Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 02/2020/TT-BYT thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Số hiệu: 02/2020/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 20/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

05 nguyên tắc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Ngày 20/01/2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2020/TT-BYT quy định trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả (KQ) xét nghiệm HIV dương tính.

Theo đó, quy định 05 nguyên tắc khi thông báo KQ xét nghiệm HIV dương tính như sau:

- Chỉ được thông báo khi KQ này được khẳng định bởi phòng xét nghiệm đã được cấp GCN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính;

- Phải bảo đảm chỉ được thông báo đến các đối tượng tại điểm b Khoản 2 Điều 4 và Khoản 1 Điều 30 Luật Phòng, chống HIV/AIDS;

- Phải tư vấn trước và sau khi xét nghiệm cho người được xét nghiệm HIV theo đúng nội dung tư vấn tại Thông tư 01/2015/TT-BYT ngày 27/02/2015.

- Người tiếp cận thông tin, hồ sơ bệnh án của người nhiễm HIV phải bảo đảm bí mật;

- Việc vận chuyển, giao nhận KQ xét nghiệm HIV dương tính phải bảo đảm bí mật thông tin người nhiễm HIV và theo Khoản 5 Điều 8 Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

Thông tư 02/2020/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/3/2020.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2020/TT-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, TRÁCH NHIỆM THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HIV DƯƠNG TÍNH

Căn cứ Luật Phòng, chng nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định s 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghim HIV dương tính.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

Điều 2. Nguyên tắc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

1. Chỉ được thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính khi kết quả này được khẳng định bởi phòng xét nghiệm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính tại Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

2. Kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải bảo đảm chỉ được thông báo đến các đối tượng được quy định tại điểm b khoản 2, Điều 4 và khoản 1, Điều 30 của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (sau đây viết tắt là Luật Phòng, chng HIV/AIDS).

3. Người tiếp cận thông tin, hồ sơ bệnh án của người nhiễm HIV trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao phải bảo đảm bí mật theo quy định tại khoản 5 Điều 8 của Luật Phòng, chống HIV/AIDS và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Phải tư vấn trước và sau khi xét nghiệm cho người được xét nghiệm HIV theo đúng nội dung tư vấn do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 2 năm 2015 hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế.

5. Việc vận chuyển và giao nhận kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải bảo đảm bí mật thông tin của người nhiễm HIV và theo quy định tại khoản 5, Điều 8 của Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

Điều 3. Lập, vận chuyển, giao nhận Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính

1. Cơ sở xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính lập Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính (sau đây viết tắt là Phiếu kết quả xét nghiệm):

a) Phiếu kết quả xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV bằng kỹ thuật huyết thanh học theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Phiếu kết quả xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV bằng kỹ thuật sinh học phân tử theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính quy định tại điểm a và b, Khoản này được lập tối thiểu 03 bản: 01 bản lưu tại cơ sở chỉ định làm xét nghiệm khẳng định HIV dương tính, 01 bản lưu tại cơ sở thực hiện xét nghiệm khẳng định HIV dương và 01 bản trả cho người được xét nghiệm HIV.

2. Vận chuyển, giao nhận Phiếu kết quả xét nghiệm trong cơ sở xét nghiệm

a) Người đứng đầu cơ sở xét nghiệm chịu trách nhiệm xây dựng Quy trình vận chuyển, giao nhận Phiếu kết quả xét nghiệm trong cơ sở xét nghiệm bảo đảm giữ bí mật kết quả xét nghiệm, thông tin, tình trạng nhiễm HIV của người được xét nghiệm HIV;

b) Trường hợp cơ sở xét nghiệm thực hiện vận chuyển, giao nhận Phiếu kết quả xét nghiệm bằng hình thức điện tử phải theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và Phiếu kết quả xét nghiệm trả cho người được xét nghiệm HIV phải là bản giấy.

3. Vận chuyển, giao nhận Phiếu kết quả xét nghiệm từ cơ sxét nghiệm đến tổ chức, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng: Phiếu kết quả xét nghiệm phải được cho vào phong bì dán kín, ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, cá nhân, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) và đóng dấu niêm phong của cơ sở xét nghiệm nơi gửi Phiếu kết quả xét nghiệm.

Điều 4. Thời gian thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải được thực hiện chậm nhất là 72 giờ kể từ khi người chịu trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm nơi người bệnh được ly mẫu xét nghiệm nhận được Phiếu kết quả xét nghiệm, trừ các trường hợp sau đây:

1. Người được xét nghiệm HIV không đến nhận kết quả xét nghiệm.

2. Người được xét nghiệm HIV chưa thể tiếp nhận thông tin về tình trạng nhiễm HIV dương tính của bản thân do không đủ sức khỏe, người chịu trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính chọn thời gian phù hợp để thông báo cho người được xét nghiệm.

Điều 5. Hình thức thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

1. Thông báo trực tiếp và trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho đối tượng được quy định tại điểm a và b, khoản 1, Điều 30 Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

2. Thông báo trực tiếp hoặc chuyển Phiếu kết quả xét nghiệm cho các đối tượng được quy định tại điểm c và d, khoản 1, Điều 30 của Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

3. Thông báo bằng văn bản kèm theo Phiếu kết quả xét nghiệm cho đối tượng được quy định tại điểm đ và e, khoản 1, Điều 30 của Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

Chương II

TRÌNH TỰ, TRÁCH NHIỆM THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HIV DƯƠNG TÍNH

Điều 6. Người có trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

1. Người đứng đầu cơ sở y tế hoặc người được giao nhiệm vụ thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính tại cơ sở y tế có thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm HIV, bao gồm:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Cơ sở y tế khác.

2. Người đứng đầu hoặc người được giao nhiệm vụ thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính tại các cơ quan, tổ chức sau đây:

a) Cơ sở bảo trợ xã hội;

b) Trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;

c) Cơ sở cai nghiện ma túy.

3. Người đứng đầu cơ quan hoặc người có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định xét nghiệm HIV với các trường hợp xét nghiệm HIV bắt buộc theo quy định tại Điều 28 của Luật phòng, chống HIV/AIDS.

4. Người nhiễm HIV

a) Thông báo tình trạng nhiễm HIV dương tính của bản thân cho vợ hoặc chồng hoặc cho người chuẩn bị kết hôn với mình biết;

b) Thông báo tình trạng nhiễm HIV dương tính của bản thân cho nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc và điều trị khi tham gia dịch vụ khám, chữa bệnh để phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS.

Điều 7. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối với người được xét nghiệm HIV đến khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Trình tự thông báo và trả Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người đến khám tại cơ skhám bệnh, chữa bệnh:

a) Sau khi nhận Phiếu kết quả xét nghiệm, bộ phận xét nghiệm lưu 01 Phiếu kết quả xét nghiệm và chuyển 02 Phiếu kết quả xét nghiệm cho bác strực tiếp khám cho người được xét nghiệm;

b) Sau khi bác strực tiếp khám nhận được Phiếu kết quả xét nghiệm, bác sỹ trực tiếp tư vấn và trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho người được xét nghiệm hoặc chuyển Phiếu kết quả xét nghiệm cho bộ phận tư vấn hoặc người được giao nhiệm vụ tư vấn và trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho người được xét nghiệm.

2. Trường hợp người được xét nghiệm tiếp tục khám các chuyên khoa khác, điều dưỡng hoặc người được phân công nhiệm vụ của phòng, khoa khám ban đầu thông báo trực tiếp kết quả xét nghiệm cho điều dưỡng hoặc bác sỹ phòng khám tiếp theo trực tiếp khám, điều trị hoặc làm các thủ thuật cho người bệnh.

3. Trường hợp người được xét nghiệm phải nhập viện để điều trị, bác schuyển hồ sơ, bệnh án kèm theo Phiếu kết quả xét nghiệm cho điều dưỡng viên trưởng hoặc người được giao nhiệm vụ của khoa hoặc phòng nơi người xét nghiệm được chuyển đến để điều trị.

Điều dưỡng viên trưởng hoặc người được giao nhiệm vụ của khoa hoặc phòng nơi người được xét nghiệm điều trị có trách nhiệm thông báo cho trưởng khoa, bác sỹ và điều dưỡng viên trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

4. Trường hợp người được xét nghiệm chuyển sang cơ sở y tế khác để điều trị HIV/AIDS: trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

Điều 8. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối với người được xét nghiệm HIV là người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Trình tự thông báo và trả Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người được xét nghiệm:

a) Sau khi nhận được Phiếu kết quả xét nghiệm, bộ phận xét nghiệm lưu 01 Phiếu kết quả xét nghiệm và chuyển 02 Phiếu kết quả xét nghiệm cho điều dưng viên trưởng của khoa hoặc phòng nơi người bệnh đang điều trị;

b) Điều dưỡng viên trưởng hoặc người được giao nhiệm vụ của khoa hoặc phòng nơi người bệnh điều trị có trách nhiệm lưu 01 Phiếu kết quả xét nghiệm vào hồ sơ bệnh án. Việc thông báo và trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho người được xét nghiệm thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 7 Thông tư này.

2. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho nhân viên y tế trực tiếp tham gia chăm sóc, điều trị cho người bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh nơi bệnh nhân đang điều trị:

Sau khi nhận được Phiếu kết quả xét nghiệm, điều dưỡng viên trưởng hoặc người được giao nhiệm vụ thông báo kết quả xét nghiệm của khoa hoặc phòng nơi người được xét nghiệm điều trị có trách nhiệm:

a) Thông báo tình trạng nhiễm HIV của người bệnh cho trưởng khoa, bác sỹ và điều dưỡng viên trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh;

b) Thông báo tình trạng nhiễm HIV của người bệnh cho bác sỹ và điều dưỡng viên trực tiếp khám hoặc làm các thủ thuật khác tại các chuyên khoa hoặc phòng khác.

3. Trường hợp người bệnh phải chuyển khoa, điều dưng viên trưởng hoặc người được giao nhiệm vụ tại khoa hoặc phòng nơi người bệnh chuyển đi phải chuyển Phiếu kết quả xét nghiệm cho điều dưỡng viên trưởng của khoa hoặc phòng nơi tiếp nhận người bệnh khi chuyển hồ sơ bệnh án.

Điều dưỡng viên trưởng hoặc người được giao nhiệm vụ của khoa hoặc phòng nơi tiếp nhận người bệnh có trách nhiệm thông báo cho trưởng khoa, bác sỹ và điều dưỡng viên trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

4. Trường hợp người bệnh phải chuyển viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh chuyển đi phải chuyển Phiếu kết quả xét nghiệm cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh nơi bệnh nhân chuyển đến điều trị.

Điều dưỡng viên trưởng hoặc người được giao nhiệm vụ của khoa hoặc phòng nơi tiếp nhận người bệnh có trách nhiệm thông báo cho trưởng khoa, bác sỹ và điều dưng viên trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Điều 9. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối với người đến xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế khác

1. Sau khi nhận Phiếu kết quả xét nghiệm, bộ phận xét nghiệm lưu 01 Phiếu kết quả xét nghiệm và chuyển 02 Phiếu kết quả xét nghiệm cho bác sỹ trực tiếp khám hoặc trưởng bộ phận tư vấn xét nghiệm cho người được xét nghiệm.

2. Sau khi bác sỹ trực tiếp khám nhận được Phiếu kết quả xét nghiệm, bác strực tiếp tư vấn và trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho người được xét nghiệm hoặc chuyển Phiếu xét nghiệm cho bộ phận tư vấn xét nghiệm hoặc chuyển Phiếu kết quả xét nghiệm cho người được giao nhiệm vụ thực hiện việc tư vấn trước khi thông báo và trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho người được xét nghiệm.

Điều 10. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối với trường hợp người đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở cai nghiện ma túy

1. Sau khi nhận được Phiếu kết quả xét nghiệm, người đứng đầu các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở cai nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là cơ sở quản lý) chuyển Phiếu kết quả xét nghiệm đến người phụ trách bộ phận y tế hoặc cơ sở y tế của cơ sở quản lý.

2. Người phụ trách bộ phận y tế hoặc cơ sy tế có trách nhiệm:

a) Lưu Phiếu kết quả xét nghiệm vào hồ sơ bệnh án của người được xét nghiệm;

b) Thông báo về tình trạng HIV dương tính cho người trực tiếp quản lý, chăm sóc, điều trị cho người được xét nghiệm;

c) Tiến hành việc tư vấn, thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người được xét nghiệm. Việc trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho người được xét nghiệm được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều này;

d) Trường hợp người có kết quả xét nghiệm HIV dương tính là người chưa thành niên, việc thông báo và trả Phiếu kết quả xét nghiệm được tiến hành đồng thời cho người chưa thành niên và người giám hộ của người chưa thành niên.

3. Trường hợp người có kết quả xét nghiệm HIV dương tính chuyển từ cơ sở quản lý này đến cơ sở quản lý khác: người đứng đầu cơ sở quản lý nơi người được xét nghiệm chuyển đi có trách nhiệm chuyển Phiếu kết quả xét nghiệm của người đó đến cơ sở quản lý nơi người được xét nghiệm chuyển đến.

4. Trường hợp người được xét nghiệm hết thời hạn quản lý tại cơ sở quản lý: người đứng đầu cơ sở quản lý có trách nhiệm trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho người được xét nghiệm.

Điều 11. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối với trường hợp thực hiện theo quyết định trưng cầu giám định của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

Sau khi nhận được thông báo và Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính của người được xét nghiệm, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành ttụng đã ra quyết định trưng cầu xét nghiệm HIV có trách nhiệm:

1. Chuyển Phiếu kết quả xét nghiệm cho người đứng đầu trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng nơi đang quản lý người nhiễm HIV. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người được xét nghiệm HIV thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 10 Thông tư này.

2. Thông báo và trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho người phải trưng cầu giám định xét nghiệm HIV khi người đó đang sinh sống ở cộng đồng hoặc tại ngoại.

Điều 12. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của người nhiễm HIV cho vợ, chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn với người nhiễm HIV

1. Sau khi người được xét nghiệm HIV nhận thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính, nhân viên y tế hướng dẫn cho người nhiễm HIV thông báo tình trạng nhiễm HIV cho vợ, chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn với mình. Trường hợp người nhiễm HIV không thể tự thông báo tình trạng nhiễm HIV cho vợ, chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn với mình thì được ủy quyền bng văn bản cho nhân viên y tế (sau đây gọi tắt là người được ủy quyền) thông báo tình trạng nhiễm HIV cho vợ, chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn với mình. Người được ủy quyền có trách nhiệm bảo mật thông tin, tình trạng của người nhiễm HIV theo quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS.

2. Sau khi được ủy quyền, người được ủy quyền thực hiện thông báo tình trạng nhiễm HIV cho vợ, chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn với người nhiễm HIV theo hướng dẫn quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều 8 Quyết định số 2673/QĐ-BYT ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng.

Điều 13. Trình tự thông báo tình trạng nhiễm HIV dương tính của người nhiễm HIV cho nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc và điều trị khi sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh

1. Khi sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, người nhiễm HIV có trách nhiệm thông báo tình trạng nhiễm HIV của bản thân cho bác sỹ trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp người nhiễm HIV sử dụng dịch vụ khám và điều trị HIV/AIDS, người nhiễm HIV có trách nhiệm xuất trình Phiếu kết quả xét nghiệm cho bác sỹ trực tiếp khám, điều trị HIV/AIDS cho người bệnh.

2. Bác sỹ trực tiếp khám, điều trị cho người nhiễm HIV có trách nhiệm thông báo cho nhân viên y tế khác cùng tham gia chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện

1. Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức triển khai, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định của Thông tư này trên phạm vi toàn quốc.

2. Cục Quản lý khám, chữa bệnh tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Thông tư này tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc.

3. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Thông tư này trên địa bàn được giao quản lý.

4. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư này.

Điều 15. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản được văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 03 năm 2020.

2. Thông tư số 01/2010/TT-BYT ngày 06/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trình tự trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Phó Thủ tưng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ủy ban về c
ác vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);
- Văn phòng Chính ph
(Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB
QPPL);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trư
ng (để phối hợp chđạo);
- UBND t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- S
Y tế tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y t
ế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục, T
ng cc, văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, AIDS (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

PHỤ LỤC SỐ 01

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HIV BẰNG KỸ THUẬT HUYẾT THANH HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BYT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

………1……….
………2……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HIV

(Dùng để trả cho người được làm xét nghiệm)

Họ và tên: ……………………………………………………………… Giới tính: ……………………….

Mã số người được xét nghiệm: ………………………………………………………………………….

Năm sinh: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Số chứng minh thư nhân dân (nếu có):

Ngày xét nghiệm: ………………………………………….(ghi ngày xét nghiệm kết luận cuối cùng)

Tên các sinh phẩm xét nghim: …………………………………………………………………………

Kết luận (Ghi rõ bằng chữ hoặc đóng dấu): ……………………………………………………………

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Trong trường hợp cần thiết và có yêu cầu đặc biệt)

Ngày……tháng……năm….
PHỤ TRÁCH PHÒNG XN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Địa chỉ ……………………………………….

- Điện thoại ……………………………………

- Phiếu trả lời kết quả đóng dấu treo của đơn vị hoặc dấu của đơn vị có phòng xét nghiệm tùy từng trường hp có yêu cầu cụ thể

- Phần kết luận: ghi rõ bằng chữ Dương tính, Âm tính, Không xác định

 

PHỤ LỤC SỐ 02

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HIV BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BYT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

………1……….
………2……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ HIV

(Dùng để trcho người được làm xét nghiệm)

Họ và tên: …………………………………………………………… Giới tính: …………………………

Mã số bệnh nhân/khách hàng (nếu có): ………………………………………………………………..

Số CMTND (nếu có)): ……………………………………………………………………………………

Năm sinh: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Ngày nhận mẫu: …………………………………………………………………………………………..

Ngày xét nghiệm: ………………………………………………………………………………………….

Kỹ thuật xét nghiệm: ……………………………………………………………………………………..

Kết quả (Ghi rõ bằng chữ hoặc đóng du): …………………………………………………………..

Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………………

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Trong trường hợp cần thiết và có yêu cầu đặc biệt)

Ngày……tháng……năm….
PHỤ TRÁCH PHÒNG XÉT NGHIỆM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Địa chỉ ………………………………………..

- Điện thoại ……………………………………

- Phiếu trả lời kết quả đóng dấu treo của đơn vị hoặc dấu ca đơn vị có phòng xét nghiệm tùy từng trường hợp có yêu cầu cụ thể

- Phần kết luận: ghi rõ bằng chữ Dương tính, Âm tính, Không xác định

 


1 Ghi tên đơn vị ban hành phiếu

2 Ghi tên phòng xét nghiệm HIV

1 Ghi tên đơn vị ban hành phiếu

2 Ghi tên phòng xét nghiệm HIV

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 02/2020/TT-BYT

Hanoi, January 20, 2020

 

CIRCULAR

PRESCRIBING PROCEDURES AND RESPONSIBILITY FOR NOTIFICATION OF POSITIVE HIV TEST RESULTS

Pursuant to the Law on prevention and control of Human Immunodeficiency Virus (HIV/AIDS) dated June 29, 2006;

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 defining Functions, Tasks, Powers and Organizational Structure of the Ministry of Health;

At the request of the Director of Vietnam Administration of HIV/AIDS Control;

The Minister of Health hereby stipulates responsibility and procedures for notification of positive HIV test results.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular provides regulations on procedures and responsibility for notification of positive HIV test results.

Article 2. Rules for notification of positive HIV test results

1. Positive HIV test results shall be only notified to the entities prescribed in Point b Clause 2 Article 4 and Clause 1 Article 30 of the Law on prevention and control of Human Immunodeficiency Virus (HIV/AIDS) (hereinafter referred to as the “Law on HIV/AIDS control”).

3. While performing assigned tasks, the persons who access information and/or medical records of persons infected with HIV must keep such information confidential as prescribed in Clause 5 Article 8 of the Law on HIV/AIDS control and relevant laws.

4. Counseling must be provided before and after a person gets tested for HIV in accordance with the Circular No. 01/2015/TT-BYT dated February 27, 2015 of the Minister of Health providing guidance on HIV/AIDS prevention and control at health facilities.

5. Transport and delivery of positive HIV test results must ensure confidentiality of information about HIV-positive persons and comply with Clause 5 Article 8 of the Law on HIV/AIDS control.

Article 3. Preparation, transport and delivery of positive HIV test result reports

1. The laboratory performing HIV confirmatory tests shall make positive HIV test result reports (hereinafter referred to as "HIV test reports") as follows:

a) HIV test report by serologic method shall be made according to the form in the Appendix 01 enclosed herewith;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The HIV test report specified in Point a or Point b of this Clause shall comprise at least 03 copies of which 01 copy is kept by the facility that ordered the HIV confirmatory test, 01 copy is kept by the laboratory performing the test and the other is delivered to the person getting tested for HIV.

2. Transport and delivery of HIV test reports within a laboratory

a) The head of the laboratory shall formulate its procedures for internal transport and delivery of HIV test reports which must ensure confidentiality of test results, information and HIV infection status of the person getting tested for HIV;

b) If HIV test reports are transported and delivered electronically within a laboratory, such transport and delivery must comply with the Law on HIV/AIDS control and the laboratory must provide a physical HIV test report to the person getting tested for HIV.

3. Transport and delivery of HIV test reports between laboratories and authorities/persons competent to institute legal proceedings: The HIV test report must be placed in a sealed envelope bearing the seal of the laboratory that provides test results and on which the recipient’s name, address and telephone number (if any) must be specified.

Article 4. Time limit for notification of positive HIV test results

A positive HIV test result must be notified within 72 hours after the person in charge of notifying test results of the facility where the test sample was taken receives the HIV test report, except the following cases:

1. The person getting tested for HIV does not contact to receive test results.

2. The person getting tested for HIV is unfit to receive information about his/her HIV infection. In this case, HIV test results shall be notified to the person getting tested for HIV when appropriate.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Oral notification and HIV test report shall be given to the entities specified in Point a and Point b Clause 1 Article 30 of the Law on HIV/AIDS control.

2. Either oral notification or HIV test report shall be given to the entities specified in Point c and Point d Clause 1 Article 30 of the Law on HIV/AIDS control.

3. Written notification, enclosed with the HIV test report, shall be given to the entities specified in Point dd and Point e Clause 1 Article 30 of the Law on HIV/AIDS control.

Chapter II

PROCEDURES AND RESPONSIBILITY FOR NOTIFICATION OF POSITIVE HIV TEST RESULTS

Article 6. Responsibility for notification of positive HIV test results

The following persons shall assume responsibility to notify positive HIV test results:
1. Heads or persons assigned to notify positive HIV test results of health facilities that take HIV test samples, including:

a) Hospitals;

b) Other health facilities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Social protection facilities;

b) Prisons, detention centers, correctional facilities and reform schools;

c) Rehabilitation centers.

3. Heads of authorities or persons that are competent to institute legal proceedings and issue decisions on requisition for HIV tests in cases of compulsory HIV tests as prescribed in Article 28 of the Law on HIV/AIDS control.

4. Persons infected with HIV shall:

a) notify his/her HIV infection status to his/her spouse or fiancé/fiancée; and

b) notify his/her HIV infection status to the healthcare workers who provide direct care and treatment to him/her for preventing transmission of HIV/AIDS.

Article 7. Procedures for notification of positive HIV test results to persons getting HIV tests at hospitals

1. Procedures for notification and return of HIV test report to a person who gets tested for HIV at a hospital:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) After the doctor receives the HIV test report, he/she shall provide counseling and return the HIV test report to the HIV-positive person or send it to the counseling department or the person in charge of counseling tasks and returning HIV test reports to persons getting HIV tests.

2. If the person getting tested for HIV receives medical examination at another department, the nurse or the person in charge of the initial department/ward shall notify the test result directly to the nurse or the doctor of the later department/ward, who directly gives examination and treatment to or performs minor operations for that patient.

3. If the person getting tested for HIV needs to be hospitalized, the doctor shall transfer his/her medical record, enclosed with the HIV test report, to the chief nurse or the person in charge of the department/ward to which the HIV-positive person is transferred to for treatment.

The chief nurse or the person in charge of the department/ward where the HIV-positive person receives treatment shall notify the HIV infection status to the department/ward’s head, doctor and nurse who give care and treatment directly to that person.

4. If the HIV-positive person is transferred to another health facility for HIV/AIDS treatment: The notification of positive HIV results shall be carried out according to the procedures in Article 13 hereof.

Article 8. Procedures for notification of positive HIV test results to patients who are receiving treatment at hospitals

1. Procedures for notification and return of HIV test report to the patient getting tested for HIV:

a) After receiving the HIV test report, the laboratory shall keep 01 copy and transfer 02 copies thereof to the chief nurse of the department/ward where the patient is receiving treatment;

b) The chief nurse or the person in charge of the department/ward where the patient receives treatment shall keep 01 copy of the HIV test report with the patient’s medical record. Notification of the positive HIV test result and return of the HIV test report shall be made according to Point b Clause 1 Article 7 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

After receiving the HIV test report, the chief nurse or the person in charge of the department/ward where the patient receives treatment shall:

a) notify the patient’s HIV infection status to the department/ward’s head, doctor and nurse who give care and treatment directly to the patient;

b) notify the patient’s HIV infection status to doctors and nurses who give direct examination or perform other minor operations for the patient at other departments/wards.

3. If the patient is transferred to another department/ward within the same hospital, the chief nurse or the person in charge of the initiating department/ward shall transfer the patient’s HIV test report to the chief nurse of the receiving department/ward when transferring the patient's medical record.

The chief nurse or the person in charge of the receiving department/ward shall notify the HIV infection status of the patient to the department/ward’s head, doctor and nurse who give care and treatment directly to the patient.

4. If the patient is transferred to another hospital, the initiating hospital shall transfer the patient’s HIV test report to the receiving hospital.

The chief nurse or the person in charge of the department/ward receiving the patient shall notify the HIV infection status of the patient to the department/ward’s head, doctor and nurse who give care and treatment directly to the patient.

Article 9. Procedures for notification of positive HIV test results to persons getting HIV tests at other health facilities

1. After receiving the HIV test report, the laboratory shall keep 01 copy and transfer remaining 02 copies thereof to the doctor who gives medical examination directly to the HIV-positive person or the head of the counseling department.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Procedures for notification of positive HIV test results to persons receiving care at social protection facilities, correctional facilities, reform schools, prisons, detention centers or rehabilitation centers

1. After receiving the HIV test report, the head of the social protection facility, correctional facility, reform school, prison, detention center or rehabilitation center (hereinafter referred to as “managing facility”) shall transfer it to the person in charge of its health department or health facility.

2. The person in charge of the health department or health facility shall:

a) Keep the HIV test report with the medical record of the person getting tested for HIV;

b) Notify the positive HIV test result to the person that gives direct management, care and/or treatment to the person getting tested for HIV;

c) Provide counseling and notify the positive HIV test result to the person getting tested for HIV. The HIV test report shall be returned to the person getting tested for HIV in accordance with Clause 4 of this Article;

d) If the HIV-positive person is a minor, the notification and HIV test report shall be provided for both that minor and his/her guardian.

3. If the HIV-positive person is transferred between managing facilities: the head of the initiating managing facility shall send the HIV test report of that person to the receiving managing facility.

4. If the HIV-positive person is released from the managing facility: the head of the managing facility shall return the HIV test report to the person getting tested.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

After being notified of the positive HIV test result and receiving the HIV test report of the person getting tested for HIV, the authority/person competent to institute legal proceedings that issues the decision on requisition for HIV test shall:

1. Transfer the HIV test report to the head of the prison, detention center, correctional facility or reform school that is managing the HIV-positive person. Notification of the positive HIV test result shall be made according to the procedures in Clause 1 and Clause 2 Article 10 hereof.

Article 12. Procedures for notification of positive HIV test results by HIV-positive people to their spouse or fiancé(e)s

1. After notifying the positive HIV test result to the HIV-positive person, the healthcare worker shall instruct the HIV-positive person to notify his/her HIV infection status to his/her spouse or fiancé(e). If the HIV-positive person is unfit to notify his/her HIV infection status to his/her spouse or fiancé(e), he/she may authorize the healthcare worker (hereinafter referred to as “authorized person”) to notify it to his/her spouse or fiancé(e). The authorized person shall assume responsibility to keep confidentiality of information and status of the HIV-positive person in accordance with the Law on HIV/AIDS control.

2. After being authorized, the authorized person shall notify the HIV infection status to the spouse or fiancé(e) of the HIV-positive person according to Point b and Point c Clause 2 Article 8 of the Decision No. 2673/QD-BYT dated April 27, 2018 of the Minister of Health.

Article 13. Procedures for notification of positive HIV test results to healthcare workers giving direct care and treatment to HIV-positive people

1. When receiving healthcare services, the HIV-positive person shall notify his/her HIV infection status to the doctor. If HIV-positive person receives HIV/AIDS examination and treatment, he/she must present the HIV test report to the doctor.

2. The doctor shall notify the patient’s HIV infection status to other healthcare workers who also give care and treatment to that patient.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Responsibility for implementation

1. Vietnam Administration of HIV/AIDS Control shall disseminate, inspect and make preliminary and summary reports on the implementation of this Circular nationwide.

2. Vietnam Administration of HIV/AIDS Control shall disseminate and inspect the adherence to regulations herein by health facilities nationwide.

3. Directors of Provincial Departments of Health shall organize and inspect the implementation of this Circular in their managing provinces/cities.

4. Heads of relevant organizations and regulatory authorities making notification of positive HIV test results shall organize the implementation of this Circular.

Article 15. Terms of reference

If legislative documents referred to in this Circular are superseded, supplemented or amended, the new ones shall apply.

Article 16. Entry into force

1. This Circular comes into force from March 15, 2020.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Implementation responsibility

Director of Vietnam Administration of HIV/AIDS Control, Chief of the Ministry's Office, Chief Inspector of the Ministry, General Directors/ Directors of Administrations/Departments affiliated to the Ministry of Health, Directors of Provincial Departments of Health and relevant organizations and individuals shall implement this Circular.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Health (via Vietnam Administration of HIV/AIDS Control) for consideration./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Truong Son

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/2020/TT-BYT ngày 20/01/2020 quy định về trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.691

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!