Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4448/QĐ-BYT năm 2017 về Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 4041/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4448/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 03/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Hoàn thiện các quy định pháp luật về bán thuốc kê đơn

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4448/QĐ-BYT về Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, để hoàn thiện hệ thống pháp luật về kê đơn và bán thuốc kê đơn, Bộ Y tế đề ra kế hoạch sau:

- Các cơ quan có trách nhiệm từ nay đến tháng 12/2017 phải rà soát lại các văn bản QPPL còn bất cập và đưa ra phương án xử lý;

- Vụ Pháp chế tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về vấn đề bán thuốc kê đơn tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP .

- Tháng 6/2018, hoàn thành việc ban hành Thông tư hướng dẫn thực hành tốt kê đơn thuốc và các tài liệu chuyên môn khác.

Ngoài ra, để việc kiểm soát kê đơn thuốc đạt hiệu quả thì trong năm 2018 – 2019:

Sở Y tế, Trung tâm truyền thông cần kết hợp với các đơn vị như Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý KCB ở địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc kê đơn, bán thuốc theo đơn.

Quyết định 4448/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 03/10/2017.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4448/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN GIAI ĐOẠN 2017-2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4041/QĐ-BYT NGÀY 07/9/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược và Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Quản lý Dược, Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Pháp chế; Chánh Thanh tra Bộ Y tế; Giám đốc Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe trung ương; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Trường Đại học Dược Hà Nội;
- Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;
- Trung t
âm truyền thông - Giáo dục sức khỏe trung ương;
- Hội Dược học Việt Nam;
- Tổng hội Y học Việt Nam;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Trang thông tin điện tử Cục QLD;
- Lưu: VT, KCB, QLD (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN GIAI ĐOẠN 2017-2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4041/QĐ-BYT NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 03 tháng 10 năm 2017)

STT

Ni dung

Đơn vị đầu mối

Đơn vị phối hợp

Dự kiến sản phẩm đạt được

Thời gian hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về kê đơn và bán thuốc kê đơn

1.1

Sửa đổi, bổ sung các quy phạm pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trong Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

Vụ Pháp chế

Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thanh tra Bộ.

Sản phẩm: Nghị định sửa đổi Nghị định 176/2013/NĐ-CP được Chính phủ thông qua.

Theo chương trình xây dựng Nghị định của Chính phủ

1.2

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có quy định liên quan đến việc kê đơn thuốc để phát hiện và đề xuất các nội dung còn bất cập, hạn chế

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Thanh tra Bộ, Sở Y tế, Cục Quản lý Dược, Vụ Pháp chế, các bệnh viện

Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong có nêu nội dung quy phạm và phương án đề xuất xử lý các bất cập hoặc hạn chế tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan về việc kê đơn thuốc để đề xuất chỉnh sửa bổ sung

12/2017

1.3

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có quy định liên quan đến việc bán thuốc kê đơn để phát hiện và đề xuất các nội dung còn bất cập, hạn chế

Cục Quản lý Dược

Thanh tra Bộ, Sở Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế

Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong có nêu nội dung quy phạm và phương án đề xuất xử lý các bất cập hoặc hạn chế tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan về việc kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn để đề xuất chỉnh sửa bổ sung

12/2017

1.4

Tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn thực hiện quy định về thực hành tốt kê đơn thuốc

Cục Quản lý Khám chữa bệnh

Sở Y tế, Cục Quản lý Dược, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, các bệnh viện.

Sản phẩm: Thông tư hướng dẫn thực hành tốt kê đơn thuốc được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

6/2018

1.5

Tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn quy định thực hành tốt bán thuốc kê đơn.

Cục Quản lý Dược

Sở Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế

Sản phẩm: Tài liệu chuyên môn được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

6/2018

2

Đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trước khi có can thiệp

2.1

Xây dựng bộ công cụ khảo sát, kiểm tra về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

Cục Quản lý Dược xây dựng bộ công cụ về bán thuốc kê đơn và tổng hợp chung

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xây dựng bộ công cụ về kê đơn thuốc

Sở Y tế, các Vụ, Cục liên quan, Trường Đại học Dược Hà Nội

Sản phẩm: Bộ công cụ khảo sát, kiểm tra về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn được Lãnh đạo Bộ phê duyệt

10/2017

2.2

- Khảo sát nhận thức của người kê đơn thuốc về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc.

- Khảo sát nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.

- Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc về quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn.

Sở Y tế

Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nng, thành phố Cần Thơ

Hội dược học, Hội Y học của tỉnh, thành phố

Sản phẩm: Báo cáo thực trạng nhận thức của người hành nghề về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc, bán thuốc kê đơn, kháng kháng sinh và nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.

Tháng 11/2017

2.3

Kiểm tra đánh giá về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

Sở Y tế

Thanh tra Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nng, thành phố Cần Thơ

Sản phẩm: Báo cáo đánh giá về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

Tháng 12/2017

3

Hoạt động Truyền thông

3.1

Tuyên truyền về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh; và các lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cho cộng đồng trên toàn quốc; Sự cần thiết phải kiểm soát thuốc kê đơn.

Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cơ quan truyền thông (báo giấy, báo đài, các kênh truyền thông...)

Sản phẩm: - Bài viết phổ biến về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý (trọng tâm là kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh); Tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, sử dụng kháng sinh không hợp lý....

- Xây dựng phóng sự

2018

2019

3.2

Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí giúp các nhà báo hiểu thêm, từ đó có thể đăng tải, chia sẻ trong quá trình viết bài, đưa tin kịp thời, chính xác.

Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng

Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Sản phẩm: Tổ chức 02 lớp tập huấn cho các phóng viên: cung cấp thông tin xung quanh nội dung và sự cần thiết của Đề án

2018

3.3

Truyền thông cho cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh; và các lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cho cộng đồng tại các tỉnh, thành phố.

Sở Y tế

Trung tâm truyền thông tỉnh, thành phố, các cơ quan liên quan

Sản phẩm: Bài viết, phóng sự về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh; và các lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cho cộng đồng

2018

2019

4

Tập huấn, đào tạo

 

- Tập huấn cho người kê đơn các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc kê đơn thuốc và về hướng dẫn sử dụng kháng sinh.

- Tập huấn cho người bán lẻ thuốc các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc bán thuốc kê đơn; việc cần thiết thuyết phục bệnh nhân khi mua thuốc phải mua đủ đơn thuốc, dùng thuốc đủ liều và tuân thủ dùng đủ liều điều trị đặc biệt là kháng sinh.

Sở Y tế

Hội dược học, Hội Y học của tỉnh, thành phố

Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thanh tra Bộ trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nng, thành phố Cần Thơ

Sản phẩm: Tổ chức tập huấn được cho người kê đơn, người bán thuốc thuộc đối tượng khảo sát

3/2018

5

Kiểm tra đánh giá hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sau khi có giải pháp can thiệp

5.1

- Khảo sát nhận thức của người kê đơn thuốc về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc.

- Khảo sát nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.

- Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc về quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn.

Sở Y tế

Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế trực trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nng, thành phố Cần Thơ

Hội Y, Dược học của tỉnh, thành phố

Sản phẩm: Báo cáo thực trạng nhận thức của người hành nghề về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc và nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.

6/2018

5.2

- Kiểm tra đánh giá hoạt động kê đơn thuốc ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Kiểm tra đánh giá hoạt động bán thuốc kê đơn tại các nhà thuốc.

Sở Y tế

Thanh tra Bộ Y tế; Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nng, thành phố Cần Thơ

Sản phẩm: Báo cáo đánh giá hoạt động kê đơn thuốc ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và báo cáo đánh giá hoạt động bán thuốc kê đơn tại các nhà thuốc sau khi có giải pháp can thiệp.

9/2018

6

Tăng cường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về quản lý kháng kháng sinh

 

- Chia sẻ dữ liệu về kháng kháng sinh, kháng sinh với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hoạt động giám sát chung cho các mảng có thể được phát triển cho loại kháng sinh nhập khẩu để sử dụng cả cho người và động vật.

- Chia sẻ kết quả quản lý sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh thông qua các báo cáo chung giữa ngành y tế và thú y.

Cục Quản lý khám chữa bệnh;

Cục Quản lý Dược

Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Tổng Cục Thủy sản

Sản phẩm: Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý kháng kháng sinh

Hàng năm

7

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án

7.1

Tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn.

Sở Y tế;

Cục Quản lý Dược

Cục Quản lý Khám chữa, bệnh

Thanh tra Bộ Trường Đại học Dược Hà Nội

Sản phẩm: Báo cáo đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

11/2018

7.2

Đề xuất mô hình/phương thức phù hợp đối với hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn triển khai trên toàn quốc.

Cục Qun lý Dược;

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Sở Y tế, Thanh tra Bộ, các Vụ/ Cục liên quan

Sản phẩm: Mô hình hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt

12/2018

8

Triển khai hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn triển khai trên toàn quốc

 

Triển khai hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn triển khai trên toàn quốc

Sở Y tế

Hội Y, Dược học của tỉnh, thành phố

Sản phẩm: Toàn quốc triển khai mô hình hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn triển khai trên toàn quốc

2020

9

Các nội dung phối hợp với các Bộ ngành, địa phương

9.1

Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung để Bộ Y tế / Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cục Quản lý Dược.

Ban Chỉ đạo

Sản phẩm: Biên bản làm việc / thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

Hàng năm

9.2

Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung để Bộ Y tế / Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương.

Cục Quản lý Dược.

Ban Chỉ đạo

Sản phẩm: Biên bản làm việc / thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ / Lãnh đạo Ủy ban nhân dân.

Hàng năm

10

Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án

10.1

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án.

Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tháng 10/2017

10.2

Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án

Ban Chỉ đạo.

Cục Quản lý Dược, các đơn vị liên quan.

Sản phẩm: Công văn hướng dẫn của Bộ Y tế (kèm mẫu kế hoạch)

Tháng 10/2017

10.3

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án tại các địa phương và các đơn vị đầu mối triển khai hoạt động.

Ban Chỉ đạo.

Cục Quản lý Dược, các đơn vị liên quan.

Sản phẩm: Báo cáo kiểm tra, giám sát.

Hàng năm

10.4

Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án (theo từng giai đoạn).

Ban Chỉ đạo.

Cục Quản lý Dược, các đơn vị liên quan.

Sản phẩm: Hội nghị / báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm hoặc theo từng giai đoạn.

12/2018

12/2020

11

Tổ chức thực hiện

11.1

Thủ trưởng các đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ công việc. Trường hợp khó khăn, đơn vị chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị xin ý kiến chỉ đạo.

11.2

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn các đơn vị dự toán và bố trí kinh phí triển khai các hoạt động theo quy định.

11.3

Giao Cục Quản lý Dược chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả triển khai Kế hoạch.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4448/QĐ-BYT năm 2017 về Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 4041/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.624
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85