định tại Thông tư này, có trách nhiệm:

a) Niêm yết công khai mức thu lệ phí công chứng, chứng thực tại trụ sở cơ quan nơi thu lệ phí.

b) Đăng ký, kê khai lệ phí công chứng, chứng thực với cơ quan Thuế địa phương nơi cơ quan công chứng, chứng thực đóng trụ sở.

c) Tổ chức thu, nộp lệ phí công chứng, chứng thực và mở tài khoản tạm gửi tiền thu lệ phí công chứng, chứng thực tại Kho bạc nhà nước địa phương nơi đặt trụ sở. Tuỳ theo số tiền thu lệ phí nhiều hay ít mà định kỳ hàng ngày (đối với Phòng Công chứng thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) hoặc tối đa là 10 ngày một lần (đối với cơ quan công chứng, chứng thực khác), cơ quan công chứng, chứng thực tiến hành lập bảng kê, gửi tiền thu lệ phí vào tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước.

d) Khi thu tiền lệ phí công chứng, chứng thực, cơ quan thực hiện công chứng, chứng thực phải cấp cho người nộp tiền lệ phí biên lai thu lệ phí công chứng, chứng thực do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành. Biên lai nhận tại Cục Thuế địa phương và được quản lý, sử dụng theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Số tiền lệ phí công chứng, chứng thực do Phòng Công chứng và Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức thu được quản lý sử dụng như sau:

2.1/ Phòng Công chứng, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tạm trích theo tỷ lệ (%) trên tổng số tiền lệ phí công chứng, chứng thực thu được trước khi nộp ngân sách nhà nước như sau:

- Phòng Công chứng số 1, số 2 thành phố Hồ Chí Minh: 15% (mười lăm phần trăm);

- Các Phòng Công chứng còn lại và Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 20% (hai mươi phần trăm); riêng Uỷ ban nhân dân huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa: 30% (ba mươi phần trăm).

Số tiền được tạm trích theo tỷ lệ (%) quy định trên đây được sử dụng vào các nội dung chi phục vụ công tác thu lệ phí sau đây:

a) Chi trả thù lao cho cán bộ, công chức, nhân viên đảm nhận thêm công việc thu lệ phí ngoài chức năng nhiệm vụ được giao (bao gồm cả làm thêm giờ).

b) Chi phí tiền công và các khoản phụ cấp (nếu có) cho lao động thuê ngoài (kể cả chuyên gia, tư vấn và nhân viên không thuộc biên chế của đơn vị). Thủ trưởng cơ quan công chứng, chứng thực căn cứ vào khả năng nguồn thu lệ phí công chứng, chứng thực và yêu cầu công việc để quyết định mức chi cho người lao động phù hợp theo chế độ hợp đồng lao động.

c) Chi sửa chữa thường xuyên máy móc thiết bị (máy tính, máy in,...) phục vụ trực tiếp cho công tác công chứng, chứng thực và thu lệ phí.

d) Chi in (mua) mẫu tờ khai và các loại ấn chỉ phục vụ thu lệ phí.

đ) Chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

e) Chi khác liên quan trực tiếp đến công tác thu lệ phí.

g) Trích quỹ khen thưởng cho cán bộ, công chức, nhân viên của cơ quan công chứng, chứng thực có thu lệ phí. Mức trích quỹ khen thưởng bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 (ba) tháng lương thực hiện.

Đối với toàn bộ số tiền lệ phí công chứng, chứng thực được tạm trích theo quy định trên đây, cơ quan công chứng, chứng thực phải sử dụng đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theo chế độ quy định và quyết toán năm nếu chưa sử dụng hết thì phải nộp số còn lại vào ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm 2.2 mục này.

2.2/ Tổng số tiền lệ phí thu được, sau khi trừ số tạm trích để lại theo tỷ lệ quy định tại điểm 2.1 trên đây, số còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Định kỳ hàng tháng Phòng Công chứng và Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải kê khai, nộp tiền vào ngân sách nhà nước (chương, loại, khoản tương ứng, mục 046 Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành) theo thời hạn và thủ tục quy định tại Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

3. Đối với số tiền lệ phí chứng thực do Uỷ ban nhân dân cấp xã thu được phải nộp 100% vào ngân sách cấp xã theo chương, loại, khoản tương ứng, mục 046 Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành và Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý sử dụng khoản tiền lệ phí chứng thực theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 118/2000/TT-BTC ngày 22/12/2000 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn, đồng thời đảm bảo trang trải các khoản chi cho hoạt động chứng thực và việc tổ chức thu lệ phí chứng thực.

4. Lập và chấp hành dự toán thu - chi lệ phí công chứng, chứng thực:

a) Hàng năm, căn cứ mức thu lệ phí công chứng, chứng thực, nội dung chi hướng dẫn tại Thông tư này và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, cơ quan công chứng, chứng thực lập dự toán thu - chi lệ phí công chứng, chứng thực chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành gửi cơ quan chủ quản xét duyệt, tổng hợp gửi cơ quan tài chính đồng cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Căn cứ vào dự toán thu - chi năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan công chứng, chứng thực lập dự toán thu - chi hàng quý, chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành, gửi cơ quan chủ quản, Kho bạc nhà nước nơi giao dịch, cơ quan Tài chính đồng cấp để làm căn cứ kiểm soát thu - chi.

5. Quyết toán thu - chi lệ phí công chứng, chứng thực:

a) Các cơ quan công chứng, chứng thực có trách nhiệm mở sổ sách kế toán để ghi chép, hạch toán và quyết toán số thu - chi lệ phí theo Quyết định số 999/TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Thực hiện quyết toán chứng từ thu, số tiền lệ phí đã thu, nộp ngân sách nhà nước với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý và nộp báo cáo quyết toán năm về số thu, nộp lệ phí công chứng, chứng thực cho cơ quan Thuế trước ngày kết thúc tháng 2 năm tiếp sau năm báo cáo và phải nộp đủ số tiền lệ phí còn thiếu vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp báo cáo.

b) Cơ quan chủ quản cấp trên có trách nhiệm kiểm tra xác nhận quyết toán thu - chi lệ phí công chứng, chứng thực của cơ quan công chứng, chứng thực trực thuộc và tổng hợp vào báo cáo quyết toán năm gửi cơ quan Tài chính thẩm định, ra thông báo duyệt quyết toán cùng với quyết toán năm của cơ quan chủ quản theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

B- CÁC KHOẢN PHÍ DỊCH VỤ

I- PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ MỨC THU:

1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu và được cơ quan công chứng, chứng thực cung cấp các dịch vụ về soạn thảo hợp đồng, giao dịch, dịch, hiệu đính, đánh máy, sao chụp và các dịch vụ khác có liên quan thì phải nộp phí dịch vụ cho cơ quan công chứng, chứng thực.

2. Mức thu phí dịch vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định là giá thanh toán đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp để xác định mức thu trên cơ sở chi phí cần thiết hợp lý và giá cả thị trường địa phương, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định áp dụng thống nhất tại địa phương.

II- QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN THU PHÍ DỊCH VỤ:

Cơ quan công chứng, chứng thực phát sinh khoản thu phí dịch vụ có trách nhiệm:

1. Thu tiền phí dịch vụ theo mức thu do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định. Khi cung cấp dịch vụ phải thực hiện chế độ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Trường hợp cung cấp dịch vụ có giá trị thấp dưới mức quy định không phải lập hoá đơn, nếu người yêu cầu cung cấp dịch vụ yêu cầu cấp hoá đơn thì phải lập hoá đơn, nếu không lập hoá đơn thì phải lập bảng kê theo quy định để làm căn cứ tính thuế.

2. Mở sổ sách kế toán để theo dõi, hạch toán riêng chi phí, doanh thu các khoản phí dịch vụ theo pháp luật về kế toán thống kê.

3. Số tiền phí thu được về hoạt động dịch vụ của cơ quan công chứng, chứng thực, sau khi trang trải các chi phí cần thiết hợp lý (kể cả chi phí tiền công cho lao động thuê ngoài nếu có) trực tiếp phục vụ hoạt động dịch vụ (có hoá đơn, chứng từ chi hợp pháp), nộp đủ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước theo luật định, số còn lại được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển để phục vụ việc mua sắm, sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ công việc thường xuyên của cơ quan công chứng, chứng thực.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Cục Thuế và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Phòng Công chứng, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí công chứng, chứng thực; chế độ quản lý sử dụng biên lai, hoá đơn chứng từ; chế độ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành.

2. Đối với cơ sở giáo dục thực hiện cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục thì được thu lệ phí theo quy định tại điểm 17 phụ lục số 1 và điểm 12 phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ sở giáo dục cũng được áp dụng chế độ tạm trích theo tỷ lệ (%) trên tổng số tiền lệ phí thu để chi cho việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục theo quy định đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện tại điểm 2.1 mục II phần A của Thông tư này.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư Liên Bộ số 84 /TT-LB ngày 18/12/1992 của Liên Bộ Tài chính - Tư pháp quy định chế độ thu lệ phí công chứng và Thông tư Liên Bộ số 81/TT-LB ngày 29/9/1993 của Liên Bộ Tài chính - Tư pháp về việc quy định sửa đổi mức thu lệ phí công chứng.

Riêng lệ phí công chứng do Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 64/2000/TT-BTC ngày 3/7/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài và Thông tư số 90/2000/TT-BTC ngày 1/9/2000 của Bộ Tài chính bổ sung, điều chỉnh một số điểm của Thông tư số 64/2000/TT-BTC ngày 3/7/2000 nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết.

KT. Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Thứ trưởng

 

Hà Hùng Cường

(Đã ký)

            KT. Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thứ trưởng

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC SỐ 1:

MỨC THU LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG ÁP DỤNG TẠI PHÒNG CÔNG CHỨNG
(Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư phápsố: 93 /2001/ttlt/btc-btp ngày 21 tháng 11 năm 2001)

Số
TT

Việc công chứng

Đơn vị tính

Mức thu

1

2

3

4

1

Các việc công chứng được xác định mức thu theo giá trị tài sản hoặc giá trị ghi trong hợp đồng, gồm:

Đ/ trường hợp

 

-

Công chứng hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản)

 

 

-

Công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh (tính trên giá trị ghi trong hợp đồng)

 

 

-

Công chứng hợp đồng vay tiền có hoặc không có cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh; hoặc chỉ công chứng hợp đồng cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh (tính trên số tiền vay ghi trong hợp đồng vay)

 

 

a

Dưới 20.000.000 đồng

Đ/ trường hợp

10.000

b

Từ 20.000.000 đến dưới 50.000.000 đồng

Đ/ trường hợp

20.000

c

Từ 50.000.000 đến dưới 100.000.000đồng

Đ/ trường hợp

50.000

d

Từ 100.000.000 đến dưới 300.000.000 đồng

Đ/ trường hợp

100.000

đ

Từ 300.000.000 đến dưới 1.000.000.000 đồng

Đ/ trường hợp

200.000

e

Từ 1.000.000.000 đến dưới 2.000.000.000 đồng

Đ/ trường hợp

500.000

g

Từ 2.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng

Đ/ trường hợp

1.000.000

h

Từ 3.000.000.000 đến dưới 5.000.000.000 đồng

Đ/ trường hợp

1.500.000

i

Từ trên 5.000.000.000 đồng trở lên

Đ/ trường hợp

2.000.000

2

Công chứng văn bản bán đấu giá bất động sản

Đ/ trường hợp

50.000

3

Công chứng hợp đồng bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ khác

Đ/ trường hợp

50.000

 

 

 

 

4

Công chứng hợp đồng thuê, mượn nhà ở hoặc nhà sử dụng vào mục đích khác không phải để ở, công trình xây dựng khác, tàu bay, tàu thuỷ, dây chuyền sản xuất

Đ/ trường hợp

50.000

5

Công chứng hợp đồng thuê, mượn tài sản khác

Đ/ trường hợp

20.000

6

Công chứng hợp đồng uỷ quyền

Đ/ trường hợp

20.000

7

Công chứng giấy uỷ quyền

Đ/trường hợp

10.000

8

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (trừ việc sửa đổi, bổ sung tăng giá trị ghi trong hợp đồng thì áp dụng mức thu quy định tại điểm 1)

Đ/trường hợp

20.000

9

Công chứng việc huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch

Đ/trường hợp

10.000

10

Công chứng di chúc

Đ/trường hợp

20.000

11

Nhận lưu giữ di chúc

Đ/trường hợp

50.000

12

Công bố di chúc

Đ/trường hợp

30.000

13

Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản

Đ/trường hợp

50.000

14

Công chứng văn bản khai nhận di sản

Đ/trường hợp

50.000

15

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Đ/trường hợp

10.000

16

Công chứng hợp đồng, giao dịch khác

Đ/trường hợp

20.000

17

Công chứng bản sao giấy tờ; cấp bản sao hợp đồng, giao dịch đã được công chứng

Đ/trang

1.000

Từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500, tối đa không quá 50.000/

bản

18

Công chứng chữ ký cá nhân

Đ/trường hợp

10.000

19

Công chứng bản dịch giấy tờ

Đ/bản

5.000

20

Công chứng các việc khác

Đ/trường hợp

5.000

PHỤ LỤC SỐ 2:

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ CHỨNG THỰC ÁP DỤNG TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số: 93/2001/ttlt/btc-btp ngày 21 tháng 11 năm 2001)

STT

Việc chứng thực

Đơn vị tính

Mức thu

1

2

3

4

1

Các việc chứng thực được xác định mức thu theo giá trị tài sản hoặc giá trị ghi trong hợp đồng, gồm:

Đ/ trường hợp

 

-

Chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản)

 

 

-

Chứng thực hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh (tính trên giá trị ghi trong hợp đồng)

 

 

-

Chứng thực hợp đồng vay tiền có hoặc không có cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh; hoặc chỉ chứng thực hợp đồng cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh (tính trên số tiền vay ghi trong hợp đồng vay)

 

 

a

Dưới 20.000.000 đồng

Đ/ trường hợp

10.000

b

Từ 20.000.000 đến dưới 50.000.000 đồng

Đ/ trường hợp

20.000

c

Từ 50.000.000 đến dưới 100.000.000đồng

Đ/ trường hợp

50.000

d

Từ 100.000.000 đến dưới 300.000.000 đồng

Đ/ trường hợp

100.000

đ

Từ 300.000.000 đến dưới 1.000.000.000 đồng

Đ/ trường hợp

200.000

e

Từ 1.000.000.000 đến dưới 2.000.000.000 đồng

Đ/ trường hợp

500.000

g

Từ 2.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng

Đ/ trường hợp

1.000.000

h

Từ 3.000.000.000 đến dưới 5.000.000.000 đồng

Đ/ trường hợp

1.500.000

i

Từ trên 5.000.000.000 đồng trở lên

Đ/ trường hợp

2.000.000

2

Chứng thực hợp đồng bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ khác

Đ/ trường hợp

50.000

3

Chứng thực hợp đồng thuê, mượn nhà ở hoặc nhà sử dụng vào mục đích khác không phải để ở, công trình xây dựng khác, tàu bay, tàu thuỷ, dây chuyền sản xuất

Đ/trường hợp

50.000

4

Chứng thực hợp đồng thuê, mượn tài sản khác

Đ/trường hợp

20.000

5

Chứng thực hợp đồng uỷ quyền

Đ/trường hợp

20.000

6

Chứng thực giấy uỷ quyền

Đ/trường hợp

10.000

7

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (trừ việc sửa đổi, bổ sung tăng giá trị ghi trong hợp đồng thì áp dụng mức thu quy định tại điểm 1)

Đ/trường hợp

20.000

8

Chứng thực việc huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch

Đ/trường hợp

10.000

9

Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản

Đ/trường hợp

50.000

10

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

Đ/trường hợp

50.000

11

Chứng thực hợp đồng, giao dịch khác

Đ/trường hợp

20.000

12

Chứng thực bản sao giấy tờ; cấp bản sao hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Đ/trang

1.000

Từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500, tối đa không quá 50.000/bản

13

Chứng thực chữ ký cá nhân

Đ/trường hợp

10.000

14

Chứng thực các việc khác

Đ/trường hợp

5.000

PHỤ LỤC SỐ 3:

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ CHỨNG THỰC ÁP DỤNG TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số: 93 /2001/ttlt/btc-btp ngày 21 tháng 11 năm 2001)

STT

Việc chứng thực

Đơn vị tính

Mức thu

1

Chứng thực di chúc

Đ/trường hợp

20.000

2

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Đ/trường hợp

10.000

3

Chứng thực chữ ký cá nhân

Đ/trường hợp

10.000

4

Chứng thực các việc khác

Đ/trường hợp

2.000

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE MINISTRY OF JUSTICE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 93/2001/TTLT-BTC-BTP

Hanoi, November 21, 2001

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE REGIME OF COLLECTION, REMITTANCE AND MANAGEMENT OF THE USE OF NOTARIZATION AND AUTHENTICATION FEES AND CHARGES

Pursuant to Article 16 of the Government’s Decree No.75/2000/ND-CP of December 8, 2000 on notarization and authentication;
Pursuant to the Government’s Decree No.04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on fees and charges belonging to the State budget;
The Ministry of Finance and the Ministry of Justice hereby jointly guide the regime of collection, remittance and management of the use of notarization and authentication fees and charges, as follows:

A. NOTARIZATION AND AUTHENTICATION FEES

I. FEE PAYERS AND LEVELS

1. Vietnamese and foreign individuals and organizations that request public notary offices to perform the notarization or the People’s Committees of rural districts, urban districts, provincial towns, provincially-run cities (hereinafter referred collectively to as district-level People’s Committees), or the People’s Committees of communes, wards, district townships (hereinafter referred collectively to as commune-level People’s Committees) to perform the authentication (such public notary offices and People’s Committees are hereinafter referred collectively to as notarization and authentication bodies) of contracts, transactions, papers, signatures, ... (hereinafter referred collectively as papers) according to the provisions of law shall have to pay notarization and authentication fees prescribed in this Circular.

In cases where an international treaty, which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to, contains provisions on notarization and authentication fees at variance with those of this Circular, the provisions of such international treaty shall apply.

2. Issued together with this Circular are tables of notarization and authentication fee levels to be uniformly applied throughout the country (in Appendices 1, 2 and 3), regardless of whether notarized and authenticated papers are written in Vietnamese or foreign languages.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. For individuals who have registered their permanent residence in mountainous, deep-lying or remote communes meeting with great difficulties under the Prime Minister’s Decision No.135/1998/QD-TTg of July 31, 1998 ratifying the program for socio-economic development of mountainous, deep-lying or remote communes meeting with great difficulties, the applicable fee levels shall be equal to 50% of the notarization and authentication fee levels prescribed in the tables issued together with this Circular (hereinafter referred to as the fee level reduction).

Individuals eligible for fee level reduction mentioned at this Point shall have to submit applications therefore certified by the People’s Committees of the communes, where such individuals have their permanent residence registration (for cases where such authentication fee reduction eligible subjects request that the authentication is made right at the People’s Committees of communes where they have their permanent residence registration, no application is required) and produce their identity cards or household registration books to the notarization or authentication bodies.

Heads of public notary offices, presidents of the district-level People’s Committees or persons authorized to perform the authentication, and presidents of the commune-level People’s Committees shall consider and give fee level reduction on a case-by-case basis, and inscribe such reduction in the applications of notarization or authentication requesters. After giving the fee level reduction, the notarization or authentication bodies shall have to keep the applications and record such reduction in notarization or authentication books for monitoring. Papers, which have compulsorily been produced, shall be returned to the notarization or authentication requesters. For cases where no application is required, authentication performers shall only have to make a note of the fee level reduction in the authentication books for monitoring.

II. ORGANIZATION OF FEE COLLECTION, REMITTANCE AND USE MANAGEMENT

1. The notarization and authentication bodies that concurrently conduct the collection of fees prescribed in this Circular shall have to:

a/ Publicly post up the notarization or authentication fee levels at their offices where the fees are collected.

b/ Register and declare the notarization or authentication fees with tax offices in localities where they are headquartered.

c/ Organize the collection and remittance of notarization or authentication fees and open accounts for temporary deposit of collected notarization or authentication fee amounts at State treasuries in localities where they are headquartered. Depending on whether the collected fee amounts are large or small, the notarization and authentication bodies shall make inventory lists of and deposit collected fee amounts into accounts opened at the State treasuries once every day (for public notary offices in Hanoi and Ho Chi Minh City) or at least once every ten days (for other notarization and authentication bodies).

d/ When collecting notarization or authentication fees, the bodies performing the notarization or authentication shall have to give to fee payers notarization or authentication fee collection receipts issued by the Finance Ministry (the General Tax Department). Receipts shall be delivered at the local tax departments and managed and used according to the Finance Ministry’s regulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.1. Public notary offices and district-level People’s Committees shall temporarily make deduction according to the following percentages (%) of the total collected notarization or authentication fee amounts before remitting them into the State budget

- For public notary offices No.1 and No.2 in Ho Chi Minh City: 15% (fifteen percent);

- For other public notary offices and district-level People’s Committees: 20% (twenty percent); particularly for People’s Committees of mountainous, deep-lying and remote districts: 30% (thirty percent).

The money amounts temporarily deducted according to the above-said percentages (%) shall be used for spending tasks in service of the fee collection work, as follows:

a/ Payment of remunerations to officials, public servants and employees who assume the fee collection job beyond their assigned functions and tasks (including extra-hour work).

b/ Payment of remunerations and allowances (if any) to laborers employed from outside (including experts, consultants and staff members not on the units? payrolls). Heads of notarization or authentication bodies shall base themselves on the size of notarization or authentication fee sources and work requirements to decide appropriate levels of payments to laborers under the labor contract regime.

c/ Expenses for regular repairs of machinery and equipment (computers, printers, etc.) in direct service of notarization or authentication work and fee collection.

d/ Expenses for printing (purchase) of declaration forms and assorted seals in service of the fee collection.

e/ Expenses for professional training and fostering.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.g/ Setting up of reward fund for officials and public employees of notarization or authentication bodies that collect fees. The reward fund deduction level per year per head shall not exceed 3 (three) months? actually paid wages.

Notarization or authentication bodies must use the whole notarization or authentication fee amounts, which are temporarily deducted as prescribed above, for the right purposes and with lawful vouchers according to the prescribed regime and annual settlements. If such amounts are not used up, the remainder shall be remitted into the State budget according to the provisions at Point 2.2 of this Section.

2.2. The total collected fee amounts, after subtracting the temporarily deducted amounts according to the percentages prescribed at Point 2.1 above, shall be remitted into the State budget.

Monthly, the public notary offices and district-level People’s Committees shall have to declare and remit money into the State budget (corresponding chapter, category and item, section 046 of the current State budget index) within the time limit and according to the procedures prescribed in the Finance Ministry’s Circular No.54/1999/TT-BTC of May 10, 1999 guiding the implementation of the Government’s Decree No.04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on fees and charges belonging to the State budget.

3. Authentication fee amounts collected by the commune-level People’s Committees must be fully remitted into the commune budgets according to the corresponding chapter, category and item, section 046 of the current State budget index, and the commune-level People’s Committees shall have to manage the use of such authentication fee amounts in strict compliance with the guidance in the Finance Ministry’s Circular No.118/2000/TT-BTC of December 22, 2000 prescribing the management of commune budgets and other financial activities in communes, wards and district townships, and at the same time ensure the defrayal of expenses for authentication activities and organization of authentication fee collection.

4. Drafting and implementation of revenue-expenditure estimates of notarization or authentication fees:

a/ Annually, basing themselves on the notarization or authentication fee levels, spending contents guided in this Circular and the current financial expenditure regime, the notarization or authentication bodies shall draft revenue-expenditure estimates of notarization or authentication fees in detail according to the current State budget index, then submit them to their managing agencies for consideration, approval and sum-up before they are submitted to the competent finance bodies of the same level for ratification.

b/ Basing themselves on the annual revenue-expenditure estimates already approved by the competent agencies, the notarization or authentication bodies shall draft quarterly revenue-expenditure estimates in detail according to the current State budget index, then submit them to their managing agencies, State treasuries where transactions are conducted and finance bodies of the same level for use as basis for controlling revenues-expenditures.

5. Revenue-expenditure settlement of notarization or authentication fees:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The superior managing agencies shall have to examine and certify revenue-expenditure settlements of notarization or authentication fees of their attached notarization or authentication bodies, and integrate such reports into annual settlement reports to be submitted to the finance agencies for assessment and notification of settlement approval together with annual settlements of the managing agencies according to the provisions of the current State budget legislation.

B. SERVICE CHARGES

I. SCOPE OF CHARGE APPLICATION AND LEVELS

1. Organizations and individuals that request and are provided by notarization or authentication bodies with services of contract compilation, transaction, translation, edition, typing, copying and other related services, shall have to pay service charges to the notarization or authentication bodies.

2. Service charge levels prescribed by the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall be payable rates having included the value added tax. Provincial/municipal Finance and Pricing Services shall have to coordinate with the Justice Services in determining charge levels on the basis of reasonable necessary expenses and local market prices, and proposing them to the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities for decision on uniform application in their localities.

II. MANAGEMENT OF USE OF COLLECTED SERVICE CHARGES

Notarization or authentication bodies that collect charges for their services shall have to:

1. Collect service charges at the collection levels prescribed by the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities. When providing services, they shall have to observe the invoice and voucher regime prescribed by law. In cases where they provide services with value below the prescribed level, they shall not have to bill invoices. If service provision requesters ask for invoices, they shall have to bill invoices, or draw up lists as prescribed to serve as basis for tax calculation.

2. Open accounting books for monitoring and separately accounting expenses and turnover of service charges according to the legislation on accounting and statistics.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.C. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. Tax Departments and Justice Services of the provinces and centrally-run cities shall have to guide and inspect the public notary offices and district-level and commune-level People’s Committees in observing the regime of collection, remittance and management of notarization and authentication fees; the regime of management and use of receipts, invoices and vouchers; the regime of accounting book-keeping and statistics and the regime of financial reports according to the current regulations.

2. Educational institutions, which issue copies of diplomas and/or certificates and certify other papers in the education field, shall be entitled to collect fees specified at Point 17 of Appendix 1 and Point 12 of Appendix 2 issued together with this Circular. Educational institutions shall also be entitled to apply the regime of temporary deduction according to certain percentages (%) of the total collected fee amount to cover expenses for the issuance of copies of diplomas and/or certificates and certify other papers in the education field as provided for district-level People’s Committees at Point 2.1, Section II, Part A of this Circular.

3. This Circular takes effect 15 days after its signing and replaces Joint Circular No.84/TT-LB of December 18, 1992 of the Finance Ministry and the Justice Ministry prescribing the regime of collection of the notarization fees and Joint Circular No.81/TT-LB of September 29, 1993 of the Finance Ministry and the Justice Ministry amending the notarization fee levels.

Particularly, the notarization fee collected by the Vietnamese diplomatic missions abroad shall comply with the guidance in the Finance Ministry’s Circular No.64/2000/TT-BTC of July 3, 2000 guiding the regime of collection and remittance of fees applicable to Vietnamese diplomatic missions and consular offices abroad, and the Finance Ministry’s Circular No.90/2000/TT-BTC of September 1, 2000 supplementing and readjusting a number of points in above-said Circular No.64/2000/TT-BTC of July 3, 2000.

Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported by the concerned agencies, organizations and individuals to the Finance Ministry and the Justice Ministry for study and solution.

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Van Ninh

FOR THE MINISTER OF JUSTICE
VICE MINISTER
Ha Hung Cuong

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.APPENDIX 1

NOTARIZATION FEE LEVELS APPLICABLE AT PUBLIC NOTARY OFFICES
(Issued together with Joint Circular No.93/2001/TTLT/BTC-BTP of November 21, 2001 of the Finance Ministry and the Justice Ministry)

Ordinal number

Notarization jobs

Calculation unit

Fee levels

1

Notarization jobs for which fee levels are determined according to asset value or value stated in contracts, including:

VND/case

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.-

Notarization of contracts on transfer of asset ownership or land use right (calculated on asset value)

 

 

-

Notarization of economic, commercial, investment and business contracts (calculated on value stated in contracts)

 

 

-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

a

Under VND 20,000,000

VND/case

10,000

b

Between VND 20,000,000 and under 50,000,000

VND/case

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c

Between VND 50,000,000 and under 100,000,000

VND/case

50,000

d

Between VND 100,000,000 and under 300,000,000

VND/case

100,000

e

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.VND/case

200,000

f

Between VND 1,000,000,000 and under 2,000,000,000

VND/case

500,000

g

Between VND 2,000,000,000 and under 3,000,000,000

VND/case

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.h

Between VND 3,000,000,000 and under 5,000,000,000

VND/case

1,500,000

i

VND 5,000,000,000 or more

VND/case

2,000,000

2

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.VND/case

50,000

3

Notarization of contracts on guarantee for performance of other obligations

VND/case

50,000

4

Notarization of contracts on rent or borrowing of dwelling houses or houses used for purposes other than dwelling, other construction works; charters of airplanes, ships, production chains

VND/case

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5

Notarization of contracts on hiring or borrowing of other assets

VND/case

20,000

6

Notarization of proxy contracts

VND/case

20,000

7

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.VND/case

10,000

8

Notarization of amendments and supplements to contracts, transactions (for those leading to the increase of value stated in contracts, the fee levels prescribed in Point 1 shall apply)

VND/case

20,000

9

Notarization of cancellation of contracts or transactions

VND/case

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.10

Notarization of testaments

VND/case

20,000

11

Safe-keeping of testaments

VND/case

50,000

12

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.VND/case

30,000

13

Notarization of written agreements on inheritance division

VND/case

50,000

14

Notarization of written acceptance of inheritance

VND/case

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.15

Notarization of written waiver of inheritance

VND/case

10,000

16

Notarization of other contracts and transactions

VND/case

20,000

17

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.VND/page

1,000 plus 500 for each page from the 3rd page onward, provided no more than 50,000/copy

18

Notarization of personal signatures

VND/case

10,000

19

Notarization of translations of papers

VND/paper

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.20

Other notarization jobs

VND/case

5,000

 

APPENDIX 2

TABLE OF AUTHENTICATION FEE LEVELS APPLICABLE AT DISTRICT-LEVEL PEOPLE’S COMMITTEES
(Issued together with Joint Circular No. 93/2001/TTLT/BTC-BTP of November 21, 2001 of the Finance Ministry and the Justice Ministry)

Ordinal number

Authentication jobs

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Fee levels

1

Authentication jobs for which fee levels are determined according to asset value or value stated in contracts, including:

VND/case

 

-

Authentication of contracts on the transfer of asset ownership or land use right (calculated on asset value)

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Authentication of economic, commercial, investment and business contracts (calculated on value stated in contracts)

 

 

-

Authentication of loan contracts with or without asset pledge, mortgage or guarantee; or only authentication of asset pledge, asset mortgage or guarantee contracts (calculated on loan amounts stated in loan contracts)

 

 

a

Under VND 20,000,000

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.10,000

b

Between VND 20,000,000 and under 50,000,000

VND/case

20,000

c

Between VND 50,000,000 and under 100,000,000

VND/case

50,000

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Between VND 100,000,000 and under 300,000,000

VND/case

100,000

e

Between VND 300,000,000 and under 1,000,000,000

VND/case

200,000

f

Between VND 1,000,000,000 and under 2,000,000,000

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.500,000

g

Between VND 2,000,000,000 and under 3,000,000,000

VND/case

1,000,000

h

Between VND 3,000,000,000 and under 5,000,000,000

VND/case

1,500,000

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.VND 5,000,000,000 or more

VND/case

2,000,000

2

Authentication of contracts on guarantee for performance of other obligations

VND/case

50,000

3

Authentication of contracts on rent or borrowing of dwelling houses or houses used for purposes other than dwelling, other construction works; charters of airplanes, ships, production chains

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.50,000

4

Authentication of contracts on hiring or borrowing of other assets

VND/case

20,000

5

Authentication of proxy contracts

VND/case

20,000

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Authentication of authorization letters

VND/case

10,000

7

Authentication of amendments and supplements to contracts, transactions (for those leading to the increase of value stated in contracts, fee levels prescribed in Point 1 shall apply)

VND/case

20,000

8

Authentication of cancellation of contracts or transactions

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.10,000

9

Authentication of written agreements on inheritance division

VND/case

50,000

10

Authentication of written acceptance of inheritance

VND/case

50,000

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Authentication of other contracts and transactions

VND/case

20,000

12

Authentication of copies of papers; issuance of copies of already authenticated contracts and transactions

VND/page

1,000 plus 500 for each page from the 3rd page onward, provided no more than 50,000/copy

13

Authentication of personal signatures

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.10,000

14

Other authentication jobs

VND/case

5,000

 

APPENDIX 3

TABLE OF AUTHENTICATION FEES APPLICABLE AT COMMUNE-LEVEL
PEOPLE’S COMMITTEES
(Issued together with Joint Circular No. 93/2001/TTLT/BTC-BTP of November 21, 2001 of the Finance Ministry and the Justice Ministry)

Ordinal number

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Calculation unit

Fee levels

1

Authentication of testaments

VND/case

20,000

2

Authentication of written waivers of inheritance

VND/case

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3

Authentication of personal signatures

VND/case

10,000

4

Other authentication jobs

VND/case

2,000

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE MINISTER OF JUSTICE
VICE MINISTER
Ha Hung Cuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.339

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!