Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT Quy định hồ sơ l

Số hiệu: 42/2012/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 21/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2012

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2012/TT-BNNPTNT NGÀY 04/01/2012 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH HỒ SƠ LÂM SẢN HỢP PHÁP VÀ KIỂM TRA NGUỒN GỐC LÂM SẢN

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT

1. Khoản 7, Điều 3 sửa đổi, bổ sung như sau:

“7. Vận chuyển nội bộ là trường hợp lâm sản được vận chuyển giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc như: lâm trường, các công ty lâm nghiệp, nhà máy chế biến, các chi nhánh, cửa hàng ... trong một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập; hoặc trường hợp lâm sản được vận chuyển từ doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập đến các tổ chức hạch toán phụ thuộc và ngược lại.

Trường hợp vận chuyển lâm sản từ nơi khai thác đến nơi chế biến, kho hàng; vận chuyển lâm sản từ nơi chế biến, kho hàng đến nơi giao hàng giữa bên mua và bên bán theo hợp đồng kinh tế của lô hàng đó cũng là vận chuyển nội bộ”.

2. Khoản 1, Điều 4 sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Xác định khối lượng gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp thực hiện theo quy định về quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với gỗ gốc, rễ, gỗ có hình thù phức tạp, gỗ dạng cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ bao gồm cả rễ, thân, cành, lá, nếu không thể đo được đường kính, chiều dài để xác định khối lượng và gỗ rừng trồng tập trung không phân loại theo cấp đường kính thì cân trọng lượng theo đơn vị là ki-lô-gam (kg) và quy đổi cứ 1.000 kg bằng 1 m3 gỗ tròn hoặc đo, tính theo đơn vị ster và quy đổi cứ 1 ster bằng 0,7 m3 gỗ tròn”.

3. Điểm c, Khoản 3, Điều 5 sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Ghi tổng hợp chung số lượng, khối lượng hoặc trọng lượng đối với gỗ tròn, gỗ đẽo, gỗ xẻ rừng tự nhiên trong nước không đủ kích thước quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 5 của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT hoặc gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung không phân loại theo cấp đường kính.

Trường hợp lập bảng kê lâm sản tổng hợp chung trên đây, khi đưa lâm sản vào chế biến để sản xuất các sản phẩm khác nhau, thì chủ lâm sản phải lập bảng kê lâm sản sử dụng cho sản xuất từng loại sản phẩm và ghi rõ nguồn gốc được trích ra từ bảng kê lâm sản tổng hợp gốc đó”.

4. Khoản 1, Điều 7 sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Tại điểm a, Khoản 1, Điều 7 bỏ cụm từ: “rừng trồng tập trung”.

b) Điểm c, Khoản 1, Điều 7 sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) xác nhận lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra”.

5. Điểm b, Khoản 1, Điều 9 bỏ cụm từ: “Đối với gỗ không đủ tiêu chuẩn đóng búa kiểm lâm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Thông tư này”.

6. Điều 13 sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán

1. Hồ sơ lâm sản có nguồn gốc khai thác từ rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức xuất ra gồm: hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn xuất khẩu theo quy định của Bộ Tài chính và bảng kê lâm sản.

2. Hồ sơ lâm sản do cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra: bảng kê lâm sản”.

7. Điều 14 sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14. Lâm sản nhập khẩu chưa qua chế biến ở trong nước

1. Hồ sơ một lô lâm sản nhập khẩu trực tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012.

2. Hồ sơ lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu xuất ra

a) Hồ sơ lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu của tổ chức xuất ra gồm: hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn xuất khẩu theo quy định của Bộ Tài chính và bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại.

b) Hồ sơ lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu của cá nhân xuất ra: bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại”.

8. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 18 như sau:

“a) Hồ sơ vận chuyển gỗ rừng tự nhiên trong nước, gỗ nhập khẩu, gỗ tịch thu chưa qua chế biến; động vật rừng, bộ phận, dẫn xuất của chúng gồm: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại”.

Điều 2. Thay thế các cụm từ quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT

a) Thay cụm từ: “hóa đơn bán hàng” bằng cụm từ: “hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn xuất khẩu”.

b) Thay cụm từ: “phiếu xuất kho nội bộ” bằng cụm từ: “phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ”.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2012.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện KSND tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử CP;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ NN&PTNT;
- Lưu : VP (2), Vụ Pháp chế, TCLN (Cục KL).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 42/2012/TT-BNNPTNT

Hanoi, August 21, 2012

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE CIRCULAR NO.01/2012/TT-BNNPTNT, OF JANUARY 04, 2012, OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT STIPULATING DOSSIERS OF LAWFUL FOREST PRODUCTS AND INSPECTION OF THE ORIGIN OF FOREST PRODUCTS

Pursuant to the December 03, 2004 Law on Forest Protection and Development;

Pursuant to the Government's Decree No. 23/2006/ND-CP of March 3, 2006, on implementation of the Law on Forest Protection and Development;

Pursuant to the Government's Decree No. 01/2008/ND-CP of January 03, 2008, and the Government's Decree No. 75/2009/ND-CP of September 10, 2009, on amending Article 3 of the Government's Decree No. 01/2008/ND-CP, of January 03, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

At the proposal of Director of Forestry General Department;

The Minister of Agriculture and Rural Development promulgates Circular amending and supplementing a number of articles of the Circular No.01/2012/TT-BNNPTNT, of January 04, 2012 stipulating dossiers of lawful forest products and inspection of the origin of forest products. 

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Circular No.01/2012/TT-BNNPTNT  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“7. Internal transportation means the transportation of forest products between dependent cost-accounting units such as:  forest farms, forestry companies, processing plants, branches or stores of an independent cost-accounting enterprise with the legal person status; or the transportation of forest products from an independent cost-accounting enterprise with the legal person status to its dependent cost-accounting units and vice versa.

For the transportation of forest products from exploitation places to warehouses or processing places; or transportation of forest products from warehouses or processing places to delivery place between the buyer and the seller under economical contract of that batch is also considered internal transportation”.

2. Clause 1, Article 4 is amended and supplemented as follows:

"1. Volume of round timber, sawn timber and square timber shall be determined under regulation on management and tree hammer marking, ranger hammer marking of the Ministry of Agriculture and Rural Development.

For stumps, roots, timber with complex shape, ornamental trees, trees for shadow or century-old trees, including their roots, trunks, branches and leaves, of which cannot be measured diameter, length for determining their volumes, and timber from concentrated-planting forest they shall be weighed in kilogram (kg) and converted at the ratio of 1,000 kg equivalent to 1 m3 of round timber or measured in steradian and converted at the ratio of one steradian equivalent to 0.7 m3 of round limber without classification under level of diameter”.

3. Point c, Clause 3, Article 5 is amended and supplemented as follows:

“c) To write the total quantity, volume or weight of round timber, cut timber and sawn timber from natural forest in the country with sizes smaller than those specified at Point b, clause 3, Article 5 of the Circular No.01/2012/TT-BNNPTNT or timber exploited from concentrated-planting forest without classification under level of diameter.

in case of making the above total packing list of forest products, when put forest products into processing to manufacture various products, forest product owner must make the packing list of forest products used for each type of forest product and clearly write the origin referenced from that original total packing list of forest products”.  

4. Clause 1, Article 7 is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Point c, Clause 1, Article 7 is amended and supplemented as follows:

“c) Local rangers shall advise People's Committees of communes, wards or townships (below collectively referred to as commune-level People's Committees) may certify the unprocessed forest products exploited from natural forests in the country by community, household or individual delivering”.

5. Point b, clause 1, Article 9 denies the phrase: "For timber ineligible for ranger hammer-marking according to regulation of the Ministry of Agriculture and Rural Development: a packing list of forest products with the certification of a competent agency specified in Clause 1, Article 7 of this Circular”.

6. Article 13 is amended and supplemented as follows:

“Article 13. Unprocessed forest products exploited from consolidated-planting  forests, home gardens, farms or scattered trees

1. A dossier of forest products exploited from consolidated-planting forests, home gardens, farms or scattered trees of an organization delivering comprises:  An added-value invoice or an export invoice as prescribed by the Ministry of Finance and a packing list of forest products.

2. A forest product dossier of a community, household or individual delivering comprises:  a packing list of forest products”.

7. Article 14 is amended and supplemented as follows:

“Article 14. Imported forest products which are not processed in the country

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A dossier of forest products with origin from import when delivering:

a) A dossier of forest products with origin from import of organization delivering comprises: An added-value invoice or an export invoice as prescribed by the Ministry of Finance and a packing list of forest products with certification of a local ranger agency.

b) A dossier of forest products with origin from import of individual delivering comprises: A packing list of forest products with certification of a local ranger agency”.

8. To amend and supplement Point a, Clause 2, Article 18 as follows:

a) A dossier of transportation of timber from natural forest in the country, import timber, confiscated and unprocessed timber; forest animals or their parts or derivatives comprises:  an internal-transport and ex-warehousing bill enclosed with a packing list of forest products with the certification of a local ranger agency”.

Article 2. To replace phrases specified in the Circular No. 01/2012/TT-BNNPTNT  

a) To replace the phrase: “sale invoice” with the phrase: “added-value invoice or export invoice”.

b) To replace the phrase: “internal ex-warehousing bill ” with the phrase: “an internal-transpor and ex-warehousing bill”.  

Article 3. Implementation provisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. During the course of implementation, any problem should be reported by organizations, individuals to the Ministry of Agriculture and Rural Development for settlement.

 

 

THE MINISTER OF
AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Cao Duc Phat

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/08/2012 sửa đổi Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31.490
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97