Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND về sửa đổi Nghị Quyết 12/2003/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục mức thu phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 05/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Võ Văn Dũng
Ngày ban hành: 19/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2003/NQ-HĐND NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2003 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ CHÍN “VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VÀ MỨC THU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2007 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2003/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về việc ban hành danh mục và mức thu phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung danh mục và mức thu phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2003/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ chín “Về việc ban hành danh mục và mức thu phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”, như sau:

1. Điều chỉnh mức thu “Phí vệ sinh” quy định tại số thứ tự 15 của Phụ lục danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2003/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh bằng Phụ lục mới kèm theo Nghị quyết này.

2. Bãi bỏ nội dung quy định về “Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính” tại số thứ tự 02 của Phụ lục danh mục và mức thu phí kèm theo Nghị quyết số 12/2003/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và quy định cụ thể về phạm vi áp dụng; tỷ lệ trích, nộp; quản lý, sử dụng và chế độ miễn, giảm tiền thu lệ phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Những nội dung khác về danh mục và mức thu của các loại phí, lệ phí (thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh) không nêu tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại các Nghị quyết số 12/2003/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2003, Nghị quyết số 22/2003/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 và Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ bảy thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Văn Dũng

 

PHỤ LỤC

MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

ĐỐI TƯỢNG THU PHÍ

MỨC THU

 

1

Hộ nghèo thành thị và nông thôn

Không thu

 

2

Hộ gia đình không sản xuất kinh doanh, mua bán

20.000 đồng/tháng

 

3

Hộ mua bán quầy sạp khu vực chợ

 

 

- Đồ khô, vải, quần áo, mắt kính, đồng hồ…

30.000 đồng/tháng

 

- Phục vụ ăn uống, bán cá, trái cây, rau, củ quả

50.000 đồng/tháng

 

4

Hộ gia đình có kết hợp sản xuất kinh doanh, mua bán nhỏ tại nhà (lượng rác thải ít hơn 0.5m3/ tháng)

50.000 đồng/tháng

 

5

Hộ gia đình có cơ sở sản xuất kinh doanh, mua bán lớn

 

 

- Lượng rác thải từ 0,5m3/tháng đến 01m3/tháng

80.000 đồng/hộ/tháng

 

- Lượng rác thải từ trên 01m3/tháng đến 02 m3/tháng

160.000 đồng/hộ/tháng

 

- Lượng rác thải từ trên 02m3/tháng đến 03m3/ tháng

200.000đồng/hộ/tháng

 

- Các đối tượng có khối lượng rác trên 03m3/ tháng, hợp đồng theo khối lượng rác thải thực tế

160.000 đồng/m3 rác

 

6

Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (kể cả đơn vị Trung ương đóng tại tỉnh), quân sự, công an, các đoàn thể, tổ chức xã hội; các doanh nghiệp…

 

 

- Khu vực Văn phòng

 

+ Có tổ chức bộ máy dưới 20 người

50.000 đồng/tháng

 

+ Có tổ chức bộ máy từ 21 người đến 50 người

80.000 đồng/tháng

 

+ Có tổ chức bộ máy trên 50 người

100.000 đồng/tháng

 

- Các tổ chức, cơ quan doanh nghiệp có văn phòng làm việc và bộ phận sản xuất kinh doanh dịch vụ chung một địa điểm thì ký hợp đồng thu gom rác theo khối lượng rác thực tế

160.000 đồng/m3 rác

7

Trường học

 

 

a)

- Đối với khu vực đô thị

 

 

+ Có số phòng và lớp học: Đến 10 phòng

60.000 đồng/tháng

 

+ Có số phòng và lớp học: Từ 11 phòng đến 30 phòng

80.000 đồng/tháng

 

+ Có số phòng và lớp học: Từ 31 phòng trở lên

100.000 đồng/tháng

 

b)

- Đối với khu vực nông thôn

 

 

+ Có số phòng và lớp học: Đến 10 phòng

40.000 đồng/tháng

 

+ Có số phòng và lớp học: Từ 11 phòng đến 30 phòng

60.000 đồng/tháng

 

+ Có số phòng và lớp học: Từ 31 phòng trở lên

80.000 đồng/tháng

 

8

Trạm y tế, nhà bảo sanh, phòng khám tư nhân (chỉ tính rác thải sinh hoạt)

100.000 đồng/tháng

 

9

Trung tâm y tế (chỉ tính rác sinh hoạt), bệnh viện theo khối lượng rác thực tế

160.000 đồng/m3 rác

 

10

Hộ kinh doanh cho thuê nhà trọ

10.000 đồng/phòng/ tháng

 

11

Nhà nghỉ

 

 

- Quy mô đến 10 phòng

100.000 đồng/tháng

 

- Quy mô từ 11 phòng đến 20 phòng

150.000 đồng/tháng

 

- Quy mô trên 20 phòng: Ký hợp đồng theo khối lượng rác thực tế

160.000 đồng/m3 rác

 

12

Khách sạn

 

 

- Quy mô đến 10 phòng

150.000 đồng/tháng

 

- Quy mô trên 10 đến 20 phòng

200.000 đồng/tháng

 

- Quy mô trên 20 phòng: Ký hợp đồng theo khối lượng rác thực tế

160.000 đồng/m3 rác

 

13

Nhà hàng, quán ăn

 

 

- Lượng rác từ 01 đến 02 m3/tháng

160.000 đồng/tháng

 

- Lượng rác từ trên 02m3/tháng đến dưới 03m3/ tháng

200.000 đồng/tháng

 

- Các đối tượng có khối lượng rác trên 03m3/ tháng ký hợp đồng tính theo khối lượng rác thực tế

160.000 đồng/m3 rác

 

14

Nhà máy, cơ sở sản xuất, chợ, bến xe tàu; công trình xây dựng

160.000 đồng/m3 rác

 

15

Xúc dọn phế thải rác xây dựng, các loại hình khác không áp dụng quy mô, tính theo khối lượng rác thực tế

160.000 đồng/m3 rác

 

16

Rác thải nguy hại (rác thải y tế nguy hại, rác thải công nghiệp nguy hại)

 

 

- Rác y tế độc hại

5.000 đồng/kg (05 triệu đồng/tấn)

 

- Rác công nghiệp độc hại

3.000 đồng/kg (03 triệu đồng/tấn)

 

- Thiêu hủy gia súc, gia cầm dịch bệnh

2.000 đồng/kg (02 triệu đồng/tấn)

 

HĐND TỈNH BẠC LIÊU

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND về sửa đổi Nghị Quyết 12/2003/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục mức thu phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246