Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2448/QĐ-BVHTTDL năm 2009 ban hành Quy chuẩn Trung tâm Văn hoá –Thể thao xã do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 2448/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 07/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2448/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN TRUNG TÂM VĂN HOÁ, THỂ THAO XÃ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 271/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở đến năm 2010;
Căn cứ quyết định số 100/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Thông tư số 22/2007/TTL/BVHTT-UBTDTT ngày 24 tháng 7 năm 2007 của Bộ Văn hoá- Thông tin và Uỷ ban Thể dục thể thao hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá- Thể thao xã, phường, thị trấn;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quy chuẩn Trung tâm Văn hoá –Thể thao xã.

Quy chuẩn là căn cứ để xây dựng; kiểm tra, đánh giá và công nhận Trung tâm Văn hoá, Thể thao xã đạt quy chuẩn.

Quy chuẩn sẽ được điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở của cả nước.

Điều 2. Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với các cơ quan có liên quan và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Trung tâm Văn hoá, Thể thao xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ,
Thanh tra, Văn phòng thuộc Bộ;
- Lưu VT, VHCS (3), Mạnh 200.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

QUY CHUẨN

TRUNG TÂM VĂN HOÁ, THỂ THAO XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2448/QĐ-BVHTTDL Ngày 07 tháng 07 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL)

I. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ.

STT

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí theo vùng

Đồng bằng

Miền núi

1

Diện tích đất được sử dụng

1.1. Nhà văn hoá đa năng

1.2. Sân thể thao phổ thông gồm: Sân bóng đá, ở hai đầu sân bòng đá có thể bố trí sân bóng chuyền, sân nhảy cao, nhảy xa, sân đẩy tạ và một số môn thể thao dân tộc của địa phương.

1.000m2

90m x 120m

800m2

45m x 90m

2

Quy mô xây dựng

2.1. Hội trường văn hoá đa năng.

2.2. Phòng chức năng nàh văn hoá đa năng (hành chính; thông tin; đọc sách, báo; truyền thanh; câu lạc bộ)

2.3. Phòng Tập thể thao đơn giản sử dụng để huấn luyện, giảng dạy và tổ chức thi đấu thể thao

2.4. Công trình phụ trội Trung tâm Văn hoá, Thể thao (nhà để xe, khu vệ sinh, vườn hoa)

150 chỗ ngồi

 

5 phòng

 

 

 

38m x 18m

 

 

Có đủ

100 chỗ ngồi

 

2 phòng trở lên

 

 

 

23m x 11m

 

 

Đạt 70%

3

Trang thiết bị

3.1. Nhà Văn hoá, có đủ: Bàn, ghế, giá, tủ, trang bị âm thanh, ánh sáng, thông gió, đài truyền thanh.

3.2.Dụng cụ thể thao (phù hợp với phong trào thể thao quần chúng ở xã)

Có đủ

 

 

Có đủ

Đạt 70%

 

 

Đạt 70%

II. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG:

STT

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí theo vùng

Đồng bằng

Miền núi

4

Cán bộ

4.1. Cán bộ quản lý: có trình độ trung cấp về văn hóa, thể thao trở lên; do Chủ tịch UBND xã bổ nhiệm; được hưởng phụ cấp bán chuyên trách.

4.2. Cán bộ nhiệp vụ có chuyên môn về văn hóa, thể thao; được hợp đồng và hưởng thù lao hợp lý.

Đạt.

 

 

 

 

Đạt.

Đạt.

 

 

 

 

Có cộng tác viên thường xuyên.

5

Kinh phí hoạt động thường xuyên.

Đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, ổn định hàng năm.

Đảm bảo

Đạt 60%.

6

Hoạt động văn hóa văn nghệ.

6.1. Tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị.

6.2. Liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng.

6.3. Duy trì hoạt động thường xuyên các câu lạc bộ.

6.4. Hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, nếp sống văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc.

6.5. Thu hút nhân dân hưởng thụ và tham gia các hoạt động, sáng tạo văn hóa.

12 cuộc/năm.

 

1 cuộc/năm.

 

10 câu lạc bộ trở lên.

Hoạt động tốt

 

 

40% trở lên/tổng số dân.

3-6 cuộc/năm.

 

2 năm/1 cuộc.

 

3 câu lạc bộ trở lên.

Có hoạt động.

 

 

20% trở lên/tổng số dân.

7

Hoạt động thể thao

7.1. Thi đấu thể thao.

7.2. Thu hút nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên.

3 cuộc/năm.

30%.

1 cuộc/năm.

15%.

8

Chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ.

Chỉ đạo, hướng dẫn nhà văn hóa, khu thể thao thôn (ấp, bản) hiện có

100%

70%

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2448/QĐ-BVHTTDL năm 2009 ban hành Quy chuẩn Trung tâm Văn hoá –Thể thao xã do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.234

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246