Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 17/2021/TT-BTNMT giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước

Số hiệu: 17/2021/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Lê Công Thành
Ngày ban hành: 14/10/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2021/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là cơ sở) có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước (trừ khai thác, sử dụng nước biển) thuộc một trong các trường hợp phải có giấy phép sau đây:

1. Công trình hồ chứa khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy trên 50 kW, bao gồm cả hồ chứa thủy lợi kết hợp với phát điện.

2. Công trình hồ chứa khai thác nước mặt có quy mô trên 0,1 m3/giây đối với trường hợp cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; trên 100 m3/ngày đêm đối với trường hợp cấp nước cho các mục đích khác.

3. Công trình cống, trạm bơm và các công trình khai thác nước mặt khác với quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có quy mô trên 0,1 m3/giây đối với trường hợp cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; trên 100 m3/ngày đêm đối với trường hợp cấp nước cho các mục đích khác.

4. Công trình khai thác nước dưới đất với quy mô trên 10 m3/ngày đêm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước (trừ khai thác, sử dụng nước biển).

Điều 3. Nguyên tắc giám sát

1. Bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan và thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

2. Bảo đảm tính hệ thống, kịp thời, đầy đủ và liên tục nhằm kiểm soát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

3. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ thông tin, dữ liệu về mặt không gian và thời gian, giữa trung ương, địa phương và trên từng lưu vực sông.

4. Bảo đảm tính thống nhất giữa yêu cầu về giám sát với hoạt động quan trắc của cơ sở được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

5. Các thông số giám sát được quan trắc, đo đạc trực tiếp hoặc tính toán gián tiếp qua các thông số đo đạc khác nhưng phải bảo đảm tính chính xác và trung thực.

Điều 4. Hình thức giám sát

Giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước là việc kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thông qua việc theo dõi số liệu quan trắc của các cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Việc giám sát quy định tại các Điều 10, Điều 11, Điều 12Điều 13 của Thông tư này được thực hiện bằng các hình thức sau đây:

1. Giám sát tự động, trực tuyến: theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc tự động, liên tục được kết nối và truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (sau đây gọi chung là hệ thống giám sát).

2. Giám sát định kỳ: theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc được cập nhật định kỳ vào hệ thống giám sát.

3. Giám sát bằng camera: theo dõi hình ảnh bằng camera được kết nối và truyền trực tiếp, liên tục vào hệ thống giám sát.

Chương II

HỆ THỐNG GIÁM SÁT KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

Điều 5. Hệ thống giám sát

1. Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước là một hệ thống thống nhất, đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ các cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước với cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, bao gồm các thành phần sau:

a) Hệ thống hạ tầng mạng, máy chủ; phần mềm quản lý giấy phép, giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở trung ương, địa phương (sau đây gọi chung là phần mềm giám sát);

b) Cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát, bao gồm: thông tin giấy phép tài nguyên nước dùng chung của trung ương và địa phương; tập hợp các thông tin, số liệu đo đạc, quan trắc của công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các thông tin, dữ liệu khác phục vụ giám sát (sau đây gọi chung là cơ sở dữ liệu giám sát) ở trung ương, địa phương;

c) Thiết bị đo đạc, kết nối, truyền trực tiếp, cập nhật số liệu từ cơ sở có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước vào cơ sở dữ liệu giám sát thông qua hệ thống hạ tầng mạng, máy chủ và phần mềm giám sát.

2. Đầu tư, xây dựng hệ thống giám sát:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường đầu tư xây dựng hệ thống giám sát ở trung ương quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này;

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đầu tư xây dựng hệ thống giám sát ở địa phương quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

3. Thông tin dữ liệu từ hệ thống giám sát là một trong những căn cứ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong việc tuân thủ quy định của giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật về tài nguyên nước.

Điều 6. Yêu cầu đối với hệ thống hạ tầng mạng, máy chủ và phần mềm giám sát

1. Hệ thống hạ tầng mạng, máy chủ và các thiết bị phụ trợ khác dùng để cài đặt, triển khai phần mềm giám sát phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Hạ tầng mạng phải bảo đảm an toàn, bảo mật và hoạt động ổn định; đáp ứng yêu cầu kết nối, truyền dữ liệu, cập nhật số liệu từ các thiết bị đo đạc, quan trắc của các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước vào cơ sở dữ liệu giám sát; đáp ứng yêu cầu tác nghiệp của cán bộ quản lý và các yêu cầu kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống giám sát ở trung ương và hệ thống giám sát ở địa phương;

b) Hệ thống máy chủ phải bảo đảm khả năng xử lý và lưu trữ dữ liệu theo thiết kế của phần mềm giám sát; bảo đảm số lượng máy chủ để triển khai theo cơ chế dự phòng, sẵn sàng phục vụ.

2. Phần mềm giám sát được thiết kế chạy trên nền Web, có giao diện tương thích với thiết bị truy cập (máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh); đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các hệ thống khác qua dịch vụ dữ liệu (webservice); đảm bảo quy định của Chính phủ về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.

Điều 7. Yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu giám sát

1. Cơ sở dữ liệu giám sát được tổ chức, sắp xếp hợp lý để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thường xuyên.

2. Cơ sở dữ liệu giám sát bao gồm:

a) Thông tin giấy phép tài nguyên nước dùng chung của trung ương và địa phương quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

b) Đối với cơ sở dữ liệu của các công trình khai thác, sử dụng nước mặt: tập hợp thông tin, dữ liệu về lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu, lưu lượng xả qua nhà máy, lưu lượng xả qua tràn, mực nước hồ chứa đối với hoạt động khai thác tài nguyên nước mặt để phát điện; lưu lượng khai thác, lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu, mực nước hồ, lưu lượng xả qua tràn, chất lượng nước trong quá trình khai thác (nếu có) của công trình khai thác đối với hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt cấp cho nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các mục đích khác;

c) Đối với cơ sở dữ liệu của các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất: mực nước trong các giếng quan trắc, mực nước trong giếng khai thác, lưu lượng khai thác, chất lượng nước trong quá trình khai thác (nếu có);

d) Dữ liệu về camera (nếu có).

Điều 8. Yêu cầu đối với thiết bị đo đạc, kết nối, truyền số liệu của cơ sở có công trình

1. Thiết bị đo đạc tại công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đảm bảo các yêu cầu chủ yếu sau đây:

a) Có dải đo phù hợp với giá trị cần đo;

b) Hoạt động liên tục, kết nối, truyền thông tin, số liệu tới thiết bị thu nhận, lưu trữ của cơ sở dữ liệu giám sát;

c) Đối với các thiết bị đo đạc tự động mực nước, lưu lượng thì thời gian đo đảm bảo không quá 15 phút 01 lần; đối với camera giám sát, tốc độ ghi hình không nhỏ hơn 01 khung hình/phút;

d) Các loại thiết bị đo đạc trước khi đưa vào sử dụng phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật hiện hành về chất lượng, sản phẩm hàng hóa và phải được kiểm soát về đo lường (kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm) theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường.

2. Sai số phép đo khi đo đạc phải đảm bảo sai số tuyệt đối không vượt quá 01 cm đối với thông số mực nước; sai số tương đối không vượt quá 5% so với giá trị thực đo đối với thông số lưu lượng.

3. Các thiết bị đo đạc, kết nối, truyền số liệu phải có chuẩn dữ liệu kết nối phù hợp được quy định cụ thể tại Phụ lục III của Thông tư này.

Điều 9. Chia sẻ, khai thác dữ liệu giám sát tài nguyên nước

1. Hệ thống giám sát tài nguyên nước ở trung ương và ở địa phương bảo đảm yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

2. Hệ thống giám sát ở trung ương bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác theo kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường; chia sẻ dữ liệu với hệ thống giám sát ở địa phương đối với các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn.

3. Hệ thống giám sát ở địa phương bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống giám sát ở trung ương; chia sẻ dữ liệu giám sát với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác theo kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Chương III

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

Điều 10. Giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước đối với công trình hồ chứa để phát điện

Việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt đối với công trình hồ chứa thủy điện hoặc hồ chứa thủy lợi kết hợp thủy điện quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư này được thực hiện như sau:

1. Thông số giám sát:

a) Mực nước hồ;

b) Lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu (nếu có);

c) Lưu lượng xả qua nhà máy;

d) Lưu lượng xả qua tràn.

2. Hình thức giám sát:

a) Hồ chứa có dung tích toàn bộ từ một (01) triệu m3 trở lên: thực hiện giám sát tự động, trực tuyến đối với các thông số quy định tại khoản 1 Điều này và giám sát bằng camera đối với các thông số quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

b) Hồ chứa có dung tích toàn bộ nhỏ hơn một (01) triệu m3: thực hiện giám sát tự động, trực tuyến đối với các thông số quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, thực hiện giám sát định kỳ đối với thông số quy định tại điểm d khoản 1 Điều này; giám sát bằng camera đối với các thông số quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều này.

3. Chế độ giám sát:

a) Đối với thông số giám sát tự động, trực tuyến, không quá 15 phút 01 lần;

b) Đối với thông số giám sát định kỳ, tối thiểu vào các thời điểm 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ, 19 giờ trong mùa lũ; không quá 12 giờ 01 lần và tối thiểu vào các thời điểm 07 giờ và 19 giờ trong mùa cạn và phải cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát trước 10 giờ sáng ngày hôm sau.

Điều 11. Giám sát hoạt động khai thác đối với công trình hồ chứa để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cho các mục đích khác

Việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt đối với công trình hồ chứa để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cho các mục đích khác quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư này được thực hiện như sau:

1. Thông số giám sát:

a) Mực nước hồ;

b) Lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu (nếu có);

c) Lưu lượng khai thác;

d) Lưu lượng xả qua tràn;

đ) Chất lượng nước trong quá trình khai thác (nếu có).

2. Hình thức giám sát:

a) Hồ chứa có dung tích toàn bộ từ ba (03) triệu m3 trở lên: thực hiện giám sát tự động, trực tuyến đối với các thông số quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều này, giám sát định kỳ với thông số quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;

b) Hồ chứa có dung tích toàn bộ từ một (01) triệu m3 đến dưới ba (03) triệu m3: thực hiện giám sát tự động, trực tuyến đối với các thông số quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, giám sát định kỳ đối với thông số quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Hồ chứa có dung tích toàn bộ dưới một (01) triệu m3: thực hiện giám sát định kỳ đối với các thông số quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Chế độ giám sát:

a) Đối với các thông số giám sát tự động, trực tuyến và thông số giám sát định kỳ, thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Thông tư này;

b) Đối với thông số chất lượng nước trong quá trình khai thác quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này, thực hiện cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả phân tích.

Vị trí, thông số, tần suất quan trắc chất lượng nước phục vụ giám sát thực hiện theo quy định của giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (nếu có).

Điều 12. Giám sát hoạt động khai thác đối với công trình cống, trạm bơm và các công trình khai thác nước mặt khác

Việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt đối với công trình cống, trạm bơm và các công trình khai thác nước mặt khác quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư này được thực hiện như sau:

1. Thông số giám sát:

a) Lưu lượng khai thác;

b) Chất lượng nước trong quá trình khai thác (nếu có).

2. Hình thức giám sát: thực hiện giám sát định kỳ đối với các thông số quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Chế độ giám sát:

a) Đối với thông số lưu lượng khai thác quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này: Không quá 12 giờ 01 lần và tối thiểu vào các thời điểm 07 giờ và 19 giờ đối với lưu lượng khai thác cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; không quá 24 giờ 01 lần đối với lưu lượng khai thác cho mục đích khác và phải cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát trước 10 giờ sáng ngày hôm sau. Đối với lưu lượng khai thác cho mục đích khác, được tính là tổng lượng nước công trình khai thác, sử dụng trong một (01) ngày, tính bằng m3/ngày đêm;

b) Đối với thông số chất lượng nước trong quá trình khai thác quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, thực hiện cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả phân tích.

Vị trí, thông số, tần suất quan trắc chất lượng nước phục vụ giám sát thực hiện theo quy định của giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (nếu có).

Điều 13. Giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất

Việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất từ các công trình quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư này được thực hiện như sau:

1. Thông số giám sát:

a) Lưu lượng khai thác của từng giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác thuộc công trình;

b) Mực nước trong giếng khai thác đối với giếng khoan, giếng đào;

c) Chất lượng nước trong quá trình khai thác (nếu có);

d) Đối với công trình có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên, ngoài việc thực hiện giám sát các thông số quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này còn phải giám sát thông số mực nước trong các giếng quan trắc.

2. Hình thức giám sát:

a) Đối với công trình có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên: thực hiện giám sát tự động, trực tuyến đối với các thông số quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều này, giám sát định kỳ đối với thông số quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

b) Đối với công trình có quy mô từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: thực hiện giám sát tự động, trực tuyến đối với các thông số quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này, giám sát định kỳ đối với thông số quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm: thực hiện giám sát tự động, trực tuyến đối với thông số quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, giám sát định kỳ đối với các thông số quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này;

d) Đối với công trình có quy mô từ trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 200 m3/ngày đêm: thực hiện giám sát định kỳ đối với các thông số quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

3. Chế độ giám sát:

a) Đối với thông số giám sát tự động, trực tuyến, không quá 01 giờ 01 lần;

b) Đối với các thông số giám sát định kỳ, không quá 24 giờ 01 lần và phải cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát trước 10 giờ sáng ngày hôm sau đối với thông số lưu lượng, mực nước; đối với thông số chất lượng nước trong quá trình khai thác, thực hiện cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả phân tích;

Vị trí, thông số, tần suất quan trắc chất lượng nước phục vụ giám sát thực hiện theo quy định của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (nếu có).

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG GIÁM SÁT KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan quản lý ở trung ương

1. Cục Quản lý tài nguyên nước:

a) Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống hạ tầng mạng, máy chủ và phần mềm giám sát bảo đảm phù hợp theo quy định của Thông tư này;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin giấy phép tài nguyên nước dùng chung của trung ương và địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin, số liệu đo đạc, quan trắc tại công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép;

c) Cập nhật thông tin của giấy phép tài nguyên nước còn hiệu lực do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp vào cơ sở dữ liệu thông tin giấy phép tài nguyên nước dùng chung của trung ương và địa phương;

d) Quản lý, vận hành, duy trì, nâng cấp hệ thống giám sát ở trung ương và tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc chỉ đạo xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống giám sát trên phạm vi cả nước;

đ) Tổ chức quản lý, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

e) Hướng dẫn việc kết nối, truyền dữ liệu vào hệ thống giám sát ở trung ương đối với cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép;

g) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, phối hợp thanh tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trong trường hợp phát hiện cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước vi phạm quy định tại Thông tư này.

2. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường:

a) Chủ trì việc hướng dẫn xây dựng và vận hành hệ thống giám sát ở địa phương đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống giám sát ở trung ương; phối hợp trong việc hướng dẫn việc kết nối, truyền dữ liệu vào hệ thống giám sát ở trung ương đối với cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép;

b) Phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước trong việc duy trì, nâng cấp hệ thống giám sát tài nguyên nước ở trung ương.

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan quản lý ở địa phương

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng hệ thống hạ tầng mạng, máy chủ và phần mềm giám sát bảo đảm phù hợp theo quy định của Thông tư này; xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin, số liệu đo đạc, quan trắc của công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép;

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Cập nhật thông tin giấy phép tài nguyên nước còn hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp vào cơ sở dữ liệu thông tin giấy phép tài nguyên nước dùng chung của trung ương và địa phương;

b) Quản lý, vận hành, duy trì, nâng cấp hệ thống giám sát ở địa phương; báo cáo Ủy ban nhân cấp tỉnh kết quả giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn;

c) Tổ chức quản lý, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước giám sát đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

d) Hướng dẫn việc kết nối, truyền dữ liệu vào hệ thống giám sát ở địa phương đối với cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép;

đ) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giám sát và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn vi phạm các quy định của Thông tư này.

Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước

1. Đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng và duy trì hoạt động của thiết bị đo đạc, quan trắc tại công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 của Thông tư này.

2. Hoàn thành việc kết nối, truyền trực tiếp, cập nhật số liệu thường xuyên, liên tục và định kỳ vào hệ thống giám sát theo quy định của Thông tư này trước khi vận hành khai thác tại công trình.

3. Lưu trữ, cung cấp thông tin, dữ liệu khai thác, sử dụng tài nguyên nước của mình để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa xây dựng hệ thống giám sát hoặc đã xây dựng hệ thống giám sát nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của Thông tư này phải hoàn thành việc xây dựng mới hoặc rà soát, nâng cấp hệ thống giám sát đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Thông tư này trước ngày 30 tháng 9 năm 2023.

2. Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm cập nhật thông tin của giấy phép tài nguyên nước vào cơ sở dữ liệu về thông tin giấy phép tài nguyên nước dùng chung của trung ương và địa phương trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 (đối với các giấy phép được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành) và chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành giấy phép (đối với các giấy phép được cấp từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành).

3. Cơ sở có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đảm bảo các yêu cầu về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền, cập nhật số liệu về hệ thống giám sát theo quy định tại Thông tư này trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, đối với công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép, trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, đối với công trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép.

Riêng đối với công trình hồ chứa quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 11 phải xây dựng phương án, hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền số liệu để thực hiện việc giám sát tự động, trực tuyến các thông số theo quy định của Thông tư này trước ngày 31 tháng 12 năm 2025 và phải thực hiện việc cập nhật số liệu giám sát định kỳ đối với các thông số quy định tại khoản 1 Điều 11 cho đến khi hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền số liệu giám sát tự động, trực tuyến.

4. Cơ sở có công trình khai thác nước dưới đất có giếng khoan khai thác được xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà không lắp đặt được thiết bị đo mực nước tự động hoặc không đo được mực nước thủ công trong giếng thì chủ công trình căn cứ vào điều kiện thực tế để khoan bổ sung giếng quan trắc trong cùng tầng chứa nước khai thác, có khoảng cách không quá 10 m đến giếng khai thác đó để quan trắc mực nước phục vụ giám sát.

Việc khoan giếng quan trắc phải đảm bảo tuân thủ quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất và phải báo cáo đến Cục Quản lý tài nguyên nước (trường hợp do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép) hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình (trường hợp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép) khi thực hiện kết nối, truyền số liệu vào hệ thống giám sát.

5. Cơ sở có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước đã lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền, cập nhật số liệu về hệ thống giám sát theo quy định của Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tiếp tục thực hiện hoặc được điều chỉnh theo quy định của Thông tư này để tiếp tục giám sát theo quy định.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 và thay thế Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để có hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà;
- Các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT của Chính phủ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng TTĐT của Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, PC, TNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Công Thành

PHỤ LỤC I

YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHẦN MỀM GIÁM SÁT VÀ KẾT NỐI, CHIA SẺ THÔNG TIN GIÁM SÁT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Phần mềm giám sát

Phần mềm quản lý giấy phép, giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải có những chức năng cơ bản sau:

1. Quản lý thông tin các loại giấy phép về tài nguyên nước, gồm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; Giấy phép thăm dò nước dưới đất.

2. Quản lý thông tin công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

3. Cho phép chủ công trình/cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước truyền số liệu trực tuyến từ thiết bị quan trắc về phần mềm giám sát, cập nhật số liệu quan trắc định kỳ và gửi báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định.

4. Thu nhận số liệu quan trắc tự động, số liệu quan trắc định kỳ của các công trình/cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

5. Giám sát tình trạng kết nối, truyền số liệu của các trạm quan trắc tự động, gửi cảnh báo, thông báo tới chủ công trình/cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước khi trạm quan trắc thuộc công trình đó mất kết nối hoặc không truyền số liệu theo tần suất quy định.

6. Giám sát số liệu quan trắc tự động của các công trình/cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước, gửi cảnh báo/thông báo tới chủ công trình/cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước khi giá trị thông số đo vượt ngưỡng cho phép được quy định trong giấy phép hoặc số liệu không đúng theo cấu trúc, định dạng của phần mềm.

7. Theo dõi, giám sát bằng hệ thống camera được kết nối và truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát.

8. Quản lý số liệu quan trắc của từng công trình/cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

9. Quản lý thông tin dữ liệu giám sát các công trình/cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước, gồm: lịch sử kết nối; lịch sử vượt ngưỡng; lịch sử thông báo/cảnh báo.

10. Cập nhật thông tin về kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo.

11. Thống kê, báo cáo theo quy định (mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

12. Hiển thị vị trí các trạm quan trắc, công trình/cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên bản đồ nền theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ.

13. Kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu: Hệ thống giám sát ở trung ương phải có khả năng kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với các hệ thống giám sát ở các địa phương, với các hệ thống thông tin khác của Bộ Tài nguyên và Môi trường; hệ thống giám sát tại địa phương phải có khả năng kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với hệ thống giám sát tại trung ương, với các hệ thống thông tin khác của Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban ngành khác.

14. Công bố thông tin, số liệu giám sát lên trang thông tin điện tử của hệ thống giám sát.

15. Quản trị hệ thống: Quản lý các danh mục dùng chung (thông số đo, đơn vị đo, QCVN…); quản lý danh người dùng, phân quyền chức năng, phân quyền dữ liệu; giám sát hệ thống…

II. Kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

1. Phương thức kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu của hệ thống giám sát:

a) Chia sẻ qua dịch vụ dữ liệu (webservice), sử dụng chuẩn RESTful API;

b) Cấu trúc gói tin sử dụng định dạng JSON.

2. Danh mục thông tin, dữ liệu cần chia sẻ:

a) Thông tin giấy phép về tài nguyên nước, gồm: thông tin chung về giấy phép, thông tin công trình/cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

b) Thông tin các trạm quan trắc/điểm quan trắc của các công trình/cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

c) Số liệu đo đạc, quan trắc tự động và định kỳ;

d) Hình ảnh giám sát qua Camera (nếu có).

3. Cấu trúc thông tin dữ liệu kết nối, chia sẻ:

Cấu trúc thông tin dữ liệu kết nối, chia sẻ được tổ chức theo định dạng JSON, cụ thể như sau:

a) Thông tin giấy phép về tài nguyên nước:

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 và còn hiệu lực):

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt:

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển:

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất:

- Giấy phép thăm dò nước dưới đất:

- Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất:

- Thông tin về Trạm quan trắc/điểm quan trắc:

- Thông tin số liệu đo đạc, quan trắc:

+ Số liệu đo đạc, quan trắc hiện thời theo công trình:

+ Số liệu đo đạc, quan trắc theo trạm quan trắc:

PHỤ LỤC II

YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁM SÁT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát cần quản lý các thông tin chủ yếu sau:

I. Thông tin giấy phép tài nguyên nước dùng chung của trung ương và địa phương

1. Cấu trúc thông tin giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Tên trường thông tin

Kiểu dữ liệu

Mô tả

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Số giấy phép

String

Số giấy phép. Ví dụ: 206/GP-UBND

Ngày ký giấy phép

DateTime

Ngày/tháng/năm ký Giấy phép

Thời hạn cấp phép

String

Thời hạn cấp phép của giấy phép. Ví dụ: 5 năm

Ngày hết hạn

DateTime

Ngày/tháng/năm giấy phép hết hạn

Ngày bắt đầu hiệu lực

DateTime

Ngày/tháng/năm giấy phép có hiệu lực

Tên chủ giấy phép

String

Tên của chủ giấy phép

Địa chỉ chủ giấy phép

String

Địa chỉ của chủ giấy phép

Loại hình cấp phép

Integer

Loại hình cấp phép của giấy phép, gồm:

1: Cấp mới;2: Cấp lại; 3: Gia hạn; 4: Điều chỉnh

Số giấy phép cũ

String

Lịch sử cấp phép - số giấy phép cũ

Ngày ký giấy phép cũ

DateTime

Lịch sử cấp phép - ngày ký giấy phép cũ

Tên công trình

String

Tên của công trình

Địa điểm công trình

String

Vị trí của công trình (xã, huyện, tỉnh)

Mã tỉnh

String

Mã tỉnh theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Mã huyện

String

Mã huyện theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Mã xã

String

Mã xã theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Danh sách hạng mục

Hạng mục công trình

Những hạng mục chính của công trình (đập, cửa lấy nước, nhà máy,...)

Nguồn nước khai thác, sử dụng

String

Nguồn nước khai thác, sử dụng: tên sông/ suối/ kênh/ rạch/ hồ/ ao/ đầm/ phá; nêu rõ sông/suối là phụ lưu, phân lưu, thuộc hệ thống sông nào; trường hợp công trình có chuyển nước thì nêu rõ cả tên nguồn nước tiếp nhận.

Thuộc hệ thống sông

String

Thuộc hệ thống sông. Ví dụ: sông Hồng

Thuộc lưu vực sông

String

Thuộc lưu vực sông. VD: Sông Hồng

Lượng nước khai thác, sử dụng

Float

Lượng nước khai thác, sử dụng được cấp phép

Loại hình công trình khai thác, sử dụng nước

String

Mô tả loại hình công trình khai thác, sử dụng nước (Thủy điện; Hồ chứa; Trạm bơm; Bai đập; Cống; Trạm cấp nước; Nhà máy nước)

Mục đích khai thác, sử dụng nước

String

Mô tả mục đích khai thác, sử dụng nước: cấp nước sinh hoạt, tưới, sản xuất công nghiệp, phát điện, nuôi trồng thủy sản...Trường hợp công trình khai thác, sử dụng nước cho nhiều mục đích thì nêu rõ từng mục đích sử dụng

Lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu

Float

Lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu (m3/s). Lưu ý: chỉ áp dụng với loại hình công trình có hồ chứa, đập dâng

Thời gian bắt đầu vận hành

String

Ngày/tháng/năm công trình bắt đầu đi vào vận hành

Chế độ khai thác, sử dụng nước mặt

String

Chế độ khai thác, sử dụng nước mặt: trình bày chế độ khai thác, sử dụng nước của công trình cho từng mục đích theo các thời kỳ trong năm (thời gian, lưu lượng và lượng nước khai thác trung bình, lớn nhất và nhỏ nhất)

Phương thức khai thác, sử dụng nước mặt

String

Phương thức khai thác, sử dụng nước mặt: mô tả phương thức lấy nước, dẫn nước, chuyển nước bằng các hạng mục chính của công trình

Số quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác

String

Số quyết định phê duyệt: Ví dụ: 200/QĐ-TNN

Ngày ký quyết định tiền cấp quyền khai thác

DateTime

Ngày/tháng/năm ký quyết định

Tổng số tiền cấp quyền khai thác

BigInt

Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được phê duyệt (đồng)

Hạng mục công trình

Tên hạng mục

String

Tên hạng mục

X

Float

Tọa độ X

Y

Float

Tọa độ Y

2. Cấu trúc thông tin giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Tên trường thông tin

Kiểu dữ liệu

Mô tả

Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Số giấy phép

String

Số giấy phép. Ví dụ: 206/GP-UBND

Ngày ký giấy phép

DateTime

Ngày/tháng/năm ký Giấy phép

Ngày bắt đầu hiệu lực

DateTime

Ngày/tháng/năm giấy phép có hiệu lực

Thời gian cấp phép

String

Thời gian cấp phép. VD: 5 năm

Ngày hết hạn

DateTime

Ngày/tháng/năm Giấy phép hết hiệu lực

Tên chủ giấy phép

String

Tên của chủ giấy phép

Địa chỉ chủ giấy phép

String

Địa chỉ của chủ giấy phép

Loại hình cấp phép

Integer

Loại hình cấp phép của giấy phép, gồm:

1: Cấp mới;2: Cấp lại; 3: Gia hạn; 4: Điều chỉnh

Số giấy phép cũ

String

Lịch sử cấp phép - số giấy phép cũ

Ngày ký giấy phép cũ

DateTime

Lịch sử cấp phép - ngày ký giấy phép cũ

Tên công trình

String

Tên của công trình

Địa điểm công trình

String

Vị trí của công trình (xã, huyện, tỉnh)

Mã tỉnh

String

Mã tỉnh theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Mã huyện

String

Mã huyện theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Mã xã

String

Mã xã theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Danh sách giếng

Giếng

Danh sách giếng

Tổng số giếng khai thác

Integer

Tổng số giếng khai thác

Thời gian bắt đầu vận hành

String

Ngày/tháng/năm công trình bắt đầu đi vào vận hành

Lưu lượng nước khai thác theo từng mục đích khai thác, sử dụng

String

Lưu lượng nước khai thác theo từng mục đích khai thác, sử dụng nước dưới đất

Tầng chứa nước khai thác

String

Tên tầng chứa nước khai thác. Ví dụ: Holocen (qh)

Tổng lưu lượng khai thác, sử dụng lớn nhất

Float

Tổng lưu lượng khai thác lớn nhất (m3/ngày đêm)

Số quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác

String

Số quyết định phê duyệt: Ví dụ: 100/QĐ-TNN

Ngày ký quyết định tiền cấp quyền khai thác

DateTime

Ngày/tháng/năm ký quyết định

Tổng số tiền cấp quyền khai thác

BigInt

Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được phê duyệt (đồng)

Giếng

Số hiệu giếng

String

Số hiệu giếng

X

Float

Tọa độ X

Y

Float

Tọa độ Y

Lưu lượng khai thác

Float

Lưu lượng khai thác (m3/ngày đêm)

Chiều sâu mực nước tĩnh

Float

Chiều sâu mực nước tĩnh (m)

Chiều sâu mực nước động lớn nhất cho phép

Float

Chiều sâu mực nước động lớn nhất cho phép (m)

Tầng chứa nước khai thác

String

Tầng chứa nước khai thác

3. Cấu trúc thông tin giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

Tên trường thông tin

Kiểu dữ liệu

Mô tả

Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

Số giấy phép

String

Số giấy phép. Ví dụ: 206/GP-UBND

Ngày ký giấy phép

DateTime

Ngày/tháng/năm ký Giấy phép

Thời hạn cấp phép

String

Thời hạn cấp phép của giấy phép. Ví dụ: 5 năm

Ngày bắt đầu hiệu lực

DateTime

Ngày/tháng/năm giấy phép có hiệu lực

Ngày hết hạn

DateTime

Ngày/tháng/năm Giấy phép hết hiệu lực

Tên chủ giấy phép

String

Tên của chủ giấy phép

Địa chỉ chủ giấy phép

String

Địa chỉ của chủ giấy phép

Loại hình cấp phép

Integer

Loại hình cấp phép của giấy phép, gồm:

1: Cấp mới; 2: Cấp lại; 3: Gia hạn; 4: Điều chỉnh

Số giấy phép cũ

String

Lịch sử cấp phép - số giấy phép cũ

Ngày ký giấy phép cũ

DateTime

Lịch sử cấp phép - ngày ký giấy phép cũ

Tên công trình

String

Tên của công trình

Địa điểm công trình

String

Vị trí của công trình (xã, huyện, tỉnh)

Mã tỉnh

String

Mã tỉnh theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Mã huyện

String

Mã huyện theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Mã xã

String

Mã xã theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Danh sách hạng mục

Hạng mục công trình

Danh sách hạng mục công trình

Nguồn nước khai thác

String

Nguồn nước khai thác. Ví dụ: cửa biển Hàm Thuận

Thời gian bắt đầu vận hành

String

Ngày/tháng/năm công trình bắt đầu đi vào vận hành

Lưu lượng nước khai thác sử dụng

Float

Lưu lượng nước khai thác sử dụng (m3/ng.đêm)

Mục đích khai thác, sử dụng nước

String

Mô tả mục đích khai thác, sử dụng nước

Chế độ khai thác sử dụng

String

Mô tả chế độ khai thác sử dụng

Phương thức khai thác, sử dụng

String

Phương thức khai thác, sử dụng nước biển

Hạng mục công trình

Tên hạng mục

String

Tên hạng mục

X

Float

Tọa độ X

Y

Float

Tọa độ Y

4. Cấu trúc Thông tin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 và còn hiệu lực)

Tên trường thông tin

Kiểu dữ liệu

Mô tả

Giấy phép xả nước thải

Số giấy phép

String

Số giấy phép. Ví dụ: 206/GP-UBND

Ngày ký giấy phép

DateTime

Ngày/tháng/năm ký Giấy phép

Thời hạn cấp phép

String

Thời hạn cấp phép của giấy phép. Ví dụ: 5 năm

Ngày bắt đầu hiệu lực

DateTime

Ngày/tháng/năm giấy phép có hiệu lực

Ngày hết hạn

DateTime

Ngày/tháng/năm Giấy phép hết hiệu lực

Tên chủ giấy phép

String

Tên của chủ giấy phép

Địa chỉ chủ giấy phép

String

Địa chỉ của chủ giấy phép

Loại hình cấp phép

Integer

Loại hình cấp phép của giấy phép, gồm:

1: Cấp mới; 2: Cấp lại; 3: Gia hạn; 4: Điều chỉnh

Số giấy phép cũ

String

Lịch sử cấp phép - số giấy phép cũ

Ngày ký giấy phép cũ

DateTime

Lịch sử cấp phép - ngày ký giấy phép cũ

Tên công trình

String

Tên của công trình

Địa điểm công trình

String

Vị trí của công trình (xã, huyện, tỉnh)

Mã tỉnh

String

Mã tỉnh theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Mã huyện

String

Mã huyện theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Mã xã

String

Mã xã theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Thời gian bắt đầu vận hành

String

Ngày/tháng/năm công trình bắt đầu đi vào vận hành

Danh sách điểm xả thải

Điểm xả thải

Danh sách điểm xả thải

Nguồn tiếp nhận

String

Nguồn tiếp nhận nước thải. Ví dụ: suối Sập

Thuộc sông

String

Thuộc sông. Ví dụ: Sông Hồng

Thuộc lưu vực sông

String

Thuộc lưu vực sông. Ví dụ: Sông Hồng

Lưu lượng nước thải lớn nhất

Float

Lưu lượng nước thải lớn nhất (m3/ng.đêm)

Loại hình nước thải

String

Mô tả loại hình nước thải. Ví dụ: Nước thải công nghiệp

Chế độ xả nước thải

String

Mô tả chế độ xả nước thải (liên tục, giờ/ng.đêm). Ví dụ: liên tục, 24 giờ/ngày đêm

Phương thức xả nước thải

String

Mô tả phương thức xả nước thải. Ví dụ: tự chảy, xả mặt, xả ven bờ

Chất lượng nước thải

String

Mô tả chất lượng nước thải qui định trong giấy phép. Ví dụ: Không vượt QCVN 40:2011/BTNMT loại B,Kq=0.9;Kf=0.9

Điểm xả thải

Số hiệu

String

Số hiệu điểm xả thải

Địa điểm

String

Địa điểm xả thải

X

Float

Tọa độ X

Y

Float

Tọa độ Y

5. Cấu trúc thông tin giấy phép thăm dò nước dưới đất

Tên trường thông tin

Kiểu dữ liệu

Mô tả

Giấy phép thăm dò nước dưới đất

Số giấy phép

String

Số giấy phép. Ví dụ: 206/GP-UBND

Ngày ký giấy phép

DateTime

Ngày/tháng/năm ký Giấy phép

Thời hạn cấp phép

String

Thời hạn cấp phép của giấy phép. Ví dụ: 5 năm

Ngày bắt đầu hiệu lực

DateTime

Ngày/tháng/năm giấy phép có hiệu lực

Ngày hết hạn

DateTime

Ngày/tháng/năm Giấy phép hết hiệu lực

Tên chủ giấy phép

String

Tên của chủ giấy phép

Địa chỉ chủ giấy phép

String

Địa chỉ của chủ giấy phép

Loại hình cấp phép

Integer

Loại hình cấp phép của giấy phép, gồm:

1: Cấp mới; 2: Cấp lại; 3: Gia hạn; 4: Điều chỉnh

Số giấy phép cũ

String

Lịch sử cấp phép - số giấy phép cũ

Ngày ký giấy phép cũ

DateTime

Lịch sử cấp phép - ngày ký giấy phép cũ

Tên công trình

String

Tên của công trình

Địa điểm công trình

String

Vị trí của công trình (xã, huyện, tỉnh)

Mã tỉnh

String

Mã tỉnh theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Mã huyện

String

Mã huyện theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Mã xã

String

Mã xã theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Mục đích thăm dò

String

Mục đích của việc thăm dò nước dưới đất

Quy mô thăm dò

String

Số lượng giếng, tổng lưu lượng nước thăm dò

Tầng chứa nước thăm dò

String

Tên tầng chứa nước thăm dò. Ví dụ: Holocen (qh)

6. Cấu trúc thông tin giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Tên trường thông tin

Kiểu dữ liệu

Mô tả

Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Số giấy phép

String

Số giấy phép. Ví dụ: 206/GP-UBND

Ngày ký giấy phép

DateTime

Ngày/tháng/năm ký Giấy phép

Thời hạn cấp phép

String

Thời hạn cấp phép của giấy phép. Ví dụ: 5 năm

Ngày bắt đầu hiệu lực

DateTime

Ngày/tháng/năm giấy phép có hiệu lực

Ngày hết hạn

DateTime

Ngày/tháng/năm Giấy phép hết hiệu lực

Tên chủ giấy phép

String

Tên của chủ giấy phép

Địa chỉ chủ giấy phép

String

Địa chỉ của chủ giấy phép

Loại hình cấp phép

Integer

Loại hình cấp phép của giấy phép, gồm:

1: Cấp mới; 2: Cấp lại; 3: Gia hạn; 4: Điều chỉnh

Mã tỉnh

String

Mã tỉnh theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Mã huyện

String

Mã huyện theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Mã xã

String

Mã xã theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Quy mô hành nghề

String

Quy mô hành nghề (nhỏ, vừa, lớn)

II. Thông tin trạm quan trắc, thông số đo và số liệu đo của công trình khai thác tài nguyên nước

Tên trường thông tin

Kiểu dữ liệu

Mô tả

Trạm quan trắc/Điểm quan trắc

Tên trạm

String

Tên trạm quan trắc

Ký hiệu

String

Ký hiệu trạm quan trắc

Loại trạm

String

Loại trạm quan trắc: Đo lưu lượng, mực nước, chất lượng nước.

Ký hiệu công trình

String

Ký hiệu công trình chứa trạm quan trắc

Vị trí

String

Vị trí của trạm (xã, huyện, tỉnh)

Mã tỉnh

String

Mã tỉnh theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Mã huyện

String

Mã huyện theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Mã xã

String

Mã xã theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê

Tọa độ X

Float

Tọa độ X của trạm theo hệ quy chiếu tương ứng

Tọa độ Y

Float

Tọa độ Y của trạm theo hệ quy chiếu tương ứng

Thông số

Thông số đo

Các thông số đo của trạm quan trắc

Đường dẫn Camera

String

Đường dẫn Camera của trạm quan trắc

Trạng thái

Int

Trạng thái hoạt động của trạm quan trắc: 0 - Chưa hoạt động, 1 - Đang hoạt động, 2 - Dừng hoạt động

Thông số đo

Tên thông số

String

Tên của thông số đo

Ký hiệu

String

Ký hiệu thông số đo

Đơn vị đo

String

Đơn vị tính của thông số đo

Tần suất

String

Tần suất truyền dữ liệu

Kiểu kết nối

Int

Kiểu kết nối truyền số liệu: 0 - FTP, 1 - Webservice, 2 - Nhập định kỳ

Số liệu đo

Kiệu hiệu trạm

String

Ký hiệu trạm quan trắc

Ký hiệu thông số

String

Ký hiệu thông số đo

Giá trị đo

Float

Giá trị đo của thông số

Đơn vị tính

String

Đơn vị tính của thông số đo

Thời gian đo

DateTime

Thời gian đo

Trạng thái thiết bị

String

Trạng thái của thiết bị đo: 00 - Đang đo , 01 - Hiệu chuẩn, 02 - Lỗi thiết bị

Ngoài các thông tin dữ liệu nêu trên còn các bảng dữ liệu phục vụ nghiệp vụ giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước như: các bảng danh mục, cấu hình trạm quan trắc, bảng dữ liệu giám sát, thông báo, cảnh báo… đơn vị xây dựng hệ thống có trách nhiệm thiết kế cho phù hợp.

PHỤ LỤC III

YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ/HỆ THỐNG NHẬN, TRUYỀN VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU TẠI CƠ SỞ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Yêu cầu đối với hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu (data logger)

Hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại các cơ sở lắp đặt thiết bị quan trắc tài nguyên nước tự động, liên tục phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như sau:

1. Việc nhận, lưu giữ và quản lý dữ liệu quan trắc tài nguyên nước tại data logger:

a) Hệ thống phải kết nối trực tiếp đến các thiết bị đo, phân tích, bộ điều khiển (data controller), không kết nối thông qua thiết bị khác; mô hình theo mục 1 phần II của phụ lục này;

b) Tín hiệu đầu ra của hệ thống là dạng số (digital);

c) Bảo đảm lưu giữ liên tục ít nhất là 30 ngày dữ liệu gần nhất. Các dữ liệu lưu giữ tối thiểu gồm: thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị);

d) Bảo đảm hiển thị và trích xuất dữ liệu tại hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại cơ sở.

2. Việc truyền dữ liệu quan trắc tài nguyên nước:

a) Truyền dữ liệu theo phương thức FTP, SFTP, FTPS hoặc Web Service (khuyến nghị dùng phương thức Web Service) tới hệ thống giám sát của Cơ quan tiếp nhận dữ liệu quan trắc, không cho phép truyền dữ liệu qua hệ thống trung gian. Định dạng và nội dung dữ liệu được quy định tại mục 4 phần II của Phụ lục này;

b) Dữ liệu phải được truyền theo thời gian thực chậm nhất sau 05 phút khi kết quả quan trắc được hệ thống trả ra;

c) Bảo đảm đồng bộ thời gian thực theo chuẩn quốc tế múi giờ Việt Nam (GMT+7);

d) Trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn, ngay sau khi phục hồi, hệ thống phải tự động thực hiện truyền các dữ liệu của khoảng thời gian bị gián đoạn (truyền bù). Trong trường hợp truyền dữ liệu bị gián đoạn quá 12 tiếng, đơn vị vận hành hệ thống phải có thông báo ngay bằng văn bản hoặc thư điện tử (email) về nguyên nhân, các biện pháp khắc phục về sự cố gián đoạn này với cơ quan tiếp nhận dữ liệu quan trắc tài nguyên nước;

đ) Cơ sở và các đơn vị vận hành hệ thống phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu, thông tin kết nối tới hệ thống giám sát.

II. Yêu cầu về chuẩn dữ liệu, truyền dữ liệu từ các trạm quan trắc tự động về hệ thống giám sát

1. Chuẩn thiết bị và mô hình chung cho thiết bị quan trắc:

a) Mô hình chung:

b) Bảng yêu cầu chuẩn định dạng:

Yêu cầu/Trạm

Yêu cầu định dạng các khu vực

Loại Trạm Đo

1

2

3

4

- Đo mực nước gồm đo mực nước hồ (trước và sau đập), đo mực nước trong giếng khai thác nước dưới đất;

- Đo lưu lượng qua nhà máy, lưu lượng qua tràn, lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu, lưu lượng khai thác nước mặt và nước dưới đất.

Analog 4- 20mA hoặc Modbus RTU

Analog 4- 20mA, Modbus RTU, Modbus TCP/IP

Analog 4- 20mA hoặc Modbus RTU

File text thông qua giao thức FTP hoặc định dạng Json thông qua Webservice

2. Camera giám sát:

a) Camera có hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh: H264 hoặc H265;

b) Camera hỗ trợ giao thức truyền tin thời gian thực: RTSP và có khả năng thay đổi cổng (port) mặc định như 554, 555 hoặc các cổng khác;

c) Cấu hình camera mở cổng RTSP theo dải từ 5000 đến 5200 ra Internet qua IP tĩnh;

d) Camera hỗ trợ đồng bộ thời gian thực theo múi giờ GMT +7;

đ) Hỗ trợ các chuẩn điều khiển từ xa (chụp hình, quay phim) theo chuẩn OnVif.

3. Yêu cầu về hạ tầng mạng truyền thông:

a) Đường truyền: Internet;

b) Tốc độ đường truyền:

- Đối với vị trí không tích hợp camera: tối thiểu ở mức 8 MB/s;

- Đối với vị trí có tích hợp camera: tối thiểu 24 MB/s cho mỗi camera.

c) Thời gian lưu trữ đối với Camera: Tối thiểu 30 ngày.

4. Yêu cầu chuẩn dữ liệu, truyền dữ liệu:

a) Quy định chung:

- MaTinh (*): Tên viết tắt của tỉnh nơi trạm quan trắc tự động được lắp đặt (Được quy định tại (*3));

- KyHieuCongTrinh (*): Tên viết tắt của công trình, viết liền không dấu, không quá 16 ký tự (doanh nghiệp tự quy ước nhưng không được thay đổi);

- KyHieuTram (*): Ghi theo ký hiệu của công trình hoặc ký hiệu của các giếng… trong giấy phép được cấp. Viết liền không dấu, không quá 16 ký tự (được quy định tại (*4));

- ThongSoDo: Là ký hiệu của thông số đo (được quy định tại (*4));

- ThoiGianGui: Là thời gian gửi file dữ liệu quan trắc (tính theo đồng hồ của bên gửi dữ liệu) chính xác đến “giây” theo định dạng yyyyMMddHHmmss (*1):

+ yyyy: là định dạng năm gồm bốn chữ số;

+ MM: là định dạng tháng gồm hai chữ số;

+ dd: là định dạng ngày gồm hai chữ số;

+ HH: là định dạng giờ gồm hai chữ số (chuẩn 24 giờ);

+ mm: là định dạng phút gồm hai chữ số;

+ ss: là định dạng giây gồm hai chữ số.

- _ (dấu phân cách): Là một ký tự Underscore (_);

- Thời gian đo: Là thời gian thực hiện đo theo khuôn dạng yyyyMMddHHmmss quy định tại (*1);

- Giá trị đo: Giá trị đo tương ứng với thông số đo;

- Đơn vị đo: Là đơn vị tính của thông số đo được quy định;

- Trạng thái thiết bị đo: (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị) được quy định bởi các mã số. Mỗi mã số tương ứng mỗi trạng thái của thiết bị đo theo bảng (*2) dưới đây:

Mã số

Trạng thái của thiết bị đo

00

Đang đo

01

Hiệu chuẩn

02

Báo lỗi thiết bị

- Danh mục ký hiệu tỉnh (*3):

STT

Tên tỉnh, thành phố

Ký hiệu

STT

Tên tỉnh, thành phố

Ký hiệu

1

An Giang

AG

33

Kon Tum

KT

2

Bắc Cạn

BC

34

Lai Châu

LC

3

Bình Dương

BD

35

Lâm Đồng

LD

4

Bình Định

BDD

36

Lạng Sơn

LS

5

Bắc Giang

BG

37

Lào Cai

LCa

6

Bạc Liêu

BL

38

Long An

LA

7

Bắc Ninh

BN

39

Nam Định

ND

8

Bình Phước

BP

40

Nghệ An

NA

9

Bến Tre

BT

41

Ninh Bình

NB

10

Bình Thuận

BTh

42

Ninh Thuận

NT

11

Bà Rịa-Vũng Tàu

BV

43

Phú Thọ

PT

12

Cao Bằng

CB

44

Phú Yên

PY

13

Cà Mau

CM

45

Quảng Bình

QB

14

Cần Thơ

CT

46

Quảng Nam

QNa

15

Đà Nẵng

DNa

47

Quảng Ngãi

QNg

16

Đắc Lắc

DL

48

Quảng Ninh

QN

17

Đắc Nông

DNo

49

Quảng Trị

QT

18

Điện Biên

DB

50

Tp. Hồ Chí Minh

HCM

19

Đồng Nai

DN

51

Sơn La

SL

20

Đồng Tháp

DT

52

Sóc Trăng

ST

21

Gia Lai

GL

53

Tây Ninh

TN

22

Hà Giang

HG

54

Thái Bình

TB

23

Hà Nam

HNa

55

Thái Nguyên

TNg

24

Hà Nội

HN

56

Thanh Hóa

TH

25

Hà Tĩnh

HT

57

Thừa Thiên Huế

TTH

26

Hải Dương

HD

58

Tiền Giang

TG

27

Hải Phòng

HP

59

Tuyên Quang

TQ

28

Hậu Giang

HGi

60

Trà Vinh

TV

29

Hòa Bình

HB

61

Vĩnh Long

VL

30

Hưng Yên

HY

62

Vĩnh Phúc

VP

31

Kiên Giang

KG

63

Yên Bái

YB

32

Khánh Hòa

KH

- Quy định đặt ký hiệu trạm, ký hiệu thông số đo (*4)

Tên

Ký hiệu trạm quan trắc

Ký hiệu thông số đo

Ghi chú

Công trình hồ chứa để phát điện

Mực nước hồ thượng lưu

THUONGLUU

MUCNUOC

THUONGLUU: Thượng lưu

Mực nước hồ hạ lưu

HALUU

MUCNUOC

HALUU: Hạ lưu

Lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu

DCTT

LUULUONG

DCTT: Dòng chảy tối thiểu

Lưu lượng xả qua nhà máy

NHAMAY

LUULUONG

NHAMAY: Nhà máy

Lưu lượng xả qua tràn

QUATRAN

LUULUONG

QUATRAN: Qua tràn

Công trình hồ chứa để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và mục đích khác

Mực nước hồ

HM

MUCNUOC

HM: Hạng mục

Lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu

DCTT

LUULUONG

DCTT: Dòng chảy tối thiểu

Lưu lượng khai thác

HMKT

LUULUONG

HMKT: Hạng mục khai thác

Chất lượng nước trong quá trình khai thác theo quy định

QUANTRAC

Theo quy định của giấy phép về giám sát chất lượng nước trong quá trình khai thác

QUANTRAC: Quan trắc

Công trình cống, trạm bơm và các công trình khai thác nước mặt khác

Lưu lượng khai thác

HM

LUULUONG

HM: Hạng mục

Chất lượng nước trong quá trình khai thác theo quy định

QUANTRAC

Theo quy định của giấy phép về giám sát chất lượng nước trong quá trình khai thác

QUANTRAC: Quan trắc

Hoạt động khai thác nước dưới đất

Lưu lượng khai thác

KH

LUULUONG

KH: Số hiệu giếng trong giấy phép

Mực nước trong giếng khai thác

KH

MUCNUOC

Chất lượng nước trong quá trình khai thác

KH

Theo quy định của giấy phép về giám sát chất lượng nước trong quá trình khai thác

Mực nước giếng quan trắc

KH

MUCNUOC

Chú ý: (*) là các thông tin không được thay đổi theo thời gian. Tất cả các giá trị trong JSON gửi về đều có kiểu là String (chuỗi) ngoại trừ GiaTriDo là kiểu Double (số thực). Cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước không được truyền trùng lặp dữ liệu lên hệ thống giám sát.

5. Truyền dữ liệu tự động thông qua giao thức FTP:

a) Phương án FTP 01: Một trạm quan trắc truyền một thông số đo:

Mỗi lần một trạm quan trắc truyền dữ liệu về hệ thống (FTP Server) theo 1 file dữ liệu dạng text theo quy chuẩn sau:

- Tên tệp dữ liệu: MaTinh_KyHieuCongTrinh_KyHieuTram_ThongSoDo_ThoiGianGui.txt

- Nội dung tệp dữ liệu: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng cách nhau bởi 1 ký tự TAB (\t) hoặc 1 ký tự , (dấu phẩy);

Thời gian đo 1

Giá trị đo 1

Đơn vị tính 1

Trạng thái thiết bị đo 1

Thời gian đo 2

Giá trị đo 2

Đơn vị tính 2

Trạng thái thiết bị đo 2

….

- Ví dụ:

+ Tên tệp dữ liệu

HCM_nhamayheinekenVN_Gieng01_LUULUONG_20210214093230.txt

(Tệp dữ liệu về lưu lượng nước giếng 1 của Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, được gửi vào lúc 9 giờ 32 phút 30 giây ngày 14 tháng 02 năm 2021);

+ Nội dung tệp dữ liệu:

b) Phương án FTP_02: Một trạm quan trắc truyền nhiều Thông số đo:

Mỗi lần một trạm quan trắc truyền dữ liệu về hệ thống (FTP Server) theo 1 file dữ liệu dạng text theo quy chuẩn sau:

- Tên tệp dữ liệu:

MaTinh_KyHieuCongTrinh_KyHieuTram_ThoiGianGui.txt

- Nội dung tệp dữ liệu: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng cách nhau bởi 1 ký tự TAB (\t) hoặc 1 ký tự , (dấu phẩy);

Thông số đo 1

Giá trị đo 1

Đơn vị tính 1

Thời gian đo 1

Trạng thái thiết bị đo 1

Thông số đo 2

Giá trị đo 2

Đơn vị tính 2

Thời gian đo 2

Trạng thái thiết bị đo 2

….

- Ví dụ:

+ Tên tệp dữ liệu:

HCM_nhamayheinekenVN_Gieng01_20210214093230.txt

(Tệp dữ liệu về thông số nước giếng 1 của Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, được gửi vào lúc 9 giờ 32 phút 30 giây ngày 14 tháng 02 năm 2021);

+ Nội dung tệp dữ liệu:

c) Phương án FTP_03: Tổng hợp nhiều thông số đo của nhiều trạm quan trắc rồi truyền:

Mỗi lần một trạm quan trắc truyền dữ liệu về hệ thống (FTP Server) theo 1 file dữ liệu dạng text theo quy chuẩn sau:

- Tên tệp dữ liệu: MaTinh_TenCongTrinh_ThoiGianGui.txt

- Nội dung tệp dữ liệu: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng cách nhau bởi 1 ký tự TAB (\t) hoặc 1 ký tự , (dấu phẩy).

Ký hiệu trạm 1

Thông số đo 1

Giá trị đo

Đơn vị tính

Thời gian đo

Trạng thái thiết bị đo

Ký hiệu trạm 2

Thông số đo 2

Giá trị đo

Đơn vị tính

Thời gian đo

Trạng thái thiết bị đo

….

- Ví dụ:

+ Tên tệp dữ liệu:

HCM_nhamayheinekenVN_ 20210214093330.txt

(Tệp dữ liệu về thông số tổng hợp của Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, được gửi vào lúc 9 giờ 33 phút 30 giây ngày 14 tháng 02 năm 2021);

+ Nội dung tệp dữ liệu:

6. Truyền dữ liệu tự động thông qua giao thức WebService:

a) Phương án WebService_01: Một trạm quan trắc truyền một Thông số đo:

(Lưu ý không truyền trùng lặp dữ liệu, mỗi lần truyền là một lần gọi service).

Mỗi lần một Trạm quan trắc truyền dữ liệu về hệ thống thông qua WebService theo 1 cấu trúc dữ liệu dạng JSON (JavaScript Object Notation) theo quy chuẩn sau:

b) Phương án WebService_02: Một trạm quan trắc truyền nhiều Thông số đo:

Mỗi lần một trạm quan trắc truyền dữ liệu về hệ thống thông qua WebService theo một cấu trúc dữ liệu dạng JSON (JavaScript Object Notation) theo quy chuẩn sau:

c) Phương án WebService_03: Tổng hợp nhiều thông số đo của nhiều trạm quan trắc rồi truyền:

Mỗi lần một Công trình quan trắc truyền dữ liệu về hệ thống thông qua WebService theo một cấu trúc dữ liệu dạng JSON (JavaScript Object Notation) theo quy chuẩn sau:

THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 17/2021/TT-BTNMT

Hanoi, October 14, 2021

 

CIRCULAR

SUPERVISION OF EXTRACTION AND USE OF WATER RESOURCES

Pursuant to the Law on Water Resources dated June 21, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 201/2013/ND-CP dated November 27, 2013 elaborating some articles of the Law on Natural Resources;

Pursuant to the Government’s Decree No. 36/2017/ND-CP dated April 04, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;

At the request of the Director General of Department of Water Resources Management and the Director General of the Department of Legal Affairs;

The Minister of Natural Resources and Environment hereby promulgates a Circular on supervision of extraction and use of water resources.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular provides for supervision of extraction and use of water resources by organizations and individuals (“hereinafter referred to as “establishments”) that have works for extraction/use of water resources (except for extraction/use of seawater) in one of the following cases where a license is required:

1. Surface water reservoirs serving electricity generation with an installed capacity of over 50kW and including hydropower-irrigation reservoirs;

2. Surface water reservoirs with a capacity of over 0.1 m3 per second in case of supply of water for agricultural production and aquaculture, and over 100 m3 per 24 hours in case of supply of water for other purposes.

3. Drains, pumping stations and other surface water extraction works specified in Clauses 1 and 2 of this Circular with a capacity of over 0.1 m3 per second in case of supply of water for agricultural production and aquaculture, and over 100 m3 per 24 hours in case of supply of water for other purposes.

4. Groundwater extraction works with a capacity of 10 m3 per 24 hours.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to regulatory bodies, organizations and individuals involved in extraction/use of water resources (except for extraction/use of seawater).

Article 3. Rules for supervision

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Information and data are systematically organized, promptly and continuously updated and adequate to serve supervision of extraction and use of water resources.

3. Uniformity in information and data is ensured in terms of space and time; between central government and local governments and in each river basin.

4. Uniformity between supervision requirements and monitoring activities carried out by the establishments issued with the license to extract/use water resources is ensured.

5. Supervision parameters are directly monitored and measured or indirectly calculated using other measuring parameters but the accuracy and truthfulness are ensured.

Article 4. Supervision methods

Supervision of extraction and use of water resources means the supervision of extraction and use of water resources that is carried out by a competent authority by monitoring the monitoring data obtained from the establishments using and extracting water resources. The supervision specified in Articles 10 through 13 of this Circular shall be carried out using the following methods:

1. Automatic and online supervision: monitor automatic and continuous measurement and monitoring data connected and transmitted directly to the system for supervision of extraction and use of water resources (below collectively referred to as “supervision system”).

2. Periodic supervision: monitor the measurement and monitoring data periodically updated to the supervision system.

3. Camera supervision: through the camera, monitor the images connected and transmitted directly and continuously to the supervision system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SUPERVISION SYSTEM

Article 5. Supervision system

1. The supervision system is a uniform system that is designed to connect and share information and data of the establishments extracting and using water resources with regulatory authorities from central to local governments, including:

a) Network infrastructure and servers; software for managing licenses, monitoring the extraction and use of water resources at central and local levels (hereinafter referred to as “supervision software”);

b) Database of the supervision system, including: information on shared water resources licenses of central and local governments; measurement and monitoring information and data obtained from works for extraction and use of water resources and other information and data serving supervision (hereinafter referred to as “supervision database”) at central and local levels;

c) Equipment for measuring, connecting, directly transmitting and updating data from establishments having works for extraction/use of water resources to the supervision database through network infrastructure, servers and supervision software.

2. Building supervision systems:

a) The Ministry of Natural Resources and Environment shall build a central supervision system as prescribed in Points a and b Clause 1 of this Article;

b) People’s Committees of provinces and central-affiliated cities (hereinafter referred to as “provincial People’s Committees) shall build local supervision systems as prescribed in Points a and b Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Requirements applicable to network infrastructure, servers and supervision software

1. Network infrastructure, servers and other ancillary equipment used for installing and running supervision shall satisfy the following requirements:

a) Network infrastructure shall ensure safety, confidentiality and stable operation; satisfy the requirements for connecting, transmitting and updating data from measurement and monitoring equipment of works for extraction/use of water resources to the supervision database; satisfy the professional requirements of managers and requirements for connection, exploitation and sharing of data between the central supervision system and the local supervision systems;

b) Servers must ensure its ability to process and store data according to the design of the supervision software; ensure adequate number of servers in case of emergency.

2. Supervision software must be designed to run on web, integrate with access devices (computers, tablets, smartphones); ensure its ability to connect and share information and data with other systems through webservices; comply with the Government’s regulations on level information systems security and the requirements set out in the Appendix I hereof.

Article 7. Requirements applicable to supervision software

1. Supervision software must be organized and set up in a reasonable manner for access, use, management and regular update.

2. The database must include:

a) Information about shared water resources licenses central and local governments specified in the Appendix II hereof;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Regarding database of works for extraction/use of groundwater: water level in production wells; water level in extraction wells; capacity, quality of water during extraction (if any);

d) Camera data (if any).

Article 8. Requirements applicable to equipment for measuring, connecting and transmitting data of establishments having works

1. The measuring equipment used in works for extraction/use of water resources must satisfy the following main requirements:

a) The value to be measured must be within the measurement range;

b) The measuring equipment must operate continuously, connect and transmit information and data to the data logger of the supervision database;

c) Regarding water level and discharge meters, the measurement range must not exceed 15 minutes at a time; regarding surveillance cameras, the shutter speed must be at least 01 frame per minute;

d) Before being put into use, the measuring equipment must ensure quality, comply with standards and technical regulations in accordance with prevailing regulations on quality, products and goods, and be kept under metrological control (inspection, calibration, testing) in accordance with prevailing regulations on measurement.

2. Upon carrying out measurement of water level, the absolute error must not exceed 01 cm; regarding the flow meter, the relative error must not exceed 5% of the actually measured value.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Sharing and exploitation of water resources supervision data

1. Central and local water resources supervision systems must comply with the requirements for connecting and sharing data in accordance with regulations on management, connection and sharing of digital data of regulatory bodies.

2. The central supervision system must connect and share data with the national natural resources and environment monitoring database and other information systems and database according to the e-Government architecture in the natural resources and environment sector; share data with local supervision systems for the local works for extraction/use of water resources.

3. Local supervision systems must connect and share data with the central supervision system; share supervision data with other information systems and database according to the provincial e-government architecture.

Chapter III

SUPERVISION OF EXTRACTION AND USE OF WATER RESOURCES

Article 10. Supervision of extraction and use of water through reservoirs for electricity generation

The supervision of extraction and use of surface water through hydropower reservoirs or hydropower-irrigation reservoirs specified in Clause 1 Article 1 of this Circular shall be carried out as follows:

1. Supervision parameters:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Minimum discharge flow (if any);

c) Plant overflow rate;

d) Weir overflow rate.

2. Supervision methods:

a) The reservoir with a total capacity of at least one (01) million m3: carry out automatic and online supervision of the parameters specified in Clause 1 of this Article and camera supervision of the parameters specified in Points b, c and d Clause 1 of this Article;

b) The reservoir with a total capacity of less than (01) million m3: carry out automatic and online supervision of the parameters specified in Points a, b and c Clause 1 of this Article, periodic supervision of the parameter specified in Point d Clause 1 of this Article, and camera supervision of the parameters specified in Points b and d Clause 1 of this Article.

3. Supervision methods:

a) Within 15 minutes at a time for the parameters under automatic and online supervision;

b) At least 04 times/day at 01:00, 07:00, 13:00 and 19:00 in the flood season; at least every 12 hours at 07:00 and 19:00 in the dry season, and the data must be updated to the supervision system before 10:00 on the next day.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The supervision of extraction and use of surface water through reservoirs for agricultural production, aquaculture and other purposes specified in Clause 2 Article 1 of this Circular shall be carried out as follows:

1. Supervision parameters:

a) Reservoir water level;

b) Minimum discharge flow (if any);

c) Capacity;

d) Weir overflow rate;

dd) Quality of water during extraction (if any).

2. Supervision methods:

a) Regarding a reservoir with a capacity of at least three (03) m3: carry out automatic and online supervision of the parameters specified Points a, b, c and d Clause 1 of this Article, carry out periodic supervision of the parameter specified in Point dd Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Regarding a reservoir with a capacity of less than (01) m3: carry out periodic supervision of the parameter specified Clause 1 of this Article.

3. Supervision frequency:

a) Regarding the parameters under automatic and online supervisions and under periodic supervision, Clause 3 Article 10 of this Circular shall be complied with;

b) For the water quality parameter during extraction specified in Point dd Clause 1 of this Article, data shall be updated to the supervision system within 05 working days from the date on which the analytical result is available.

Locations, parameters and frequency of monitoring of water quality shall comply with the regulations laid down in the license to extract/use surface water (if any).

Article 12. Supervision of extraction of water through drains, pumping stations and other surface water extraction works

The supervision of extraction and use of surface water through drains, pumping stations and other surface water extraction works specified in Clause 3 Article 1 of this Circular shall be carried out as follows:

1. Supervision parameters:

a) Capacity;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Supervision methods: carry out periodic supervision of the parameters specified in Clause 1 of this Article.

3. Supervision frequency:

a) For the parameter specified in Point a Clause 1 of this Article: at least every 12 hours at 07:00 and 19:00 for the capacity for agricultural production and aquaculture; within 24 hours at a time for the parameters for other purposes and data shall be updated to the supervision system before 10:00 on the next day. For the capacity for other purposes, it shall be considered as the total amount of water extracted and used by the work within one (01) day and expressed in m3/24 hours;

b) For the water quality parameter during extraction specified in Point b Clause 1 of this Article, data shall be updated to the supervision system within 05 working days from the date on which the analytical result is available.

Locations, parameters and frequency of monitoring of water quality shall comply with the regulations laid down in the license to extract/use surface water (if any).

Article 13. Supervision of extraction of groundwater

The supervision of extraction and use of groundwater through the works Clause 3 Article 1 of this Circular shall be carried out as follows:

1. Supervision parameters:

a) Capacity of each drilled well, dug well, dug hole, corridor, roadway, vein and cave of the work;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Quality of water during extraction (if any);

d) Regarding a work with a capacity of at least 3,000 m3 per 24 hours, in addition to supervising the parameters specified in Points a, b and c of this Clause, water level in monitoring wells must be supervised.

2. Supervision methods:

a) Regarding a work with a capacity of at least 3,000 m3 per 24 hours: carry out automatic and online supervision of the parameters specified in Points a, b and d Clause 1 of this Article, and periodic supervision of the parameter specified in Point c Clause 1 of this Article;

b) Regarding a work with a capacity of from 1,000 m3 to less than 3,000 m3 per 24 hours: carry out automatic and online supervision of the parameters specified in Points a and b Clause 1 of this Article, and periodic supervision of the parameters specified in Point c Clause 1 of this Article;

c) Regarding a work with a capacity of from 200 m3 to less than 1,000 m3 per 24 hours: carry out automatic and online supervision of the parameters specified in Point a Clause 1 of this Article, and periodic supervision of the parameters specified in Points b and c Clause 1 of this Article;

d) Regarding a work with a capacity of more than 10 m3 to less than 200 m3 per 24 hours: carry out periodic supervision of the parameters specified in Points a, b and c Clause 1 of this Article.

3. Supervision frequency:

a) Within 01 hour at a time for the parameters under automatic and online supervision;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Locations, parameters and frequency of monitoring of water quality shall comply with the regulations laid down in the license to extract/use underground water (if any).

Chapter IV

RESPONSIBILITIES OF REGULATORY BODIES, OGRANIZATIONS AND INDIVIDUALS FOR SUPERVISION OF EXTRACTION AND USE OF WATER RESOURCES

Article 14. Responsibilities of central agencies

1. The Department of Water Resources Management shall:

a) Preside over and cooperate with relevant units in building systems of network infrastructure, servers and supervision software in accordance with this Circular;

b) Preside over and cooperate with relevant units in building database of information on shared water resources licenses of central and local governments; database of measurement and monitoring information and data obtained from works for extraction and use of water resources licensed by the Ministry of Natural Resources and Environment;

c) Update information on effective water resources licenses issued by the Ministry of Natural Resources and Environment to the database of information on shared water resources licenses of central and local governments;

d) Manage, operate, maintain and upgrade supervision system at central level, advise and assist the Minister of Natural Resources and Environment to direct the building, management and operation of supervision systems nationwide;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Provide guidance on connecting and transmitting data to the central supervision system for establishments extracting and using water resources which are licensed by the Ministry of Natural Resources and Environment;

g) Preside over and cooperate with relevant units in carrying out inspections or handling within its competence or request a competent authority to handle the violations of this Circular committed by establishments extracting and using water resources.

2. The Department of Information Technology and Data for Natural Resources and Environment shall:

a) Preside over providing guidance on building and operating local supervision systems to facilitate connection and sharing of data with central supervision systems; cooperate in providing guidance on connecting and transmitting data to the central supervision system for establishments extracting and using water resources which are licensed by the Ministry of Natural Resources and Environment;

b) Cooperate with the Department of Water Resources Management in maintaining and upgrading the central water resources supervision system.

Article 15. Responsibilities of local agencies

1. Provincial People’s Committees shall direct Departments of Natural Resources and Environment and relevant authorities and units in building stems of network infrastructure, servers and supervision software in accordance with this Circular; building database of measurement and monitoring information and data obtained from works for extraction and use of water resources licensed by provincial People’s Committees;

2. Departments of Natural Resources and Environment shall:

a) Update information on effective water resources licenses issued by provincial People’s Committees to the database of information on shared water resources licenses of central and local governments;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Organize the management and supervision of water resources extraction and use in cases subject to licensing by provincial People’s Committees and cooperate with the Department of Water Resources Management in carrying out supervision in cases subject to licensing by the Ministry of Natural Resources and Environment;

d) Provide guidance on connecting and transmitting data to local supervision systems for establishments extracting and using water resources which are licensed by provincial People’s Committees;

dd) Carry out inspections of compliance with regulations on supervision or handle within their competence or request a competent authority to handle the violations of this Circular committed by establishments within their provinces.

Article 16. Responsibilities of establishments extracting and using water resources

1. Invest in, install, manage, operate and maintain operation of measuring and monitoring equipment in works for extraction/use of water resources as prescribed in Point c Clause 1 Article 5 hereof.

2. Complete the connection, transmission and regular, continuous and periodic updating of data to supervision systems in accordance with regulations of this Circular before carrying out operation in works.

3. Store and provide their information and data on supervision of extraction and use of water resources to facilitate inspections or at the request of competent authorities.

Chapter V

IMPLEMENTATION CLAUSE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. For a province or central-affiliated city which has yet to build a supervision system or has built one but failed to fully satisfy the requirements set out in this Circular shall finish building the system or review and upgrade the supervision system to satisfy the requirements set out in this Circular before September 30, 2023.

2. The Department of Water Resources Management and Departments of Natural Resources and Environment of provinces and central-affiliated cities shall update information on the water resources licenses to the database of information on shared water resources licenses of central and local governments before June 30, 2022 (for the licenses issued before the effective date of this Circular) and at least 05 working days after the date of signing the licenses for promulgation (for the licenses issued from the effective date of this Circular).

3. Any establishment having a work for extraction/use of water resources which has yet to carry out or has carried out supervision of extraction and use of water resources but failed to satisfy the requirements for supervision of extraction and use of water resources shall finish installing equipment, connecting, transmitting and updating data to the supervision system as prescribed in this Circular before December 31, 2023 for the works licensed by the provincial People’s Committee and before December 31, 2022 for the works licensed by the Ministry of Natural Resources and Environment.

For the reservoirs specified in Points a and b Clause 2 Article 11, it is required to formulate a plan for and complete the installation of equipment, connection and transmission of data for the purpose of automatic and online supervision of the parameters as prescribed in this Circular before December 31, 2015 and to update periodic supervision data for the parameters specified in Clause 1 of Article 11 until the completion of installation of equipment, connection and transmission of data on automatic and online supervision.

4. Any establishment having a groundwater extraction work with a production well constructed before the effective date of this Circular without installing an automatic water level meter or without manually measuring water level in the well, the owner of such work shall, according to current conditions, drill a monitoring well into the same extraction aquifer at a distance of no more than 10m from such production well to monitor the water level for supervision purpose.

The well drilling shall comply with regulations of law on protection of underground water during drilling, digging, exploration and extraction of underground water and shall be reported to the Department of Water Resources Management (if licensed by the Ministry of Natural Resources and Environment) or the Department of Natural Resources and Environment of the province where the work is located (if licensed by the provincial People’s Committee) upon connecting and transmitting data to the supervision system.

5. Any establishment having a work for extraction/use of water resources which has installed equipment, connected, transmitted and updated data to the supervision system as prescribed in the Circular No. 47/2017/TT-BTNMT dated November 07, 2017 of the Ministry of Natural Resources and Environment shall continue to carry out supervision or make adjustments according to regulations of this Circular to continue to carry out supervision as prescribed.

Article 18. Effect

1. This Circular comes into force from November 30, 2021 and supersedes the Circular No. 47/2017/TT-BTNMT dated November 07, 2017 of the Minister of Natural Resources and Environment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Le Cong Thanh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


38.418

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!