Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 chính sách lĩnh vực y tế phòng chống dịch COVID19

Số hiệu: 12/2021/UBTVQH15 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 30/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bình ổn giá trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch COVID-19

Nội dung này được đề cập tại Nghị quyết 12/2021/NQ-UBTVQH15 cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ban hành ngày 30/12/2021.

Theo đó, bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

Việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Ngoài ra, Nghị quyết còn đề cập đến nhiều chế độ, chính sách khác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 như:

- Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19.

- Chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19; người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

- Khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người bệnh COVID-19, người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch bệnh COVID-19.

Nghị quyết 12/2021/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực từ ngày 30/12/2021.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 12/2021/UBTVQH15

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO PHÉP THỰC HIỆN MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội s57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Nghị quyết này quy định về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm:

a) Điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh COVID-19;

b) Kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 công lập và hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19;

c) Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19;

d) Khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người bệnh COVID-19, người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch COVID-19;

đ) Việc quản lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong bối cảnh dịch COVID-19;

e) Bình ổn giá trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19;

g) Chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia phòng, chng dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19 hoặc phải cách ly y tế sau thời gian tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

2. Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 2. Điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh COVID-19

1. Trong trường hợp nhân lực của đơn vị, địa phương không đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngoài việc điều động, huy động người có chuyên môn phù hợp với yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của pháp luật, cơ quan, người có thẩm quyền được phép điều động, huy động những người sau đây tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bnh, cha bệnh COVID-19:

a) Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam (bao gồm cả người nước ngoài) được thực hiện xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 khác với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

b) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 tại các cơ sở y tế được thành lập để thực hiện hoặc được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe, điều trị người nhiễm COVID-19 (sau đây viết tt là cơ sở thu dung, điều trị COVID-19) mà không cần có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

c) Sinh viên, học sinh, học viên của các trường thuc khối ngành sức khỏe; người thuộc đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh COVID-19.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 3. Kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 công lập và hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

1. Chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 công lập (bao gồm cả tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật) được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, chi trả của người sử dụng dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, trong đó ngân sách nhà nước được thực hiện theo phân cấp như sau:

a) Ngân sách trung ương bảo đảm đối với cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 do trung ương thành lập, không bao gồm phần ngân sách địa phương đã hỗ trợ cho cơ sở thu dung, điều trị COVID-19;

b) Ngân sách địa phương bảo đảm đối với cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 do địa phương thành lập. Trường hợp ngân sách địa phương không bảo đảm được thì ngân sách trung ương hỗ trợ.

2. Ngân sách nhà nước thanh toán hoàn trả các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo phân công của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi thanh toán theo quy định từ nguồn ngân sách nhà nước mà cơ sở y tế công lập đã sử dụng từ nguồn tài chính của đơn vị (không bao gồm nguồn tài trợ, viện trợ).

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 4. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID 19

1. Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19 tại cơ sở y tế công lập được thực hiện như sau:

a) Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

b) Trường hợp cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 không bóc tách được chi phí khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 và các bệnh khác để thanh toán theo các nguồn hoặc không thu được các khoản chi phí mà người bệnh phải trả theo quy định do nguyên nhân bất khả kháng thì được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Chính phủ.

2. Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 tại cơ sở y tế tư nhân do chính quyền địa phương cấp tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe, điều trị COVID-19 được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này theo mức thanh toán của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng cao nhất đóng trên địa bàn.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 5. Khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người bệnh COVID-19, người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch bệnh COVID-19

1. Cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người bệnh COVID-19, người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch bệnh COVID-19 với một số nội dung chủ yếu sau đây:

a) Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa được thực hiện bằng việc người hành nghề ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này phối hợp với người hành nghề ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh thông qua điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác có ứng dụng công nghệ thông tin;

b) Người hành nghề và cơ sở thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa phải chịu trách nhiệm về kết quả chẩn đoán, chỉ định, thực hiện phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc của mình theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

2. Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa phải được thực hiện bởi người đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động và đáp ứng các yêu cầu về trang thiết bị y tế, cơ sở hạ tầng thông tin.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết Điều này và việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Điều 6. Việc quản lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong bối cảnh dịch COVID-19

1. Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, quyết định việc sử dụng dược chất đã được cấp phép nhập khu theo quy định của pháp luật về dược cho mục đích khác đsản xuất thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành và có chỉ định sử dụng phòng, điều trị COVID-19.

2. Trường hợp thiếu thuốc phòng, điều trị COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định việc sử dụng miễn phí thuốc sản xuất trong nước thuộc lô được sản xuất để phục vụ cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc có chỉ định sử dụng phòng, điều trị COVID-19 nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

a) Được sản xuất theo đúng quy trình sản xuất trong hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc đã được Bộ Y tế thẩm định và cấp giấy đăng ký lưu hành;

b) Đáp ứng tất cả các nội dung như hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt;

c) Được sự đồng ý của cơ sở sản xuất thuốc.

3. Việc cấp giấy đăng ký lưu hành đối với thuốc mới có chỉ định sử dụng phòng, điều trị COVID-19 (không bao gồm vắc xin) sản xuất ở nước ngoài đã được cấp phép lưu hành hoặc cấp phép sử dụng trong trường hợp khn cấp hoặc cấp phép lưu hành, sử dụng có điều kiện bởi một trong các cơ quan quản lý dược chặt chẽ (SRA) do Tổ chức Y tế thế giới công bố được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật về dược, Bộ Y tế thẩm định hồ sơ hành chính đcấp giấy đăng ký lưu hành trên cơ sở thừa nhận kết quả cấp phép của cơ quan quản lý dược chặt chẽ (SRA); không phải thẩm định hồ sơ kỹ thuật và không phải đánh giá đáp ứng thực hành tt sản xuất thuc đối với cơ sở sản xuất thuc theo quy định của Luật dược. Cơ sở đăng ký thuốc chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ đánh giá đáp ứng thực hành tt sản xuất thuốc đối với cơ sở sản xuất thuốc;

b) Bộ Y tế kiểm tra, đánh giá về chuyên môn kthuật đối với hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ đánh giá đáp ứng thực hành tt sản xuất thuc đối với cơ sở sản xuất thuốc sau khi cấp giấy đăng ký lưu hành.

4. Đối với thuốc mới có chỉ định sử dụng phòng, điều trị COVID-19 (không bao gồm vắc xin) sản xuất trong nước nếu có cùng hoạt chất, dạng bào chế, đường dùng với thuốc có chỉ định sử dụng phòng, điều trị COVID-19 đã được cấp phép lưu hành hoặc cp phép sử dụng trong trường hợp khn cấp hoặc cấp phép lưu hành, sử dụng có điều kiện của cơ quan quản lý dược chặt chẽ (SRA) được miễn nộp hồ sơ lâm sàng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành.

5. Đối với giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến trưc ngày 31 tháng 12 năm 2022 mà không thể thực hiện kịp thời thủ tục gia hạn đăng ký lưu hành do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 đbảo đảm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

6. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 7. Bình ổn giá trang thiết bị y tế

1. Bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

Căn cứ tình hình thực tế, Chính phủ quy định cụ thể mặt hàng trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chng dịch COVID-19 áp dụng biện pháp bình ổn giá.

2. Việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Điều 8. Chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19; người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19

1. Được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật trong thời gian điều trị do bị nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo mức hiện hưởng từ nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước, trong đó Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của pháp luật về bảo him xã hội và ngân sách nhà nước chi trả phần còn lại.

2. Được hưởng các chế độ phòng, chống dịch COVID-19 nếu tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian điều trị COVID-19.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quy định tại các điều 3, 4 và 8 của Nghị quyết này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Vương Đình Huệ

 

STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Resolution No. 12/2021/UBTVQH15

Hanoi, December 30, 2021

 

RESOLUTION

ON PERMISSION TO IMPLEMENT CERTAIN MECHANISMS AND POLICIES IN THE HEALTH SECTOR IN SERVICE OF COVID-19 PREVENTION AND CONTROL PRACTICES

STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on Organization of National Assembly No. 57/2014/QH13 amended by the Law No. 65/2020/QH14;

Pursuant to the Resolution No. 30/2021/QH15 dated July 28, 2021 of 14th National Assembly in the first meeting,

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Scope and regulated entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Mobilize and coordinate people to participate in testing, vaccination, examination and treatment of COVID-19;

b) Funding for current expenditures of public COVID-19 admission and treatment facilities (hereinafter referred to as COVID-10 treatment facilities) and reimbursement of expenses incurred in COVID-19 prevention and control practices;

c) Payment of examination and treatment expenses incurred by the COVID-19 patients;

d) Remote medical examination and treatment for COVID-19 patients and people who cannot access medical examination and treatment facilities (hereinafter referred to as health facilities) due to the COVID-19 pandemic;

dd) Manage medicines and medicinal ingredients in the context of the COVID-19 pandemic;

e) Stabilize prices of medical devices and equipment in service of COVID-19 prevention and control;

g) Policies for people mobilized to participate in the prevention and control of COVID-19 who are infected with COVID-19 or have to undergo isolation after participating in the prevention and control of the COVID-19 pandemic.

2. This Resolution applies to domestic and foreign agencies, organizations and individuals in Vietnam.

Article 2. Mobilizing and coordinating people to participate in testing, vaccination, examination and treatment of COVID-19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Healthcare practitioners in Vietnam (including foreigners) may conduct testing, vaccination, examination and treatment for COVID-19 other than the scope of specialty specified in their practicing certificates;

b) Foreigners and overseas Vietnamese who have been licensed by a foreign competent authority to practice medical examination and treatment may conduct COVID-19 testing, vaccination, examination and treatment at health facilities established to perform or assigned the task of admitting, managing, taking care of and treating people infected with COVID-19 (hereinafter abbreviated as COVID-19 treatment facilities) without requirement of a medical practice certificate issued by the competent Vietnamese authority;

c) Students and trainees of schools in the health sector; persons who are eligible for being granted but have not yet been granted a medical practice certificates may participate in COVID-19 testing, vaccination, examination and treatment.

2. The Government shall elaborate this Article.

Article 3. Funding for current expenditures of public COVID-19 treatment facilities and reimbursement of expenses incurred in COVID-19 prevention and control practices

1. Current expenditures of public COVID-19 treatment facilities (including salaries, wages, salary-based allowances and contributions as prescribed by law) are funded from the State budget, health insurance fund, payments by service users and other lawful revenue sources as prescribed by law, in which the state budget is implemented according to decentralization as follows:

a) The central budget shall provide funding for COVID-19 treatment facilities established by the central government, excluding the portion of fund that the local budget that has supported COVID-19 treatment facilities;

b) The local budget shall provide funding for COVID-19 treatment facilities established by the local government. If the local budget fails to provide the funding, the central budget shall do so.

2. The state budget shall reimburse expenses incurred in the prevention and control of the COVID-19 pandemic as assigned by a competent agency within the scope of payment according to regulations from the state budget that the public health facilities used their own financial resources in advance (excluding sponsorship and aid).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Payment of examination and treatment expenses incurred by the COVID-19 patients

1. The payment of examination and treatment expenses incurred by COVID-19 patients at public health facilities shall be made as follows:

a) Comply with the provisions of Resolution No. 268/NQ-UBTVQH15 dated August 6, 2021 of the National Assembly Standing Committee on allowing the Government to issue a Resolution with certain matters different from the provisions of law to meet the requirements of COVID-19 prevention and control.

b) In case the COVID-19 treatment facility cannot separate the expenses incurred in examination and treatment of COVID-19 and other diseases to be paid by given sources or fail to collect the expenses that the patients have to pay as prescribed due to force majeure, these expenses shall be covered by the state budget according to regulations of the Government.

2. The payment of COVID-19 examination and treatment expenses at private health facilities assigned by provincial-level authorities to admit, manage, take care of and treat COVID-19 patients shall be made in accordance with Point a, Clause 1 of this Article at the payment rate of the highest-class province-level polyclinic hospital located in the province.

3. The Government shall elaborate this Article.

Article 5. Remote medical examination and treatment for COVID-19 patients and people who cannot access health facilities due to the COVID-19 pandemic

1. Allow remote medical examination and treatment for COVID-19 patients and people who cannot access health facilities due to the COVID-19 pandemic as follows:

a) Remote medical examination and treatment is carried out by a practitioner at a health facility in collaboration with a practitioner at another health facility to provide examination and treatment for a patient via phone, electronic mean or another IT-based mean;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Remote medical examination and treatment must be performed by a person who has been granted a medical practice certificate, a health facility that has been granted an operation license and meets the requirements pertaining to medical equipment and IT infrastructure.

3. The Minister of Health shall elaborate this Article and the payment of expenses for remote medical examination and treatment.

Article 6. Management of medicines and medicinal ingredients in the context of the COVID-19 pandemic

1. The Minister of Health shall consider and decide the use of pharmaceutical ingredients licensed for import in accordance with the law on pharmacy for other purposes to produce medicines that have been granted marketing authorization certificates and have indications for use in prevention and treatment of COVID-19.

2. In case of shortage of medicines for the prevention and treatment of COVID-19, the Minister of Health shall decide on the free use of a domestically-produced medicine in the batch manufactured to enable the issuance of marketing authorization certificate for the medicine with indications for use in prevention and treatment of COVID-19 if the following conditions are fully met:

a) The medicine is manufactured in accordance with the manufacturing process in the application for marketing authorization, which has been appraised and a marketing authorization certificate has been granted by the Ministry of Health;

b) Meet all the conditions as specified in the application for marketing authorization approved by the Ministry of Health t;

c) Obtain the consent of the drug manufacturer.

3. The issuance of marketing authorization certificates for a new medicine with indications for use in the prevention and treatment of COVID-19 (excluding vaccines) manufactured in a foreign country that obtains a marketing authorization or license for use in emergency or obtain a conditional marketing authorization from one of the stringent regulatory authorities (SRAs) announced by the World Health Organization, is done as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The Ministry of Health shall carry out technical-based inspection of technical document, application for assessment of GMP compliance of the drug manufacturer after a marketing authorization is granted.

4. For a new medicine with indications for use in the prevention and treatment of COVID-19 (excluding vaccines) that is manufactured domestically, if it has the same active ingredients, dosage form and administration as the drug indicated for prevention and treatment of COVID-19 that obtains a marketing authorization or license for use in emergency, or obtains a conditional marketing authorization from a stringent regulatory agency (SRA), the clinical document in an application for a marketing authorization will be exempt.

5. If the validity period of a marketing authorization of medicines and medicinal ingredients expires at a time during the period from the effective date of this Resolution to before December 31, 2022 but it is unable to apply for renewal of the market authorization due to the influence of the COVID-19 pandemic, this marketing authorization may remain valid until the end of December 31, 2022 for medical examination and treatment purpose.

6. The Government shall elaborate clause 1 and clause 2 hereof.

Article 7. Stabilization of medical equipment prices

1. Add given items of medical equipment for the prevention and control of COVID-19 to the List of goods and services eligible for price stabilization.

Based on the actual situation, the Government shall specify items of medical equipment to serve COVID-19 prevention and control practices that are eligible for price stabilization.

2. The application of price stabilization measures for medical equipment serving the prevention and control of the COVID-19 pandemic specified in Clause 1 of this Article must comply with the provisions of the law on prices.

Article 8. Policies and regimes for people who are mobilized or coordinated to participate in the prevention and control of COVID-19 who are infected with COVID-19; people who have to undergo isolation after working at COVID-19 treatment facilities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Receive benefits related to COVID-19 prevention and control practices if they have performed COVID-19 prevention and control tasks while they have been treated for COVID-19.

3. The Government shall elaborate this Article.

Artice 9. Entry into force

1. This Resolution comes into force as of the date of signing.

2. Regulations in articles 3, 4 and 8 of this Resolution apply from January 1, 2021.

 

 

ON BEHALF OF STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY
CHAIRPERSON
Vuong Dinh Hue

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 về cho phép thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.318

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198