Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 08/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 28/2017/TT- BYT quản lý thuốc kháng HIV

Số hiệu: 08/2018/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 18/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy trình mới về lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV

Thông tư 08/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 28/2017/TT-BYT đã đưa ra quy trình mới về lập kế hoạch nhu cầu dùng thuốc kháng HIV như sau:

- Trước ngày 10/3 hằng năm: cơ sở y tế hoàn thành việc lập nhu cầu dùng thuốc kháng HIV của năm tiếp theo và gửi văn bản đề xuất cho cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Trước ngày 01/4 hằng năm: cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh hoàn thành tổng hợp nhu cầu dùng thuốc kháng HIV của tất cả cơ sở y tế thuộc quản lý của tỉnh và gửi VB đề xuất cho Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

- Trước ngày 30/4 hằng năm: Cục Phòng, chống HIV/AIDS hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu dùng thuốc kháng HIV của toàn quốc và gửi VB đề xuất cho đơn vị mua sắm;

- Sau khi nhận được văn bản đề xuất từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Đơn vị mua sắm phải lập kế hoạch, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BYT ngày 11/5.

Thông tư 08/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/6/2018.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2018/TT-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 28/2017/TT-BYT NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC KHÁNG HIV ĐƯỢC MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA SỬ DỤNG NGUỒN QUỸ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ CÙNG CHI TRẢ ĐỐI VỚI THUỐC KHÁNG HIV CHO NGƯỜI NHIỄM HIV CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuc kháng HIV được mua sm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuc kháng HIV;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chng HIV/AIDS, Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sm tập trung cp quốc gia sử dụng nguồn qu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

1. Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 như sau:

"4. Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia (sau đây gọi tắt là Đơn vị mua sm)."

2. Sửa đi Khoản 2 Điều 3 như sau:

"2. Quy trình lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV

a) Trước ngày 10 tháng 03 hằng năm, cơ sở y tế hoàn thành việc lập nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV của năm tiếp theo và gửi đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là cơ quan chuyên trách phòng, chng HIV/AIDS cấp tỉnh);

b) Trước ngày 01 tháng 4 hng năm, cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV của tt cả các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và gửi đề xuất bng văn bản cho Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS);

c) Trước ngày 30 tháng 4 hằng năm, Cục Phòng, chống HIV/AIDS hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV của toàn quốc và gửi đề xuất bằng văn bản cho Đơn vị mua sắm;

d) Sau khi nhận được văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV năm tiếp theo từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Đơn vị mua sắm có trách nhiệm thực hiện việc lập kế hoạch, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu tại các cơ sy tế công lập;"

3. Bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 3 như sau:

"c) Cục Phòng, chống HIV/AIDS."

4. Sửa đổi điểm a Khoản 4 Điều 3 như sau:

"a) Bản sao hợp đồng kèm theo toàn bộ phụ lục cho Đơn vị mua sắm, Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Bảo hiểm xã hội Việt Nam;"

5. Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 4 như sau:

"b) Trong thời gian 05 ngày làm việc, Cục Phòng, chống HIV/AIDS có trách nhiệm gửi văn bản Điều phối thuốc kháng HIV đến nhà thầu trúng thầu để thực hiện việc Điều phối thuốc đồng thời gửi Đơn vị ký hợp đồng và Đơn vị mua sm để theo dõi việc thực hiện;"

6. Sửa đổi điểm c Khoản 3 Điều 4 như sau:

"c) Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tnh, Cục Phòng, chống HIV/AIDS có trách nhiệm gửi văn bản Điều phối thuốc kháng HIV đến nhà thầu trúng thầu để thực hiện việc Điều phối thuốc và gửi Đơn vị ký hợp đồng và Đơn vị mua sắm để thực hiện việc Điều chỉnh số lượng, giá trị thuốc;"

7. Bổ sung Khoản 5 Điều 7 như sau:

"5. Trách nhiệm của Đơn vị mua sắm:

a) Tổ chức thực hiện đu thầu, ký thỏa thuận khung với đơn vị trúng thầu và quản lý tình hình thực hiện văn bản thỏa thuận khung, hợp đồng cung ứng và chất lượng dịch vụ cung cấp thuốc kháng HIV của nhà thầu cung ứng;

b) Báo cáo Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) tình hình thực hiện văn bản thỏa thuận khung định kỳ hằng năm."

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.

2. Bãi bỏ các Khoản: Khoản 4 Điều 2; Khoản 2 Điều 3; điểm a Khoản 4 Điều 3; điểm b Khoản 2 Điều 4; điểm c Khoản 3 Điều 4; điểm c Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (Công báo, Vụ KGVX, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ trưởng Bộ Y tế (đ
báo cáo);
- B
Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
-
y ban về CVĐXH của Quc hội (để giám sát);
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;
- B
HXH Việt Nam;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- S
Y tế các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thứ trư
ng Phạm Lê Tuấn (để phối hợp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, TTra Bộ, VP Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, AIDS (03b), PC (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

 

MINISTRY OF HEALTH
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 08/2018/TT-BYT

Hanoi, April 18, 2018

 

CIRCULAR

ON AMENDMENTS TO CERTAIN ARTICLES OF CIRCULAR NO. 28/2017/TT-BYT DATED JUNE 28, 2017 OF THE MINISTER OF HEALTH ON MANAGEMENT OF THE PROCUREMENT OF ANTIRETROVIRAL DRUGS AT COUNTRY LEVEL USING HEALTH CARE FUNDS OF HEALTH CARE INSURANCE AND CO-PAY SUPPORT PROVIDED FOR HIV PATIENTS WHO HAVE HEALTH INSURANCE CARDS.

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 on defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

In implementation of the Prime Minister’s Decree No. 2188/QD-TTg dated November 15, 2016 on regulations on payments for the procurement of antiretroviral drugs at country level using health care funds and health insurance provided for HIV patients;

At the request of Director of Vietnam Administration of HIV/AIDS Control, Ministry of Health;

The Minister of Health promulgates the Circular on amendments to certain articles of Circular No. 28/2017/TT-BYT dated June 28, 2017 on management of the procurement of antiretroviral drugs at country level using health care funds of health care insurance and co-pay support provided for HIV patients who have health insurance cards.

Article 1. Amendments to some Articles of the Circular No. 28/2017/TT-BYT dated June 28, 2017 of the Minister of Health

1. Clause 4, Article 2 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Clause 2, Article 3 is amended as follows:

“2. The process of planning the ARVs demand:

a. Before March 10 every year, the health facilities shall complete their plan on the ARVs demand for the following year and send this written plan to the leading agencies which take charge in preventing and controlling HIV/AIDS in provinces and central-affiliated cities (hereinafter referred to as “Provincial HIV/AIDS Prevention and Control Agency”).

b. Before April 01 every year, the Provincial HIV/AIDS Prevention and Control Agency shall complete the plan on the demand for ARVs of all the health facilities within the province and submit this written plan to the Ministry of Health (Vietnam Administration of HIV/AIDS Control).

c. Before April 30 every year, the Vietnam Administration of HIV/AIDS Control shall make a final plan on the nationwide demand for ARVs and send this written plan to the Procurement Unit.

d. After receiving the written plan on the nationwide demand for ARVs for the following year from the Vietnam Administration of HIV/AIDS Control, the Procurement Unit shall complete the plan on selecting the supplier in accordance with Circular No. 11/2016/TT-BYT dated May 11, 2017 of the Minister of Health.”

3. Point c is added to Clause 3, Article 3 as follows:

c. Vietnam Administration of HIV/AIDS Control.

4. Point a, Clause 4, Article 3 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Point b, Clause 2, Article 4 is amended as follows:

b. Within 05 working days, the Vietnam Administration of HIV/AIDS Control shall send the ARVs distribution documents to the selected supplier for distribution of the ARV drugs and to the Signing Unit and Procurement Unit for supervision of the distribution process.

6. Point c, clause 3, Article 4 is amended as follows:

c. Within 05 working days, from the date on which the written request from the Provincial HIV/AIDS Prevention and Control Agency is received, the Vietnam Administration of HIV/AIDS Control shall send the ARVs distribution documents to the selected supplier for distribution of ARV drugs and to the Signing Unit and Procurement Unit for adjustments to the drugs’ quantity and price.

7. Clause 5 is added to Article 7 as follows:

"5. Responsibilities of the Procurement Unit:

a. Organize the auction, arrange a meeting to sign the framework agreement with the selected supplier and manage the implementation process of such agreement and supply contract, and also ensure the quality of ARVs provision service provided by the selected supplier.

b. Notify the Ministry of Health (Vietnam Administration of HIV/AIDS Control) of the annual implementation process of the framework agreement.”

Article 2. Entry into force

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The following clauses shall be annulled: Clause 4, Article 2; Clause 2, Article 3; point a, Clause 4, Article 3; point b, Clause 2, Article 4; point c, Clause 3, Article 4; point c, Clause 1 and point b, Clause 2, Article 7 of the Circular No. 28/2017/TT-BYT dated June 28, 2017 of the Minister of Health.

3. If the documents which are referred to in this Circular are amended or supplemented, the replaced or amended documents shall apply.

If there is any difficulty during the implementation process, the related agencies, organizations and individuals shall notify the Ministry of Health for consideration and decision-making.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thanh Long

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2018/TT-BYT ngày 18/04/2018 sửa đổi Thông tư 28/2017/TT- BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.847

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.127.73