Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2538/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 15/06/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2538/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỂ LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh để làm cơ sở xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn (sau đây viết tắt là Danh mục kỹ thuật) bao gồm 30 chương được kết cấu theo bảng sau đây:

a) Cột 1: Ghi số thứ tự từ 01 đến hết của danh mục chuyên môn kỹ thuật.

b) Cột 2: Ghi số thứ tự từ 01 đến hết của danh mục theo chương quy định tại Phụ lục 1.

c) Cột 3: Ghi tên các chương của danh mục theo quy định tại Phụ lục 1.

d) Cột 4: Ghi mã của kỹ thuật theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT , ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế; Thông tư số 21/2017/TT-BYT , ngày 10/5/2017 (nếu có).

d) Cột 5: Ghi tên kỹ thuật chuyên môn.

e) Cột 6: Phân loại phẫu thuật, thủ thuật (PTTT) của các kỹ thuật chuyên môn.

Điều 2. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Bệnh viện, Viện đầu ngành, Hội chuyên ngành:

a) Rà soát, xây dựng hướng dẫn chẩn đoán, điều trị; quy trình kỹ thuật cho những kỹ thuật chưa được ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị; quy trình kỹ thuật chuyên môn.

b) Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho các kỹ thuật chuyên môn.

c) Bổ sung, cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị; quy trình kỹ thuật đã có của các kỹ thuật tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT , ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế; Thông tư số 21/2017/TT-BYT , ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế được sửa lại tên kỹ thuật.

d) Cập nhật văn bản về phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

e) Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghiên cứu, chuẩn bị lộ trình cập nhật danh mục thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành theo Quyết định này khi Thông tư về danh mục, phân loại phẫu thuật, thủ thuật; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; phạm vi hành nghề của người hành nghề được ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 4453/QĐ-BYT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh và giao nhiệm vụ xây dựng quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật.

Điều 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Chánh Thanh tra; Cục trưởng, Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2538/QĐ-BYT ngày 15/06/2023 về Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh để làm cơ sở xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.896

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!