Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 01/TA-CĐ về công tác của Tòa án và Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Tòa án nhân dân năm 2011 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao điện

Số hiệu: 01/TA-CĐ Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Đặng Quang Phương
Ngày ban hành: 12/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/TA-CĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2011

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Điện:

- Đồng chí Chánh án Tòa án quân sự trung ương,
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao,
- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Theo thông báo tại Công văn số: 08/UBTP13 ngày 09/8/2011 của Ủy ban tư pháp Quốc hội, Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác của các Tòa án năm 2011 và Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Tòa án nhân dân năm 2011 phải gửi cho Ủy ban Tư pháp Quốc hội trước ngày 31/8/2011 để Ủy ban tư pháp Quốc hội thẩm định.

Do thời gian chuẩn bị Báo cáo rất gấp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí chỉ đạo thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Đối với các Tòa án nhân dân địa phương, Tòa án quân sự các cấp, các Tòa chuyên trách và Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao

Bằng mọi biện pháp phải khẩn trương thực hiện việc thống kê tình hình thụ lý, giải quyết các loại vụ án, các hoạt động nghiệp vụ và các mặt công tác khác từ ngày 01/04/2011 đến hết ngày 31/7/2011 theo đúng các biểu mẫu thống kê của ngành Tòa án nhân dân. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các công việc, đặc biệt là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án; chuẩn bị việc thống kê số liệu tháng 8 và tháng 9 năm 2011 để báo cáo bổ sung.

Lưu ý: - Đối với số liệu thống kê tình hình thụ lý, giải quyết các vụ án hình sự và thi hành án hình sự, để đảm bảo số liệu thống kê chính xác, đề nghị các đơn vị cần chủ động đối chiếu số liệu với Viện kiểm sát cùng cấp theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 trước khi gửi báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao. Khi thống kê các số liệu cần đặc biệt chú ý đối chiếu, kiểm tra số liệu các vụ án còn lại của tháng 3/2011 chuyển sang tháng 4/2011 cho phù hợp.

- Riêng thống kê các trường hợp yêu cầu bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các trường hợp không xử lý về hình sự, chuyển hình phạt tử hình xuống chung thân, miễn chấp hành hình phạt còn lại hoặc miễn toàn bộ hình phạt theo Nghị quyết số 33/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự thì thực hiện theo các mẫu biểu 1A và 1B được gửi kèm theo Công điện này (số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2010 đến 31/7/2011).

2. Đối với các đơn vị giúp việc thuộc Tòa án nhân dân tối cao

Viện khoa học xét xử, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trường cán bộ Tòa án, Ban thanh tra và Ban thư ký trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng báo cáo công tác từ ngày 01/10/2010 đến hết ngày 15/8/2011, trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau:

2.1. Đối với Vụ Tổ chức - Cán bộ

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác tổ chức cán bộ của ngành, trong đó nêu rõ:

- Kết quả bổ nhiệm Thẩm phán, Chánh án, Phó Chánh án; tuyển dụng cán bộ, công chức của Tòa án các cấp và tổng biên chế hiện có của Tòa án các cấp (Thẩm phán, thư ký, cán bộ khác);

- Kết quả kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án các cấp và việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ để thực hiện các quy định mới của Luật tố tụng hành chính về mở rộng thẩm quyền giải quyết, xét xử các vụ án hành chính của Tòa án;

- Tình hình và kết quả công tác quy hoạch cán bộ của ngành;

- Tình hình và kết quả đào tạo nghiệp vụ xét xử, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và văn bản pháp luật mới trong toàn ngành;

- Việc điều động, biệt phái cán bộ, Thẩm phán để tăng cường công tác xét xử cho các Tòa án hiện còn thiếu cán bộ, Thẩm phán so với yêu cầu công việc;

- Tình hình và kết quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ Tòa án các cấp (trừ đơn, thư khiếu nại về tố tụng), trong đó nêu rõ: số lượng đơn đã thụ lý, phân loại đơn (đúng, sai, có đúng có sai), kết quả giải quyết;

- Danh sách cán bộ, công chức Tòa án các cấp bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016;

- Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị;

- Tình hình và kết quả xây dựng các đề án theo sự phân công của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương;

- Kế hoạch và phương hướng thực hiện công tác tổ chức cán bộ của ngành trong thời gian tới.

2.2. Đối với Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Báo cáo tình hình cấp phát và sử dụng kinh phí của ngành Tòa án nhân dân;

- Số lượng Tòa án cấp tỉnh, Tòa án cấp huyện được đầu tư xây dựng mới trụ sở hoặc cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc;

- Việc trang cấp các trang thiết bị làm việc cho Tòa án các cấp;

- Kế hoạch và phương hướng thực hiện công tác quản lý ngân sách của ngành trong thời gian tới.

2.3. Đối với Viện Khoa học xét xử

- Báo cáo tiến độ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh được giao chủ trì soạn thảo;

- Báo cáo số lượng các Thông tư liên tịch, Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã được ban hành hoặc đang được xây dựng trong thời gian qua;

- Số lượng công văn trao đổi nghiệp vụ với các Tòa án địa phương;

- Số lượng các văn bản do các cơ quan khác chủ trì soạn thảo mà Tòa án nhân dân tối cao đã tham gia ý kiến.

- Kế hoạch và phương hướng thực hiện công tác xây dựng văn bản pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.

2.4. Đối với Trường cán bộ Tòa án

Báo cáo việc mở các lớp đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án các cấp (nêu rõ số lượng lớp, số lượng học viên và nội dung đào tạo, tập huấn). Dự kiến kế hoạch, phương hướng thực hiện công tác đào tạo, tập huấn của Trường trong thời gian tới.

2.5. Đối với Ban thanh tra

Báo cáo công tác kiểm tra hoạt động xét xử của các Tòa án và công tác thi hành án hình sự (số lượng các đợt kiểm tra, nội dung kiểm tra, những sai sót mà các Tòa án thường gặp phải …). Dự kiến kế hoạch, phương hướng thực hiện công tác kiểm tra hoạt động xét xử trong thời gian tới.

2.6. Đối với Ban thư ký

Báo cáo việc thực hiện quy định của Luật thi hành án hình sự về thay đổi hình thức thi hành án đối với các bị cáo bị tuyên phạt tử hình.

Các số liệu thống kê và báo cáo nói trên phải gửi bằng chuyển phát nhanh về Vụ Thống kê - Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao trước ngày 20/8/2011 để tổng hợp xây dựng báo cáo chung.

Đây là nhiệm vụ đột xuất và quan trọng của ngành, Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện này. Những đơn vị không thực hiện đúng yêu cầu báo cáo, thống kê thì lãnh đạo đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vì không hoàn thành nhiệm vụ. Vụ Thống kê - Tổng hợp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị và báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao những đơn vị chấp hành không nghiêm Công điện này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh ngay với Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Thống kê - Tổng hợp, điện thoại 04.39342903 hoặc 04.38256226) để được giải đáp cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để tổ chức thực hiện);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các Đ/c PCA TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Thường trực HĐTĐKT ngành TAND;
- Lưu VP, Vụ TK-TH TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC
Đặng Quang Phương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 01/TA-CĐ về công tác của Tòa án và Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Tòa án nhân dân năm 2011 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.947

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.159