Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3451/QĐ-BYT 2019 Tiêu chí công nhận Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc

Số hiệu: 3451/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 06/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3451/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU “TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN BỆNH VIỆN THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ XUẤT SẮC”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo;

Thông tư số 38/2016/TT-BYT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số biện pháp thúc đẩy nuôi con bng sữa mẹ tại các cơ sở khám, chữa bệnh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tài liệu “Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tài liệu “Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” là cơ sở để các cơ sở khám chữa bệnh có chuyên ngành sản phụ khoa triển khai thực hiện việc đánh giá và công nhận theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Bộ Y tế; Giám đốc các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trư
ng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các Thứ trư
ng (để phối hợp chỉ đạo);
- C
ng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BM-TE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN

ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN “BỆNH VIỆN THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ XUẤT SẮC”
(Ban hành kèm theo Quyết định s 3451/QĐ-BYT ngày 06 tháng 8 năm 2019)

I. Căn cứ xây dựng tiêu chí:

- Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

- Thông tư số 38/2016/TT-BYT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số biện pháp thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sc khỏe sinh sản.

- Quyết định số 4673/QĐ-BYT ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tài liệu hướng dẫn chuyên môn chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ.

- Quyết định số 6743/QĐ-BYT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tài liệu hướng dẫn chuyên môn chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau mổ lấy thai.

- Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam.

II. Tiêu chí công nhận “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”:

Bệnh viện cần đạt 3 tiêu chí dưới đây:

- Tiêu chí 1: Bệnh viện đạt ti thiểu mức 4 (tối đa 1 năm trước thời điểm đánh giá) tiêu chí E1.3 về Nuôi con bằng sữa mẹ thuộc Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam.

- Tiêu chí 2: Bệnh viện đạt mức yêu cầu của các bảng kiểm về Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ (EENC) và Nuôi con bằng sữa mẹ.

- Tiêu chí 3: Bệnh viện đạt mức yêu cầu của việc khảo sát bà mẹ sau sinh thông qua điện thoại.

III. Hướng dẫn đánh giá công nhận:

1. Đề nghị đánh giá công nhận:

- Nếu đạt kết quả Tiêu chí 1:

+ Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế: gửi công văn đề nghị Bộ Y tế thành lập Đoàn đánh giá công nhận.

+ Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế: gửi công văn đề nghị Sở Y tế thành lập Đoàn đánh giá công nhận.

2. Tổ chức đánh giá:

2.1 Thành phần đoàn đánh giá:

a) Đoàn đánh giá của Bộ Y tế:

- Chủ trì: Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

- Thành phần: Vụ SK BM-TE, chuyên gia về NCBSM và EENC

b) Đoàn đánh giá của Sở Y tế:

- Chủ trì: Sở Y tế

- Thành phần: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sn), hoặc đơn vị tương đương, cán bộ có chuyên môn về NCBSM và EENC (Bệnh viện Phụ sản/BV sản nhi),

2.2 Đánh giá Tiêu chí 2 (thông qua các bảng kiểm):

a) Đánh giá:

- Phỏng vn 5 phụ nữ mang thai 7 tháng tại phòng khám thai (Bng kiểm 1).

- Đánh giá việc thực hiện EENC (đối với trẻ thở được) thông qua việc quan sát ít nhất 03 ca sinh thường; quan sát thực hành trên mô hình nếu không có ca sinh thường vào thời điểm đánh giá (Bảng kiểm 2).

- Đánh giá việc thực hiện EENC sau mổ lấy thai (trẻ thở được) thông qua việc quan sát ít nhất 02 ca sinh mổ; quan sát thực hành trên mô hình nếu không có ca sinh mổ vào thời điểm đánh giá (Bảng kiểm 3).

- Phỏng vấn 10 bà mẹ (hoặc toàn bộ nếu không đủ) tại khoa hậu sản và nhi sơ sinh (Bảng kiểm 4) và quan sát 05 bà mẹ cho con bú (Bảng kiểm 5).

- Quan sát thực hành của 05 cán bộ y tế về tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ (Bảng kiểm 6).

- Rà soát tiêu chí chất lượng bệnh viện (Bng kiểm 7) và quan sát môi trường hỗ trợ NCBSM (Bảng kiểm 8).

b) Kết quả:

Số bảng kiểm

Tên bảng kiểm

Ghi chú

Bảng kiểm 1

Phỏng vấn phụ nữ có thai 7 tháng

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu 4/5 PNMT có tổng điểm 7/9 điểm

Bảng kiểm 2

Quan sát thực hiện EENC trong đẻ thường (trẻ thở được)

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu 3/3 ca sinh thường có tổng điểm 72/80 điểm

Bảng kiểm 3

Quan sát thực hiện EENC trong mổ lấy thai (trẻ thở được)

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu 2/2 ca sinh mổ có tổng điểm 40/44 điểm

Bảng kiểm 4

Phỏng vấn bà mẹ sau sinh đủ tháng

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu 8/10 bà mẹ có tổng điểm15/18 điểm

Bảng kiểm 5

Quan sát bà mẹ về thực hành NCBSM

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu 4/5 bà mẹ có tổng điểm 23/28 điểm

Bảng kiểm 6

Quan sát cán bộ y tế thực hành tư vấn về NCBSM

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu 4/5 CBYT có tổng điểm 26/28 điểm

Bảng kiểm 7

Tiêu chí bệnh viện về NCBSM

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu đạt tất ccác tiêu chí

Bảng kiểm 8

Môi trường hỗ trợ NCBSM

“ĐẠT YÊU CU” nếu đạt tất cả các nội dung trong bảng kiểm

2.3. Đánh giá Tiêu chí 3

a) Đơn vị thực hiện khảo sát qua điện thoại:

- Bộ Y tế tiến hành khảo sát các bệnh viện trực thuộc và Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nng, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ (giai đoạn 2019-2020).

- Sở Y tế tiến hành khảo sát các bệnh viện trực thuộc.

- Nhóm thực hiện khảo sát gồm các cán bộ có chuyên môn về EENC và NCBSM.

b) Tổ chức đánh giá:

- Hàng quý, bệnh viện gửi dữ liệu bà mẹ sau sinh xuất viện trong quý tới đơn vị thực hiện khảo sát.

- Đơn vị sẽ khảo sát qua điện thoại ngẫu nhiên 100 bà mẹ/quý/bệnh viện (50 bà mẹ sinh mổ) đối với với BV tỉnh/thành phố và 50 bà mẹ/quý/bệnh viện (25 bà mẹ sinh m) đối với với BV quận/huyện.

- Kết quả khảo sát được mã hóa và nhập vào phn mềm để phân tích.

- Việc khảo sát sẽ được thực hiện trong tuần đầu của mỗi quý.

c) Đánh giá kết quả:

Nội dung

Tiêu chí

Cháu có được đặt nằm da kề da trên ngực/bụng chị ngay sau khi sinh không?

“Đạt yêu cu” nếu trên 80% bà mẹ sinh thường, và 50% bà mẹ sinh mổ trlời “Có”.

Cháu được đặt nm da kề da trên ngực/bụng chị trong bao lâu?

“Đạt yêu cầu” nếu trên 80% bà mẹ sinh thường, và 50% bà mẹ sinh mổ trlời “trên 90 phút”.

Bao lâu sau khi sinh thì cháu được nằm cùng chị?

“Đạt yêu cầu” nếu trên 95% bà mẹ sinh thường trả lời con sinh ra được nm cùng mẹ luôn.

Cháu có được bú sữa mẹ trong vòng 90 phút sau khi sinh không?

Hoặc: Trong khi cháu nằm trên ngực chị, cháu có bú được không.

“Đạt yêu cầu” nếu trên 80% bà mẹ sinh thường và 50% bà msinh mổ trả lời “Có”.

Trong thời gian sau sinh ở bệnh viện, chị có cho cháu ung nước hay ăn thêm sữa công thức không?

“Đạt yêu cu” nếu trên 90% bà mẹ csinh thường và sinh mổ trả lời “Không”.

Khi ở bệnh viện, chị có được các cán bộ y tế hướng dẫn cách cho con bú không?

“Đạt yêu cầu” nêu trên 80% bà mẹ cả sinh thường và sinh mổ trả lời “Có”.

Cán bộ y tế ở bệnh viện có tư vn dùng sữa ngoài không?

“Đạt yêu cầu” nếu 100% bà mẹ cả sinh thường và sinh mổ trả lời “Không” (đã loại trừ trường hợp có giải thích đúng chỉ định ở câu trả lời sau).

Chị có thấy trong bệnh viện có các hình thức quảng cáo, tiếp thị sữa công thức không?

“Đạt yêu cầu” nếu 100% bà mẹ cả sinh thường và sinh mổ trả lời “Không”.

Kết luận:

Bệnh viện đạt mức yêu cầu của việc khảo sát bà mẹ sau sinh ra viện qua điện thoại nếu “Đạt yêu cầu” trong tất cả nội dung khảo sát trên.

IV. Duy trì “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”

Sau khi đã được công nhận, bệnh viện tự đánh giá hàng năm theo các bảng kiểm nêu trên và báo cáo Bộ Y tế (đối với bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế) hoặc Sở Y tế (đối với bệnh viện trực thuộc Sở Y tế). Thời hạn của văn bản công nhận “Bệnh viện thực hành nuôi con bng sữa mẹ xuất sắc” là 5 năm, trước khi hết hạn 3 tháng, bệnh viện có đơn đề nghị Bộ Y tế/Sở Y tế gia hạn. Bộ Y tế/Sở Y tế sẽ tiến hành đánh giá lại và gia hạn đối với bệnh viện.

 

PHỤ LỤC 1.

BẢNG KIỂM CHO GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN TẠI BỆNH VIỆN

(TIÊU CHÍ 2)

Bảng kiểm 1. PHỎNG VẤN PHỤ NỮ CÓ THAI ≥ 7 THÁNG

Trả lời Có/Đúng: 1 điểm

Trả lời Không/Sai: 0 điểm

Nội dung phỏng vấn

PNMT #1

PNMT #2

PNMT #3

PNMT #4

PNMT  #5

Được cán bộ y tế tư vn về NCBSM trong khi khám thai

1

Lợi ích của việc nuôi con bng sa mẹ

 

 

 

 

 

2

Tác hại của bình bú và sữa công thc

 

 

 

 

 

3

Kích thước dạ dày trẻ trong 3 ngày đầu

 

 

 

 

 

4

Thời gian bú mẹ hoàn toàn

 

 

 

 

 

5

Thời gian bú mẹ kéo dài

 

 

 

 

 

Kể được 3 li ích NCBSM

6

K đúng được 3 lợi ích NCBSM

 

 

 

 

 

Biết được thế nào là bú mẹ hoàn toàn

7

Đúng (không nước, không mật ong, có thể ung thuốc theo chỉ định của bác sĩ)

 

 

 

 

 

8

Đúng (thời gian bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu)

 

 

 

 

 

9

Đúng (thời gian bú kéo dài đến ít nhất 24 tháng)

 

 

 

 

 

 

Tổng điểm

 

 

 

 

 

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu 4/5 PNMT có tổng điểm 7/9 điểm

 

Bảng kiểm 2. CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH TRONG VÀ NGAY SAU ĐẺ THƯỜNG (ĐỐI VỚI TRẺ THỞ ĐƯỢC)

Làm đủ/đúng (2 điểm); Làm chưa đủ (1 điểm); Không làm (0 điểm)

Nội dung quan sát

Ca sinh #1

Ca sinh #2

Ca sinh #3

I. CHUẨN BỊ TRƯỚC SINH:

 

 

 

1. Kiểm tra nhiệt độ phòng, tắt quạt

 

 

 

2. Rửa tay (lần thnhất)

 

 

 

3. Đặt khăn khô trên bụng sản phụ

 

 

 

4. Chuẩn bị khu vực hồi sức, bật giường sưởi (giường hồi sức khô, sạch, ấm)

 

 

 

5. Kiểm tra bóng và mặt nạ tại khu vực hồi sức có hoạt động không

 

 

 

6. Kiểm tra máy hút và áp lực hút

 

 

 

7. Rửa tay (lần thứ hai)

 

 

 

8. Đeo 2 đôi găng tay vô khuẩn (nếu chỉ có 1 người đ)

 

 

 

9. Chuẩn bị panh, kẹp rốn, kéo theo thtự cho dễ dùng

 

 

 

10. Kiểm tra đủ điều kiện (TSM phng căng, ngôi thập thò âm hộ) thì tiến hành đỡ đẻ

 

 

 

II. ĐĐẺ:

 

 

 

Đỡ đầu

 

 

 

11. Dùng 1 tay giữ tầng sinh môn qua 1 miếng gạc (hoặc khăn vô khuẩn)

 

 

 

12. Hai ngón 2 và 3 của tay kia vít chỏm cho đầu cúi hơn

 

 

 

13. Khi chỏm đã lộ ra khỏi âm hộ, 1 bàn tay ôm lấy chm hướng lên trên để các phần trán, mắt, mũi, miệng, cằm chui ra. Khi làm các thao tác này nói bà mẹ ngng rặn

 

 

 

14. Tay còn lại vẫn giữ tng sinh môn cho khỏi rách

 

 

 

15. Chờ cho đầu thai nhi tự xoay, người đỡ đẻ mới giúp đầu xoay tiếp cho chẩm sang hẳn 1 phía (trái ngang hay phải ngang)

 

 

 

Đỡ vai

 

 

 

16. Kiểm tra xem có dây rốn quấn chay không. Nếu có nới lỏng thêm. Nếu dây rốn quấn cổ chặt thì phải luồn 2 kẹp, kẹp cắt dây rn giữa 2 kẹp rồi mới đỡ tiếp

 

 

 

17. Áp 2 bàn tay vào 2 bên thái dương của thai

 

 

 

18. Kéo nhẹ thai xung về phía chân của người đđẻ và hướng dẫn sản phụ rặn nhẹ cho đến khi vai trước sổ.

 

 

 

19. Để đỡ vai sau, 1 bàn tay ôm lấy đầu thai nhi cho phần gáy nằm giữa ngón 1 và 2 để kéo đầu lên trên.

 

 

 

20. Bàn tay còn lại vẫn gitầng sinh môn để tránh bị rách khi vai sổ

 

 

 

Đỡ mông và chi

 

 

 

21. Tay giữ gáy thai khi đvai sau vẫn nguyên, tay giữ tầng sinh môn chuyn theo các phn ngực bụng, mông và chi dưới của thai

 

 

 

22. Khi đến bàn chân của thai thì nhanh chóng bắt lấy để cho bàn chân nằm giữa khe các ngón 2, 3, 4 của tay đỡ mông. Trẻ được giữ theo tư thế nằm ngang.

 

 

 

III. CÁC VIỆC CẦN LÀM NGAY SAU KHI SINH CHO MẸ VÀ CON

 

 

 

23. Đọc to thời điểm sinh (giờ, phút), giới tính

 

 

 

24. Lau khô trẻ trong vòng 5 giây đầu tiên sau khi đẻ

 

 

 

25. Lau khô trẻ klưỡng (mắt, mặt, đầu, ngực, bụng, tay, chân, lưng, mông, và bộ phận sinh dục) trong 30 giây

 

 

 

26. Loại bỏ khăn ướt

 

 

 

27. Trẻ được tiếp xúc da kề da với mẹ

 

 

 

28. Phủ khăn khô lên người trẻ và đội mũ cho trẻ

 

 

 

29. Kiểm tra xem có thai th hai không

 

 

 

30. Tiêm bắp Oxytocin cho mẹ trong vòng 1 phút

 

 

 

31. Tháo cặp găng tay thứ nhất

 

 

 

32. Kiểm tra dây rốn trước khi kẹp, chỉ kẹp khi dây rốn ngừng đập (thông thường là 1 - 3 phút)

 

 

 

33. Kẹp thứ nhất cách chân rốn 2 cm, vuốt máu dây rốn về phía mẹ.

 

 

 

34. Kẹp thứ 2 cách kẹp thứ nhất 3 cm (hoặc cách chân rốn 5cm). Cắt dây rốn gần kẹp thử nhất bng kéo vô khuẩn.

 

 

 

35. Đỡ nhau: Một tay cầm kẹp dây rốn. Một tay đặt lên bụng vùng trên khớp vệ, chờ tcung co chặt thì giữ và đẩy tcung về phía xương ức.

 

 

 

36. Kéo dây rốn có kiểm soát, nhẹ nhàng theo hướng của cơ chế đẻ trong khi tay để trên bụng sản phụ đẩy tử cung theo chiều ngược lại

 

 

 

37. Khi bánh nhau đã ra đến âm hộ, nâng dây rốn lên để sức nặng bánh nhau kéo màng nhau ra. Nếu màng nhau không bong ra thì nâng bánh nhau bng hai tay đồng thời xon theo một chiu cho màng nhau bong hoàn toàn.

 

 

 

38. Xoa đáy tử cung qua thành bụng sản phụ đến khi tử cung co tốt 15 phút 1 lần trong 2 giờ đầu sau đẻ

 

 

 

39. Kiểm tra nhau: khi tử cung co tốt và không có dấu hiệu chảy máu mới tiến hành kiểm tra nhau

 

 

 

40. Tư vấn cho mẹ về những dấu hiệu đòi bú của trẻ (chảy nước dãi, mở miệng, lè lưỡi/liếm, gặm tay, bò trườn). Giải thích cho bà mẹ trẻ sẽ được đặt da kề da với mẹ sau sinh liên tục ít nhất 90 phút và hoàn thành cữ bú mẹ đầu tiên trước khi tách mẹ đcân và nhận các chăm sóc khác

 

 

 

Tng điểm

 

 

 

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu 3/3 ca sinh thường có tổng điểm 72/80 điểm

 

Bảng kiểm 3. CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH TRONG VÀ NGAY SAU MỔ LẤY THAI (ĐỐI VỚI TRẺ THỞ ĐƯỢC)

Làm đủ, đúng (2 điểm); Làm chưa đủ (1 điểm); Không làm (0 điểm)

Hoạt động

Ca mổ #1

Ca mổ #2

I. CHUẨN BỊ TRƯỚC MỔ:

 

 

1. Kiểm tra nhiệt độ phòng, tt quạt

 

 

2. Điều dưỡng/hộ sinh chăm sóc trẻ rửa tay,

 

 

3. Chuẩn bị khu vực hồi sức trẻ sơ sinh, bật giường sưởi hồi sức

 

 

4. Kiểm tra bóng, mt nạ và máy hút có làm việc không

 

 

5. Rửa tay ngoại khoa, mặc áo vô khuẩn, đi găng (phẫu thuật viên và nữ hộ sinh đón trẻ)

 

 

6. Chuẩn bị dụng cụ kẹp rốn

 

 

7. Trải một khăn vô khuẩn lên hai đùi sản phụ phía dưới vết mổ tại thời điểm lấy thai

 

 

II. CÁC VIỆC CẦN LÀM NGAY SAU KHI LẤY THAI RA

 

 

8. Đọc to thời điểm sinh (giờ, phút), giới tính

 

 

9. Đặt trẻ lên tấm khăn khô trên đùi bà mẹ.

 

 

10. Lau khô cho trẻ được bt đầu trong vòng 5 giây đầu tiên sau khi sinh

 

 

11. Lau khô trẻ kỹ lưỡng theo trình tự (mắt, mặt, đầu, ngực, bụng, tay, chân, lưng, mông, và bộ phận sinh dục.) trong 30 giây

 

 

12. Loại bỏ khăn ướt, quấn trẻ vào tấm khăn khô và đội mũ cho tr

 

 

13. Kiểm tra xem có thai thứ hai không

 

 

14. Tiêm Oxytocin cho mẹ trong vòng 1 phút

 

 

15. Kiểm tra dây rốn trước khi kẹp, chỉ kẹp khi dây rốn ngừng đập (thông thường là 1 - 3 phút)

 

 

16. Kẹp dây rốn cách chân rốn 2 cm, vuốt máu dây rốn về phía mẹ.

 

 

17. Kẹp thứ 2 cách kẹp thnhất 3 cm (hoặc cách chân rốn 5cm). Cắt gần kẹp 1 bng kéo vô khuẩn.

 

 

18. Giao trẻ cho hộ sinh/điều dưỡng đang chờ sẵn

 

 

19. Đặt trẻ nằm sấp trên ngực mẹ tiếp xúc da kề da

 

 

20. Phủ khăn khô che lưng trẻ

 

 

22. Tư vấn cho mẹ về những dấu hiệu trẻ sẵn sàng (chảy nước dãi, mmiệng, lè lưỡi/liếm, gặm tay, bò trườn) và hỗ trợ trẻ ngậm bắt vú tốt. Giải thích cho bà mẹ trẻ sẽ được đặt da kề da với mẹ sau sinh liên tục ít nhất 90 phút và hoàn thành cữ bú mẹ đầu tiên trước khi tách mẹ để cân và nhận các chăm sóc khác.

 

 

Tổng điểm:

 

 

“ĐẠT YÊU CẦU” Nếu 2/2 ca sinh mổ có Tổng điểm 40/44 điểm

 

Bảng kiểm 4. PHỎNG VẤN BÀ MẸ SAU SINH ĐỦ THÁNG

Nội dung

Bà mẹ sinh thường

Bà mẹ sinh mổ

#1

#2

#3

#4

#5

#1

#2

#3

#4

#5

1. Bà mẹ có bị n đẩy bụng trong khi chuyển dạ không? (Không = 1 điểm, Có = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trẻ có được đặt tiếp xúc da kề da với mẹ ngay sau sinh không? (Có = 1 điểm, Không = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trẻ được tiếp xúc da kề da liên tục bao lâu? (90 phút = 1 điểm; < 90 phút = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Trẻ được cho bú lần đầu tiên bao lâu sau sinh? (15-90 phút = 1 điểm; khác = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Trẻ được tắm bao lâu sau khi sinh? (24 giờ = 1 điểm; < 24 giờ = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Trẻ có được nằm với mẹ trong sut thời gian ở bệnh viện không (cho trẻ sơ sinh nm gần mẹ)? (cùng phòng là được tính) (Có = 1 điểm, Không = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ktừ khi sinh, trẻ có được cho uống thứ gì khác ngoài sữa mẹ không? (Không = 1 điểm, Có = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Trẻ có sử dụng bình bú và vú ngậm nhân tạo không? (Không = 1 điểm, Có = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Có bôi gì lên cuống rốn của trẻ và có băng rốn trkhông? (Không cả 2 câu = 1 điểm; Có 1 trong 2 câu = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bà mẹ có được các công ty sa tặng sa công thức, bình bú hay quà có hình ảnh sản phm sữa cho trẻ dưới 24 tháng/bình bú/hình núm vú giả không? (Không = 1 điểm, Có = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Bà mẹ có được nhân viên y tế tại bệnh viện tư vấn về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ không? (Có = 1 điểm, Không = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Bà mẹ có được nhân viên y tế tại bệnh viện tư vấn về các dấu hiệu trẻ đòi bú không? (Có = 1 điểm, Không = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Bà mẹ có được nhân viên y tế tại bệnh viện tư vn về cách đặt trẻ vào vú mẹ không? (Có = 1 điểm, Không = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Bà mẹ có được nhân viên y tế tại bệnh viện tư vn về cách giúp trẻ ngậm bắt vú không? (Có = 1 điểm, Không = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Bà mẹ có được nhân viên y tế tại bệnh viện tư vn về các dấu hiệu trngậm bắt vú đúng? (Có = 1 điểm, Không = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Bà mẹ có kể được đúng cho trẻ bú mẹ 8-12 ln trong 24 giờ hoặc theo nhu cầu không? (Có = 1 điểm, Không = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Bà mẹ có kể được đúng kích thước dạ dày của trtrong 3 ngày đầu không? (Có = 1 điểm, Không = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Tr có được tiêm Vitamin K1 sau ba bú đầu tiên và da kề da đủ 90 phút không? (Có = 1 điểm, Không = 0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng điểm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ĐT YÊU CẦU” nếu 8/10 bà mẹ có tng điểm 15/18 điểm

 

Bảng kiểm 5. QUAN SÁT BÀ MẸ CHO CON BÚ

Làm đ/đúng (2 điểm); Làm chưa đ(1 điểm); Không làm (0 điểm)

Hoạt động

Bà mẹ #1

Bà mẹ #2

Bà mẹ #3

Bà mẹ #4

Bà mẹ #5

Tư thế của trẻ

1.

Trẻ được mẹ bế sao cho bụng trẻ áp sát vào bụng mẹ

 

 

 

 

 

2.

Bà mẹ nâng đỡ toàn bộ cơ thể của tr, không chỉ nâng cổ và vai

 

 

 

 

 

3.

Đảm bảo tai, vai và hông trẻ trên một đường thng

 

 

 

 

 

4.

Mặt trẻ đối diện với bầu vú, mũi đối diện núm vú

 

 

 

 

 

Cách giúp trẻ ngậm bắt vú

5.

Chạm môi trẻ vào núm vú mẹ

 

 

 

 

 

6.

Chờ miệng trẻ mở rộng

 

 

 

 

 

7.

Đưa trtới ngậm sâu vào vú mẹ với môi dưới của trẻ ở phía dưới núm vú

 

 

 

 

 

Dấu hiệu của ngậm bắt vú tốt

8.

Cm trẻ chạm vào bầu vú

 

 

 

 

 

9.

Miệng trẻ mở rộng, má phng

 

 

 

 

 

10.

Môi dưới của trẻ trề ra ngoài

 

 

 

 

 

11.

Vùng quầng vú phía trên nhìn thấy nhiều hơn phần bên dưới miệng tr

 

 

 

 

 

Mẹ biết được dấu hiệu trẻ bú tốt

12.

Trẻ bú với nhịp mút sâu và chậm

 

 

 

 

 

13.

Khi bú, thnh thoảng trẻ ngừng lại nghỉ một khoảng ngắn; không phát ra âm thanh khi mút

 

 

 

 

 

14.

Mẹ cảm thấy bầu vú rỗng sau khi cho bú (nên cho trẻ bú hết một bên sau đó mới chuyển sang bên kia)

 

 

 

 

 

Tổng điểm:

 

 

 

 

 

“ĐẠT YÊU CU” Nếu 4/5 bà mẹ có Tng điểm 23/28 điểm

 

Bảng kiểm 6. QUAN SÁT CÁN BỘ Y TẾ TƯ VẤN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

Làm đủ/đúng (2 điểm); Làm chưa đủ (1 điểm); Không làm (0 điểm)

Hoạt động

#1

#2

#3

#4

#5

Hướng dẫn mẹ tự đặt đúng tư thế của trẻ

1.

Ôm sát trẻ để bụng trẻ áp sát vào bụng mẹ

 

 

 

 

 

2.

Nâng đỡ toàn bộ cơ thể của tr, không chỉ là nâng cổ và vai

 

 

 

 

 

3.

Đm bảo tai, vai và hông trẻ trên một đường thng

 

 

 

 

 

4.

Mặt trẻ đối diện với bầu vú, mũi đối diện núm vú

 

 

 

 

 

Hướng dẫn mẹ tự giúp trẻ ngậm bắt vú

5.

Chạm môi trẻ vào núm vú mẹ

 

 

 

 

 

6.

Chờ miệng trẻ mở rộng

 

 

 

 

 

7.

Đưa trẻ tới ngậm sâu vào vú mẹ với môi dưới của trở phía dưới núm vú

 

 

 

 

 

Hướng dẫn mẹ dấu hiệu của ngậm bắt vú tốt

8.

Cằm trẻ chạm vào bầu vú

 

 

 

 

 

9.

Miệng trẻ mở rộng, má phng

 

 

 

 

 

10.

Môi dưới của trẻ trề ra ngoài

 

 

 

 

 

11.

Vùng quầng vú phía trên nhìn thấy nhiều hơn phần bên dưới miệng trẻ

 

 

 

 

 

Hướng dn mẹ biết được du hiệu trẻ bú tt

12.

Trẻ bú với nhịp mút sâu và chậm

 

 

 

 

 

13.

Khi bú, thỉnh thoảng trẻ ngừng lại nghỉ một khoảng ngắn; không phát ra âm thanh khi mút

 

 

 

 

 

14.

Mẹ cảm thấy bầu vú rỗng sau khi cho bú (nên cho trẻ bú hết một bên sau đó mới chuyển sang bên kia)

 

 

 

 

 

Tổng điểm:

 

 

 

 

 

“ĐẠT YÊU CẦU” nếu 4/5 NVYT có tổng điểm 26/28 điểm

* Lưu ý khi tư vấn, nhân viên y tế không chạm vào người trẻ mà hướng dẫn để bà mẹ tự làm.

 

Bảng kiểm 7. TIÊU CHÍ BỆNH VIỆN

Tiêu chí

Nguồn xác thực thông tin

Tiêu chuẩn đạt

1 - Số nhân viên khoa sản, sơ sinh được tập huấn về tư vấn và hỗ trợ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ đạt từ 95% trở lên.

Giấy chứng nhận/chứng chỉ tập huấn/đào tạo NCBSM

Từ 95%

2- % nhân viên chuyên trách tư vấn NCBSM đã tham dự lớp tập huấn/đào tạo về nuôi con bng sữa mẹ và có chứng chỉ/chứng nhận.

Quyết định của bệnh viện phân công cán bộ chuyên trách tư vấn NCĐSM.

Giấy chứng nhận

Từ 95%

3- Có nhóm hỗ trợ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ hoạt động thường xuyên (thành viên là bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh...) có kiến thức và kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bng sữa mẹ, thông tắc tia sữa, cách cho trẻ bú đúng, cách duy trì nguồn sữa mẹ.

Quyết định thành lập nhóm “Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ” (danh sách thành viên, kế hoạch hoạt động)

Có

4- Tỷ lệ các trường hợp sinh thường được thực hiện đy đủ quy trình chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm đạt tối thiểu 80%

Số liệu EENC của bệnh viện

Từ 80%

Có hệ thống tổng hợp từ s đhoặc phần mềm

5- Tỷ lệ các trường hợp sinh mổ được thực hiện đầy đủ quy trình chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm đạt tối thiểu 50% số trường hợp đủ điều kiện áp dụng

Số liệu EENC của bệnh viện

Từ 50%

Có hệ thống tổng hợp từ sổ đhoặc phần mềm

6- Không phát hiện vi phạm về tiếp thị sản phẩm thay thế sữa mẹ trong bệnh viện theo quy định của Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo, bao gồm:

• Không phát hiện trường hợp cán bộ y tế kê đơn chỉ định sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ cho trẻ trong trường hợp không cần thiết.

• Không bày bán sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ trong căng-tin bệnh viện.

• Không có sản phẩm thay thế sữa mẹ, bình, núm vú giả tại phòng hậu sản (với sinh thường).

Quan sát tại bệnh viện

Không vi phạm

 

Bảng kiểm 8. MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

 

Phòng khám thai

Phòng sinh

Phòng hậu sản

Nhi sinh

Đạt.

1. Có bảng quy định nuôi con bng sữa mẹ: Có đầy đủ nội dung của WHO về 10 bước nuôi con bằng sữa mẹ.

 

 

 

 

2. Bệnh viện có cấm sử dụng sữa công thức và các sản phẩm liên quan một cách công khai?

 

3. Có các tranh ảnh khuyến khích nuôi con bng sữa mẹ?

 

 

 

 

4. Các tài liệu về NCBSM ở những vị trí người nhà và bà mẹ dễ tiếp cận không?

 

 

 

 

5. Bệnh viện có khuyến khích việc sử dụng cc, thìa thay cho sử dụng bình bú khi trẻ chưa bú mẹ trực tiếp không?

 

6. Có các poster, video, ảnh... của các nhãn hiệu sữa công thức trong bệnh viện? (kể ckhi công ty sữa công thức cho trẻ em quảng cáo sữa bà bầu).

 

 

 

 

Không

7. Có chương trình tư vấn nuôi con bng sữa mẹ cho bà mẹ tại bệnh viện không?

 

8. Có tủ lạnh bảo quản sữa mẹ không?

 

 

 

 

Có tại đơn vị nhi sơ sinh

*Có khu vực riêng, sạch sẽ, đầy đủ các tài liệu hỗ trợ bà mẹ: dinh dưỡng khi cho con bú, tư thế bú đúng, mát xa vú, vắt sữa bng tay hoặc bằng máy.

Đạt khi các tiêu chí chỉ định đạt theo yêu cầu

 

PHỤ LỤC 2.

NỘI DUNG KHẢO SÁT SẢN PHỤ XUẤT VIỆN QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

(TIÊU CHÍ 3)

Giới thiệu: Xin chào chị. Tên tôi là… … hiện đang công tác tại Sở Y tế/ Bộ Y tế. Chúng tôi mong được tìm hiểu một số thông tin trong thời gian chị nằm viện, cụ thể là việc nuôi dưỡng cháu nhà chị và về việc hỗ trợ của cán bộ bệnh viện đối với chị. Chúng tôi chhỏi chị trong khoảng 5-10 phút. Chúng tôi sẽ giữ bí mật các thông tin của chị và tên chị. Các thông tin mà chị cung cấp sẽ giúp cho bệnh viện cải thiện việc chăm sóc bà mẹ trẻ sơ sinh tốt hơn.

Stt

Câu hỏi

Trả lời

1

Cháu nhỏ nhất của chị được mấy tháng rồi?

(Ghi lại số tháng)

2

Hiện nay cháu có được bú sữa mẹ không?

1) Có (Chuyển qua câu 2a)

0) Không (Chuyển qua câu 3)

2a

Ngoài bú sữa mẹ thì chị có cho cháu ăn hay uống gì khác không?

1) Bú mẹ hoàn toàn (sữa mẹ ruột hoặc sữa người khác)

2) Bú mẹ và sữa bột/sữa công thức

3) Bú mẹ và nước trng

9) Bú mẹ và đồ ung hoặc thức ăn khác

3

Hồi chị sinh cháu là sinh thường hay sinh mổ?

1) Sinh thường

2) Sinh mổ

4

Cháu có được đặt nm da kề da trên ngực/bụng chị ngay sau khi sinh không?

1) Có (chuyển qua câu 5a)

0) Không (chuyển qua câu 5b)

8) Không trả lời

9) Không biết/Không nhớ

5a

Cháu được đặt nm da kề da trên ngực/ bụng chị trong bao lâu?

1) Dưới 90 phút

2) Trên 90 phút

9) Không biết/ Không nhớ

5b

Bao lâu sau khi sinh thì cháu được nm cùng chị?

1) Nằm cùng luôn hay dưới 1 tiếng

2) Từ 1 đến 6 tiếng

3) Sau 6 tiếng

9) Không biết/ Không nhớ

6

Cháu có được bú sữa mẹ trong vòng 90 phút sau khi sinh không?

1) Có

0) Không

8) Không trả lời

9) Không biết/Không nhớ

7

Trong thời gian sau sinh bệnh viện, chị có cho cháu uống nước hay ăn thêm sa bột/ sữa công thức không?

1) Có

0) Không

8) Không trả lời

9) Không biết/Không nhớ

8

Khi ở bệnh viện, chị có được các bác shay điều dưỡng hướng dẫn cách cho con bú không?

1) Có

0) Không

8) Không trả lời

9) Không biết/Không nhớ

9

Các bác sỹ, điều dưỡng ở bệnh viện có tư vấn dùng sữa bột/ sữa công thức cho trẻ dưới 24 tháng tuổi không?

1) Có (Chuyển xuống câu 9a)

0) Không

8) Không trả lời

9) Không biết/Không nhớ

9a

Vì sao chị được bác sĩ, điều dưỡng tư vấn dùng sữa bột/sữa công thức?

1) Ít sữa, chưa có sữa

2) Sinh mổ

3) Mẹ bệnh không thể cho con bú

4) Con bệnh hoặc sinh non nên không bú mẹ được

5) Mẹ muốn cho con sa bột/ sữa công thức

6) Không trả lời

7) Không biết/ Không nhớ

10

Chị có thấy trong bệnh viện có các hình thức quảng cáo, tiếp thị sữa bột/ sữa công thức cho trdưới 24 tháng tuổi, bình bú, vú ngậm nhân tạo không?

1) Có pano, tranh ảnh hoặc tài liệu quảng cáo sữa bột/ sữa công thức cho trdưới 24 tháng tuổi

2) Có nhân viên tiếp thị sữa bột/ sữa công thức cho trẻ dưới 24 tháng tui trong khu vực bệnh viện

3) Bệnh viện có bày bán, hoặc nhân viên bệnh viện giới thiệu hoặc bán sữa bột/sa công thức cho trdưới 24 tháng tuổi

4) Có người gọi điện thoại cho chị (khi chđang ở bệnh viện và sau khi xuất viện) và tư vn về sữa bột/sữa công thc cho trdưới 24 tháng tuổi, bình bú, vú ngậm nhân tạo

5) Quảng cáo sữa bà bầu, sữa cho bà mẹ sau sinh

6) Có quảng cáo và bày bán bình bú, vú ngậm nhân tạo

9) Các hình thức quảng cáo, tiếp thị khác cho sữa bột/ sữa công thức cho trdưới 24 tháng tuổi (mô tả)

0) Không có các hiện tượng như mô t trên

11

Chị có góp ý gì cho bệnh viện để làm tốt hoặc việc trợ giúp nuôi con bằng sữa mẹ không?

(Ghi lại góp ý)

Nếu sản phụ có thời gian và quan tâm thì nên dành thời gian tư vấn thêm về nuôi con sữa mẹ. Nếu không thì cm ơn và kết thúc cuộc khảo sát.

THE MINISTRY OF HEALTH
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 3451/QD-BYT

Hanoi, August 6, 2019

 

DECISION

ON APPROVAL FOR “CRITERIA AND GUIDELINES FOR EVALUATION OF RECOGNITION OF “HOSPITALS FOR EXCELLENCE IN BREASTFEEDING SUPPORT”

MINISTER OF HEALTH

Pursuant to Government's Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Health;

Government's Decree No. 100/2014/ND-CP dated November 6, 2014 on business and use of dietary products for infants, baby bottles and pacifiers;

Circular No. 38/2016/TT-BYT dated October 31, 2016 of the Minister of Health on certain measures to promote breastfeeding at health facilities;

At the request of Director of Department of Pediatric and Maternal Health affiliated to the Ministry of Health,

HEREBY DECIDES:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 2. “Criteria and guidelines for evaluation of recognition of hospitals for excellence in breastfeeding support” is the basis for health facilities specialized in obstetrics and gynecology to carry out the evaluation and recognition under guidance of the Ministry of Health.

Article 3. This Decision shall enter into force upon signing and promulgation.

Article 4. The Chief of the Ministry Office, Director of Department of Pediatric and Maternal Health, Director of Department of Medical Examination and Treatment Management; Heads of affiliates of the Ministry of Health; Directors of Department of Health of provinces and central-affiliated cities; Heads of relevant units shall implement this Decision./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Viet Tien

 

CRITERIA AND GUIDELINES

EVALUATION OF RECOGNITION OF “HOSPITALS FOR EXCELLENCE IN BREASTFEEDING SUPPORT”
(Issued together with Decision No. 3451/QD-BYT dated August 6, 2019)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Government's Decree No. 100/2014/ND-CP dated November 6, 2014 on business and use of dietary products for infants, baby bottles and pacifiers.

- Circular No. 38/2016/TT-BYT dated October 31, 2016 of the Minister of Health on certain measures to promote breastfeeding at health facilities.

- Decision No. 4128/QD-BYT dated July 29, 2016 of the Minister of Health on approval for national guidelines for reproductive healthcare services.

- Decision No. 4673/QD-BYT dated November 10, 2014 of the Minister of Health on approval for guidance documents on early essential newborn care.

- Decision No. 6743/QD-BYT dated November 15, 2016 of the Minister of Health on approval for guidance documents on early essential newborn care in and right after caesarean sections.

- Decision No. 6858/QD-BYT dated November 18, 2016 of the Minister of Health on promulgation of the set of criteria for Vietnamese hospital quality assessment.

II. Criteria for recognition of “Hospitals for excellence in breastfeeding support”:

A hospital must meet 3 criteria below:

- Criterion 1: The hospital at least achieves level 4 (at least 1 year prior to the evaluation) of criterion E1.3 concerning breastfeeding under the set of criteria for Vietnamese hospital quality assessment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Criterion 3: The hospital qualifies for exit interviews of postpartum mothers via cell phones.

III. Guidelines for evaluation of recognition:

1. Requests for evaluation of recognition:

- If the Criterion 1 is satisfied:

+ For hospitals affiliated to the Ministry of Health: send a written request to the Ministry of Health to establish an evaluation team.

+ For hospitals affiliated to the Department of Health: send a written request to the Department of Health to establish an evaluation team.

2. Evaluation:

2.1 Composition of evaluation team:

a) Evaluation team of the Ministry of Health:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Composition: Department of Pediatric and Maternal Health, experts of breastfeeding and EENC

b) Evaluation team of the Department of Health:

- Leading role: Department of Health

- Composition: Department of Health, Center for Disease Control (Department of Reproductive Healthcare) or equivalent units, staff with expertise in breastfeeding and EENC (Obstetrics/Obstetrics and Pediatrics Hospitals).

2.2 Evaluation of Criterion 2 (through checklists):

a) Evaluation:

- Interview 5 ≥ 7 month pregnant women at prenatal care rooms (Checklist 1).

- Evaluation of implementation of EENC (for breathing babies) through observation of at least 3 vaginal deliveries; observation of model-based practices in case of absence of vaginal delivery at the evaluation time (Checklist 2).

- Evaluation of implementation of EENC after caesarean sections (for breathing babies) through observation of at least 2 caesarean sections; observation of model-based practices in case of absence of caesarean sections at the evaluation time (Checklist 3).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Observe practices of 5 health workers giving counseling on breastfeeding (Checklist 6).

- Review hospital quality criteria (Checklist 7) and observe breastfeeding friendly environment (Checklist 8).

b) Results:

Checklist No.

Description

Notes

Checklist 1

Interview with ≥ 7 month pregnant women

 “QUALIFIED” if 4 out of 5 pregnant women have a total score of ≥ 7/9 points

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Observation of implementation of EENC in vaginal deliveries (breathing babies)

 “QUALIFIED” if 3 out of 3 vaginal deliveries have a total score of ≥ 72/80 points

Checklist 3

Observation of implementation of EENC in caesarean sections (breathing babies)

 “QUALIFIED” if 2 out of 2 caesarean sections have a total score of ≥ 40/44 points

Checklist 4

Interviews with postpartum mothers with full-term birth

 “QUALIFIED” if 8 out of 10 mothers have a total score of ≥ 15/18 points

Checklist 5

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. “QUALIFIED” if 4 out of 5 mothers have a total score of ≥ 23/28 points

Checklist 6

Observation of health workers giving counseling on breastfeeding

 “QUALIFIED” if 4 out of 5 health wokers have a total score of ≥ 26/28 points

Checklist 7

Hospital criteria for breastfeeding

 “QUALIFIED” if all criteria are met

Checklist 8

Breastfeeding friendly environment

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2.3 Evaluation of Criterion 3

a) Units in charge of interviews via cell phones:

- The Ministry of Health shall conduct interviews at affiliated hospitals and Quang Ninh Obstetrics and Pediatrics Hospital, Da Nang Obstetrics and Pediatrics Hospital, Tu Du Hospital, Hung Vuong Hospital, Can Tho City Obstetrics Hospital (2019-2020).

- Department of Health shall conduct interviews at affiliated hospitals.

- The interview team is composed of staff with expertise in EENC and breastfeeding.

b) Organization of evaluation:

- Quarterly, hospitals shall send data on postpartum mothers discharged from hospitals in the quarters to the unit in charge of interview.

- The unit will conduct interviews with 100 random mothers/quarters/hospital (50 mothers with caesarean sections) in case of hospitals of provinces/cities and 50 mothers/quarter/hospital (25 mothers with caesarean sections) in case of hospitals of districts.

- The interview result shall be encrypted and entered into software for analysis.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Evaluation results:

Question

Criteria

Was the baby placed in skin-to-skin contact with you right after birth?

 “Qualified” if more than 80% of mothers with vaginal deliveries and 50% of mothers with caesarean sections answer “Yes”.

How long did the baby remain in skin-to-skin contact with you?

 “Qualified” if more than 80% of mothers with vaginal deliveries and 50% of mothers with caesarean sections answer “more than 90 minutes”.

How long after birth did the baby lie with you?

 “Qualified” if more than 95% of mothers with vaginal deliveries answer that her baby lied with her.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.or: While the baby lied on your breast, was the baby able to breastfeed?

 “Qualified” if more than 80% of mothers with vaginal deliveries and 50% of mothers with caesarean sections answer “Yes”.

During the hospital stay after birth, did you let the baby drink or eat infant formula?

 “Qualified” if more than 90% of mothers with vaginal deliveries and caesarean sections answer “No”.

During the hospital stay, did health workers show you how to breastfeed?

 “Qualified” if more than 80% of mothers with vaginal deliveries and caesarean sections answer “Yes”.

Did health workers counsel on feeding infant formula?

 “Qualified” if 100% of mothers with vaginal deliveries and caesarean sections answer “No” (unless medically indicated).

Did you see any advertisement or marketing of infant formula?

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Conclusion:

The hospital qualifies for exit interviews with postpartum mothers via cell phones if it is “qualified” for all critiera mentioned above.

IV. Maintenance of “Hospitals for excellence in breastfeeding support”

After a hospital was recognized, it shall conduct annual self-evaluation according to the checklists mentioned above and send reports to the Ministry of Health (if it is affiliated to the Ministry of Health) or Department of Health (if it is affiliated to Department of Health). The validity period of the certificate of recognition of “hospital for excellence in breastfeeding support” is 5 years. 3 months before its expiry date, the hospital shall submit an application for extension to the Ministry of Health or Department of Health. The Ministry of Health/Department of Health shall conduct a re-evaluation and consider granting extension to the hospital.

 

APPENDIX 1.

CHECKLIST FOR SUPERVISION OF EVALUATION TEAM AT HOSPITAL

(CRITERION 2)

Checklist 1. INTERVIEW WITH ≥ 7 MONTH PREGNANT WOMEN

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Answer No/Wrong: 0 point

Description

Pregnant woman #1

Pregnant woman #2

Pregnant woman #3

Pregnant woman #4

Pregnant woman #5

Be counseled on breastfeeding during prenatal check-ups by health workers

1

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

2

Harmful effects of baby bottles and infant formula

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

3

The baby’s stomach size in the first 3 days of life

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Exclusive breastfeeding duration

 

 

 

 

 

5

Continued breastfeeding duration

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

Able to list 3 benefits of breastfeeding

6

Able to list correctly 3 benefits of breastfeeding

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Able to define exclusive breastfeeding

7

Right (no water, no honey, medicines presribed by doctors are acceptable)

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Right (exclusive breastfeeding for the first six months of life)

 

 

 

 

 

9

Right (continued breastfeeding until 24 months and beyond)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

Total score

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. “QUALIFIED” if 4 out of 5 pregnant women have a total score of ≥ 7/9 points

 

Checklist 2. EARLY ESSENTIAL NEWBORN CARE IN AND IMMEDIATELY AFTER VAGINA DELIVERY (FOR BREATHING BABIES)

Adequate/proper performance (2 points); inadequate performance (1 point); none (0 point)

Observational checklists

Delivery #1

Delivery #2

Delivery #3

I. PRE-BIRTH PREPARATIONS:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

1. Checked room temperature, turned off fans

 

 

 

2. Washed hands (first of two handwashings)

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Placed dry cloth on mother’s abdomen

 

 

 

4. Prepared the resuscitation area, turned on heated bed (dry, clean and warm resuscitation bed)

 

 

 

5. Checked that bag and mask in newborn resuscitation area are functional

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

6. Checked the vacuum extractor and vacuum pressure

 

 

 

7. Washed hands (second of two handwashings)

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8. Put on two pairs of clean gloves (if there is only 1 midwife)

 

 

 

9. Put forceps, cord clamp/ties in easy-to-use order

 

 

 

10. Checked if all conditions are met (the perineum is ballooning, the fetal head emerges) before initiating the delivery

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

II. ASSISTING THE BIRTH:

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

12. Used the fingers 2 and 3 of the other hand to pull down the occiput for the head down

 

 

 

13. When the occiput has come out of the vulva, a hand embraces the occiput upwards so that the forehead, eyes, nose, mouth and chin may come out. Told the mother to stop pushing when doing these actions

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

14. The other hand still kept the perineum from tearing

 

 

 

15. Waited for the fetal head rotate itself, the midwife would help the head rotate so that the occiput rotate to one side (left transverse or right transverse)

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

16. Check if the cord wraps around the neck. If yes, loosed it further. If the cord was tight around the neck, clamped the cord with two forceps, and cut the cord between the two clamps

 

 

 

17. Applied 2 hands to the temples of the fetus

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

18. Gently pulled the fetus downwards to the foot of the midwife and instructed the mother to gently push until the anterior shoulder is delivered.

 

 

 

19. To assist the birth of posterior shoulder, one hand embraced the fetal head for the nape of the neck between fingers 1 and 2 to pull the head up.

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

Birth of buttocks and limbs

 

 

 

21. Kept holding the nape of the neck when delivering the posterior shoulder, moved the hand keeping perineum along the abdomen, buttocks and lower limbs of the fetus

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

22. When reaching the feet of the fetus, quickly catched it so that the foot is between fingers 2, 3, 4 supporting the buttocks. The baby was held in a transverse position.

 

 

 

III. IMMEDIATE POSTPARTUM/NEWBORN CARE

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

24. Drying started within 5 seconds of birth

 

 

 

25. Dried the baby thoroughly (wiped the eyes, face, head, chest, abdomen, arms, legs, back, buttocks, and genitals) in 30 seconds

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

26. Removed the wet cloth

 

 

 

27. Put baby in direct skin-to-skin contact with mother

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

29. Checked for a second baby

 

 

 

30. Gave oxytocin to mother within 1 minute of delivery

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

31. Removed outer pair of gloves

 

 

 

32. Checked cord pulsations before clamping, clamped after cord pulsations stopped (usually 1-3 min)

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

34. Placed the second clamp at 3 cm from the first clamp/ties (or at 5 cm from umbilical base). Cut the cord near the first clamp using a sterile scissors.

 

 

 

35. Delivered placenta: One hand holded the clamp. One hand placed on the suprapublic abdomen, waited for the uterus to tighten and held and pushed the uterus towards the sternum.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

36. Pulled the umbilical cord with control, gently in the direction of the delivery while the hand on the mother’s abdomen pushed the uterus conversely

 

 

 

37. When the placenta reached the vulva, lifted the umbilical cord so that the weight of the placenta pulls the membranes. If the membranes did not slip out, lifted the placenta with both hands and twisted in one direction to allow the placenta to separate completely.

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

39. Examined placenta: when the uterus was well contracted and no sign of bleeding was found, examined the placenta

 

 

 

40. Counselled mother on feeding cues (drooling, mouth opening, tonguing/licking, biting hand, crawling). Explained that the baby will be placed skin-to-skin with the mother continuously in at least 90 minutes and complete the first breast-feeding before being separated to weigh and receive other care

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Total score

 

 

 

 “QUALIFIED” if 3 out of 3 vaginal deliveries have a total score of ≥ 72/80 points

 

Checklist 3. EARLY ESSENTIAL NEWBORN CARE IN AND IMMEDIATELY AFTER CAESAREAN SECTIONS (FOR BREATHING BABIES)

Adequate/proper performance (2 points); inadequate performance (1 point); none (0 point)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.C-section #1

C-section #2

I. PRE-BIRTH PREPARATIONS:

 

 

1. Checked room temperature, turned off fans

 

 

2. Nurse/midwife washed hands

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

3. Prepared the newborn resuscitation area, turned on heated bed

 

 

4. Checked that bag, mask and vacuum extractor are functional

 

 

5. Washed hands before surgery, wore sterile clothes, wore gloves (surgeons and midwife picking up the baby)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. Prepared cord clamp/ties

 

 

7. Placed a sterile cloth over the woman's thighs below the incision at the time of caesarean section

 

 

II. IMMEDIATE POSTPARTUM/NEWBORN CARE

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

9. Placed dry cloth on mother’s thigh.

 

 

10. Drying started within 5 seconds of birth

 

 

11. Dried the baby thoroughly in order (wiped the eyes, face, head, chest, abdomen, arms, legs, back, buttocks, and genitals) in 30 seconds

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

12. Removed the wet cloth, covered baby’s body with cloth and the head with a hat

 

 

13. Checked for a second baby

 

 

14. Gave oxytocin to mother within 1 minute of delivery

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.15. Checked cord pulsations before clamping, clamped after cord pulsations stopped (usually 1-3 min)

 

 

16. Placed the first clamp at 2 cm from umbilical base, push the blook in the cord towards the mother.

 

 

17. Placed the second clamp at 3 cm from the first clamp (or at 5 cm from umbilical base). Cut the cord near the first clamp using a sterile scissors.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

19. Put baby prone on the mother’s breast in direct skin-to-skin contact

 

 

20. Covered baby’s back with dry cloth

 

 

22. Counselled mother on feeding cues (drooling, mouth opening, tonguing/licking, biting hand, crawling) and support the baby to attach well to the breast. Explained that the baby will be placed skin-to-skin with the mother continuously in at least 90 minutes and complete the first breast-feeding before being separated to weigh and receive other care

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Total score:

 

 

“QUALIFIED” if 2 out of 2 ceasarean sections have a total score of ≥ 40/44 points

 

Checklist 4. INTERVIEWS WITH POSTPARTUM MOTHERS WITH FULL-TERM BIRTH

Question

Mother with vaginal delivery

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.#1

#2

#3

#4

#5

#1

#2

#3

#4

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Did anyone push down on the mother’s belly? (Yes = 1 point, No = 0 point)

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

2. Was the baby placed in direct skin-to-skin contact with mother right after birth? (Yes = 1 point, No = 0 point)

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

3. How long did the baby remain in uninterrupted skin-to-skin contact? (≥ 90 min = 1 point; < 90 min = 0 point)

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

4. How long after birth did the baby first breastfeed? (15-90 min = 1 point; other = 0 point)

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

5. How long after birth was the baby bathed? (≥ 24 h = 1 point; < 24 h = 0 point)

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

6. Did the baby stay with the mother during the entire hospital stay (rooming in)? (Yes = 1 point, No = 0 point)

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

7. Since delivery, was the baby fed anything other than breast-milk? (Yes = 1 point, No = 0 point)

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

8. Did the baby use baby bottles and pacifiers? (Yes = 1 point, No = 0 point)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Was anything applied to the cord stump and was the umbilical cord tape placed? (Both no = 1 point; yes in one or both cases = 0 point)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.11. Did the mother get medical advice from health workers at the hospital about the benefits of breastfeeding? (Yes = 1 point, No = 0 point)

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

12. Was mother counselled on feeding cues by health workers at the hospital? (Yes = 1 point, No = 0 point)

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

13. Was mother counselled on how to place the baby in the breast by health workers at the hospital? (Yes = 1 point, No = 0 point)

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

14. Was mother counselled on how to help the baby to attach to the breast by health workers at the hospital? (Yes = 1 point, No = 0 point)

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

15. Was mother counselled on signs of baby’s proper attachment to the breast by health workers at the hospital? (Yes = 1 point, No = 0 point)

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

16. Did mother tell exactly that the baby has breastfeeded 8-12 times in 24 hours or on demand? (Yes = 1 point, No = 0 point)

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

17. Did mother tell correctly size of the baby’s stomach in the first 3 days of life? (Yes = 1 point, No = 0 point)

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

18. Was the baby given Vitamin K1 after 90 minutes of first breastfeeding and skin-to-skin contract? (Yes = 1 point, No = 0 point)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

Total score:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Checklist 5. OBSERVATION OF BREASTFEEDING

Adequate/proper performance (2 points); inadequate performance (1 point); none (0 point)

Activity

Mother #1

Mother #2

Mother #3

Mother #4

Mother #5

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1.

The mother holds the baby so that the baby’s belly is close to the mother’s belly

 

 

 

 

 

2.

The mother supports the baby’s whole body, not just the neck and shoulders

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

3.

Ensure the baby’s ears, shoulders and hips are in a straight line

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

4.

The baby faces the breast, with nose opposite nipple

 

 

 

 

 

Attachment to the breast

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Touch the baby’s lips with the nipple

 

 

 

 

 

6.

Wait until the baby’s mouth is opended wide

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

7.

Move the baby onto the mother’s breast, aiming the lower lip well below the nipple

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Signs of good attachment to the breast

8.

The baby’s chin touching breast

 

 

 

 

 

9.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

10.

Lower lip turned outwards

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

11.

More areola is visible above the baby’s mouth than below

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.12.

Baby feeds with slow deep sucks

 

 

 

 

 

13.

Occasional short pauses in sucking are normal; no sucking sounds should be heard

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

14.

The mother feels empty after feeding (feed on both sides one after one)

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Total score:

 

 

 

 

 

 “QUALIFIED” if 4 out of 5 mothers have a total score of ≥ 23/28 points

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Adequate/accurate (2 points); inadequate (1 point); none (0 point)

Activity

#1

#2

#3

#4

#5

Shows the mother how to position the baby

1.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

2.

Support the baby’s whole body, not just neck and shoulders

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

3.

Ensure the baby’s ears, shoulders and hips are in a straight line

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ensure that the baby’s face looks forwards breast, with nose opposite nipple

 

 

 

 

 

Shows the mother how to help baby attach to the breast

5.

Touch baby’s lips with her nipples

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

6.

Wait for baby’s mouth to open wide

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

7.

Move the baby onto the mother’s breast, aiming the lower lip well below the nipple

 

 

 

 

 

Shows the mother how to help baby attach to the breast

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Baby’s chin is touching the breast

 

 

 

 

 

9.

Baby’s mouth is wide open, puffed cheeks

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

10.

Baby’s lower lip is curled out/downwards

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.11.

More areola is visible above the baby’s mouth than below

 

 

 

 

 

Discusses with the mother signs of good breastfeeding

12.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

13.

Occasional short pauses in sucking are normal; no sucking sounds should be heard

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

14.

The mother feels empty after feeding (feed on both sides one after one)

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 “QUALIFIED” if 4 out of 5 health workers have a total score of ≥ 26/28 points

* Health workers should avoid touching the baby but showing the mother how to breastfeed herself.

 

Checklist 7. HOSPITAL CRITERIA

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Source of information authentication

Standard achieved

1- At least 95% of obstetrics and neonatal staff are trained on counseling and support for mothers to breastfeed

Certification/certificate of training for breastfeeding

At least 95%

2- % of breastfeeding counselor staff participating in training course in breastfeeding and obtaining certifications/certificates

Hospital’s decision to assign staff to undertake counseling of breastfeeding.

Certification

At least 95%

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Decision to establish the group “Breastfeeding support” (list of members, action plan)

Yes

4- At least 80% of vaginal deliveries are fully performed with EENC

EENC data of the hospital

At least 80%

There is a system of birth register and software

5- At least 50% of caesarean sections are fully performed with EENC out of eligible cases

EENC data of the hospital

At least 50%

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6- No violation of marketing of substitutes for breast-milk in hospital as prescribed in Government's Decree No. 100/2014/ND-CP dated November 6, 2014 on business and use of dietary products for infants, baby bottles and pacifiers, including:

• No case in which a health worker prescribes a breast-milk substitute for babies in unnecessary cases

• No display and sale of breast-milk substitutes in hospital canteens.

• No breast-milk substitutes, baby bottles, pacifiers in recovery rooms (in case of vaginal deliveries).

Observation at hospital

No violation

 

Checklist 8. ENVIRONMENT SUPPORTING BREASTFEEDING

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Delivery room(s)

Recovery room(s)

Neonatal care unit

Qualified

1. Is there a board of breastfeeding regulations: with adequate regulations of WHO on ten steps to successful breastfeeding.

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Does the hospital prohibit using infant formula and other linkages with milk formula publicly?

 

Yes

3. Are there any pictures encouraging breastfeeding?

 

 

 

 

Yes

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

Yes

5. Does the hospital encourage the use of cups and spoons instead of using baby bottles when babies are not breastfed directly?

 

Yes

6. Are posters, video, pictures, etc. of milk formula companies visible in the hospital? (including infant formula companies which advertise pregnant woman formula).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

No

7. Is there a breastfeeding couseling program for mothers at the hospital?

 

Yes

8. Is there a breast-milk storage refrigerator?

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

Available at neonatal care unit

* Is there a separate and clean area with full of supporting materials for mothers: nutrition when breastfeeding, proper feeding position, breast massage, milking by hand of by machine.

Qualified when specified criteria are met

 

APPENDIX 2.

EXIT INTERVIEWS WITH POSTPARTUM MOTHERS VIA CELL PHONES

(CRITERION 3)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.No.

Question

Answer

1

How many months old is your youngest child?

 (Record the number of months)

2

Is he/she currently breastfed?

1) Yes (Go to question 2a)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2a

In addition to breastfeeding, do you let him/her eat or drink anything else?

a) Exclusive breastfeeding (breast-milk of natural mother or others)

2) Breastfeeding and formula

3) Breastfeeding and water

3

Did you experience vaginal delivery or caesarean section?

1) Vaginal delivery

2) Caesarean section

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Was the baby placed in skin-to-skin contact with you right after birth?

1) Yes (Go to question 5a)

0) No (Go to question 5b)

8) No answer

9) Do not know/Do not remember

5a

How long did the baby remain in skin-to-skin contact with you?

1) Under 90 minutes

2) Over 90 minutes

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5b

How long after birth did the baby lie with you?

1) Right after birth or less than 1 hour

2) From 1 to 6 hours

3) After 6 hours

9) Do not know/Do not remember

6

Was the baby breastfed within 90 minutes after birth?

1) Yes

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8) No answer

9) Do not know/Do not remember

7

During the hospital stay after birth, did you let the baby drink or eat infant formula?

1) Yes

0) No

8) No answer

9) Do not know/Do not remember

8

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1) Yes

0) No

8) No answer

9) Do not know/Do not remember

9

Did doctors and nurses counsel on using infant formula for babies under 24 months old?

1) Yes (Go to question 9a)

0) No

8) No answer

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.9a

Why was you given counseling for using infant formula from doctors or nurses?

1) Less milk, no milk

2) Caesarean section

3) The mother is unable to breastfeed because of maternal illness

4) The baby is unable to be breastfed because of illness or premature birth

5) The mother wants to feed the baby infant formula

6) No answer

7) Do not know/Do not remember

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Did you see any advertisement or marketing of infant formula for babies under 24 months, baby bottles, pacifiers in the hospital?

1) Are there any poster, pictures or promotional materials of infant formula for babies under 24 months old

2) Are there any marketing staff of infant formula for babies under 24 months old in the area of hospital

3) Did the hospital display or health workers market or sell infant formula for babies under 24 months old

4) Someone called the mother (when she was at the hospital and after leaving the hospital) and advised on formula for babies under 24 months old, baby bottles, pacifiers

5) There are advertisements of pregnant woman formula, formula for postpartum mothers

6) There are advertisements and display of baby bottles, pacifiers

9) Other forms of advertisement and marketing of infant formula for babies under 24 months old (description)

0) None of the above.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Do you have any suggestions for the hospital to do well or help with breastfeeding?

 (Record suggestions)

If the mothers have more time and are interested, more time should be spent on advising on breastfeeding. If not, say thanks and end the interview.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3451/QĐ-BYT ngày 06/08/2019 về phê duyệt tài liệu "Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.564

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!