Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 104/2015/QH13 thi hành Luật tố tụng hành chính

Số hiệu: 104/2015/QH13 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Nghị quyết 104/2015/QH13 về thi hành Luật tố tụng hành chính hướng dẫn việc tố tụng hành chính đối với những vụ án hành chính; những khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện do Quốc hội ban hành ngày 25/11/2015.

 

- Kể từ ngày Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 có hiệu lực (ngày 01/7/2016):

+ Đối với những vụ án hành chính đã được thụ lý trước ngày 01/7/2016, nhưng kể từ ngày 01/7/2016 mới xét xử theo thủ tục sơ thẩm thì áp dụng Luật tố tụng hành chính 2015;

+ Theo Nghị quyết số 104, đối với những vụ án hành chính đã được xét xử theo thủ tục sơ thẩm trước ngày 01/7/2016 mà có kháng cáo, kháng nghị, nhưng kể từ ngày 01/7/2016 mới xét xử theo thủ tục phúc thẩm thì áp dụng Luật tố tụng HC năm 2015;

+ Đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực mà bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trước ngày 01/7/2016 nhưng kể từ ngày 01/7/2016 mới xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm thì áp dụng Luật số 93/2015/QH13;

+ Đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực trước ngày 01/7/2016 mà kể từ ngày 01/7/2016 người có thẩm quyền kháng nghị mới kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thì căn cứ để thực hiện việc kháng nghị và việc xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm được thực hiện theo Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13;

+ Nghị quyết 104 năm 2015 quy định đối với những khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện đã được Tòa án cấp huyện thụ lý giải quyết trước ngày 01/7/2016 thì tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung mà không chuyển cho Tòa án cấp tỉnh;

- Nghị quyết số 104/2015 quy định các vụ án hành chính phát sinh trước ngày 01/7/2016 thì áp dụng thời hiệu tại Điều 104 của Luật tố tụng hành chính 64/2010/QH12. Đối với các vụ án hành chính phát sinh kể từ ngày 01/7/2016, thì áp dụng thời hiệu tại Điều 116 Luật TTHC năm 2015.

- Đối với bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trước ngày 01/7/2016, nhưng đến ngày 01/7/2016 vẫn chưa được thi hành hoặc chưa thi hành xong thì được thi hành theo Luật tố tụng hành chính năm 2015.

 

Nghị quyết 104 có hiệu lực từ ngày 25/11/2015.

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 104/2015/QH13

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Kể từ ngày Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2016):

1. Đối với những vụ án hành chính đã được Toà án thụ lý trước ngày 01 tháng 7 năm 2016, nhưng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 mới xét xử theo thủ tục sơ thẩm thì áp dụng quy định của Luật này để giải quyết;

2. Đối với những vụ án hành chính đã được Tòa án xét xử theo thủ tục sơ thẩm trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà có kháng cáo, kháng nghị, nhưng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 mới xét xử theo thủ tục phúc thẩm thì áp dụng quy định của Luật này để giải quyết;

3. Đối với những bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 nhưng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 mới xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm thì áp dụng quy định của Luật này để giải quyết;

4. Đối với những bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 người có thẩm quyền kháng nghị mới kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thì căn cứ để thực hiện việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và việc xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm được thực hiện theo quy định của Luật này;

5. Đối với những khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đã được Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý giải quyết trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 thì Tòa án đã thụ lý tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung mà không chuyển cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết;

6. Khi giải quyết các vụ án hành chính, Tòa án tiếp tục áp dụng các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về án phí, lệ phí Tòa án, chi phí tố tụng khác cho đến khi có quy định mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với vụ án hành chính được giải quyết theo thủ tục rút gọn thì mức án phí thấp hơn mức án phí áp dụng đối với vụ án hành chính được giải quyết theo thủ tục thông thường.

Điều 2

Các vụ án hành chính phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 thì áp dụng thời hiệu quy định tại Điều 104 của Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12.

Đối với các vụ án hành chính phát sinh kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, thì áp dụng thời hiệu quy định tại Điều 116 của Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13.

Điều 3

Đối với bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2016, nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm 2016 vẫn chưa được thi hành hoặc chưa thi hành xong thì được thi hành theo quy định của Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13.

Điều 4

1. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc rà soát các quy định của pháp luật về tố tụng hành chính hiện hành để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới, đề nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 bảo đảm hiệu lực thi hành của Luật này.

2. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương củng cố tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu giải quyết các vụ án và thi hành án hành chính khi Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 có hiệu lực thi hành.

3. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng của Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 trong bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

4. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

THE NATIONAL ASSEMBLY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Resolution No. 104/2015/QH13

Hanoi, November 25, 2015

 

RESOLUTION

ON IMPLEMENTATION OF THE LAW ON ADMINISTRATIVE PROCEDURES

THE NATIONAL ASSEMBLY
OF SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

RESOLVES:

Article 1

From the effective date of the Law on administrative procedures No. 93/2015/QH13 (July 1, 2016):

1. This Law shall apply to administrative cases that are accepted by courts before July 1, 2016 but not tried under first-instance procedures until from July 1, 2016;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. This Law shall apply to legally effective judgments or decisions of courts that are protested under cassation procedures or reopening procedures before July 1, 2016 but not tried under cassation procedures or reopening procedures until from July 1, 2016;

4. With regard to judgments or decisions of courts that are legally effective before July 1, 2016, but the competent persons do not file protests under cassation procedures or reopening procedures until from July 1, 2016, the bases for protests and trial under cassation procedures or reopening procedures shall be carried out as prescribed in this Law;

5. With regard to lawsuits against administrative decisions or acts of People’s Committees of districts, Presidents of People’s Committees of districts that are accepted by courts of districts before July 1, 2016, the accepting courts shall keep settling them under general procedures without transferring them to courts of provinces;

6. When settling administrative cases, each court shall keep applying regulations of legislative documents in force on court fees, court charges and other legal fees until there are new regulations issued by competent authorities.

With regard to administrative cases that are settled under reduced procedures, their court fees shall be smaller than those of the cases settled under ordinary procedures.

Article 2

The administrative cases arising before July 1, 2016 shall apply periods of prescription prescribed in Article 104 of the Law on administrative procedures No. 64/2010/QH12.

The administrative cases arising from July 1, 2016 shall apply periods of prescription prescribed in Article 106 of the Law on administrative procedures No. 93/2015/QH13.

Article 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4

1. The Government, the Supreme People’s Court, the People’s Supreme Procuracy shall, within their functions and duties, take charge and cooperate with relevant authorities in examination of regulations of laws on administrative procedures in force to repeal, amend or issue new documents, or request the National Assembly or the Standing Committee of National Assembly to repeal, amend or issue new documents in accordance with the Law on administrative procedures No. 93/2015/QH13.

2. The Government, the Supreme People’s Court, the People’s Supreme Procuracy shall, within their functions and duties, reinforce the organizational structure, facilities; provide professional training courses for officials and public employees of People’s Courts, People’s Procuracies, civil enforcement agencies to meet requirements for settlement of cases and administrative judgment enforcement when the Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13 comes into force.

3. Government, the Supreme People’s Court, the People’s Supreme Procuracy shall, within their functions and duties, cooperate with Central Committee of Vietnamese Fatherland Front and their members in raising awareness of officials, public employees and the people of the Law on Administrative Procedures No. 93/2015/QH13 to strengthen the socialist legal system, promote the impact of the Law on Administrative Procedures No. 93/2015 / QH13 on protecting the interests of the State, the rights and legitimate interests of organizations and individuals.

4. The Government, the Supreme People’s Court, the People’s Supreme Procuracy shall provide guidelines for implementation of this Resolution.

This Resolution is passed by the 13th National Assembly of Socialist Republic of Vietnam during the 10th session on November 11, 2015./.

 

 

PRESIDENT OF NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Sinh Hung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 về thi hành Luật tố tụng hành chính do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


46.476

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!