Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 07/2001/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2001/CT-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT CÁC QUY ĐỊNH VỀ THUẾ TRONG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Hệ thống các văn bản pháp luật về thuế của Nhà nước ta đã quy định khá đầy đủ, cụ thể những chính sách ưu đãi đối với các ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, trong thời gian qua có một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (dưới đây gọi tắt là các Bộ, cơ quan) đã xây dựng và trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành trong đó có nội dung quy định ưu đãi về thuế còn chưa phù hợp, thậm chí mâu thuẫn hoặc trái với các quy định của Luật, Pháp lệnh về thuế hiện hành, dẫn đến sự không thống nhất và phức tạp của hệ thống chính sách thuế. Việc quy định ưu đãi về thuế tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành như trên chỉ căn cứ vào yêu cầu của từng ngành, lĩnh vực mà chưa căn cứ vào yêu cầu tổng thể nên đã làm hạn chế mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc của hệ thống chính sách thuế; tạo ra sự bất hợp lý về ưu đãi thuế giữa các ngành, lĩnh vực; làm giảm tác dụng khuyến khích đầu tư, điều tiết sản xuất và tiêu dùng của hệ thống chính sách thuế; không đảm bảo mức động viên của Nhà nước; gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện, làm ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế; tạo kẽ hở cho việc trốn thuế.

Để đảm bảo sự thống nhất và nâng cao hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Từ nay, khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, các Bộ, cơ quan không đưa những nội dung quy định về thuế vào trong những văn bản đó. Trường hợp có những vấn đề mà các văn bản về thuế chưa đủ rõ thì kiến nghị để Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Các Bộ, cơ quan cần khẩn trương rà soát lại các nội dung quy định về thuế trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và các quy định của pháp luật thuế có liên quan đến lĩnh vực mình quản lý; nếu phát hiện thấy những điểm cần sửa đổi, bổ sung thì kiến nghị Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, cơ quan trực thuộc thông qua thực tế áp dụng các quy định về thuế trong các văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương, kiến nghị Bộ Tài chính những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung hoặc cần bãi bỏ cho phù hợp.

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan triển khai, thực hiện việc rà soát các quy định về thuế trong các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn các địa phương thực hiện điểm 3 của Chỉ thị này. Trong quý II năm 2001, Bộ Tài chính chủ động xây dựng lịch và thông báo nội dung làm việc cụ thể với các Bộ, cơ quan để chuẩn bị cho công tác rà soát được thực hiện xong trong qúy III năm 2001. Tổng hợp kết quả rà soát, kiến nghị của các Bộ, cơ quan và địa phương, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong qúy IV năm 2001.

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------

No: 07/2001/CT-TTg

Hanoi, April 24, 2001

 

DIRECTIVE

ON ENSURING THE CONSISTENCY OF TAX PROVISIONS IN LEGAL DOCUMENTS

The system of tax legal documents of our State has adequately and specifically provided for preferential policies towards various branches and domains. Yet, recently, some ministries, ministerial-level agencies and agencies attached to the Government (hereafter called the ministries and agencies for short) have elaborated and submitted to the National Assembly, the Government and the Prime Minister for promulgation legal documents on their specialized fields containing provisions on tax preferences, which are incompatible or even contradictory or contrary to the provisions of the current tax laws and ordinances, thus leading to the inconsistency and complexity of tax policy system. The tax preference provisions in specialized legal documents as mentioned above have been made on the basis of requirements of only each branch, each domain, but not the overall requirements, thus limiting the objectives, requirements and principles of the tax policy system; causing unreasonability on tax preferences between branches and domains; reducing the effect of the tax policy system on investment encouragement, and production and consumption regulation; failing to ensure the level of State mobilization; causing difficulties for the implementation and adversely affecting the administrative reform in the taxation field; and creating loopholes for tax evasion.

In order to ensure the consistency and improve the effectiveness of tax legal documents, the Prime Minister requests:

1. From now on, when elaborating specialized legal documents, the ministries and agencies shall not include therein tax provisions. In cases where exist matters which have not yet been specified in tax documents, they shall propose the Ministry of Finance to provide concrete guidance or submit to the competent authorities for decision.

2. The ministries and agencies must promptly revise tax provisions in their specialized legal documents as well as in tax legislation relating to their management fields, if detecting things to be amended and supplemented, they shall propose the Ministry of Finance to submit them to the competent authorities for consideration and decision.

3. The Peoples Committee of the provinces and centrally-run cities shall direct their attached provincial/municipal services and bodies to, through the practical application of tax provisions in legal documents in their respective localities, propose to the Ministry of Finance issues that need to be amended, supplemented or annulled to suit the situation.

4. The Ministry of Finance shall have to assume the prime responsibility and coordinate with the ministries and agencies in revising tax provisions in legal documents and guiding localities in implementing Point 3 of this Directive. In the second quarter of 2001, the Ministry of Finance shall take initiative in working out their own agenda and announce the contents of specific working sessions with other ministries and agencies in order to complete the revision in the third quarter of 2001. After synthesizing the revision results and the proposals of the ministries, agencies and localities, the Ministry of Finance shall report such to the Prime Minister on the fourth quarter of 2001.

5. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of agencies attached to the Government, and the presidents of the provincial/municipal Peoples Committees shall have to strictly implement this Directive.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/2001/CT-TTg ngày 24/04/2001 về đảm bảo tính thống nhất các quy định về thuế trong các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.116

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.100.128