Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1745/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1745/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1745/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHẤM DỨT BỆNH LAO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp và liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao (gọi tắt là Ủy ban Quốc gia), gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

2. Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia.

3. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban.

4. Bà Lê Thị Yến, Ủy viên thường trực, Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội - Ủy viên.

5. Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên.

6. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên.

8. Ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Ủy viên.

9. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an - Ủy viên.

11. Ông Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ủy viên.

12. Ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Ủy viên.

13. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên.

14. Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên.

15. Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ủy viên.

16. Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ủy viên.

17. Ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam - Ủy viên.

18. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên.

19. Bà Vũ Việt Trang, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - Ủy viên.

20. Ông Nguyễn Viết Nhung, Chủ nhiệm Chương trình chống lao Quốc gia, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương - Ủy viên.

21. Ông Đoàn Hữu Bẩy, Phó Vụ trưởng Vụ khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ, Ủy viên thư ký Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm - Ủy viên Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Quốc gia

Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống bệnh lao nhằm chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ Chiến lược, phương hướng, giải pháp, chương trình hành động để giải quyết các vấn đề liên quan đến phòng, chống bệnh lao nhằm chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối các bộ, cơ quan, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao trên phạm vi toàn quốc; đôn đốc các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình hành động và các hoạt động liên quan đến phòng, chống bệnh lao nhằm chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030.

3. Định kỳ, đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Ủy ban Quốc gia.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao

Chế độ làm việc ủa Ủy ban Quốc gia; Các thành viên Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia  sử dụng con dấu của Chính phủ, các Phó Chủ tịch và Ủy viên sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Quốc gia sử dụng bộ máy giúp việc chung với Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ủy ban Quốc gia. Bộ trưởng Bộ Y tế sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ủy ban Quốc gia do ngân sách nhà nước đảm bảo được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Y tế.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành

Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành viên của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các thành viên Ủy ban Quốc gia;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-------------

No.: 1745/QD-TTg

Hanoi, December 04, 2019

 

DECISION

ON ESTABLISHMENT OF NATIONAL TUBERCULOSIS ELIMINATION COMMITTEE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on organization of Government dated June 19, 2015;

Pursuant to the Decision No. 34/2007/QD-TTg dated March 12, 2007 of the Prime Minister on promulgation of Regulation on establishment, organization and operation of interdisciplinary cooperation organizations;

Pursuant to Decision No. 374/QD-TTg dated March 17, 2014 of the Prime Minister giving approval for the National Strategy for Tuberculosis Prevention and Control by 2020 and the vision by 2030;

At the request of the Minister of Health;

HEREBY DECIDES:

Article 1. The National Tuberculosis Elimination Committee (hereinafter referred to as the “National Committee”) is hereby established and comprised of the following members:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1745/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


933

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123