Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 173/2008/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 25/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 173/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CẦN THIẾT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ THUỐC KHÁNG HIV TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);
Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định áp dụng các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, thi hành Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bê Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

QUY ĐỊNH

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CẦN THIẾT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ THUỐC KHÁNG HIV TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 173/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này hướng dẫn áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp.   

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người nhiễm HIV; trung tâm phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức khác có chức năng liên quan đến việc chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV, người bị bệnh AIDS.

Điều 3. Miễn thử lâm sàng

Trong trường hợp khẩn cấp, các thuốc sau được xem xét miễn thử lâm sàng:

1. Thuốc kháng HIV được sản xuất trong nước theo quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế của Bộ Y tế;

2. Thuốc kháng HIV chưa có số đăng ký nhập khẩu nhưng đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đã được lưu hành hợp pháp tại nước sở tại;

b) Có chỉ định, đường dùng khi sử dụng ở Việt Nam tương tự ở nước sở tại.

Điều 4. Nhãn thuốc kháng HIV

Nhãn thuốc kháng HIV được sản xuất, nhập khẩu, đăng ký trong trường hợp khẩn cấp phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về nhãn thuốc và phải có dòng chữ: Thuốc không bán.

Điều 5. Cung ứng và phân phối thuốc kháng HIV

Thuốc kháng HIV được sản xuất, nhập khẩu trong trường hợp khẩn cấp được cung ứng và phân phối miễn phí tới các cơ sở, tổ chức có chức năng khám bệnh, chăm sóc và điều trị bệnh cho người nhiễm HIV quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy định này.

Chương II

TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP VÀ CÁC BIỆN PHÁP CẦN THIẾT

Điều 6. Công bố, chấm dứt trường hợp khẩn cấp về thuốc kháng HIV

1. Khi dịch bệnh HIV xảy ra tại một hoặc nhiều tỉnh, thành phố và có nguy cơ lây lan trên quy mô rộng, đe doạ nghiêm trọng đến sức khoẻ nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội nhưng không có đủ thuốc kháng HIV để điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở điều trị bệnh nhân nhiễm HIV, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công bố trường hợp khẩn cấp về thuốc kháng HIV và chỉ đạo áp dụng các biện pháp cần thiết trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Khi thuốc kháng HIV đã đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở điều trị bệnh nhân nhiễm HIV, Thủ tướng Chính phủ công bố quyết định trường hợp khẩn cấp hết hiệu lực.

3. Quyết định công bố trường hợp khẩn cấp hoặc chấm dứt hiệu lực quyết định công bố trường hợp khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ phải được thông báo ngay trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 7. Các biện pháp cần thiết áp dụng trong trường hợp khẩn cấp

1. Các biện pháp áp dụng trong trường hợp khẩn cấp về thuốc kháng HIV bao gồm:

a) Đặt hàng sản xuất;

b) Chỉ định nhập khẩu;

c) Cấp nhanh giấy phép đăng ký lưu hành;

d) Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế để sản xuất thuốc kháng HIV.

2. Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của trường hợp khẩn cấp được công bố, Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng một hoặc nhiều biện pháp cần thiết quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương III

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẦN THIẾT TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Điều 8. Đặt hàng sản xuất, nhập khẩu thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp

1. Bộ Y tế xác định số lượng, chủng loại của thuốc kháng HIV cần đặt hàng sản xuất, nhập khẩu trong trường hợp khẩn cấp.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định giá thuốc kháng HIV sản xuất, nhập khẩu và tổng kinh phí để đáp ứng nhu cầu thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Mục 1. SẢN XUẤT THUỐC KHÁNG HIV TRONG NƯỚC TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Điều 9. Sản xuất thuốc kháng HIV tại Việt Nam

1. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế chỉ định các cơ sở sản xuất thuốc trong nước đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 Quy định này để sản xuất thuốc kháng HIV bảo đảm chất lượng, với số lượng, chủng loại, giá cả phù hợp đáp ứng yêu cầu về thuốc trong trường hợp khẩn cấp.   

2. Cơ sở được chỉ định sản xuất thuốc kháng HIV theo quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế của Bộ Y tế phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

3. Các cơ sở bị buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế có trách nhiệm hợp tác với Bộ Y tế, cơ sở sản xuất được Bộ Y tế chỉ định sản xuất thuốc trong trường hợp khẩn cấp.

Điều 10. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với cơ sở sản xuất thuốc kháng HIV

Các cơ sở được chỉ định sản xuất thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của pháp luật hiện hành;

2. Tối thiểu phải đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc của Tổ chức Y tế thế giới (GMP-WHO);

3. Dây chuyền sản xuất phù hợp với dạng bào chế và dạng thuốc theo đơn đặt hàng của Bộ Y tế. Ưu tiên lựa chọn các cơ sở đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn của hệ thống chứng nhận tiền kiểm định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (US-FDA), cơ quan cấp phép lưu hành dược phẩm châu Âu (EU-EMEA);

4. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm sản xuất các thuốc kháng HIV phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu;

5. Đủ năng lực tài chính và khả năng tự tìm nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất thuốc theo đơn đặt hàng của Bộ Y tế.

Mục 2. NHẬP KHẨU THUỐC KHÁNG HIV TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Điều 11. Nhập khẩu thuốc kháng HIV

1. Bộ Y tế chỉ định các cơ sở nhập khẩu thuốc kháng HIV, bao gồm cả thuốc còn trong thời hạn bảo hộ sở hữu trí tuệ có cùng tên biệt dược với thuốc đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam; thuốc chưa có số đăng ký lưu hành, với chất lượng bảo đảm, số lượng và giá cả phù hợp đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp.

2. Cơ sở được chỉ định nhập khẩu thuốc kháng HIV phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đạt tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) và tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP);

b) Được Bộ Y tế giao nhiệm vụ thực hiện chức năng dự trữ, lưu thông thuốc, cung ứng thuốc phục vụ phòng, chống dịch bệnh, thiên tai.

Điều 12. Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc thành phẩm, nguyên liệu dùng cho sản xuất thuốc kháng HIV

1. Thời hạn cấp phép nhập khẩu thuốc kháng HIV phục vụ cho nhu cầu thuốc trong trường hợp khẩn cấp tối đa không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Hồ sơ nhập khẩu thuốc kháng HIV (thuốc thành phẩm và nguyên liệu) thực hiện theo quy định hiện hành đối với thuốc nhập khẩu phục vụ cho phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và nộp tại Cục Quản lý dược - Bộ Y tế.

3. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế quyết định trên cơ sở xem xét mức độ nghiêm trọng của trường hợp khẩn cấp nhưng tối đa không quá 01 năm.          

Mục 3. ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐỐI VỚI THUỐC KHÁNG HIV TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Điều 13. Cấp nhanh giấy phép lưu hành thuốc kháng HIV

1. Ưu tiên xét duyệt trước các hồ sơ đăng ký thuốc kháng HIV đã nộp, đặc biệt là các thuốc sản xuất trong nước để cấp nhanh Giấy phép lưu hành thuốc trong trường hợp khẩn cấp. Thời hạn xem xét cấp Giấy phép lưu hành thuốc trong trường hợp nêu trên tối đa không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuốc hợp lệ.

2. Hồ sơ đăng ký thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp thực hiện theo Quy chế đăng ký thuốc hiện hành và được nộp tại Cục Quản lý dược - Bộ Y tế.

3. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép lưu hành do Bộ Y tế quyết định trên cơ sở xem xét mức độ nghiêm trọng của trường hợp khẩn cấp.

Điều 14. Sử dụng các dữ liệu bảo mật

Bộ Y tế sử dụng các dữ liệu lâm sàng bảo mật của các thuốc kháng HIV đã được đăng ký tại Việt Nam để đánh giá và cấp phép cho thuốc kháng HIV sản xuất, đăng ký tại Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Y tế

1. Xác định nhu cầu và khả năng cung ứng thuốc kháng HIV để trình Thủ tướng Chính phủ công bố và áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp.

2. Xây dựng kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và phân phối thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp.

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính lập dự toán chi ngân sách cần thiết cho việc sản xuất, nhập khẩu và phân phối thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp.

5. Giám sát, đôn đốc triển khai việc thực hiện; báo cáo Thủ tướng kết quả và các vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai.

6. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định mức độ đền bù và hình thức đền bù cho chủ sở hữu sáng chế hoặc người nắm giữ độc quyền sáng chế trong trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế nhằm phục vụ cho mục đích sản xuất, nhập khẩu thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và triển khai thực hiện.

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ dự toán ngân sách cần cho sản xuất, nhập khẩu và phân phối thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp; bố trí ngân sách sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát việc thực hiện nhằm bảo đảm ngân sách được sử dụng theo đúng các quy định hiện hành.

2. Chỉ đạo cơ quan Hải quan giải quyết nhanh các thủ tục hải quan đối với thuốc kháng HIV nhập khẩu vào Viêt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu về thuốc trong trường hợp khẩn cấp.

Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

Cung cấp thông tin và ý kiến chuyên môn kịp thời theo yêu cầu của Bộ Y tế nhằm đánh giá tình trạng pháp lý về sở hữu công nghiệp của thuốc kháng HIV để bảo đảm tính hợp pháp về sở hữu công nghiệp của việc sử dụng các biện pháp cần thiết trong trường hợp khẩn cấp.

Điều 18. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy định này./.

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No. 173/2008/QĐ-TTg

Hanoi, December 25th 2008

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON THE IMPLEMENTATION OF NECESSARY MEASURES FOR SATISFYING THE DEMAND FOR HIV VACCINE IN AN EMERGENCY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25th 2001;

Pursuant to the Law on Prevention and Control of HIV/AIDS dated June 29th 2006;

Pursuant to the Law on Pharmacy dated June 14th 2005;

Pursuant to the Law on Intellectual property dated November 29th 2005;

Pursuant to the Government's Decree No. 108/2007/NĐ-CP dated June 26th 2007, guiding the implementation a number of articles of  the Law on Prevention of HIV/AIDS;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECIDES:

Article 1. Promulgating together with this Decision the “Regulation on the implementation of necessary measures for satisfying the demand for HIV vaccine in an emergency".

Article 2. This Decision takes effect after 15 days as from the date of its publication on the Official Gazette.

Article 3. The Minister of Health is responsible for guiding and implementing this Decision.

The Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, the Presidents of People’s Committees of central-affiliated cities and provinces are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Thien Nhan

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ON THE IMPLEMENTATION OF NECESSARY MEASURES FOR SATISFYING THE DEMAND FOR HIV VACCINE IN AN EMERGENCY
(Promulgated together with the Prime Minister’s Decision No. 173/2008/QĐ-TTg dated December 25th 2008)

Chapter I

GENERAL REGULATIONS

Article 1. Scope of regulation

This Regulation guides the implementation of necessary measures for satisfying the demand for HIV vaccine in an emergency.

Article 2. Subjects of application

1. The organizations and individuals relevant to the implementation of necessary measures for satisfying the demand for HIV vaccine in an emergency.   

2. The facilities that provide examination and treatment for HIV sufferers; the HIV prevention centers of central-affiliated cities and provinces; and other organizations relevant to the provision of medical care and treatment for HIV/AIDS sufferers.

Article 3. Clinical trial exemption

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The HIV vaccine produced in Vietnam according to the Decision on the patent transfer of the Ministry of Health;

2. The imported HIV vaccine without a registration number that satisfies the following conditions:

a) Being legally circulated in the home country;

b) Having the indication and usage in Vietnam similar to that in the home country.

Article 4. Labels of HIV vaccine

The labels of HIV vaccine produced, imported, and registered in an emergency must comply with the laws on medicine labels, and bear the text “Not for sale”

Article 5. The provision and distribution of HIV vaccine

The HIV vaccine produced and imported in an emergency shall be complimentarily provided for and distributed to the facilities that provide medical care and treatment for HIV sufferers prescribed in Clause 2 Article 2 of this Regulation.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Declaration and termination of the HIV vaccine emergency

1. When HIV spreads over one or multiple cities or provinces, poses the risk of spreading on a massive scale, and seriously threatens the people’s health and social security, but there is not enough HIV vaccine to treat the sufferers, the Prime Minister shall declare the HIV vaccine emergency, and direct the implementation of necessary measures based on the request of the Minister of Health.

2. When the HIV vaccine satisfies the demand for treating HIV sufferers, the Prime Minister shall terminate the emergency.

3. The decision on declaring the emergency or terminating the emergency of the Prime Minister must be announced in the mass media

Article 7. The necessary measures to be taken in an emergency

1. The measures to be taken in an HIV emergency emergencies include:

a) Ordering the production;

b) Importing;

c) Quick issuance of Licenses for circulation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Based on the seriousness of the emergency being declared, the Ministry of Health shall request the Prime Minister to decide the implementation of one or some necessary measures prescribed in Clause 1 this Article.

Chapter III

IMPLEMENTING THE NECESSARY MEASURES IN AN EMERGENCY

Article 8. Ordering the production, and importing HIV vaccine in an emergency

1. The Ministry of Health shall determine the quantity and category of HIV vaccine to be ordered and imported in an emergency.

2. The Ministry of Health shall lead and cooperate with the Ministry of Finance in determining the prices of HIV vaccine produced or imported, and the total budget for satisfying the demand for HIV vaccine in an emergency, and request the Prime Minister to make decision.

Section 1. PRODUCING HIV VACCINE IN VIETNAM IN AN EMERGENCY

Article 9. Producing HIV vaccine in Vietnam

1. Based on the Decision of the Prime Minister, the Ministry of Health shall appoint the Vietnamese medicine producers that satisfy the conditions and standards prescribed in Article 10 of this Regulation to produce HIV vaccine of good quality, of which the quantity, category, and prices are appropriate and may satisfy the demand in an emergency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The premises being compelled to transfer the patent must cooeprate with the Ministry of Health and the premises appointed to produce vaccine in an emergency by the Ministry of Health.

Article 10. The conditions and standards applicable to HIV vaccine producers

The premises appointed to produce HIV vaccine in an emergency must satisfy the following requirements:

1. Having the Certificate of fulfillment of conditions for trading medicines as prescribed by current law;

2. Meet the standards of Good medicine manufacturing practice of the World Health Organization (GMP-WHO);

3. The production line is suitable for the form of preparation and vaccine according to the order of the Ministry of Health. The premises that meet the requirements and standards of the system of pre-appraisal certification of WHO, the US Food and Drug Administration (US-FDA), and the European Medicines Agency (EMEA) are prioritized;

4. Having at least 3 years of experience in producing HIV vaccine for domestic use and for export;

5. Having sufficient financial resources and able to find the sources of ingredients serving the vaccine production ordered by the Ministry of Health.

Section 2. IMPORTING HIV VACCINE IN AN EMERGENCY

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Ministry of Health shall appoint the premises to import HIV medicine, including the vaccine under the intellectual property protection that bear the same proprietary name with the vaccine that has been issued with the circulation registration number in Vietnam; the vaccine without circulation registration number, of which the quality, quantity, and prices may satisfy the demand for HIV vaccine in an emergency.

2. The premises appointed to import HIV vaccine must satisfy the following requirements:

a) Meeting the standards of Good Safety Practice (GSP) and Good distributint practice (GDP);

b) Being appointed by the Ministry of Health to store, circulate, and supply vaccine serving the prevention and resolution of infections and natural disasters.

Article 12. Issuing the License to import finished vaccine, and ingredients for producing HIV vaccine

1. The time limit for licensing the import HIV vaccine serving the vaccine demand in an emergency is within 03 working days as from receiving the valid dossier.

2. The HIV vaccine import dossier (finished vaccine and ingredient) must comply with the current regulations on imported medicines serving the prevention and resolution of infections and natural disasters, and shall be submitted at the Drug administration of Vietnam – The Ministry of Health.

3. The validity period of the License for import is decided by the Ministry of Health based on the seriosness of the emergency, but must not exceed 01 year.          

Section 3. REGISTERING THE CIRCULATION OF HIV VACCINE IN AN EMERGENCY

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The submitted HIV vaccine registration dossiers shall be prioritized, especially the vaccine produced in Vietnam in order to quickly issue the License for vaccine circulation in an emergency.  The time limit for considering and issuing the License for HIV vaccine circulation in an emergency is within 10 working days as from receiving the valid dossier of vaccine registration.

2. The dossier of HIV vaccine registration must comply with the current Regulation on medicine registration, and shall be submitted at the Drug administration of Vietnam – the Ministry of Health.

3. The validity period of the License for import is decided by the Ministry of Health based on the seriosness of the emergency.

Article 14. Using confidential data

The Ministry of Health shall use the confidential clinical data about the HIV vaccine registered in Vietnam for assessing and licensing the HIV vaccine produced and registered in Vietnam in and emergency.

Chapter IV

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

Article 15. Responsibility of the Minister of Health

1. Determine the demand and capability to provide HIV vaccine, and request the Prime Minister to announce and implement the necessary measures for satisfying the demand for HIV vaccine in an emergency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Lead and cooperate with the Ministry of Finance in making budget estimate for the the production, import, and distribution of HIV vaccine in an emergency, and submit it to the Prime Minister for decision.

4. Efficiently direct the implementation of necessary measures for satisfying the demand for HIV vaccine in an emergency.

5. Supervise and expedite the implementation; report the results and the difficulties (if any) during the course of implementation to the Prime Minister.

6. Lead and cooperating with the Ministry of Finance and the Ministry of Science and Technology in determining the level and method of compensation for the paten owner or the holder of the exclusive patent in cases of compelling the patent transfer in order to serve the production and import of HIV in an emergency, and submit them to the Prime Minister for decision and implementation.

Article 16. Responsibility of the Ministry of Finance

1. Cooperate with the Ministry of Finance in making and submitting the budget estimate for the the production, import, and distribution of HIV vaccine in an emergency to the Prime Minister; allocate the budget approved by the Prime Minister; supervise the implementation in order to ensure that the budget is properly used according to current regulations.

2. Direct the Customs to quickly conduct the customs procedures for HIV vaccine imported to Vietnam in order to satisfy the vaccine demand in an emergency.

Article 17. Responsibility of the Ministry of Science and Technology  

Promptly provide information and professional advice at the request of the Ministry of Health in order to assess the legitimacy of the industrial property of HIV vaccine in order to ensure the legitimacy of the industrial propery when taking necessary measures in an emergency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, the Presidents of People’s Committees of central-affiliated cities and provinces are responsible for organizing, inspecting, and guiding the implementation of this Regulation./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 173/2008/QĐ-TTg ngày 25/12/2008 ban hành Quy định áp dụng các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.474

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!