Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 5001/QĐ-BYT 2019 mẫu hồ sơ bệnh án theo dõi giám định pháp y tâm thần

Số hiệu: 5001/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 24/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5001/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU HỒ SƠ BỆNH ÁN THEO DÕI GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN VÀ MẪU HỒ SƠ BỆNH ÁN BẮT BUỘC CHỮA BỆNH TÂM THẦN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng phê duyệt và nghiệm thu mẫu hồ sơ Bệnh án theo dõi giám định và Bệnh án bắt buộc chữa bệnh tâm thần sử dụng tại các tổ chức giám định pháp y tâm thần của Hội đồng nghiệm thu và phê duyệt theo Quyết định số 4297/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu hồ sơ bệnh án theo dõi giám định pháp y tâm thần và mẫu hồ sơ bệnh án bắt buộc chữa bệnh tâm thần.

Điều 2. Hai (02) mẫu hồ sơ bệnh án ban hành kèm theo quyết định này được áp dụng tại các tổ chức giám định pháp y tâm thần và tại các cơ sở thực hiện bắt buộc chữa bệnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

 

BỘ Y TẾ

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN (1)

SỐ LƯU TRỮ:

……………………………..

 

 

 

LOGO CỦA ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

BỆNH ÁN THEO DÕI GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN

(ban hành kèm theo Quyết định số 5001 ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

NĂM 20....

 

HỌ TÊN:……………………………………………………. NAM/NỮ:………………….

NĂM SINH: …………………………………………………………………………………

ĐỊA CHỈ: …………………………………………………………………………………….

VỤ ÁN/VỤ VIỆC (vai trò của đối tượng):………………………………………………..

 

 

 

(1).Ghi rõ tên đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ Y TẾ
TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH (1)
PHÁP Y TÂM THẦN

PHIẾU KHÁM VÀO THEO DÕI GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN

Số lưu trữ:……….
Mã YT:……………
…………………….

 

Ảnh 4x6 cm

của đối tượng giám định, đóng dấu giáp lai

I. HÀNH CHÍNH

1. Họ và tên (in hoa):………………………………………………………………

2. Sinh ngày:    □□ □□ □□□□                                                 Tuổi: □□

3. Giới: □ Nam □ Nữ         4. Nghề nghiệp: …………………………………□□

5. Dân tộc:………………….□□ 6. Quốc tịch:………………………………...□□

7. Địa chỉ: Số nhà…………….Thôn, phố………………………………………...

Xã, phường…………………..Huyện (Q, Tx)…………………………………□□

Tỉnh, thành phố………………………………………………………………….□□

8. Đối tượng: □ Bị can        □ Bị cáo           □ Phạm nhân          □ Bị hại

                       □ Khác:……………………………………………………………..

Hành vi vi phạm luật……………………………………………………………….

 

9. Cơ quan trưng cầu/tổ chức trưng cầu:

Công an               □ Viện kiểm sát                 □ Tòa án                 □ Khác………………….

Số Quyết định:…………………………………….. ngày………. tháng…………. năm……….

Của (Tên đầy đủ của cơ quan/tổ chức trưng cầu giám định): ………………………………..

10. Khi cần liên lạc với: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………… Số điện thoại:…………………..

11. Đến khám lúc:……………… giờ….. phút…… ngày ..../…… /………….

II. LÝ DO VÀO (1)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

III. KHÁM

1. Toàn thân:…………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Khám tâm thần: …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Mạch: …………lần/phút

Nhiệt độ:…………..°C

Huyết áp:…./…..mmHg

Nhịp thở: ………lần/phút

Cân nặng:……….Kg

3. Các cơ quan khác: ..........................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Cho vào khoa: …………………………………………………………………………………..

5. Chú ý: …………………………………………………………………………………………….

 

 

Ghi chú: Phiếu khám vào theo dõi giám định pháp y tâm thần được lập tại Phòng khám

(1) Ghi rõ tên đơn vị

Ngày    tháng    năm
BÁC SĨ KHÁM BỆNH

 

BỘ Y TẾ
TỔ CHỨC GĐPYTT (1)
KHOA GIÁM ĐỊNH

BỆNH ÁN THEO DÕI GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN

Số lưu trữ:……….
Mã YT:……./……./……/………

 

Ảnh 4x6 cm

của đối tượng giám định, đóng dấu giáp lai

I. HÀNH CHÍNH

1. Họ và tên (in hoa):………………………………………………………………

2. Sinh ngày:    □□ □□ □□□□                                                             Tuổi: □□

3. Giới: □ Nam □ Nữ         4. Nghề nghiệp: …………………………………□□

5. Dân tộc:………………….□□ 6. Trình độ văn hóa……………………………

7. Quốc tịch:………………...□□ 8. Địa chỉ: Số nhà……………………………..

Thôn, phố……………………….. Xã, phường………………………………..□□

Huyện (Q, Tx)…………………... Tỉnh, thành phố…………………………...□□

9. Đối tượng: □ Bị can        □ Bị cáo           □ Phạm nhân          □ Bị hại

                       □ Khác:……………………………………………………………..

Hành vi vi phạm pháp luật: …………………………………………………………………………………

10. Cơ quan trưng cầu

Công an           □ Viện kiểm sát           □ Tòa án           □ Khác:………………………………

Tên đầy đủ: ...........................................................................................................................  

11. Khi cần liên lạc với: ..........................................................................................................

Địa chỉ…………………………………………………………. Số điện thoại:…………………….

12. Vào viện/Trung tâm                     …………giờ…….. phút…….. ngày ....../…… /………

13. Vào khoa Giám định……..:          …………giờ…….. phút…….. ngày ....../…… /………

14. Ngày giám định:                           ……/……/……

15. Chuyển viện:

15.1. Chuyển đi:………………………………… giờ…. phút…… ngày ..../…../………

15.2. Chuyển về:                       …………giờ…… phút….. ngày ..../….. /…….

16. Ra viện:                               …………giờ…… phút…... ngày ..../…. /…….

17. Kết luận giám định PYTT (tại thời điểm giám định):

17.1. Bệnh chính: ...................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Mã bệnh:          □□□□□

17.2. Bệnh kèm theo: .............................................................................................................

.............................................................................................................................................

Mã bệnh:          □□□□□

18. Tổng số ngày TDGĐ:           □□□

19. Tình hình tử vong:                ………..giờ…. phút……. ngày ..../….. /……..

20. Nguyên nhân chính tử vong: .............................................................................................

.............................................................................................................................................

21. Khám nghiệm tử thi:             □ Có     □ Không

22. Thời gian khám nghiệm tử thi: Từ………. giờ…….. phút……… ngày……….tháng…….năm….

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ngày…..tháng…..năm…..
TRƯỞNG KHOA

(1). Ghi rõ tên đơn vị

 

B. NỘI DUNG H SƠ

I. Lý do vào viện/Trung tâm

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

II. TÓM TT NỘI DUNG VỤ ÁN/ VIỆC: (nguyên nhân dẫn đến vụ án/ việc, diễn biến quá trình xảy ra vụ án/ vụ việc, những biểu hiện tâm lý, hành vi của đối tượng trước, ngay trước, trong và sau sự kiện)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

III. TIỀN SỬ

1. Bản thân:

- Sức khỏe (sự phát triển về tâm thần và thể chất từ nhỏ đến lớn, những bệnh đã mắc phải, tình hình học tập, khả năng lao động công tác, đặc đim tính cách từ nhỏ đến lớn): ..........................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Nghiện chất tác động tâm thần:

+ Loại chất (ma túy, Rượu, khác) .........................................................................................

+ Thời gian sử dụng (ghi rõ số năm sử dụng, tần suất sử dụng trong ngày, liều/1 lần sử dụng...)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tiền án, tiền sự: ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Gia đình: Ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con, họ hàng nội ngoại có ai mắc bệnh gì không (chú ý bệnh thần kinh, tâm thần)?: ..................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

IV. KHÁM BỆNH:

1. Toàn thân: (thể trạng, da, niêm mạc, hệ thống hạch, tuyến giáp, vị trí, kích thước, số lượng, di động...)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Mạch: …………lần/phút

Nhiệt độ:…………..°C

Huyết áp:…./…..mmHg

Nhịp thở: ………lần/phút

Cân nặng:……….Kg

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Các cơ quan:

+ Tuần hoàn: .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Hô hấp: .............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Tiêu hóa: ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Thận, tiết niệu, sinh dục: .....................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Cơ - Xương khớp: .............................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Tai mũi họng: .....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Răng hàm mặt: ...................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Mắt: ...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Nội tiết, dinh dưỡng và các bệnh lý khác: ............................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Thần kinh

+ Dây thần kinh sọ não: .........................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Đáy mắt: ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Vận động tứ chi: ................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Trương lực cơ: ..................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Cảm giác (nông, sâu): ........................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Phản xạ: ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Tâm thần

+ Biểu hiện chung: ...............................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Năng lực định hướng:            - Không gian …………………………………………………..

.............................................................................................................................................

                                                - Thời gian ………………………………………………………

.............................................................................................................................................

                                                - Bản thân ………………………………………………………

.............................................................................................................................................

                                                - Môi trường xung quanh ………………………………………

.............................................................................................................................................

+ Cảm giác: ..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Tri giác (Khả năng nhận thức thực tại khách quan, các rối loạn) .....................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Cảm xúc: ...........................................................................................................................

+ Tư duy:          - Hình thức: ………………………………………………………………………

.............................................................................................................................................

                        - Nội dung: …………………………………………………………………………

.............................................................................................................................................

+ Hành vi tác phong:     - Hoạt động có ý chí: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

                                    - Hoạt động bản năng: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

+ Trí nhớ:          - Nhớ máy móc: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

                        - Nhớ thông hiểu: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

+ Trí tuệ:           - Khả năng phân tích: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

                        - Khả năng tổng hp: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

+ Chú ý: ................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Các xét nghiệm cận lâm sàng cần làm:……………………………………………………

+ Các xét nghiệm cần thiết:

- Xét nghiệm máu (sinh hóa, huyết học)                                      □

- Xét nghiệm nước tiểu                                                              □

- X.quang tim, phổi thẳng hoặc có thể chỉ định chụp nghiêng      □

- X.quang sọ não thẳng và nghiêng                                            □

- Điện não đồ                                                                            □

- Điện tâm đồ                                                                            □

- Các trắc nghiệm tâm lý                                                            □

+ Các xét nghiệm chuyên biệt khác:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

Ngày….tháng…..năm…..
TRƯỞNG KHOA

 

C. TNG KT BỆNH ÁN

1. Diễn biến quá trình theo dõi giám định: ...................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Tóm tắt và kết luận:

a) Tóm tắt triệu chứng, hội chứng tâm thần:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

b) Các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

c) Kết luận giám định

- Kết luận theo tiêu chuẩn y học

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

- Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi (trong từng thời điểm, đặc biệt tại thời điểm xảy ra vụ việc, xác định đối tượng giám định có một trong các tình trạng nhận thức, điều khiển hành vi sau đây: Mất khả năng nhận thức và/hoặc khả năng điều khiển hành vi; Hạn chế khả năng nhận thức và/hoặc khả năng điều khiển hành vi (có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi ở các vụ việc dân sự; Đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi):

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

d) Ý kiến khác (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ, phim, ảnh

 

Ngày … tháng … năm 20….
TRƯỞNG KHOA GIÁM ĐỊNHHọ tên:……………………………

Loại

Số lượng

Người giao hồ sơ:Họ tên:……………………

- X Quang;

 

- Điện não đồ;

 

- Điện tâm đồ;

 

- Xét nghiệm;

 

Người nhận hồ sơ:
Họ tên:…………………..

- Các trắc nghiệm tâm lý.

 

- Khác:

 

- Toàn bộ hồ sơ:

 

 

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH
PHÁP Y TÂM THẦN (1)
KHOA GIÁM ĐỊNH…

TỜ THEO DÕI Số:….

Số lưu trữ:……….
Mã YT:……./…….

 

Họ tên ĐTTDGĐ:…………………………………………………….. Năm sinh: ……………..Nam/ Nữ

Buồng:………………………………………………………………… Giường:………………………….

NGÀY GIỜ

DIỄN BIN

Y LỆNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1). Ghi rõ tên đơn vị

 

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH
PHÁP Y TÂM THẦN (1)
KHOA GIÁM ĐỊNH…

PHIẾU CHĂM SÓC Số:….

Số lưu trữ:……….
Mã YT:……./…….

 

Họ tên ĐTTDGĐ:…………………………………………………….. Năm sinh: ……………..Nam/ Nữ

Buồng:………………………………………………………………… Giường:………………………….

Ngày

Giờ, phút

THEO DÕI DIN BIN

THỰC HIỆN Y LỆNH/ CHĂM SÓC


(ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1). Ghi rõ tên đơn vị

 

BỘ Y TẾ

CƠ SỞ THỰC HIỆN BẮT BUỘC CHỮA BỆNH (1)
* * *

SỐ LƯU TRỮ:

……………………………..

 

 

 

LOGO CỦA ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

BỆNH ÁN BẮT BUỘC CHỮA BỆNH TÂM THẦN

(ban hành kèm theo Quyết định số ngày  tháng  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

NĂM 20....

 

HỌ TÊN:……………………………………………………. NAM/NỮ:………………….

NĂM SINH: …………………………………………………………………………………

ĐỊA CHỈ: …………………………………………………………………………………….

VỤ ÁN/VỤ VIỆC (vai trò của đối tượng):………………………………………………..

 

 

 

(1).Ghi rõ tên đơn vị

 

 

 

BỘ Y TẾ
CƠ SỞ THỰC HIỆN BẮT BUỘC CHỮA BỆNH (1)

PHIẾU KHÁM
VÀO VIỆN BẮT BUỘC CHỮA BỆNH

Số lưu trữ:……….
Mã YT:……./……./……/………

 

Khoa: ……………………. Giường: ………………………..

 

Ảnh 4x6 cm

của đối tượng giám định, đóng dấu giáp lai

I. HÀNH CHÍNH

1. Họ và tên (in hoa):………………………………………………………………

2. Sinh ngày:    □□ □□ □□□□                                                             Tuổi: □□

3. Giới: □ Nam □ Nữ         4. Nghề nghiệp: …………………………………□□

5. Tình trạng hôn nhân:………………….□□ 6. Dân tộc:……………………….

7. Trình độ văn hóa:………………... 8. Quốc tịch……………………………..

9. Địa chỉ: Số nhà……………………….. Thôn, phố……………………………

Xã, phường…………………... Huyện (Q, Tx)…………………………...........

Tỉnh, thành phố…………………………………………………………………….

10. Nơi làm việc:…………………………………………………………………...

11. Cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp BBCB:                  □ Viện kiểm sát                     Tòa án

Số Quyết định:…………………………………. ngày……….. tháng………. năm………………………

Của (tên đầy đủ của CQ ra quyết định ADBP BBCB): ………………………………………………….

Khi cần liên lạc với: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ ……………………………………………………. Số điện thoại: ………………………………..

12. Đối tượng:              □ Bị can            □ Bị cáo                        □ Phm nhân

                                    □ Đình chỉ         □ Tm đình chỉ

Hành vi vi phạm pháp luật: …………………………………………………………………………………

13. Đến khám lúc: ……………giờ……..phút……ngày …../…../……

II. LÝ DO VÀO (1)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

III. KHÁM

1. Toàn thân: ……………………………………………………………..

Mạch: …………lần/phút

Nhiệt độ:…………..°C

Huyết áp:…./…..mmHg

Nhịp thở: ………lần/phút

Cân nặng:……….Kg

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

2. Khám tâm thần: ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

3. Các cơ quan khác: ............................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Cho vào khoa: ...................................................................................................................

5. Chú ý: ...............................................................................................................................

 


Ghi chú: Phiếu khám vào viện được lập tại Phòng khám

(1). Ghi rõ tên đơn vị

Ngày  tháng  năm
BÁC SĨ KHÁM BỆNH

 

BỘ Y TẾ
CƠ SỞ THỰC HIỆN BẮT BUỘC CHỮA BỆNH (1)

Khoa:………Giường:………..

BỆNH ÁN BẮT BUỘC
CHỮA BỆNH TÂM THẦN

Số lưu trữ:……….
Mã YT:……./……./……/………

 

Ảnh 4x6 cm

của đối tượng giám định, đóng dấu giáp lai

A. HÀNH CHÍNH

1. Họ và tên (in hoa):………………………………………………………………

2. Sinh ngày:    □□ □□ □□□□                                                             Tuổi: □□

3. Giới: □ Nam □ Nữ         4. Nghề nghiệp: …………………………………□□

5. Tình trạng hôn nhân:…………………. 6. Dân tộc:……………………….

7. Trình độ văn hóa:………………... 8. Quốc tịch……………………………..

9. Địa chỉ: Số nhà……………………….. Thôn, phố……………………………

Xã, phường…………………... Huyện (Q, Tx)…………………………...........

Tỉnh, thành phố…………………………………………………………………….

10. Nơi làm việc:…………………………………………………………………...

11. Cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp BBCB: Viện kiểm sát  □ Tòa án

Số Quyết định:……………………………. ngày……….. tháng……….. năm…………………

Của (tên đầy đủ của CQ ra quyết định ADBP BBCB): …………………………………………

Khi cần liên lạc với: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ …………………………………………….. Số điện thoại: ………………………………

12. Đối tượng:              □ Bị can            □ B cáo            □ Phạm nhân

                                    □ Đình chỉ         □ Tạm đình chỉ

Hành vi vi phạm pháp luật: …………………………………………………………………………

13. Vào viện:                                                     giờ…. phút….. ngày ..../….. /…….

14. Vào khoa:………………………………………. giờ…. phút….. ngày ..../….. /…….

15. Ngày GĐPYTT: ………./ ……. / ………… ; Cơ quan GĐPYTT: ……………………………

Kết luận GĐPYTT:         - Bệnh chính (căn cứ để ban hành quyết định áp dụng biện pháp BBCB): ……………………………………………………………………………………...

                                    - Bệnh kèm theo (nếu có):…………………………………………………

16. Chuyển viện:

15.1. Chuyển đi: ……………………………………………giờ ….. phút …. ngày ..../ …./………

15.2. Chuyển về:                       ………..giờ….. phút…… ngày ..../….. /…….

17. Ra viện:                               ………..giờ….. phút…… ngày ..../…. /……..

- Bệnh chính: .........................................................................................................................

                        Mã bệnh: □□□□□

- Bệnh kèm theo: ……………………………………………………………………………………

                        Mã bệnh: □□□□□

18. Tình trạng bệnh nhân khi ra viện:

Khỏi/ Ổn định □             Đ/ Thuyên giảm/ tạm ổn định □            Tử vong □

19. Tổng số ngày điều trị: □□□

20. Tình hình tử vong:                ………..giờ ….. phút ….. ngày ..../….. /……..

21. Nguyên nhân chính tử vong: …………………………………………………………………

22. Khám nghiệm tử thi:                         Có                  Không

23. Thời gian khám nghiệm tử thi: ………..giờ……..phút………. ngày……..tháng………năm……...

 

THỦ TRƯỞNG

Ngày …..tháng…..năm
TRƯỞNG KHOA

(1) Ghi rõ tên Đơn vị

 

B. NỘI DUNG HỒ SƠ

I. Lý do vào viện

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

II. TÓM TẮT HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN (Quá trình sinh trưởng, phát triển, tình trạng sức khỏe, bệnh tật, từ khi sinh ra đến khi vào viện và quá trình phạm tội; kết luận giám định pháp y tâm thần)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

III. TIỀN SỬ

1. Bản thân:

- Sức khỏe tâm thần: .............................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Nghiện chất tác động tâm thần:

+ Loại chất (ma túy, rượu, khác) …………………………………………………………………

+ Thời gian sử dụng (ghi rõ số năm sử dụng, tần suất sử dụng trong ngày, liều/1 lần sử dụng...)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tiền án, tiền sự:.....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Gia đình: Ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con, họ hàng nội ngoại có ai mắc bệnh gì không (chú ý bệnh thần kinh, tâm thần)?:  .................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

IV. KHÁM BỆNH:

1. Toàn thân: (thể trạng, da, niêm mạc, hệ thống hạch, tuyến giáp, vị trí, kích thước, số lượng, di động...)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Mạch: …………lần/phút

Nhiệt độ:…………..°C

Huyết áp:…./…..mmHg

Nhịp thở: ………lần/phút

Cân nặng:……….Kg

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Các cơ quan:

+ Tuần hoàn: .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Hô hấp: .............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Tiêu hóa: ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Thận, tiết niệu, sinh dục: .....................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Cơ - Xương khớp: .............................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Tai mũi họng: .....................................................................................................................  

.............................................................................................................................................

+ Răng hàm mặt: ...................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Mắt: ...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Nội tiết, dinh dưỡng và các bệnh lý khác: ............................................................................

3. Thần kinh

+ Dây thần kinh sọ não: .........................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Đáy mắt: ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Vận động tứ chi: ................................................................................................................  

.............................................................................................................................................

+ Trương lực cơ: ..................................................................................................................

+ Cảm giác (nông, sâu): ........................................................................................................

+ Phản xạ: ............................................................................................................................

4. Tâm thần

+ Biểu hiện chung: .................................................................................................................

.............................................................................................................................................

+ Năng lực định hướng:            - Không gian ……………………………………………………

                                                - Thời gian ………………………………………………………..

                                                - Bản thân …………………………………………………………

                                                - Môi trường xung quanh ………………………………………..

+ Cảm giác: ..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

+ Tri giác (Khả năng nhận thức thực tại khách quan, các rối loạn) .......................................

.............................................................................................................................................

+ Cảm xúc: ...........................................................................................................................

+ Tư duy:          - Hình thức: ………………………………………………………………………..

                        - Nội dung: …………………………………………………………………………..

+ Hành vi tác phong:     - Hoạt động có ý chí: …………………………………………………….

                                    - Hoạt động bản năng: …………………………………………………….

+ Trí nhớ:          - Nhớ máy móc: ……………………………………………………………………

                        - Nhớ thông thiểu: ………………………………………………………………….

+ Trí tuệ:           - Khả năng phân tích: …………………………………………………………….

                        - Khả năng tổng hp: ………………………………………………………………

+ Chú ý: ……………………………………………………………………………………………….

5. Các xét nghiệm cận lâm sàng cần làm:………………………………………………………

+ Các xét nghiệm cần thiết:

- Xét nghiệm máu (sinh hóa, huyết học)                                     

- Xét nghiệm nước tiểu                                                                         

- X.quang tim, phổi thẳng hoặc có thể chỉ định chụp nghiêng                 

- X.quang sọ não thẳng và nghiêng                                                       

- Điện não đồ                                                                                       

- Điện tâm đồ                                                                                       

- Các trắc nghiệm tâm lý                                                                       

+ Các xét nghiệm chuyên biệt khác:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

Ngày….tháng…..năm…….
BÁC SỸ ĐIỀU TRỊ

 

C. TNG KẾT BỆNH ÁN

1. Diễn biến quá trình điều trị: ....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Tóm tắt và kết luận:

2.1. Tóm tắt triệu chứng, hội chứng tâm thần:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2.2 Tóm tắt kết quả xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Phương pháp điều trị: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Kết luận của hội đồng giám định

4.1. Kết luận bệnh chính

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4.2. Tình trạng bệnh lý khi ra viện

          Khỏi/ổn định □               Đỡ/ thuyên giảm/ tạm ổn định □                   Tử vong □

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4.3. Bệnh kèm theo (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ, phim, ảnh

 

Ngày … tháng … năm 20….
TRƯỞNG KHOA ĐIỀU TRỊHọ tên:……………………………

Loại

Số lượng

Người giao hồ sơ:Họ tên:……………………

- X Quang;

 

- Điện não đồ;

 

- Điện tâm đồ;

 

- Xét nghiệm;

 

Người nhận hồ sơ:
Họ tên:…………………..

- Các trắc nghiệm tâm lý.

 

- Khác:

 

- Toàn bộ hồ sơ:

 

 

CƠ SỞ THỰC HIỆN
BẮT BUỘC CHỮA BỆNH (1)
KHOA …

TỜ THEO DÕI Số:…….

Số lưu trữ:……….
Mã YT:……./…….

 

Họ tên ĐTTDGĐ:………………………………………………………. Năm sinh:…………… Nam/ Nữ

Buồng:………………………………………………………………….. Giường:………………………….

NGÀY GIỜ

DIỄN BIN

Y LỆNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1): Ghi rõ tên cơ s

 

CƠ SỞ THỰC HIỆN
BẮT BUỘC CHỮA BỆNH (1)
KHOA …

PHIẾU CHĂM SÓC Số:…….

Số lưu trữ:……….
Mã YT:……./…….

 

Họ tên ĐTTDGĐ:…………………………………………………………Năm sinh:………….. Nam/ Nữ

Buồng:…………………………………………………………………… Giường:…………………………

Ngày

Giờ, phút

THEO DÕI DIỄN BIẾN

THỰC HIỆN Y LỆNH/ CHĂM SÓC


(ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1): Ghi rõ tên cơ sở

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5001/QĐ-BYT ngày 24/10/2019 về mẫu hồ sơ bệnh án theo dõi giám định pháp y tâm thần và mẫu hồ sơ bệnh án bắt buộc chữa bệnh tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.008

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!