Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 70/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2001/TT-BTC về phí xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 70/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 19/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 70/2002/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 06/2001/TT-BTC NGÀY 17/1/2001 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ PHÍ XĂNG DẦU

Thi hành Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 và Thông tư số 63/2001/TT-BTC ngày 8/9/2001 hướng dẫn thực hiện.

Qua thời gian thực hiện, để phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh xăng dầu, bảo đảm thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu kịp thời vào ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2001/TT- BTC như sau:

1. Sửa đổi tiết a, điểm 1, mục III Thông tư số 06/2001/TT- BTC như sau:

a) Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu thực hiện đăng ký, kê khai, nộp phí xăng dầu vào ngân sách nhà nước tại địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị giá tăng, cụ thể:

- Các Tổng công ty, Công ty trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu (gọi chung là Tổng công ty, Công ty) thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi Tổng công ty, Công ty đóng trụ sở chính đối với lượng xăng, dầu diezen do Tổng công ty, Công ty trực tiếp xuất, bán (bao gồm cả xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác, xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống Tổng công ty, Công ty).

- Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty, Công ty; các Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty, Công ty hoặc trực thuộc các đơn vị thành viên (gọi chung là các đơn vị thành viên) thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi các đơn vị thành viên đóng trụ sở chính đối với lượng xăng, dầu diezen do các đơn vị thành viên xuất, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống Tổng công ty, Công ty.

- Tổ chức, cá nhân khác trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng khi xuất, bán xăng, diezen.

2. Tổ chức thực hiện:

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003; các quy định về kê khai, nộp phí xăng dầu trái với Thông tư này đều bãi bỏ.. Những nội dung khác không đề cập tại Thông tư này vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu vào ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 70/2002/TT-BTC

Hanoi, August 19, 2002

 

CIRCULAR

GUIDING THE AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FINANCE MINISTRY’S CIRCULAR NO. 06/2001/TT-BTC OF JANUARY 17, 2001 ON PETROL AND OIL CHARGES

In furtherance of the Governments Decree No. 78/2000/ND-CP of December 26, 2000 on petrol and oil charges, the Ministry of Finance issued Circular No. 06/2001/TT-BTC on January 17, 2001 and Circular No. 63/2001/TT-BTC on September 8, 2001, guiding the implementation thereof.

After a period of implementation, in order to suit the characteristics of organization of petrol and oil trading and ensure the timely declaration of petrol and oil charges and payment thereof into the State budget, the Ministry of Finance hereby guides the amendments and supplements to Circular No. 06/2001/TT-BTC as follows:

1. To amend Item a, Point 1, Section III of Circular No. 06/2001/TT-BTC as follows:

a/ Organizations and individuals that import, produce and/or process petrol and oil shall register, declare and pay petrol and oil charges into the State budget in the localities where they declare and pay value added tax, more concretely:

- Corporations or companies which directly import, produce and/or process petrol and oil (referred collectively to as corporations and companies) shall declare and pay petrol and oil charges in the localities where they are headquartered for the volume of petrol, oil and diesel directly delivered and sold by the corporations or companies (including the volume delivered for internal consumption, delivered for the barter of other products and goods, delivered for returning entrusted import goods, or sold to other organizations and individuals outside the system of corporations or companies).

- Independent cost-accounting member units of corporations or companies; their respective branches or member units (referred collectively to as member units) shall declare and pay petrol and oil charges in the localities where member units are headquartered for the volume of petrol, oil and diesel delivered and sold by member units to other organizations and individuals outside the system of corporations or companies.

- Other organizations and individuals that directly import, produce and/or process petrol and oil shall declare and pay petrol and oil charges in the localities where they declare and pay value added tax when delivering and selling petrol and diesel.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 70/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2001/TT-BTC về phí xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.141

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87