Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 54/2015/TT-BYT chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh dịch bệnh truyền nhiễm

Số hiệu: 54/2015/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 28/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 54/2015/TT-BYT hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm quy định hình thức, nội dung thông tin báo cáo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; trách nhiệm khai báo, báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm;... được ban hành ngày 28/12/2015.

 

1. Thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm

Các trường hợp phải thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54:

- Khi phát hiện người mắc bệnh truyền nhiễm tại Phụ lục 1 Thông tư 54/2015 của Bộ Y tế.

- Khi phát hiện ổ dịch bệnh truyền nhiễm, khi ổ dịch bệnh truyền nhiễm đang hoạt động và khi ổ dịch bệnh truyền nhiễm chấm dứt hoạt động.

- Khi triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

- Khi có yêu cầu báo cáo để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm của cấp trên.

2. Khai báo, báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm

- Thông tư 54/2015/TT-BYT quy định trách nhiệm khai báo dịch bệnh truyền nhiễm như sau:

Tại địa phương đang có dịch bệnh, người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người phát hiện trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm có trách nhiệm thực hiện việc khai báo dịch cho nhân viên y tế thôn, bản, trạm y tế xã hoặc cơ quan y tế gần nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện theo Khoản 1 Điều 47 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- Trách nhiệm báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54 năm 2015 của Bộ Y tế:

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về bệnh dịch từ người dân hoặc tự phát hiện các trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh dịch truyền nhiễm, các cơ sở y tế phải báo cáo cho cơ quan y tế dự phòng để điều tra, xác minh trong vòng 24 giờ. Trường hợp xác định thông tin đó là chính xác, cơ quan y tế dự phòng phải báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế nơi xảy ra dịch tại Khoản 2 Điều 47 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và báo cáo vào hệ thống báo cáo trực tuyến của Bộ Y tế theo các quy định của TT 54/2015/BYT.

 

Thông tư 54 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2015/TT-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ KHAI BÁO BỆNH, DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhim.

Chương I

THÔNG TIN BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Điều 1. Các trường hợp phải thông tin báo cáo

1. Khi phát hiện người mắc bệnh truyền nhiễm quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Khi phát hiện dịch bệnh truyền nhiễm, khi dịch bệnh truyền nhiễm đang hoạt động và khi ổ dịch bệnh truyền nhiễm chấm dứt hoạt động.

3. Khi triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

4. Khi có yêu cầu báo cáo để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm của cấp trên.

Điều 2. Nguyên tắc báo cáo

1. Nội dung thông tin báo cáo, khai báo bệnh, dịch bệnh truyn nhim phi bảo đảm tính trung thực, đầy đủ và kịp thời. Đơn vị báo cáo chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

2. Việc thông tin, báo cáo phải bảo đảm đúng trình tự, th tục, thẩm quyền và theo đúng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trường hợp đã thực hiện báo cáo trực tuyến thì không phải báo cáo bng văn bản, nhưng phải lưu đy đủ h sơ tại đơn vị theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.

Điều 3. Hình thức thông tin báo cáo

1. Báo cáo trực tuyến: Báo cáo trực tiếp vào hệ thống báo cáo thông qua đường truyn internet, đng thời lưu h sơ bệnh án đi với báo cáo trường hợp bệnh hoặc báo cáo bằng văn bản đối với các loại báo cáo khác tại đơn vị báo cáo.

2. Báo cáo bằng văn bản: Trường hợp không thực hiện được báo cáo trực tuyến, các đơn vị thực hiện báo cáo bằng văn bn gửi theo đường công văn, fax, thư điện tử.

3. Hình thức khác: Trong trường hợp khẩn cấp có thể gọi điện thoại hoặc báo cáo trực tiếp và trong thời hạn 24 giờ phải thực hiện báo cáo trực tuyến hoặc báo cáo bằng văn bản.

Điều 4. Nội dung thông tin báo cáo

1. Số liệu thống kê mắc bệnh truyền nhiễm được xác định theo ngày khởi phát của bệnh nhân.

2. Báo cáo trường hợp bệnh: Danh mục các bệnh truyền nhiễm phải báo cáo trường hợp bệnh theo quy định tại Mục 1, Mục 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này (bao gm các trường hợp có chn đoán lâm sàng, các trường hợp có xác định của phòng xét nghiệm, các trường hợp điều trị nội trú, ngoại trú và các trường hợp được phát hiện tại cộng đồng). Nội dung báo cáo trường hợp bệnh thực hiện theo quy định tại Biu mẫu 1 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Báo cáo tuần: Nội dung báo cáo tuần thực hiện theo quy định tại Biểu mẫu 2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Số liệu báo cáo tuần được tính trong 07 ngày, từ 00h00 ngày thứ Hai đến 24h00 ngày Chủ nhật của tuần báo cáo.

4. Báo cáo tháng: Nội dung báo cáo tháng thực hiện theo quy định tại Biểu mẫu 3 và Biểu mẫu 4 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Danh mục bệnh phải báo cáo tháng theo quy định tại Mục 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Số liệu báo cáo tháng được tính từ 00h00 ngày đầu tiên đến 24h00 ngày cuối cùng của tháng báo cáo.

5. Báo cáo năm: Nội dung báo cáo năm thực hiện theo quy định tại Biu mẫu 5 và Biu mẫu 6 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Số liệu báo cáo năm được tính từ 00h00 ngày đầu tiên đến 24h00 ngày cuối cùng của năm báo cáo.

6. Báo cáo ổ dịch (bao gồm báo cáo phát hiện ổ dịch bệnh truyền nhiễm, báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm đang hoạt động và báo cáo kết thúc dịch): Nội dung báo cáo ổ dịch thực hiện theo quy định tại Biểu mẫu 7, Biểu mẫu 8, Biểu mẫu 9 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Số liệu báo cáo mỗi ngày được tính từ 00h00 đến 24h00 của ngày báo cáo.

7. Báo cáo đột xuất: Nội dung và số liệu báo cáo đột xuất thực hiện theo yêu cầu của cơ quan cấp trên cho từng công việc cụ thể.

Điều 5. Quy trình thông tin báo cáo

Quy trình thông tin báo cáo được thực hiện theo sơ đồ tổ chức hệ thống thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:

1. Đơn vị y tế cơ quan, phòng khám tư nhân, các cơ sở chẩn đoán, bác sĩ gia đình và nhân viên y tế thôn bản khi phát hiện người nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm trong danh mục bệnh được quy định tại Mục 1, Mục 2, Mục 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, có trách nhiệm thông báo ngay cho Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Trạm Y tế xã) trên địa bàn sở tại đ thực hiện việc điều tra, xác minh, thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định.

2. Trạm Y tế xã có trách nhiệm tiếp nhận, điều tra, xác minh thông tin và báo cáo số liệu bệnh truyền nhiễm được ghi nhận trên địa bàn cho Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm Y tế huyện) theo thời gian như sau:

a) Báo cáo trường hợp bệnh: Hoàn thành báo cáo trong vòng 24 giờ hoặc 48 giờ k từ khi có chn đoán theo danh mục bệnh truyền nhiễm được quy định tại Mục 1, Mục 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Báo cáo tuần: Hoàn thành báo cáo trước 14h00 thứ Ba tuần kế tiếp;

c) Báo cáo tháng: Hoàn thành báo cáo trước ngày 05 của tháng kế tiếp;

d) Cập nhật thông tin của báo cáo trường hợp bệnh và báo cáo tháng: Khi nhận được danh sách các trường hợp bệnh lưu trú trên địa bàn được khám, cha bệnh ở nơi khác do Trung tâm Y tế huyện cung cấp, Trạm Y tế xã có trách nhiệm điều tra, xác minh thông tin. Nếu phát hiện những sai lệch thông tin hoặc không xác minh được địa chỉ người bệnh, Trạm Y tế xã có trách nhiệm báo cáo cho Trung tâm Y tế huyện trong vòng 24 giờ để thực hiện việc cập nhật thông tin.

3. Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là bệnh viện huyện) có trách nhiệm báo cáo, cập nhật thông tin bệnh truyền nhiễm tại đơn vị mình cho Trung tâm Y tế huyện theo thời gian như sau:

a) Báo cáo trường hợp bệnh: Hoàn thành báo cáo trong vòng 24 giờ hoặc 48 giờ kể từ khi có chn đoán theo danh mục bệnh truyền nhiễm được quy định tại Mục 1, Mục 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Báo cáo tháng: Hoàn thành báo cáo trước ngày 05 của tháng kế tiếp. Danh mục các bệnh truyền nhiễm phải báo cáo tháng theo quy định tại Mục 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Cập nhật thông tin của báo cáo trường hợp bệnh và báo cáo tháng: Trong vòng 24 giờ kể từ khi có những thay đổi chẩn đoán, có chẩn đoán xác định phòng xét nghiệm, khi bệnh nhân ra viện, chuyn viện hay tử vong hoặc có thay đi thông tin cá nhân.

4. Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tt là bệnh viện tuyến tỉnh), bệnh viện tư nhân có trách nhiệm báo cáo, cập nhật thông tin bệnh truyền nhiễm tại đơn vị mình cho Trung tâm Y tế dự phòng tnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh) và báo cáo, cập nhật thông tin về bệnh sốt rét, bệnh do ký sinh trùng, côn trùng cho Trung tâm Phòng chống sốt rét tnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh) theo thời gian như sau:

a) Báo cáo trường hợp bệnh: Hoàn thành báo cáo trong vòng 24 giờ hoặc 48 giờ k từ khi có chn đoán theo danh mục bệnh truyền nhiễm được quy định tại Mục 1, Mục 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Báo cáo tháng: Hoàn thành báo cáo trước ngày 05 của tháng kế tiếp. Danh mục các bệnh truyền nhiễm phải báo cáo tháng theo quy định tại Mục 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Cập nhật thông tin của báo cáo trường hợp bệnh và báo cáo tháng: Trong vòng 24 giờ k từ khi có những thay đổi chn đoán, có chn đoán xác định phòng xét nghiệm, khi bệnh nhân ra viện, chuyển viện hay tử vong hoặc có thay đổi thông tin cá nhân.

5. Bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện và Trung tâm Y tế thuộc các Bộ, ngành có trách nhiệm thực hiện báo cáo, cập nhật thông tin bệnh truyền nhiễm tại đơn vị mình cho các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh theo thời gian như sau:

a) Báo cáo trường hợp bệnh: Hoàn thành báo cáo trong vòng 24 giờ hoặc 48 giờ k từ khi trường hợp bệnh có chn đoán theo danh mục bệnh truyền nhiễm được quy định cụ thể tại Mục 1, Mục 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Báo cáo tháng: Hoàn thành báo cáo trước ngày 05 của tháng kế tiếp. Danh mục các bệnh truyền nhiễm phải báo cáo tháng theo quy định tại Mục 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Cập nhật thông tin của báo cáo trường hợp bệnh và báo cáo tháng: Trong vòng 24 giờ kể từ khi có những thay đổi chẩn đoán, có chn đoán xác định phòng xét nghiệm, khi bệnh nhân ra viện, chuyển viện hay tử vong hoặc có thay đổi thông tin cá nhân.

6. Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm tổng hợp số liệu bệnh truyền nhiễm từ Trạm Y tế xã, Bệnh viện huyện và thực hiện báo cáo, cập nhật thông tin cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chng sốt rét tỉnh theo thời gian như sau:

a) Báo cáo trường hợp bệnh: Hoàn thành báo cáo trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được báo cáo của Trạm Y tế xã và Bệnh viện huyện;

b) Báo cáo tun: Hoàn thành báo cáo các hoạt động phòng chống dịch tuần của Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế huyện trước 14h00 ngày thứ Tư của tuần kế tiếp;

c) Báo cáo tháng: Hoàn thành báo cáo trước ngày 10 của tháng kế tiếp từ danh sách người bệnh nhận được từ Trạm Y tế xã, Bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;

d) Báo cáo năm: Hoàn thành báo cáo trước ngày 10 tháng 01 của năm kế tiếp;

đ) Cập nhật thông tin của báo cáo trường hợp bệnh và báo cáo tháng: Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được phản hồi của Trạm Y tế xã về việc sai lệch thông tin cá nhân của trường hợp bệnh thì Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm cập nhật thông tin vào hệ thống báo cáo. Trong trường hợp không xác minh được địa chỉ người bệnh, Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm phối hợp với Bệnh viện huyện để xác minh lại thông tin nếu trường hợp đó do Bệnh viện huyện báo cáo hoặc báo cáo cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh nếu các trường hợp đó do các cơ sở khám cha bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương báo cáo;

e) Báo cáo ổ dịch: Thực hiện báo cáo ổ dịch ngay sau khi phát hiện, đm bo không muộn hơn 24 giờ k từ khi phát hiện dịch. Sau đó thực hiện báo cáo cập nhật tình hình dịch hàng ngày (trước 10h00) cho đến khi dịch chấm dứt hoạt động và thực hiện báo cáo kết thúc ổ dịch trong vòng 48 giờ kể từ khi dịch chấm dứt hoạt động.

g) Phản hồi thông tin: Trước 10h00 hàng ngày, Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm gửi cho Trạm Y tế xã danh sách các trường hợp bệnh trên địa bàn xã được báo cáo trong hệ thống báo cáo trực tuyến của Bộ Y tế đ thực hiện công tác điều tra, xác minh và phòng, chống dịch.

7. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chng sốt rét tnh có trách nhiệm thực hiện báo cáo, cập nhật thông tin cho các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng theo quy trình và thời gian như sau:

a) Báo cáo tuần: Hoàn thành báo cáo hoạt động phòng chống dịch tuần của đơn vị mình trước 14h00 của thứ Tư tuần kế tiếp;

b) Báo cáo tháng: Khi nhận được danh sách người mắc bệnh truyền nhiễm phải báo cáo tháng từ các Viện Vệ sinh dịch t, Viện Pasteur, các Bệnh viện tuyến trung ương, Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có trách nhiệm tổng hợp và gửi cho Trung tâm Y tế huyện trước ngày 08 của tháng kế tiếp đ thực hiện công tác báo cáo tháng;

c) Báo cáo năm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo năm bằng văn bản cho Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur hoặc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng phụ trách khu vực (đối với bệnh sốt rét, bệnh do ký sinh trùng, côn trùng) trước ngày 15 tháng 01 của năm kế tiếp;

d) Cập nhật thông tin của báo cáo trường hợp bệnh và báo cáo tháng: Khi nhận được kết quả xét nghiệm của các mẫu bệnh phẩm từ các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, trong vòng 24 giờ, Trung tâm Y tế dự phòng tnh, Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh có trách nhiệm là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan đ thực hiện việc cập nhật thông tin theo quy định. Trong trường hợp không xác minh được địa chỉ của các trường hợp bệnh, trong vòng 24 giờ, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chng sốt rét tỉnh có trách nhiệm là đầu mối phi hợp với các đơn vị liên quan đ xác minh lại thông tin và thực hiện việc cập nhật thông tin theo quy định.

8. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thực hiện hoạt động kim dịch y tế có trách nhiệm thực hiện báo cáo trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh truyền nhiễm phát hiện tại khu vực ca khẩu cho các Viện Vệ sinh dịch t, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống sốt rét tnh.

9. Các Viện Vệ sinh dịch t, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng có trách nhiệm thực hiện báo cáo cho Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) theo quy trình và thời gian như sau:

a) Báo cáo tuần: Hoàn thành trước 14h00 của thứ Tư của tuần kế tiếp;

b) Báo cáo tháng: Khi nhận được danh sách người mắc bệnh truyền nhiễm cần báo cáo tháng từ các Bệnh viện tuyến trung ương, Bệnh viện và Trung tâm Y tế thuộc các Bộ, ngành, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur có trách nhiệm tổng hợp và gửi danh sách cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh trước ngày 07 của tháng kế tiếp;

c) Báo cáo năm: Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng có trách nhiệm cùng với Trung tâm Y tế dự phòng tnh, Trung tâm Phòng chng sốt rét tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thống nhất số liệu đ thực hiện báo cáo năm bng văn bản cho Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám cha bệnh) trước ngày 31 tháng 01 của năm kế tiếp;

d) Cập nhật thông tin báo cáo trường hợp bệnh và báo cáo tháng: Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan đ xác minh lại thông tin các trường hợp bệnh được điều trị tại Bệnh viện tuyến trung ương, Bệnh viện và Trung tâm Y tế thuộc các Bộ, ngành khi địa phương không xác minh được địa chỉ của các trường hợp bệnh này và chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tnh, Trung tâm Phòng chống sốt rét tnh thực hiện việc cập nhật thông tin theo quy định.

10. Phòng Y tế các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tt là Sở Y tế) có trách nhiệm tổng hợp số liệu bệnh truyền nhiễm trên địa bàn từ hệ thống báo cáo trực tuyến của Bộ Y tế để chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Chương II

KHAI BÁO, BÁO CÁO DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Điều 6. Trách nhiệm khai báo dịch bệnh truyền nhiễm

Tại địa phương đang có dịch bệnh, người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người phát hiện trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm có trách nhiệm thực hiện việc khai báo dịch cho nhân viên y tế thôn, bản, trạm y tế xã hoặc cơ quan y tế gần nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Điều 7. Trách nhiệm báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về bệnh dịch từ người dân hoặc tự phát hiện các trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh dịch truyền nhiễm, các cơ sở y tế phải báo cáo cho cơ quan y tế dự phòng đ điều tra, xác minh trong vòng 24 giờ. Trường hợp xác định thông tin đó là chính xác, cơ quan y tế dự phòng phi báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế nơi xy ra dịch quy định tại Khoản 2 Điều 47 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và báo cáo vào hệ thống báo cáo trực tuyến của Bộ Y tế theo các quy định của Thông tư này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế:

a) Cục Y tế dự phòng:

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dn tổ chức thực hiện Thông tư, t chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư trên phạm vi c nước;

- Là đơn vị đầu mối quản lý, lưu tr cơ sở dữ liệu bệnh truyền nhiễm;

- Là cơ quan duy nhất được Bộ trưởng Bộ Y tế y quyền thông báo quốc tế về bệnh truyền nhiễm.

b) Cục Quản lý khám, cha bệnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc thực hiện Thông tư này.

- Bảo đảm hệ thống thu thập số liệu tại các cơ sở khám chữa bệnh, thống nhất mu hồ sơ bệnh án, bệnh án điện tử đ việc thông tin khai báo, báo cáo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm của các cơ sở khám, cha bệnh được thuận lợi, đầy đ và kịp thời theo quy định của Thông tư này;

c) Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng:

- Hướng dẫn đơn vị y tế dự phòng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc địa bàn phụ trách thực hiện Thông tư này;

- Chỉ đạo chuyên môn, k thuật, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tại các đơn vị các tuyến thuộc khu vực phụ trách.

d) Các bệnh viện tuyến trung ương: Bố trí người làm chuyên trách, trang thiết bị, kinh phí đ thực hiện công tác thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế dự phòng trong việc lấy mẫu bệnh phẩm, chia sẻ mẫu bệnh phẩm hoặc chủng tác nhân gây bệnh đ chn đoán xác định.

2. Trách nhiệm của cơ quan y tế thuộc các Bộ, ngành, bệnh viện tư nhân:

a) Bố trí cán bộ, trang thiết bị, kinh phí để thực hiện công tác thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

b) Phi hợp chặt ch với các đơn vị y tế dự phòng tại địa phương sở tại trong việc lấy mẫu bệnh phẩm, chia sẻ mu bệnh phẩm hoặc chủng tác nhân gây bệnh đ chn đoán xác định.

3. Trách nhiệm của Sở Y tế và các đơn vị y tế địa phương:

a) Sở Y tế: Ch đạo và tổ chức thực hiện Thông tư trên địa bàn quản lý; chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để bố trí kinh phí cho các đơn vị triển khai và duy trì thực hiện công tác thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyn nhiễm.

b) Các đơn vị y tế địa phương: Có trách nhiệm bố trí cán bộ chuyên trách, trang thiết bị, kinh phí để thực hiện công tác thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các tnh đã triển khai mô hình Trung tâm Kim soát bệnh tật tuyến tỉnh quy định tại Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì đơn vị triển khai mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đơn vị thay thế Trung tâm Y tế dự phòng tnh thực hiện báo cáo theo quy định của Thông tư này.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

2. Thông tư số 48/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Phòng Công báo, Cổng TTĐT);
-
BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (đ báo cáo);
-
Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
-
Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Các Cục, Vụ, VPB, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Bộ Y tế;
-
Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
-
Y tế các Bộ, ngành;
-
Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc TW;
-
TTYTDP, TTPCSR, TTKDYTQT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Cổng TTĐT Bộ Y tế;
-
Lưu: VT, DP(03), PC(02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM PHẢI BÁO CÁO
(Ban hành kèm theo Thông tư số
54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế)

1. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải báo cáo từng trường hợp bệnh ngay sau khi có chn đoán đảm bo không muộn quá 24 giờ

TT

Tên bệnh

Nhóm

Mã ICD10

1

Bại liệt

A

A80

2

Bch hu

B

A36

3

Bệnh do liên cu lợn ở người

B

B95

4

Cúm A(H5N1)

A

J10/A(H5N1)

5

Cúm A(H7N9)

A

J10/A(H7N9)

6

Dịch hạch

A

A20

7

Ê-bô-la (Ebolla)

A

A98.4

8

Lát-sa (Lassa)

A

A96.2

9

Mác-bớt (Marburg)

A

A98.3

10

Rubella (Rubeon)

B

B06

11

St Tây sông Nin

A

A 92.3

12

St vàng

A

A95

13

St xuất huyết Dengue

B

A91

14

Sởi

B

B05

15

T

A

A00

16

Tay - chân - miệng

B

A08.4

17

Than

B

A22

18

Viêm đường hô hp Trung đông do corona vi rút (MERS-CoV)

A

19

Viêm màng não do não mô cu

B

A39.0

20

Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi và bệnh mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bnh

A

2. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải báo cáo tng trường hợp bệnh trong vòng 48 giờ sau khi có chn đoán

TT

Tên bệnh

Nhóm

Mã ICD10

21

Di

B

A82

22

Ho gà

B

A37

23

Liệt mềm cấp nghi bại liệt

24

Lao phi

B

A 15

25

St rét

B

B50 - B54

26

Thương hàn

B

A01

27

Un ván sơ sinh

B

A33

28

Un ván khác

B

A34, A35

29

Viêm gan vi rút A

B

B15

30

Viêm gan vi rút B

B

B16

31

Viêm gan vi rút C

B

B17.1

32

Viêm não Nht Bản

B

A83.0

33

Viêm não vi rút khác

B

A83 - A85

34

Xon khun vàng da (Leptospira)

B

A27

3. Các bệnh truyn nhim phải báo cáo s mc, tử vong hàng tháng

TT

Tên bnh

Nhóm

Mã ICD10

35

Bệnh do vi rút Adeno

B

B30.0 - B30.3

36

Cúm

B

J10

37

L amíp

B

A06

38

L trực trùng

B

A03

39

Quai bị

B

B26

40

Thủy đậu

B

B01

41

Tiêu chảy

B

A09

42

Viêm gan vi rút khác (hoặc không có định típ vi rút)

PHỤ LỤC 2

BIỂU MẪU BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM
(Ban hành kèm theo Thông tư số
54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế)

Biểu mẫu 1 - Báo cáo trường hợp bệnh

Biểu mẫu 2 - Báo cáo tuần hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm

Biểu mẫu 3 - Báo cáo bệnh truyền nhiễm tháng (dành cho cơ sở khám cha bệnh)

Biu mẫu 4 - Báo cáo bệnh truyền nhiễm tháng (dành cho cơ quan y tế dự phòng)

Biểu mẫu 5 - Báo cáo bệnh truyền nhiễm năm (theo địa phương)

Biu mẫu 6 - Báo cáo bệnh truyền nhiễm năm (theo tháng)

Biểu mẫu 7 - Báo cáo phát hiện dịch

Biểu mẫu 8 - Báo cáo cập nhật tình hình ổ dịch

Biểu mẫu 9 - Báo cáo kết thúc ổ dịch

Biểu mẫu 1 - Báo cáo trường hợp bệnh

BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP BỆNH

THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Họ và tên bệnh nhân (CH IN):

____________________________

Mã bệnh nhân:

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính:

Nam

N

Dân tộc:

Kinh

Khác: …………..

Ngh nghiệp:

_________________

Nơi hiện nay: S nhà: ……. Đường/ph: ……. Tổ/xóm/p/bn: ………

Phường/xã/thị trấn .… Qun/huyện/thị xã/TP: …. Tỉnh/thành phố ............

Điện thoại liên lạc:

_________________

Nơi làm vic/học tập: ___________________________________

CHN ĐOÁN BỆNH (LÂM SÀNG HOẶC XÁC ĐỊNH PHÒNG THÍ NGHIỆM)

BỆNH PHẢI BÁO CÁO NGAY SAU KHI CÓ CHẨN ĐOÁN, KHÔNG MUỘN QUÁ 24 GIỜ

□ 1. Bại liệt

8. Lát-sa (Lassa)

15. Tả

□ 2. Bạch hu

9. Mác-bt (Marburg)

16.  Tay - chân - miệng

□ 3. Bệnh do liên cu lợn

□ 10 Rubella (Rubeon)

17. Than

□ 4. Cúm A(H5N1)

□ 11 Sốt Tây sông Nin

18. Viêm đường hô hấp Trung đông (MERS-CoV)

□ 5. Cúm A(H7N9)

□ 12. Sốt vàng

19. Viêm màng não do não mô cầu

□ 6. Dịch hạch

□ 13. Sốt xuất huyết Dengue

20. Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi và bệnh mới phát sinh chưa rõ nguyên nhân

□ 7. Ê-bô-la (Ebolla)

□ 14. Sởi

BỆNH PHẢI BÁO CÁO TRONG VÒNG 48 GIỜ SAU KHI CÓ CHẨN ĐOÁN

□ 21. Dại

□ 26. Thương hàn

□ 31. Viêm gan vi rút C

□ 22. Ho gà

□ 27. Uốn ván sơ sinh

□ 32. Viêm não Nhật Bn

□ 23. Liệt mềm cp nghi bi liệt

□ 28. Uốn ván khác

□ 33. Viêm não vi rút khác

□ 24. Lao phi

□ 29. Viêm gan vi rút A

□ 34. Xon khuẩn vàng da (Leptospira)

□ 25. Sốt rét

□ 30. Viêm gan vi rút B

Tình trạng tiêm chủng: Đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng tiêm, uống vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm đăng mắc

® Số lần tiêm, uống  □ Không          □ Không

Phân loại chn đoán:

Lâm sàng       □ Xác định phòng xét nghiệm

Lấy mẫu xét nghiệm chn đoán:

Có                 Không

Loại xét nghiệm:

Test nhanh MAC ELISA PCR Khác: …..

Kết quả xét nghiệm chẩn đoán:

ơng tính    □ Âm tính □ Chưa có kết qu

Ngày khi phát:

Ngày nhập viện:

Ngày ra viện/chuyn viện/tử vong

Tình trạng:

Điều trị ngoại trú

Điều trị nội trú

□ Ra viện

□ Chuyển viện

T vong

Khác _______

TIN SDỊCH T (thời gian đi li trước khi mắc bệnh, tiếp xúc người bệnh/ trường hợp nghi ngờ, tiếp xúc động vật/gia cm, nơi tiếp xúc)

THÔNG TIN NGƯỜI BÁO CÁO

Tên người báo cáo                                n

Điện thoại:

Đơn vị công tác:

Email:


Nơi nhận:

Ngày ….. tháng ….. năm …….
TH TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Biểu mẫu 2 - Báo cáo tuần hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm

Cơ quan ch quản:……………
Đơn vị:…………………………
Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO TUẦN

HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Tuần thứ: ……………………

(Từ ngày ……. đến ngày ……. tháng      …….. năm …….)

STT

Hoạt động

Số lượng

Ghi chú

1.

Diệt lăng quăng (bọ gậy)

- S

- Số hộ

2.

Phun hóa chất diệt mui

- S

- S hộ

3.

Kh khun b mặt tại hộ gia đình, trường học

- Số trường học

- S

- S hộ

4.

Truyền thông phòng chống dịch

- S

- S ln

5.

Tập huấn phòng chống dịch (số người/số lớp)

6.

Tập hun chẩn đoán điều trị bệnh truyn nhim (s người/s lớp)

7.

Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch

8.

Hot động khác: ……………………………

- Hoạt động Phun hóa cht, truyền thông, tập huấn cho bệnh gì thì ghi cụ thể tên bệnh vào phần ghi chú.

- Hoạt động tập huấn: nội dung và đi tượng vào cột ghi chú

Nơi nhận:

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Biu mẫu 3 - Báo cáo bệnh truyền nhiễm tháng (dành cho cơ sở khám, cha bệnh)

Cơ quan ch quản:……………
Đơn vị:…………………………
Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ….. tháng ….. năm ……….

BÁO CÁO DANH SÁCH BỆNH NHÂN MẮC BỆNH TRUYỀN NHIỄM THÁNG

(tháng ……. năm ……)

(Dùng cho các cơ sở khám, chữa bệnh báo cáo tình hình bệnh truyền nhiễm theo tháng)

STT

Họ và tên

Tuổi

Giới

Nơi ở (thôn, xã, huyện, tnh)

Số điện thoại liên lạc

Ngày khi phát

Chẩn đoán lâm sàng

Kết quả xét nghiệm

Tình trạng lúc ra viện

1

2

3

Nơi nhận:

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Biu mu 4 - Báo cáo bệnh truyn nhim tháng (dành cho Trạm Y tế xã và đơn vị y tế dự phòng)

Cơ quan ch quản:……………
Đơn vị:…………………………
Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ….. tháng ….. năm ……….

BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM THÁNG

(tháng …….. năm ………..)

STT

Địa phương

Bệnh do vi rút Adeno

Cúm

Lỵ amíp

Lỵ trực trùng

Quai bị

Thủy đậu

Tiêu chy

Viêm gan vi rút khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

1

2

3

Cộng dn

Ghi chú: - M: Số mắc, C: số chết.

- Viêm gan vi rút khác là viêm gan do vi rút nhưng không phải viêm gan A, B, C hoặc viêm gan vi rút nhưng không định được tuýp vi rút.

Nơi nhận:

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Biu mu 5 - Báo cáo bệnh truyn nhim năm (theo địa phương)

Cơ quan ch quản:……………
Đơn vị:…………………………
Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ….. tháng ….. năm ……….

BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM ………….

I. Tình hình bệnh truyền nhiễm

STT

Địa phương

Bạch hu

Bệnh do liên cầu lợn người

Bệnh do vi rút Adeno

Cúm

Cúm A(H5N1)

Dại

Dịch hạch

Ho gà

Lỵ amíp

Lỵ trực trùng

Quai bị

Rubella (Rubeon)

Sởi

Sốt rét

St xuất huyết Dengue

Tả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

1.

2.

Cộng dn

STT

Địa phương

Tay - chân - miệng

Than

Thương hàn

Thy đậu

Tiêu chy

Un ván sơ sinh

Un ván khác

Viêm gan vi rút A

Viêm gan vi rút B

Viêm gan vi rút C

Viêm gan Vit khác

Viêm màng não do NMC

Viêm não Nhật Bn

Viêm não vi rút khác

Xon khun vàng da

Khác

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

1.

2.

Cộng dn

Ghi chú. - M: Số mắc, C: số chết.

- Viêm gan vi rút khác là viêm gan do vi rút nhưng không phi viêm gan A, B, C hoặc viêm gan vi rút nhưng không định được tuýp vi rút.

II. Nhận xét, đánh giá: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Biểu mẫu 6 - Báo cáo bệnh truyền nhiễm năm (theo tháng)

Cơ quan ch quản:……………
Đơn vị:…………………………
Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ….. tháng ….. năm ……….

BÁO CÁO TỔNG HỢP BỆNH TRUYỀN NHIỄM 12 THÁNG

(năm …………..)

TT

Tên bệnh

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Cộng

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

1.

Bạch hu

2.

Bệnh do liên cầu lợn người

3.

Bệnh do vi rút Adeno

4.

Cúm

5.

Cúm A(H5N1)

6.

Dại

7.

Dịch hạch

8.

Ho gà

9.

Lỵ amíp

10.

Lỵ trực trùng

11.

Quai b

12.

Rubella (Rubeon)

13.

Sởi

14.

St rét

15.

St xuất huyết Dengue

16.

T

17.

Tay - chân - miệng

18.

Than

19.

Thương hàn

20.

Thủy đậu

21.

Tiêu chy

22.

Un ván sơ sinh

23.

Uốn ván khác

24.

Viêm gan vi rút A

25.

Viêm gan vi rút B

26.

Viêm gan vi rút C

27.

Viêm gan vi rút khác (không phải A,B,C hoặc không định rõ tip vi rút)

28.

Viêm màng não do não mô cu

29.

Viêm não Nhật Bn

30.

Viêm não vi rút khác

31.

Xon khun vàng da (Leptospira)

32.

Khác ………………

Ghi chú: (M: S mc, C: S chết)

Nơi nhận:

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Biểu mẫu 7 - Báo cáo phát hiện ổ dịch

Cơ quan ch quản:……………
Đơn vị:…………………………
Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO PHÁT HIỆN Ổ DỊCH

1. Thông tin bệnh nhân đầu tiên

THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Họ và tên bệnh nhân (CH IN):

____________________________

Mã bệnh nhân:

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính:

Nam

N

Dân tộc:

Kinh

Khác: …………..

Ngh nghiệp:

_________________

Nơi hiện nay: S nhà: ……. Đường/ph: ……. Tổ/xóm/p/bn: ………

Phường/xã/thị trấn .… Qun/huyện/thị xã/TP: …. Tỉnh/thành phố ............

Điện thoại liên lạc:

_________________

Nơi làm vic/học tập: ___________________________________

CHN ĐOÁN BỆNH (LÂM SÀNG HOẶC XÁC ĐỊNH PHÒNG THÍ NGHIỆM)

BỆNH PHẢI BÁO CÁO NGAY SAU KHI CÓ CHẨN ĐOÁN, KHÔNG MUỘN QUÁ 24 GIỜ

□ 1. Bại liệt

8. Lát-sa (Lassa)

15. Tả

□ 2. Bạch hu

9. Mác-bt (Marburg)

16.  Tay - chân - miệng

□ 3. Bệnh do liên cu lợn

□ 10 Rubella (Rubeon)

17. Than

□ 4. Cúm A(H5N1)

□ 11 Sốt Tây sông Nin

18. Viêm đường hô hấp Trung đông (MERS-CoV)

□ 5. Cúm A(H7N9)

□ 12. Sốt vàng

19. Viêm màng não do não mô cầu

□ 6. Dịch hạch

□ 13. Sốt xuất huyết Dengue

20. Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi và bệnh mới phát sinh chưa rõ nguyên nhân

□ 7. Ê-bô-la (Ebolla)

□ 14. Sởi

BỆNH PHẢI BÁO CÁO TRONG VÒNG 48 GIỜ SAU KHI CÓ CHẨN ĐOÁN

□ 21. Dại

□ 26. Thương hàn

□ 31. Viêm gan vi rút C

□ 22. Ho gà

□ 27. Uốn ván sơ sinh

□ 32. Viêm não Nhật Bn

□ 23. Liệt mềm cp nghi bi liệt

□ 28. Uốn ván khác

□ 33. Viêm não vi rút khác

□ 24. Lao phi

□ 29. Viêm gan vi rút A

□ 34. Xon khuẩn vàng da (Leptospira)

□ 25. Sốt rét

□ 30. Viêm gan vi rút B

Tình trạng tiêm chủng: Đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng tiêm, uống vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm đăng mắc

® Số lần tiêm, uống  □ Không          □ Không

Phân loại chn đoán:

Lâm sàng       □ Xác định phòng xét nghiệm

Lấy mẫu xét nghiệm chn đoán:

Có                 Không

Loại xét nghiệm:

Test nhanh MAC-ELISA PCR Khác: …..

Kết quả xét nghiệm chẩn đoán:

ơng tính    □ Âm tính □ Chưa có kết qu

Ngày khi phát:

Ngày nhập viện:

Ngày ra viện/chuyn viện/tử vong

Tình trạng:

Điều trị ngoại trú

Điều trị nội trú

□ Ra viện

□ Chuyển viện

T vong

Khác _______

TIN SDỊCH T (thời gian đi li trước khi mắc bệnh, tiếp xúc người bệnh/ trường hợp nghi ngờ, tiếp xúc động vật/gia cm, nơi tiếp xúc)

2. Số mắc, tử vong

Số mắc, chết theo ngày khởi phát

Tên địa phương:...

Tên địa phương: ...

………….

……………

Mc

Chết

Mc

Chết

Mc

Chết

……

……

Ngày …………..

………………..

Cộng dồn

3. Số mẫu xét nghiệm

Số mẫu làm xét nghiệm theo ngày

Tên địa phương:…

Tên địa phương:…

……….

………….

S mu Iàm XN

S XN (+)

S mu làm XN

S XN (+)

S mu làm XN

S XN (+)

……

……

Ngày ………..

………………

Cộng dn

4. Mô t tóm tắt các chùm ca bệnh được phát hiện (đặc điểm thời gian, địa điểm, con người):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

5. Các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai

a) Hoạt động: ……………………………………………………………………………………………

b) Ý kiến đề nghị: ………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Biểu mẫu 8 - Báo cáo cập nhật tình hình ổ dịch

Cơ quan ch quản:……………
Đơn vị:…………………………
Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO CẬP NHẬT TÌNH HÌNH Ổ DỊCH

(cập nhật hàng ngày từ khi phát hiện ổ dịch đến khi dịch chấm dứt hoạt động)
Ngày …… tháng …… năm ……..

1. Số mắc, tử vong

Số mắc, chết theo ngày khởi phát

Tên địa phương:...

Tên địa phương: ...

………….

……………

Mc

Chết

Mc

Chết

Mc

Chết

……

……

Ngày …………..

………………..

Cộng dồn

2. Số mẫu xét nghiệm

Số mẫu làm xét nghiệm theo ngày

Tên địa phương:…

Tên địa phương:…

……….

………….

S mu Iàm XN

S XN (+)

S mu làm XN

S XN (+)

S mu làm XN

S XN (+)

……

……

Ngày ………..

………………

Cộng dn

3. Mô t tóm tắt ca bệnh/chùm ca bệnh phát hiện trong ngày (đặc điểm thời gian, địa điểm, con người):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai trong ngày

a) Hoạt động: ……………………………………………………………………………………………

b) Ý kiến đề nghị: ………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Biểu mẫu 9 - Báo cáo kết thúc dịch

Cơ quan ch quản:……………
Đơn vị:…………………………
Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO KẾT THÚC DỊCH

1. Tên dịch: ………………………………………………………………………………………….

2. Địa điểm xảy ra ổ dịch (thôn/xóm, xã, huyện, tnh): ……………………………………………

3. Ngày khi phát trường hợp bệnh đầu tiên: ……………………………………………………..

4. Ngày nhận được báo cáo ổ dịch đầu tiên: ………………………………………………………

5. Ngày khởi phát trường hợp bệnh cuối cùng: ……………………………………………………

6. Ngày ổ dịch kết thúc hoạt động: ………………………………………………………………….

7. Số mắc:

- Tổng số: ……………………

- S mẫu XN: ………………..

- Số mẫu (+): ………………..

8. Số t vong:

- Tổng số: ……………………

- S mẫu XN: ………………..

- Số mẫu (+): ………………..

9. Mô t đặc điểm các chùm ca bệnh (nếu có): ……………………………………………………

10. Các yếu tố nguy cơ/dịch tễ liên quan: ………………………………………………………….

11. Hoạt động chính đã triển khai

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

12. Số vật tư, kinh phí đã sử dụng

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

13. Thuận lợi, khó khăn, hiệu qu các biện pháp (nêu cụ thể, chi tiết)

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

14. Nhận xét và bài học kinh nghiệm

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

15. Ý kiến đề nghị

…………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

PHỤ LỤC 3

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN, BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế)

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-------------

No.: 54/2015/TT-BYT

Hanoi, December 28, 2015

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE ON REPORTING AND DECLARATION OF INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMICS

Pursuant to the Law on prevention and control of infectious diseases No. 03/2007/QH12 dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government’s Decree No. 63/2012/ND-CP dated August 31, 2012 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

At the request of the Director General of the General Department of Preventive Medicine;

The Minister of Health promulgates a Circular providing guidance on reporting and declaration of infectious diseases and epidemics.

Chapter I

REPORTING ON INFECTIOUS DISEASES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The reporting is required:

1. when any person is founded to be infected with one of the infectious diseases prescribed in Appendix 1 enclosed herewith;

2. when an infectious disease cluster is detected, during it is active and when it is eliminated;

3. when actions are taken to prevent and control infectious diseases; and

4. when reports are required to serve the supervision and administration of regulatory authorities in preventing and controlling infectious diseases.

Article 2. Reporting rules

1. Information on infectious diseases and epidemics must be provided in an authentic, adequate and timely manner. Reporting units shall assume responsibility for their submitted reports.

2. Procedures, authority and document forms enclosed herewith must be adhered when providing information and submitting reports.

3. If online reports have been provided, written reports are not required, provided that all relevant documents must be kept at the reporting units in accordance with Clause 1 Article 3 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Online reports: Reports shall be submitted to the reporting system through the internet, and medical records, in case of reporting of cases of infectious diseases, or written reports, in other cases of reporting, must be kept at reporting units.

2. Written reports: In cases where reports cannot be sent online, written reports shall be sent as official dispatches, by fax or email.

3. Other reporting forms: In an emergency, reporting may be made by phone or directly and online or written reports must be submitted within 24 hours.

Article 4. Reporting contents

1. The statistical data on infectious disease cases is based on the date of disease onset.

2. Case reports: The lists of infectious diseases subject to the case reporting are provided in Section 1 and Section 2 of Appendix 1 enclosed herewith (including clinically diagnosed cases, laboratory-confirmed cases, inpatient and outpatient cases, and cases detected in communities). Case reports are made according to Form 1 in Appendix 2 enclosed herewith.

3. Weekly reports: Weekly reports are made according to Form 2 in Appendix 2 enclosed herewith. A weekly report contains data collected within 07 days starting on Monday at 00:00 AM to Sunday at 24:00 PM of the reporting week.

4. Monthly reports: Monthly reports are made according to Form 3 and Form 4 in Appendix 2 enclosed herewith. The list of infectious diseases subject to the case reporting is provided in Section 3 of Appendix 1 enclosed herewith. A monthly report contains data collected from 00:00 AM of the first day to 24:00 PM of the last day of the reporting month.

5. Annual reports: Annual reports are made according to Form 5 and Form 6 in Appendix 2 enclosed herewith. An annual report contains data collected from 00:00 AM of the first day to 24:00 PM of the last day of the reporting year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Ad hoc reports: Contents and data in ad hoc reports must meet reporting requirements set out by regulatory authorities for each specific purpose.

Article 5. Reporting procedure

Reporting procedure shall be carried out according to the flowchart of infectious disease reporting system provided in Appendix 3 enclosed herewith. To be specific:

1. Health offices of regulatory authorities, private clinics, medical diagnosis centers, family doctor clinics and health professionals of hamlets/villages shall notify their local medical stations of communes, wards or commune-level towns (hereinafter referred to as "commune-level medical stations") as soon as possible after they detect a person reasonably suspected of having one of the infectious diseases listed in Section 1, Section 2 or Section 3 of Appendix 1 enclosed herewith for further investigation, verification, reporting and declaration of infectious diseases/epidemics as prescribed.

2. Commune-level medical stations shall receive notifications, investigate and confirm reported cases, and report infectious disease data collected in the commune to the medical centers of rural or urban districts, district-level towns or provincial cities (hereinafter referred to as "district-level medical centers") within the following time limits:

a) Case reports: submitted within 24 hours or 48 hours after receiving diagnosis of any case of the infectious diseases listed in Section 1 and Section 2 of Appendix 1 enclosed herewith;

b) Weekly reports: submitted by 14:00 PM on Tuesday of the week following the reporting week;

c) Monthly reports: submitted by the 05th of the month following the reporting month;

d) Updates to case reports and monthly reports: When receiving the list of patients living in the commune but receiving medical examination and treatment in other communes from the district-level medical center, the commune-level medical station shall carry out investigation and verification of information. Within 24 hours after information is certified inaccurate or the patient’s address cannot be verified, the commune-level medical station shall report the case to the district-level medical center for updating.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Case reports: submitted within 24 hours or 48 hours after receiving diagnosis of any case of the infectious diseases listed in Section 1 and Section 2 of Appendix 1 enclosed herewith;

b) Monthly reports: submitted by the 05th of the month following the reporting month. The list of infectious diseases subject to the monthly reporting is provided in Section 3 of Appendix 1 enclosed herewith;

c) Updates to case reports and monthly reports must be made within 24 hours after receiving changes in initial diagnosis or laboratory confirmation, or when a patient is discharged, transferred to another hospital or dies, or when receiving changes in patient’s personal details.

4. General hospitals and specialized hospitals of central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as “provincial hospitals”), and private hospitals shall report and provided updated information on infectious diseases in their hospitals to preventive medicine centers of central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as “provincial preventive medicine centers”) and report and provided updated information on malaria and diseases caused by parasites and insects to malaria prevention and control centers central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as “provincial malaria prevention and control centers”) within the following time limits:

a) Case reports: submitted within 24 hours or 48 hours after receiving diagnosis of any case of the infectious diseases listed in Section 1 and Section 2 of Appendix 1 enclosed herewith;

b) Monthly reports: submitted by the 05th of the month following the reporting month. The list of infectious diseases subject to the monthly reporting is provided in Section 3 of Appendix 1 enclosed herewith;

c) Updates to case reports and monthly reports must be made within 24 hours after receiving changes in initial diagnosis or laboratory confirmation, or when a patient is discharged, transferred to another hospital or dies, or when receiving changes in patient’s personal details.

5. Central hospitals, hospitals and medical centers affiliated to regulatory ministries shall report and provide updated information on infectious diseases in their hospitals/centers to National Institute of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institute, National Institute of Malariology, Parasitology and Entomology, provincial preventive medicine centers and provincial malaria prevention and control centers within the following time limits:

a) Case reports: submitted within 24 hours or 48 hours after receiving diagnosis of any case of the infectious diseases listed in Section 1 and Section 2 of Appendix 1 enclosed herewith;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Updates to case reports and monthly reports must be made within 24 hours after receiving changes in initial diagnosis or laboratory confirmation, or when a patient is discharged, transferred to another hospital or dies, or when receiving changes in patient’s personal details.

6. District-level medical centers shall aggregate infectious disease reporting data provided by commune-level medical stations and district hospitals and submit consolidated reports to provincial preventive medicine centers and provincial malaria prevention and control centers within the following time limits:

a) Case reports: submitted within 24 hours from receipt of reports from commune-level medical stations and district hospitals;

b) Weekly reports: A weekly report on infectious disease prevention and control activities performed by commune-level medical stations and the district-level medical center shall be submitted by 14:00 PM on Wednesday of the week following the reporting week;

c) Monthly reports: A monthly report shall be prepared based on lists of patients provided by commune-level medical stations, district hospitals and provincial preventive medicine centers, and submitted by the 10th of the month following the reporting month;

d) Annual reports: submitted by January 10 of the ye