Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2007/QĐ-BTS ban hành danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 10/2007/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Lương Lê Phương
Ngày ban hành: 31/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B THỦY SN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2007/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THÚ Ý THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRÒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

n c Nghị đnh số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 ca Chính ph Quy

đnh chc năng, nhim v, quyn hạn và cơ cu tổ chc của Bộ Thủy sn ; n c Pháp lệnh Thú y 2004;

n cứ Ngh đnh 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ qui đnh chi tiết thi hành 1 số Điều ca Pháp lnh Thú y;

n cứ quyết đnh s 03/2007/QĐ-BTS ngày 3/4/2007 của Bộ trưng Bộ Thuỷ sn v/v ban hành Quy chế qun lý thuốc thú y thuỷ sn, sản phm xử lý ci to i trường nuôi trng thu sn;

Theo đề nghị ca Ông Cục trưởng Cc Qun lý Cht lưng, An toàn vệ sinh Thú y thu sn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục thuc thú y thuỷ sn đưc phép lưu hành tại Vit Nam (Ph lục I).

2. Danh mục sn phm x lý, cải to môi trường nuôi trồng thuỷ sn đưc phép lưu hành tại Vit Nam (Ph lục II).

Điều 2. Giao Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản thông báo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đăng ký lại đối với các sản phẩm được phép lưu hành có thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực (qui địnhtại Phần B Phụ lục I, Phần B Phụ lục II).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Thuỷ sản; Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quản lý thuỷ sản; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng CP (để b/c);

- Lãnh đo B;

- UBND các tnh/thành ph trực thuc TW;

- Các B: Tư Pháp, Thương Mại, Tài chính, NN & PTNT;

TN&MT (để biết kim tra văn bn);

- Cục Kim tra văn bn, B Tư pháp.

(để kim tra văn bn);

- Công báo; Website Chính ph;

- Lưu VT Bộ, Cục QLCL, ATVS&TYTS.

 

KT.B TRƯNG

THỨ TRƯNG

 

 

 

Lương Phương

 

 


PHỤ LỤC I

 

DANH MỤC THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ĐƯC PHÉP LƯU HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết đnh số 10/2007/QĐ-BTS ngày 31 tháng 7 năm 2007)

PHẦN A: CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH

I . SẢN PHM SN XUT TRONG NƯC (385 sản phẩm)

 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

Công ty cổ phần dch vụ nuôi trồng thuỷ sản H Long - S 8, Nguyễn Công Hoan, Ba

Đình, Hà Nội

 

 

1.

 

Kích     dục     tố

HCG

HCG (Human Chorionic Gonadotropin)

HCG hoóc mon sinh dục tác dụng kích thích rụng trứng đưc sử dụng trong sinh sản nhân tạo mt số loài cá

 

Công ty sn xuất dịch vụ khoa học công nghệ thuỷ sn -116 Nguyễn Đình Chiểu,

Q1, Tp.HCM

 

2.

 

Vitc-Fis

 

Vitamin C 25%

Chống stress, tăng ng sức khoẻ, tăng sức

đề  kháng  bệnh  cho  m;  Giúp  tôm   tỷ  lệ

sống cao

 

Công ty TNHH Quốc Minh -Số 183/1 Khu phố 8. P Hip Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.

Hồ Chí Minh

 

 

3.

 

 

Terra 200

 

 

Oxytetracyclin HCl

Trị các bệnh nhiễm khuẩn tôm (Vibrio) và bệnh  đốm  đỏ   thân  cá-  Ngưng  s dụng  4 tuần trưc khi thu hoạch

 

 

4.

 

 

Flor-P

 

 

Florfenicol

Dùng  để  điều  trị  bệnh  nhiễm  khuẩn  đưng tiêu  hoá  gây  ra  bởi  vi  khuẩn  Edwardsiella ictaluri  trên  da  trơn  (Basa,  Tra,  Trê,  Hú)- Ngừng sử dung 12 ngày trưc khi thu hoạch

 

 

5.

 

 

Flor-L

 

 

Florfenicol

Dùng  để  điều  trị  bệnh  nhiễm  khuẩn  đưng tiêu  hoá  gây  ra  bởi  vi  khuẩn  Edwardsiella ictaluri  trên  da  trơn  (Basa,  Tra,  Trê,  Hú)- Ngừng sử dung 12 ngày trưc khi thu hoạch

 

 

6.

 

 

Vitamix

Vitamin  A,  D3,  E,  C,

K3,  B1,  B2,  B6,  B12, PP,   B5,   Biotin,   Folic acid

 

Thúc đẩy nhanh quá trình lột xác cứng vỏ, cung cấp vitamin ,tăng sức đề kháng kích thích tôm sinh trưng

 

7.

 

HP 100

Sorbitol,        Methionin, Vitamin C, E, Biotin

Bổ  sung  vitamin   acid  amin  giúp  m,  cá tăng trọng nhanh, tỷ lệ sống cao

 

 

 

8.

 

 

Calcium  biovit glucan

Calcium gluconate,

Inositol, Vitamin A, D3, Calcium panthothenate, Biotin, beta glucan 1,3-1,6

 

Thúc đẩy tôm lột xác, kích thích tôm tăng tng.


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

 

9.

 

 

Flor-10

 

 

Florfenicol

Điều  trị  bnh  nhiễm  khuẩn  đưng  tiêu  hoá gây ra bởi vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá  da  trơn  (Basa,  Tra,  Trê,  Hú)-Ngừng  sử dung 12 ngày trưc khi thu hoạch

 

 

10.

 

 

Sulfatrim

 

Sulphamethoxazol, trimethoprim

khả năng ngăn chặn vi khuẩn diện rộng đặc  bit   Vibrio  -  Ngưng  sử  dụng  4  tuần tc khi thu hoạch

 

11.

 

Vita C 150

 

Vitamin C

Bổ  sung  vitamin  C,  giúp  m,   ngăn  ngừa stress khi môi trưng nuôi có thay đổi

 

12.

 

Glucan     Mono

C vit

Monophosphate

ascorbic,   Beta   glucan

1,3-1,6

 

Chống stress, tăng sức đề kháng

 

 

13.

 

Beta  glucan  C Vitol fort

Beta     glucan     1,3-1,6

Vitamin  A,  D3,  E,  C, K3,      B1,      B5,      B6, Sorbitol.

 

 

Chống stress, tăng sức đề kháng

 

 

 

14.

 

 

 

Betaglucamin

Beta glucan, vitamin A,

D3,  E,  C,  PP,  B1,  B2, B12,   B6,   Folic   acid, Biotin, Cholin chloride, tá dưc vừa đủ

 

 

Bổ  sung  vitamin   enzym  betaglucan  giúp tôm, cá tăng trưng nhanh

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

CA-P

Sodium hydrogen

phosphate,  Manganese hydrogen phosphate, Zinc hydrogen phosphate, Copper hydrogen phosphate, Cobalt hydrogen phosphate, Calcium hydrogen phosphate, Magnesium hydrogen phosphate.

 

 

 

 

 

Cung cấp khoáng giúp tôm tăng trưởng nhanh. Thúc đẩy nhanh quá trình lột vỏ, tái tạo vỏ mới. Tạo vỏ cứng và bóng.

 

 

 

16.

 

 

 

QM Probiotic

Lactobacillus

acidophyllus,      Bacillus subtilis, Saccaromycess cerevisea, Saccaromycess

boulardii

 

 

 

Kích  thích  tiêu  hoá  tốt,  giúp  tôm   tăng tng nhanh

 

Liên hiệp Khoa học sản xuất Quang Hoá Điện tử-Nhà A25 Trung tâm khoa học tự

nhiên và Công nghệ Quốc gia, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

 

17.

C-Mixture          - Vitamin C

Vitamin C, Acid Citric, Glucose.

 

Chống stress, tăng sức đề kháng.

 

Công ty TNHH Thuốc thú y thuỷ sản Thiên Long-2E Xuân Oai, phưng Trưng

Thạnh, qun 9, Tp.Hồ Chí Minh


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

 

18.

 

 

Oxy-Rich

 

Sodium           carbonate peroxyhydrate

Cung  cấp  Oxy  hoà  tan  tức  thời  cho  ao  nuôi tôm, cấp cu tôm nổi đầu do thiếu Oxy. Cải thiện chất lưng nưc. Ổn đnh độ pH nưc

 

 

19.

 

BIOTIN CALCIUM

Vitamin  A,  D3,  Biotin,

Inositol,             Calcium

pantothenate,    Calcium gluconate

 

Thúc đẩy quá trình lt v m, giúp mau cứng vỏ sau khi lột, vỏ tôm dày chắc, bóng láng.

 

Công ty Cổ phần Phát triển A.I.T -185 đưng số 5, P. Phưc Bình, Q9, tp H Chí

Minh

 

 

20.

 

 

AIT-ENTER

 

 

Florfenicol

Trị bệnh xuất huyết đưng ruột Basa, cá Tra do vi khuẩn Edwardsiella inctaluri-Ngừng sử dụng 12 ngày trưc khi thu hoạch

 

 

 

21.

 

 

 

AIT-TETRA

 

 

 

Oxytetracycline

Trị  bệnh  đốm  đỏ,  xuất  huyết  trên  thân,  hậu

môn sưng đỏ, các vây bị rách, của tra, basa do   vi    khuẩn     Aeromonas     hydrophilla      và Pseudomonas fluorescens. Trị các bệnh do vi khuẩn  Vibrio gây ra trên m-Ngừng sử dụng

4 tuần trưc khi thu hoạch

 

22.

 

A-shock

 

Vitamin C

Chống  sốc  do  môi  trưng,  giảm  Stress,  tăng

tỷ lệ sống; Tăng sức đề kháng

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

AIT -BAC

Protease,         Amylase,

Cellulase, Lactobacillus

acidophilus,       Bacillus subtilis,

Saccharomyces cerevisiae

 

Cung cấp các enzyme tiêu hoá, làm tăng khả

năng tiêu hoá cho tôm cá, giúp tôm cá tiêu hoá tốt các chất bổ dưng có trong thức ăn, giảm tiêu tn thức ăn.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

AIT- CALPHOS

Calcium        dihydrogen

phosphate,  Magnesium dihydrogen   phosphate, Sodium         dihydrogen phosphate,   Manganese dihydrogen   phosphate, Zinc              dihydrogen phosphate

 

 

Bổ sung canxi, phospho và vi khoáng tổng hợp, kích thích tôm lột vỏ, mau lớn; mau cứng vỏ sau khi lột, giúp vỏ tôm dày chắc, bóng đẹp

 

 

 

25.

 

 

 

AIT-SULPHA

 

 

 

Sulphadimethoxin, Trimethoprim

Trị  bệnh  phát  sáng  do  vi  khuẩn  Vibrio   trên tôm;     Trị      các    bệnh     nhiễm      khuẩn     do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng  đỏ,  xuất  huyết,  ...)  trên   nuôi  c ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trưc thu hoạch.


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

ZYM- PROBIOTIC

Bacillus Subtilis,

Lactobacillus acidophyllus, Aspergillusoryzae, Sacharomyceserevisiae, Alpha- Amylase, Beta- Glucanase, Pectinase, Xylanase, Phytase, Protease

 

 

 

Cung cấp các men vi sinh, enzyme tiêu hoá, làm tăng khả năng tiêu hoá cho tôm cá, giúp

tôm cá tiêu hoá tốt các chất bổ dưng có trong thức ăn, gim tiêu tốn thức ăn.

 

27.

 

AIT-Zyme one

Lipase, Amylase, Cellulase, Protease

Cung  cấp  các  enzyme  tiêu  hoá,  giúp  tôm  cá tiêu hoá tốt thức ăn, gim tiêu tốn thức ăn.

 

28.

 

Stop - Stress

 

Vitamin C, Acid citric

Chống sốc do môi trường , giảm stress, tăng sức đề kháng

 

 

Cơ sở sản xuất kinh doanh Bạch Yến -179 Trần Bình Trọng, Q.5, Tp. HCM

29.

Vitamin C

Vitamin C

Tăng cưng sức đề kháng, chống stress

 

 

Công ty TNHH Sitto Việt Nam-S 4 đưng 3A, KCN Biên Hoà II, Đồng Nai

 

30.

 

C – Active

 

Ascorbic Acid

Giúp tôm hp thu thức ăn, tăng sức đề kháng,

chống   strees   và   những   thay   đổi   của   môi tng

 

31.

 

Sitto Fish C

 

Ascorbic Acid

Giúp hấp thụ thức ăn, tăng sức đề kháng,

chống   stress   và   nhữn thay   đ của   môi tng

 

 

Công ty TNHH Minh Dũng -1/9A Bình Đưng II, xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương

 

 

32.

 

MD

Florfenicol 300

 

 

Florfenicol

Điều trị xut huyết đưng ruột do vi khuẩn

Edwardsiella  ictaluri  gây  ra-Ngưng  sử  dụng

12 ngày trưc khi thu hoạch

 

33.

 

MD C Sol 207

 

Vitamin C,  citric acid

Tăng sức đề kháng cho cá, chống stress, kích thích tiêu  hoá  tt.

 

34.

 

MD Vitacalcium

Vitamin      A,     D3,    E,

Biotin,       Phosphorous, calcium, Zinc

 

Giúp m, mau lớn, đẩy nhanh quá trình lt vỏ, vỏ mau cứng, dày, bóng sau khi lột xác

 

35.

MD            Selen

E.W.S

Vitamin E,  Sodiumselenite

Giúp tăng sản ng đẻ trứng cá. ương

đạt tỷ lệ cao hơn, giẩm hao hụt đầu con

 

 

36.

 

MD               Bio

Calcium

Biotin,  Vitamin  A,  D3,

Calcium Pantothenate, Inositol, Calcium

Gluconate

 

Thúc đẩy quá trình lột vỏ ở tôm và giúp mau cứng vỏ sau khi lt.

 

37.

MD  Sorbitol  + B12

 

Sorbitol, vitamin B12

 

Tăng sức đề kháng


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

 

 

 

38.

 

 

 

MD

Bio Baciplus

Saccharomyces

cerevisiae, Lactobacillus

acidophilus,        Bacillus subtilis,         Aspergillus oryzae,      Vitamin       C, Methionine

 

 

 

Tạo  vi  sinh  đưng  rut   lợi.  Chuyển  đổi thức  ăn  tốt  hơn.  Tăng  sức  đề  kháng,  chống stress.

 

 

 

39.

 

 

 

MDBio Lizym

 

Bacillus              subtilis, Saccharomyces cerevisiae,  Amylase,  - Glucanase

 

 

 

Giúp   tiêu  hóa  tốt  thức  ăn,  giảm tỷ  lệ  tiêu tốn thức ăn. Tăng vi khuẩn có li đưng ruột.

 

 

40.

 

MD

Bioenzyme 702

Bacillus              subtilis,

Amylase,

-Glucanase, Cellulase

 

 

Cung cấp men tiêu hóa giúp cá tiêu hóa tốt

 

 

Công ty TNHH Cẩm Linh -118 Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Đnh, Q1, Tp. HCM

 

 

41.

 

 

B.COMIX-C

 

Vitamin C, B1, B2, B6, B12

Bổ sung vitamin nhóm B vitamin C; Kích thích tính ngon miệng, tôm ăn nhiều; ng sức đề kháng, giảm stress cho tôm, cá

 

 

 

 

42.

 

 

 

VITAMIN A SOLUBLE

 

VitaminA,   D3 E,   B1, B2,    B6,    K3,    Niacin, Pantothenic  acid,  Folic acid,    B12,         H,     C, Sorbitol

 

Kích  thích  sự  tăng  trưng,  phát  triển   m, cá. Phòng stress khi thi tiết, môi trưng biến động bất lợi. Tăng sức đề kháng. Giúp   m, cá  ăn  nhiều  lớn  nhanh   tiêu  tn  thức  ăn

thấp.

 

Công ty TNHH Kinh doanh thuc thú y Minh Ngân -33 B8 Điện Biên Phủ, Phưng

25 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

43.

 

 

PONAMIX

 

 

Vitamin  A,  D3,  E,  B1, B2, B3, B5, B6, C

Bổ  sung  các  loại  vitamin  thiết  yếu  đáp  ng nhu cầu dinh ng của cá. Đm bo sự tăng tng  phát  triển,  tăng  khả  năng  sinh  sản. Tăng cưng sức đề kháng.

 

44.

ACG,  Vitamin

C 12%

 

Vitamin C, citric acid

 

Chống stress, tăng sức đề kháng cho tôm

 

Công ty TNHH SX&TM Ba -63 Nguyễn Văn ng, P 10, Q Vấp, Tp.Hồ Chí

Minh

 

45.

 

TB-63

b-1,3      Glucan,      a-1,6

Manan,      Vitamin       C, Inositol

 

Tăng sức đề kháng cho tôm, giảm stress

 

46.

 

C-Stress

Vitamin C, Acid Citric, Inositol

Giảm  stress,  ng  sức  đề  kháng,  kích  thích tôm ăn mạnh, nâng cao tỷ sống


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

47.

 

TB-ALUM

 

Acid Citric, vitamin C

Chống sốc do môi trường , giảm stress, tăng

tỷ lệ sống, tăng sức đề kháng

 

 

48.

 

 

Zest - Oil

 

Dầu cá, các vitamin A, D3, B1, B2, B3, B6, B12, K, C, Folic acid, Biotin

Giảm  stress,  tăng  sức  đ kháng,  phòng  ngừa

thiếu vitamin chất khoáng, kích thích tiêu hoá, tăng ng độ bt mồi, giảm hệ số thức ăn

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

TB-TÔM

Calcium        dihydrogen

phosphate,  Magnesium dihydrogen   phosphate, Sodium         dihydrogen phosphate,   Manganese dihydrogen   phosphate, Zinc              dihydrogen phosphate

 

 

 

Bổ  sung  canxi,  phospho   vi  khoáng  tng hợp,  kích  thích  tôm  lt  vỏ,  mau  lớn;  mau cứng  vỏ  sau  khi  lột,  giúp  vỏ  tôm  dày  chắc, bóng đẹp

 

50.

 

ST.Xoan

Hoạt  chất  chiết  xut  từ

cây                         xoan

(Azadirachtin)

Phòng trị bnh trùng bánh xe, trùng m neo,

trùng  quả  dưa,  rận  cá,  sán   đơn  hủ  trên  cá tra, basa

 

 

 

51.

 

 

 

ST.TETRA

 

 

 

Oxytetracycline

Trị  bệnh  phát  sáng  do  vi  khuẩn  Vibrio   trên

m.     Trị      các     bệnh     nhiễm      khuẩn     do Aeromonas,       Pseudomonas,      Edwardsiella (đốm  đỏ,  hậu  môn  sưng  đỏ,  xuất  huyết,  ...) trên nuôi c ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần tc thu hoạch.

 

 

 

52.

 

 

ST.ENTER

 

 

Florfenicol

Trị bệnh nhiễm trùng huyết đưng ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trưc thu hoạch.

 

 

 

 

 

53.

 

 

 

ST.SULPHA

 

 

Sulphadimethoxin, Trimethoprim

Trị  bệnh  phát  sáng  do  vi  khuẩn  Vibrio   trên

m;     Trị      các    bệnh     nhiễm      khuẩn     do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng  đỏ,  xuất  huyết,  ...)  trên   nuôi  c ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trưc thu hoạch.

 

 

 

54.

 

 

S.T Clean

 

Crude Protein, Fat, Fiber, Praziquantel

 

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, rận cá. Tr ni ký sinh trùng: sán lá gan, sán dây

 

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

 

BIG FISH

Cyanocobalamin, 1-(n-

butylamino)-1 methylethyl phosphonic acid, Methyl hydroxybenzoate

 

 

 

Tăng cưng trao đi chất giúp tôm mau lớn

 

 

 

 

 

 

 

56.

 

 

 

Men.Bo

Ca, P, Fe, Cu, Zn,

Vitamin A, D3, E, K3, B1, C, B2, B3, B6, Lysine, Methionin, Choline chloride, men và vi sinh có ích:

 

 

Giảm  stress,  tăng  sức  đ kháng,  phòng  ngừa thiếu vitamin chất khoáng, kích thích tiêu hoá


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

 

Saccharomyces

cerevisiae, B.subtilis, Aspergillus, Lactobacillus acidophillus

 

 

 

 

 

 

57.

 

 

 

Calciphos - DD

Dicalcium phosphate,

MgSO4, MnSO4, FeSO4, CuSO4,

ZnSO4, Vitamin A, D3, B1, C

 

Cung cấp canxi giúp tôm lột vỏ nhanh mau cứng vỏ. Bổ sung vitamin khoáng chất cần thiết cho quá trình phát triển

 

Công  ty  TNHH  mt  thành  viên  thuốc  thú  y  Trung  Ương-29  Nguyễn  Đình  Chiểu, P.Đakao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

 

 

58.

 

NAVET- FLOR 5

 

Florfenicol

(50g/L)

Điều trị bệnh xuất huyết đưng ruột da trơn do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra- Ngừng sử dụng 12 ngày trưc khi thu hoạch

 

 

59.

 

NAVET- FLOR 20

 

Florfenicol

(200g/kg)

Điều trị bệnh xuất huyết đưng ruột da trơn do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra- Ngừng sử dụng 12 ngày trưc khi thu hoạch

 

 

60.

 

Navet-Vitamin

C

 

 

Ascorbic acid

 

 

Tăng sức đề kháng, chống stress

 

Công  ty  TNHH  SX&TM  thuốc  thú  y  Thnh  Phát  -  43  Phạm  Viết  Chánh,  P.19,  Q. Bình Thạnh, HCM

 

61.

 

C plus 10%

Vitamin         C        10%,

Sorbitol

Tăng ng sức đề kháng, giúp tôm, mau

lớn

 

62.

 

C plus 15%

Vitamin         C        15%,

Sorbitol

Tăng ng sức đề kháng, giúp tôm, mau

lớn

 

Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Gấu Vàng -458 Cách mạng tháng 8, P 4 Q.tân

Bình, Tp. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

63.

 

 

 

 

TETRA-C

 

 

 

Oxytetracycline, Vitamin C

Trị  các  bệnh  nhiễm  khuẩn  với  các  biểu  hiện

đm  đỏ,  xuất huyết, hoại  tử trên cá tra, cá basa do vi khuẩn Aeromonas sp., Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda gây ra. Tr bệnh phát sáng trên ấu trùng tôm  do  vibrio  gây  ra  -  Ngừng  sử  dụng  28 ngày trưc khi thu hoạch

 

64.

 

Vitamin C

 

Vitamin C, Citric acid

Tăng  sức  đ kháng,  chống  stress,  tăng  sức

sống cho tôm, cải thiện hiệu quả sử dụng thức

ăn

 

65.

Super

VIKOTAT

Vitamin      A,     D3,    E, Calcium, Phosphorus

Cung cấp vitamin, Calcium, Phosphorus, kích thích tôm lột vỏ nhanh


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

 

 

 

 

66.

 

 

 

 

 

Gavazyme

Bacillus              subtilis,

Lactobacillus acidophillus,

Aspergillus             niger, Saccharomyces cerevisiea, Cellulase,  α

-    β    Amylase,     Beta- Glucanase,             Endo Protease, Exo protease

 

 

 

 

 

Cung cấp các enzyme, giảm tỷ lệ tiêu tốn thức

ăn.

 

Công  ty  TNHH  SX&TM  dinh  dưng  thú  y  Nam  Long  -27/27  Quốc  lộ  13,  phưng

Hiệp Bình Phưc, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

 

67.

 

VITAMIN C

Vitamin  C,  Vitamin  A, Vitamin PP

 

Chống stress và giúp tôm, cá ăn mnh

 

68.

C          Vitamin

Plus

 

Vitamin C

Giúp  phục  hồi  sức  khoẻ  khi  nhim  bệnh, chống stress, tăng sức đề kháng

 

 

69.

 

 

Calphomio

Calcium         Gluconate,

Calcium   Pantothenate, Inositol,                Biotin, vitamin A, vitamin D3

Kích thích tăng trưng, giúp vỏ tôm dày chắc,

bóng láng, thúc đẩy nhanh quá trình lột xác, cứng vỏ.

 

 

 

70.

 

 

 

Jumbobical

Calcium

Gluconate,Calcium Pantothenate,       Biotin, Inositol,                Biotin, vitamin A, vitamin D3.

 

Thúc đẩy tôm lột xác, kích thích tôm tăng tng.

 

 

 

71.

 

 

 

Shrimp        Pak

200

Vitamin A, B12,D3, E,

K3,Thiamin,

Riboflavin,  Pyridoxine, Calcium   Pantothenate, biotin,                     Folic acid,ascorbic acid

 

 

Bổ sung vitamin thiết yếu, tăng sức đề kháng, tăng trưng nhanh, thúc đẩy quá trình lột xác, nhanh chóng cứng vỏ sau khi lột

 

 

 

72.

 

 

 

Backill Plus

 

 

 

Sulphadimethoxin, Trimethoprim

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio  trên tôm; Tr các bệnh nhiễm khuẩn do

Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nưc

ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trưc thu hoạch

 

 

 

73.

 

 

 

Clortadona-TS

 

 

 

Sulphamerazine

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio  trên tôm; Tr các bệnh nhiễm khuẩn do

Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nưc

ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trưc thu hoạch


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

 

 

74.

 

 

 

Protector

 

 

 

Oxytetracyclin

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio trên

m. Tr các bệnh nhiễm khuẩn Pseudomonas sp., Aeromonas. Sp, Edwardsiella (đm đỏ,

hậu môn ng đỏ, xuất huyết,…) trên cá nuôi nưc ngọt. Ngừng sử dụng thuốc trưc khi

thu hoạch 4 tuần

 

 

 

75.

 

 

 

TRIMESEN

 

 

 

Sulphadiazine, Trimethoprim

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio  trên tôm; Tr các bệnh nhiễm khuẩn do

Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nưc

ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trưc thu hoạch

 

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Nông thôn -Khu CNCB An Khánh, Hoài Đc, Hà Tây

 

 

76.

 

 

FLOCOL F

 

 

Florfenicol

Trị  các  bệnh  xuất  huyết  đưng  ruột  do  vi

khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra trên da trơn-Ngừng sử dụng 12 ngày trưc khi thu hoạch

 

 

 

 

 

77.

 

 

 

 

OXYTETRA- PLUS

 

 

 

 

Oxytetracyclin, Vitamin C

Trị  các  bệnh  nhiễm  khuẩn  với  các  biểu  hiện

đm  đỏ  trên  thân,  mắt  và hậu môn sưng đỏ, các vây bị rách, xuất huyết, hoại tử do vi khuẩn Aeromonas sp., Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda gây ra trên cá tra, cá basa.Tr bệnh phát sáng do vibrio gây ra  trên  ấu  trùng  m-  Ngừng  sử  dụng  4  tuần tc khi thu hoạch

 

 

78.

 

SHRIMP    - RT

 

 

Vitamin C

Tăng sức đề kháng, chống stress, nâng cao khả năng chống đỡ với điều kiện thời tiết môi trưng sống bất lợi

 

 

79.

 

 

C-POWDER

 

Vitamin                        C, Acid citric

 

 

Khắc phục tôm bị stress, nổi đầu, kéo đàn.

 

80.

 

Stresroak-F

 

Vitamin C, E

Tăng ng sức đề kháng cho m, cá; Giảm stress trong các trưng hợp thời tiết thay đổi

 

 

81.

 

 

Superzym

Saccharomyces

cerevisiae, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus

 

Bổ sung vi sinh vật đưng ruột giúp tiêu hoá tốt, ăn nhiều, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn

 

Công ty TNHH Asialand

-Số 24, đưng 26, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương

 

 

 

82.

 

 

 

Vi - Taminplus

Vitamin  A,  D3,  E,  B1,

B2,   B6,   C,   K3,   acid nicotinic, Calcium pantothenat, acid Folic, Lactose

 

 

Thúc đẩy nhanh quá trình lột xác, tăng ng sức đề kháng, chống stress


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

 

83.

 

 

Hyper- OLYSTINE

 

 

levamisole (sulfat chlohydrate)

 

 

Trị giun tròn sinh trùng đưng tiêu hoá

cá nuôi nước ngọt

 

 

 

84.

 

 

 

Vi - Trim

 

 

Sulfadimethoxine

Sodium, Trimethoprim

Có khả năng kháng đưc các lài vi khuẩn

Vibrio gây bệnh trên tôm sú như Vibrio parachaemolyticua, V. harveyi, V. alginolyticus.

Ngừng sử dụng 15 ngày trưc khi thu hoạc.

 

Công ty TNHH Bayer Việt Nam -1/3 Đ Xuân Hợp, Phưng Phưc Long B, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

 

85.

Antistress

Fish

 

Vitamin E, C

Chống stress, tăng sức đề kháng, phóng bệnh thiếu vitamin E, C  cho cá nuôi

 

86.

 

Aqua C

 

Vitamin C, Acid Citric

Tăng sức đề kháng, chng stress, giúp m,

đạt tỷ lệ sống cao

 

87.

 

Aquazyme P

Alpha Amylase, Protease, Phytase

Giúp  tôm   tiêu  hoá  tốt  hơn  và  giảm  tỷ  lệ

tiêu tốn thức ăn

 

88.

 

Aquazyme P

Alpha Amylase, Protease, Phytase

Giúp  tôm   tiêu  hoá  tốt  hơn  và  giảm  tỷ  lệ

tiêu tốn thức ăn

 

 

89.

 

 

FORTOCA

 

 

Florfenicol

Trị bệnh nhiễm trùng huyết đưng ruột do vi

khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra, ba sa - Ngừng sử dụng thuốc trưc khi thu hoạch 12 ngày

 

 

 

 

90.

 

 

 

 

Osamet Fish

Romet 30

(Sulfadimethoxine:

25%, Ormetoprim:

5%), Vitamin C: 30g, Vitamin E: 20g, Organic selenium:

30mg

 

 

 

Trị nhiễm khuẩn Pseudomonas sp., Aeromonas. sp. trên cá; Thời gian ngừng sử dụng thuốc 6 ngày trưc khi thu hoch

 

91.

 

Hadaclean A

Crude Protein, fat, fiber, Praziquantel

Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, rận cá.Tr ni ký sinh trùng: san lá gan, sán dây

 

 

92.

 

Osamet

Shrimp

Baymet

(Sulfadimethoxine, Ormetoprim), Vitamin C, E, Organic selenium

 

Trị nhiễm khuẩn Pseudomonas sp., Aeromonas. sp. trên cá; Thời gian ngừng sử dụng thuốc 6 ngày trưc khi thu hoch

 

 

 

93.

 

 

 

BAYMET

 

 

 

Oxytetracycline

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio trên

m. Tr các bệnh nhiễm khuẩn Pseudomonas sp., Aeromonas. Sp, Edwardsiella (đm đỏ,

hậu môn ng đỏ, xuất huyết,…) trên cá nuôi nưc ngọt. Ngừng sử dụng thuốc trưc khi

thu hoạch 4 tuần

 

Công  ty  TNHH  Thương  mại  dch  vụ  Hoàng  Thông  -  67/83  Bùi  Đình  Tuý,  Q.Bình

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

 

94.

 

 

HUFA

Vitamin A, D3, E, B1,

B2, B3, B6, K3, C, Acid folic, Acid   béo không no

 

Cung cấp vitamin, giúp giảm stress, tăng sức đề kháng; Phòng ngừa vitamin thiếu hụt, hồi phục sau khi bệnh

 

 

95.

 

BACILLUS PLUS

Lactobacillus spp., Bacillus subtilis, Vitamin C, B1, B6

 

 

Giúp tiêu hoá tốt

 

 

96.

 

 

PRO-ONE EXTRA

Bacillus spp. (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus polymyxa), Đm

 

 

Giúp tiêu hoá tốt

 

 

 

97.

 

 

 

SUPER YEAST

Bacillus subtilis,

Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus

acidophilus, Protease, Amylase, Lipase

 

 

 

Bổ sung vi sinh vt hu ích enzym; Giúp tiêu hoá tốt

 

98.

 

BACI YEAST

Bacillus              subtilis,

Lactobacillus acidophilus

 

Giúp tôm hp thu thức ăn và tiêu hoá  tốt

 

99.

VITAMIN          C TẠT

 

Vitamin C

Tăng sức đề kháng; Chống stress, giúp ăn khoẻ, tăng trọng nhanh.

 

100.

 

ULTRAVIT

 

Vitamin  A,  D3,  E,  B1, B6

Bổ sung vitamin cần thiết giúp tôm khoẻ mạnh, tăng trưng nhanh; Phục hồi sức khoẻ

sau bệnh

 

101.

 

BIGSCALE

Vitamin  A,  D3,  E,  B1, B6, PP

Bổ  sung  vitamin  cần  thiết  cho  m,  cá,  giúp tôm cá phát triển nhanh, mau lớn

 

Công ty TNHH sản xuất thương mại Ngọc -245 E/4 Hoàng Văn Thụ, P1 Q.Tân

Bình Tp. Hồ Chí Minh

102.

Vitamin C

Vitamin C, Acid Citric

Tăng cưng sức đề kháng, giảm stress

 

 

 

 

 

103.

 

 

 

 

 

Ca/P

Calcium di-acid

phosphate, Sodium di- acid phosphate, Magiesium di-acid phosphate, Zinc di-acid phosphate, Manganese di-acid phosphate, CuSO4, CoSO4, P2O5

 

 

 

Tăng  hàm  ng,  Ca,  P   các  nguyên  tố  vi ng làm cho vỏ tôm cứng nhanh, kích thích sự tái tạo vỏ kitin cho tôm

 

Công ty liên doanh Anova.Bio - Số 36 Đại L Độc lập, Khu công nghiệp Việt Nam

Singapore, Thuận An, Bình Dương

 

104.

 

C Fin

 

Vitamin E, C.

Chống stress do thời tiết thay đổi, tăng ng sức đề kháng

105.

Vitafish

Vitamin C.

Chống stress, tăng cưng sức đề kháng


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

 

 

106.

 

 

 

Avamin

Vitamin A,D3,E,C,K3,

Vitamin nhóm B; Biotin, Folic acid,Pantothenic acidInositol,Ca

 

Tăng sức đề kháng, chống sốc khi môi trưng xấu hoặc thời tiết thay đổi; thúc đy lột tái tạo vỏ nhanh

 

 

107.

 

 

Sovirin

Sorbitol, Inositol, biotin, vitamin A, B1,B2,B6,B12,C,D3

Tăng  hiệu  quả  tiêu  hoá   hấp  thu  thức  ăn, giúp luôn kho mnh, tăng sức đề kháng và tăng trưng nhanh.

 

 

 

108.

 

 

 

Vitsorin

Sorbitol, Inositol,

Potasium Chloride, Calcium Lactate, vitamin B1, C, E, Beta- Glucanase-1-3-D- Glucan

 

 

 

Chống  stress   chống  sock  cho  tôm  trong quá trình nuôi; gia tăng sức đề kháng

 

 

 

109.

 

 

 

Sorbimin

Sorbitol, Inositol,

Biotin,Folic acid, Pantothenic acid, vitamin A, C, B1,B6,B12, D3, E

 

Tăng  hiệu  quả  tiêu  hoá   hấp  thu  thức  ăn; giúp luôn kho mnh, tăng sức đề kháng và tăng trưng nhanh.

 

 

 

110.

 

 

 

Betamin

VitaminA,D3,E,C,K3,

Vitamin nhóm B; Biotin, Folic acid, Pantothenic acid, Inositol, Ca,

 

Tăng ng sức đề kháng, chống sốc khi môi tng  xấu  hoặc  thi  tiết  thay  đổi;  cung  cấp các chất dinh dưng cần thiết giúp tôm, lớn nhanh, khoẻ mạnh.

 

Công ty TNHH SX&TM Thuốc Thú Y RuBy - 35 Huy Giáp, phưng Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM

111.

Ruby C 10

ascorbic acid

Tăng cưng sức đề kháng, giảm stress

 

Công ty TNHH Thuốc thú y Hương Hoàng Nam - A9/54 Ấp 1 Bình Chánh, huyện

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

 

112.

HHN  Calcium

ADE BC tôm

Vitamin A, D3, E, B1, B6, C

 

Cung cấp vitamin. Gim stress

 

113.

HHN

Prozyme for Fish

Protease,         Amylase,

Vitamin  A,  D3,  E,  K3, B1, B2, B6, C

 

Tăng khả năng tiêu hóa thức ăn. Tăng sức đề

kháng.

 

114.

HHN-C-

Strong

 

Vitamin           C,         E,

 

Chống stress, tăng sức đề kháng cho tôm, cá

 

115.

HHN-Vitamin

C (tôm)

Vitamin C, Methionin, Vitamin E

Phòng  chống  stress,  tăng  sức  đề  kháng   cho tôm, cá

 

116.

HHN-Vitamin

C tạt

Vitamin C, Acid citric, Vitamin E, Methionin

Chống  stress,  tăng  ng  sức  đề  kháng  cho tôm, cá

 

Công  ty  TNHH  SX&TM  thuốc  thú  y  Napha              -  159  Bùi  Công  Trừng,  Nhị  Bình, Hocmôn, HCM

117.

NP-C.Vit Plus

Vitamin C

Tăng cưng sức đề kháng, giảm stress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methionin


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

118.

Vita C - NPV

Vitamin C, Acid Citric

Tăng cưng sức đề kháng, giảm stress

 

 

 

119.

 

NP- ASCORBAMI N

 

Vitamin C, acid citric, Sorbitol, Methionine, Lysine

Tăng sức đề kháng cho cơ thể tôm, cá, giúp

giảm tỷ lệ hao hụt; Kích thích tôm,cá ăn nhiều, đạt năng suất cao; Phòng chống stress cho tôm, cá do thời tiết thay đổi, do vận chuyển, môi trưng nước bị ô nhiễm

 

 

 

120.

 

 

 

 

NP-TRIXINE

 

 

 

Sulfadimidine, Trimethoprim

Trị bệnh phát sáng do vibrio gây ra trên ấu

trùng tôm; trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Aeromonas sp., Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda gây ra trên cá nưc ngọt (đm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,...). Ngừng sử dụng 4 tuần trưc khi thu hoạch

 

Công  ty  TNHH  Quốc  tế  Long  Thăng  -  Khu  Công  nghiệp  Suối  Dầu,  Diên  Khánh, Khánh Hoà

 

 

121.

POLYPHOSP HATE   STAY- C 35%

 

Acid ascorbic, Polyphosphate

Tăng  ng  khả  năng  đ kháng  đối  với  tôm

nuôi, ngăn ngừa hiện ng tôm bị sốc khi môi trưng thay đổi

122.

Stay C

ascorbic acid

Tăng cưng sức đề kháng và ngăn ngừa stress

 

 

Công ty CP Sài Gòn VET  - 41A Phưc Long B, Quận 9 Thành ph Hồ Chí Minh

 

 

123.

VITAMIN          C Stay   25%   for Shrimp

Vitamin C, Phosphorylated, Inositol,

 

 

Chống stress, tăng sức đề kháng cho tôm

 

124.

VITAMIN        C- PLUS

Vitamin C, acid Citric, Inositol

Giúp tăng cưng sức đề kháng cho cá. Chng stress cho tôm khi độ mặn , pH thay đổi

 

 

 

 

 

125.

 

 

 

 

AQUA CAPHOS

Calcium dihydrogen

phosphate, Magnesium dihydrogen phosphate, Sodium dihydrogen phosphate, Manganese dihydrogen phosphate, Zinc dihydrogen phosphate

 

 

Bổ sung canxi, phospho và vi khoáng tng hợp, kích thích tôm lột vỏ, mau lớn, kích tc đồng đều; Mau cứng vỏ sau khi lột; Giúp vỏ tôm dày, chắc, bóng, đẹp, đạt năng suất cao khi thu hoạch

 

 

 

 

 

 

126.

 

 

 

 

 

 

P-Caphos

Calcium dihydrogen

phosphate: 99g, Magnesium dihydrogen phosphate: 102,6g, Sodium dihydrogen phosphate: 45g, Manganese dihydrogen phosphate: 9g,

Zinc dihydrogen phosphate: 13,5g

 

 

 

 

 

Bổ sung canxi, phospho và vi khoáng tng hợp, kích thích tôm lột vỏ, mau lớn; Mau cứng vỏ sau khi lt.


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

127.

SG.LECITHI N

Phospholipid, Vitamin

A, D3, E

Kích thích tôm bắt mồi nhanh; Bao bọc viên thức ăn, gim thất thoát thuốc ra môi trưng

 

128.

Vitamin           C

15%

 

Vitamin C

 

Tăng cương sức đề kháng cho cá

 

 

129.

 

 

Aqua Flor

 

 

Florfenicol

Điều trị xut huyết đưng ruột do vi khuẩn

Edwardsiella ictaluri gây ra - Ngưng sử dụng

12 ngày trưc khi thu hoạch

 

 

 

 

 

130.

 

 

 

 

 

P-Rotamin

Cyanocobalamin:

20,25mg, 1-(n- butylamino)-1 methylethyl phosphonic acid: 45g, Methyl hydroxybenzoate:

450mg

 

 

 

Đối với cá: Tăng ng trao đổi chất giúp mau lớn; Đối với tôm: Tăng cưng trao đổi chất giúp tôm mau lớn

 

Công ty TNHH khoáng sản Khang Thnh - 5/4 Quốc lộ 1A, phưng Tam Bình, Q.Thủ

Đức, Tp.HCM

 

131.

 

RB-Vit C

Vitamin C 20%, Lactose vừa đủ

Chống stress, tăng sức chu đựng khi thay đổi nhiệt độ, độ mặn, độ pH ao nuôi thay đổi

 

 

Công ty TNHH Hiệu Quả - 147G đưng Đỗ Xuân Hợp, phưng An Phú, Tp.HCM

 

 

132.

 

 

C-Strong-EFF

Vitamin           C,         E, Methionine,   Tá       dưc (bột dextrose) vừa đủ

Giảm sự căng thăng cho tôm cá. Giúp m, cá tăng  trưng  nhanh.  Nâng  cao  t lệ  sống  cho tôm, cá nuôi

 

133.

LACTOBIO- EFF

Lactobacillus acidophilus

Cung  cấp  vi  sinh  vt  có  li;  kích  thích  tiêu hóa, giúp tôm mau lớn.

 

 

 

134.

 

Florfenicol- EFF

 

 

Florfenicol

Trị bệnh nhiễm trùng huyết đưng ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trưc thu hoạch

 

 

 

 

135.

 

 

 

SULFATRIM- EFF

 

 

 

Sulfadimidin, Trimethoprim

Trị bệnh phát sáng do vibrio gây ra trên ấu

trùng tôm; trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Aeromonas sp., Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda gây ra trên cá nưc ngọt (đm đỏ, xut huyết, hậu n ng đỏ,...). Ngừng sử dụng 4 tuần trưc khi thu hoạch

 

 

 

 

 

 

 

136.

 

 

 

S.O.T-EFF

 

 

 

Oxytetracycline

Trị  bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên

m. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên nuôi c ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần tc thu hoạch.

 

Công ty TNHH quốc tế GALA - 2/336 tổ 7, khu phố 2, phưng Tăng Nhơn Phú B, Q9, Tp. HCM


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

137.

GL- VITAFINE

Vitamin A, D3, C, K3, E, lactose

 

Tăng đề kháng, giảm stress cho tôm.

 

 

138.

 

GL-VITAMIN C 10%

 

Vitamin C, Citric acid, Sorbitol,  Lactose.

Kích  thích  tôm  ăn,  tăng  sức  đề  kháng  cho tôm, giảm stress do thay đổi thời tiết đột ngột, giao mùa hoặc khi vận chuyển.

 

139.

 

GL-Premix

Vitamin  B1,  B5,  B6,  E, A,     D3,    Acid     Folic. CaCO3

 

Bổ sung hàm ng vitamin các nguyên tố

vi lưng cho tôm, cá

 

 

 

 

140.

 

 

 

 

Sulatrim

 

 

 

Sulfadimidin, Trimethoprim

Trị  bệnh  phát sáng do vibrio gây ra trên ấu

trùng tôm; trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Aeromonas sp. Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda gây ra trên cá nưc ngọt (đm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,...). Ngừng sử dụng 4 tuần trưc khi thu hoạch

 

 

 

141.

 

 

Florfen

 

 

Florfenicol

Trị bệnh nhiễm trùng huyết đưng ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trưc thu hoạch.

 

 

142.

 

 

Florfen-2000

 

 

Florfenicol

Trị bệnh nhiễm trùng huyết đưng ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trưc thu hoạch.

 

 

 

143.

 

 

Floro-2500

 

 

Florfenicol

Trị bệnh nhiễm trùng huyết đưng ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trưc thu hoạch.

 

 

144.

 

 

C-Max

 

Vitamin C, Citric axít

 

Tăng sức đề kháng cho tôm do thay đổi thi tiết đột ngột, giao mùa.

 

Công  ty  SXKD  vật    thuốc  thú  y  Cn  Thơ  (VEMEDIM)  -  S 7  đưng  30/4

phưng Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

 

145.

Prozyme       for fish

 

Vitamin A, D3, E, K3

Bổ sung vitamin cần thiết cho sự tiêu hoá và tăng trọng của tôm

 

146.

 

Vemevit N09

Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6

 

Bổ sung vitamin cho cá

 

 

147.

 

Vemevit  S08  

100     (Vemevit

N08)

 

Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, H, C, Polyphosphate

 

 

Bổ sung vitamin và khoáng cho tôm

 

148.

 

Vime-Sitol

Inositol, Vitamin C

coated

 

Cung cấp vitamin cần thiết

 

149.

Milk              for shrimp

Vitamin A, D3, E, B1, B6, PP

 

Kích thích tôm mau lớn

 

150.

 

Vime-6-Way

Protease, Amylase, Cellulase, Lipase

Kích   thích   tiêu   hoá,   giúp   cá   tăng   trưng nhanh


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

151.

 

Vime-Liverol

Methionine, Vitamin C, Thiamin

 

Cung cấp dinh dưng, tăng sức đề kháng.

 

152.

 

 

Vime-Fenfish

 

 

Florfenicol

Trị bệnh nhiễm trùng huyết đưng ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trưc thu hoạch

 

 

 

153.

 

 

 

Antired

 

 

 

Sulfadiazine sodium, Trimethoprim

Trị  bệnh  phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm;           Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nưc ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trưc thu hoạch.

 

 

 

154.

 

 

 

TRIMESUL

 

 

 

Sulfamethoxazol, Trimethoprim

Trị  bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm;           Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất  huyết,  ...)  trên   nuôi  c ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trưc thu hoạch.

 

Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Anh   - 80 H Văn Long, phưng Bình Hưng Hoà B, Q.Bình Tân, Tp.HCM

 

155.

 

SWELL-05

 

Bacillus subtilis, Enzym Protease

Dùng kích thích ăn uống tiêu hoá thức ăn

giúp vật nuôi tăng trọng nhanh; Cung cấp vi khuẩn có li

 

156.

VITAMIN C100

 

Vitamin C

Dùng  tăng  sức  đề  kháng  của  m,   nuôi chống chu lại sự thay đổi của thời tiết

 

157.

 

ENZYME

 

Protease,         Amylase, Cellulase

Giúp cho quá trình chuyển hoá thức ăn; Làm

mm thức ăn; Tăng kh năng hấp th các cht dinh dưng cho tôm

 

 

 

 

158.

 

 

 

 

BACTERIA

 

 

 

Sulfadiazin, Trimethoprim

Trị  các  bệnh  nhiễm  khuẩn  như  đốm  đỏ  trên

thân,  mắt   hậu  môn  sưng  đỏ,  xuất  huyết, hoại  tử  trên  cá  tra,   basa  do  Aeromonas hydrophila   Pseudomonas  flourescens  gây ra. Tr bệnh phát sáng do vi  khuẩn Vibrio gây ra  trên  ấu  trùng  m-  Ngừng  sử  dụng  4  tuần tc khi thu hoạch

 

 

159.

 

 

ENRO-50

 

 

Florfenicol

Trị các bệnh nhiễm trùng đưng rut tra,

basa do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây

ra  -  Ngừng  sử  dụng  12  ngày  trước  khi  thu hoạch

 

Công ty CP kinh doanh vật   nông lâm thuỷ  sản Vĩnh Thnh - 23 đưng Tân

Tạo-KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM

 

160.

 

BEST C

 

Polyphosphate ascorbic acid (20%)

Tăng ng sức đề kháng cho với các bệnh

nhiễm trùng; giảm stress, sốc phục hồi sức khoẻ cho cá

 

161.

 

POLY C

 

Polyphosphate ascorbic acid (30%)

Tăng ng sức đề kháng cho với các bệnh

nhiễm trùng; giảm stress, sốc phục hồi sức khoẻ cho cá


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

 

162.

 

IMMUTECH - S/F

Vitamin E, C,

Selenium, Beta-Glucan, Mano-olygosaccharide

 

Ngăn  ngừa  stress   phục  hồi  sức  khỏe  sau stress

 

163.

 

C-Vita

 

Vitamin C

Tăng ng sức đề kháng của m, cá; giảm

stress, sốc phục hi sức khoẻ nhanh chóng cho tôm, cá

 

 

 

 

164.

 

 

 

 

PROFS

Amylase, Protease,

Cellulase, Xylanase, Candida utilis, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevisiae

 

 

 

Thúc đẩy  quá  trình  tiêu  hoá   hấp  thụ  thức

ăn của tôm.

 

 

165.

 

 

Florf

 

 

Florfenicol (5%)

Trị bệnh xuất huyết đưng ruột trên tra, cá basa do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra- Ngừng sử dụng 12 ngày trưc khi thu hoạch

 

 

166.

 

 

Florimex

 

 

Florfenicol (10%)

Trị bệnh xuất huyết đưng ruột trên tra, cá basa do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra- Ngừng sử dụng 12 ngày trưc khi thu hoạch

 

Công ty TNHH SX&TM 533 - 29 Đào Cam Mộc, Phưng 4, Quận 8 Thành phố Hồ

Chí Minh

 

167.

Vitamin           C

10% 533

 

Vitamin C

 

Tăng sức đề kháng, gim stress

 

168.

 

Vitamin           C Stay 533

Vitamin C (acid

ascobic), Acid Citric, Sorbitol

 

Tăng sức đề kháng, chng stress, giúp tôm

ăn khoẻ tăng trọng nhanh

 

Công ty TNHH SX&TM Việt Viễn - 14G Phan Văn Trị , Phưng 7 Quận Gò Vp

Thành ph Hồ Chí Minh

 

169.

 

PROBIOTIC

Protease, Amylase, Glucanase, Cellulase

Kích   thích   tiêu   a,   tăng   n hấp   thu dưng chất, cải thiện ch tiêu tiêu tốn thức ăn

 

170.

Vitamin           C Anti-Stress

 

Vitamin C, acid Citric

 

Tăng cưng sức đề kháng cho tôm, cá

 

171.

 

ORALYTE-C

 

Vitamin C, NaHCO3, KCl, NaCl

Phòng  chống  stress  cho  tôm   do  thay  đổi

thời tiết, do vận chuyển, môi tng c bị

dơ; Tăng cưng sức đề kháng.

 

 

172.

 

 

Bcomax - E

 

Vitamin C, E, B1, B2, B5, B6, B12, PP, K3, acid Folic, cholin

 

Chống  stress,  giúp  tôm,   ăn  mnh,  ng trọng nhanh

 

 

173.

 

 

C-One

 

 

Vitamin C, acid citric

Phòng  chống  stress  cho tôm cá,  giúp  tôm cá khoẻ mạnh sức đề kháng trong trưng hợp nhiệt độ, độ mặn, thời tiết thay đi đt ngột

 

Công  ty  TNHH  thuốc  thú  y  Quc  tế  Đông  Nghi  -11  Nguyễn  Văn  Giai,  P  Đa  Kao, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

174.

 

C-Power

 

Vitamin C, Inositol

Chống  stress   hạn  chế  rối  loạn  các  chức

năng đề kháng, phục hối nhanh sau khi khỏi bệnh

 

175.

 

Super Glucan

 

1,3-1,6 Beta Glucan

Giúp  m,   tăng  sức  đề  kháng.  Đt  tỷ  lệ

sống cao trong quá trình nuôi

 

Công ty Liên doanh Virbac Việt Nam-12A Mê Linh, P.19, Q. Bình Thạnh, Thành ph

Hồ Chí Minh

 

176.

 

Prazifish

 

Praziquantel cimetidine

Phòng điều tr sán đơn chủ sinh trên

mang   da  cá-Ngừng  sử dụng  5  ngày  trưc khi thu hoạch

 

 

 

 

 

 

 

177.

 

 

 

 

 

 

 

Calciphos

Phospho, Calcium di-

Acid phosphate, Magnesium di-acid phosphate, Sodium di- acid phosphate, Iron di- acid phosphate, Manganse di-acid phosphate, Zinc di-acid phosphate, Copper di- acid phosphate, Cobalt di-acid phosphate

 

 

 

 

 

Cung cấp Calci, Phospho và các nguyên tố đa

vi lưng cho tôm, cá; Kích thích quá trình lột vỏ tôm, giúp vtôm mau cứng.

 

 

Công ty vật tư và giống gia súc Amasco - 28 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, Tp. HCM

 

178.

 

C-Mos

Coasted Vitamin C, beta-glucan 20%

Chống  stress,  kích  thích  hệ  miễn  dch,  tăng ng sức đề kháng

 

179.

 

Pellet-C

 

Coasted Vitamin C

Cung cấp vitamin C, tăng ng sức đề kháng cho tôm, cá

 

DNTN Phúc Thọ  - 260/40 Nguyễn Thái Bình, Phưng 12, quận Tân Bình Thành ph

Hồ Chí Minh

 

 

180.

 

 

C Vibrio F2

 

Vitamin A, C, D3, E, B1, B2, B5, B6, B12, PP, acid folic, biotin

Tăng cưng sức đề kháng và ngăn ngừa

stress, cung cấp đầy đủ các vitamin, acid amin, cho tôm, cỏ giúp tụm cỏ tăng trọng nhanh

 

181.

C       Customer stress

 

Vitamin C, acid Citric

Tăng ng sức đề kháng cho m, cá. Chống stress khi thời tiết môi trưng thay đổi

 

 

Công ty TNHH Sao Mai - Ấp Tân Hoá, xã Hoá An, Tp Biên Hoà, Đồng Nai

 

182.

Customix-C

sol

Vitamin C, Citric

Acide

 

Tăng cưng sức đề kháng, giảm stress

183.

C-MIX

Vitamin C

Cung cấp vitamin chống stress cho tôm cá


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

 

 

184.

 

 

 

FLUTENZYM

Bacillus subtilis,

Saccharomyces cerevisie, Protease, Amylase, Lipase, beta-Glucanase, Xylanase

 

 

 

Cung cấp men vi sinh và enzyme cho cá

 

Công ty TNHH thương mại sản xuất thuốc thú y SAPHA (SAFA-VEDIC) -143/46

Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương

185.

VITA C

Vitamin C

Tăng cưng sức đề kháng, chống stress

 

186.

 

E - SEL

Vitamin E, Selenium chelate

Nuôi vỗ tôm bố m, giúp trứng phát triển tốt, t lệ thụ tinh cao,

 

187.

 

MF Super

 

Vitamin B1, B2, B6

Bổ  sung  vitamin  nhóm  B  cần  thiết  cho  m, cá, giúp tôm, cá ham ăn chóng lớn

 

 

 

188.

 

 

VITA C 50% - BẠC HÀ

 

 

 

Vitamin C

Tăng  ng  sức  đề  kháng  trong  các  trưng

hợp tôm bị sốc do vận chuyển, giúp tôm cá nhanh  chóng  thích  nghi  với  môi  trưng  khi thời  tiết  thay  đổi  (trời  mưa,  trời  nóng)  hay nguồn nưc bị nhiễm bẩn.

 

 

189.

 

 

Safa-Sol

 

 

Vitamin C

Tăng  ng  sức  đề  kháng  trong  các  trưng

hợp m, bị sốc do môi trưng khi thừi tiết thay đi (tri mưa hoặc tri nóng) hay nguồn nưc bị nhim bẩn.

 

190.

 

Safa-Lactisol

Lactobacillus

acidophilus

Kích thích tiêu hoá, giúp m, hấp thu tốt

thức ăn.

 

Công ty TNHH Sando -2242/1B quốc lộ 1, phưng An Phú Đông, Q.12, Tp. H Chí

Minh

 

 

191.

 

 

AMIN C

 

Vitamin C, E, Methionine, Acid citric

Chống sốc, chống stress cho tôm khi điều kiện môi trưng thay đổi đột ngột. Tăng sức đề kháng, giúp tôm cá tăng trưng nhanh.

 

 

192.

 

 

C MIX 25%

 

 

Vitamin C

 

 

Tăng sức đề kháng. Chống sốc, chống stress.

 

 

193.

 

VITASOL C+E

 

 

Vitamin C, E

 

Chống sốc, chống stress cho tôm khi điều kiện môi trưng thay đổi. Tăng sức đề kháng.

 

 

 

 

 

194.

 

 

 

 

 

Calciphorus

P2O5,Calci

diacidphosphate, Magnesium diacidphosphat, Mangan diacidphosphat, Zinc

diacidphosphat, Copper diacidphosphat, Cobalt diacidphosphat

 

 

 

 

Cung cấp Canxi, Photpho các nguyên tố đa lưng  cho  m;  Kích  thích  lột  vỏ,  cứng  vỏ nhanh.


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

 

195.

 

 

Vitstay C Fort

 

Vitamin C, Sorbitol, Methionin, Lysin

 

Chống sốc, chống stress cho cá. Tăng sức đề

kháng. Bổ sung acid amin

 

 

196.

 

 

Munoman

 

 

Beta 1,3-1,6 Glucan

 

Giúp  m,   tăng  trng  nhanh,  phát  triển

đồng đều; giảm hệ số FCR;

 

 

197.

 

 

HILORO

 

 

Florfenicol 200g/L

Điều trị các bệnh xuất  huyết đưng ruột của

thủy sản (cá Basa) do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây nên-Ngừng sử dụng 15 ngày trưc khi thu hoạch

 

 

198.

 

SAN FLOFENICO L

 

 

Florfenicol 100g/kg

Điều trị các bệnh xuất  huyết đưng ruột của

thủy sản (cá Basa) do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây nên-Ngừng sử dụng 15 ngày trưc khi thu hoạch

 

 

 

 

199.

 

 

 

 

TRIMDOX

 

 

 

Sulfamethoxazole sodium, Trimethoprim

Trị các bệnh nhiễm khuẩn biểu hiện đm đỏ

trên thân, mắt hậu môn sưng đỏ, vây bị rách, xuất huyết, hoại tử trên tra, basa do vi khuẩn Aeromonas sp., Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda. Trị bệnh phát sáng tôm giống do vi khuẩn Vibrio gây ra- Ngừng sử dụng 28 ngày trưc khi thu hoạch

 

Công ty cổ phần c vật thú y (HANVET) - 88 Trưng Chinh, Q. Đống Đa, Hà Nội

 

200.

 

HANVIT 20%

 

Vitamin C, Axit Citric

Chống sốc do thay đổi môi trưng, thời tiết,

thức ăn

 

201.

AD3EC- SHRIMP

Vitamin A, C, E, D3, Sorbitol

Cung cấp các Vitamin hoạt lực cao cho nuôi trồng thủy sản

 

 

 

202.

 

 

 

Han-Floro

 

 

 

Florfenicol

Đc tr nhiễm trùng đưng ruột trên da trơn (cá tra, basa) do vi khuẩn Edwardsiella gây ra với các dấu hiệu như gan, thận lách mủ đm  đỏ,  thối  mang,  chưng  bụng,  mắt  lồi- Ngừng sử dụng 12 trước khi thu hoạch

 

Công ty TNHH thương mại dch vụ sản xuất Sao Á -Lô E Đưng số 2A/1 Khu công nghiệp Đồng An, Thun An, Bình Dương

 

203.

 

Antibac

Vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K3

 

Bổ sung vitamin, tăng sc đề kháng

204.

C - Mix

Vitamin C

Tăng sức đề kháng; Gim stress

 

Công ty TNHH thuốc thú y thuỷ sản Đại Nam - Ấp Bến Liễu, P An, huyện Bến

Cát, tnh Bình Dương

205.

Vitamin C

Vitamin C

Chống stress, tăng sức đề kháng

 

Công ty TNHH SX-TM An&Nam - 27B, Nguyên Hồng, P 1 Quận Vấp, Tp.Hồ Chí

Minh


 

TT

 

Tên sản phẩm

 

Thành phn

 

Công dụng

 

206.

 

VITAMIN C

 

Vitamin C

Tăng  ng  sức  đề  kháng;  Ngăn  ngừa  hiện tưng stress do thay đổi môi trưng.

 

207.

 

TIGO-LACT

Bacillus               subtilis

(109CFU/1000g)

Kích thích tiêu hoá, tăng hiệu quả chuyển hoá thức ăn.

 

nghiệp c thú y thành phố Hồ Chí Minh - 236A Văn Sỹ, P1, Q.Tân Bình, HCM

 

208.

 

Aqua-C 10%

Vitamin C (100g), Stay

C, Vitamin E

Bổ  sung  Vitamin  C,  E,  tăng  ng  sức  đề

kháng cho tôm và phòng chống stress

 

209.

 

Aqua-C 15%

Vitamin C(150g), Stay

C, Vitamin E

Bổ  sung  Vitamin  C,  E,  tăng  ng  sức  đề

kháng cho tôm và phòng chống stress

 

Công ty Liên doanh sn xuất thuc thú y Bio-Pharmachemie - 2/3 Tăng Nhơn Phú, P Phưc Long B, Q. 9 Tp. Hồ Chí Minh

 

 

210.

Vitamin           C Premix         For Shrimp

Vitamin           C,          2- monophosphate

calcium

 

 

Chống stress, tăng sức đề kháng

 

 

211.

VITAMIN          C

10%           FOR SHRIMP

 

 

Vitamin C