Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 50/2013/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Từ 01/1/2015: Sẽ thu hồi hàng loạt thiết bị điện tử

Từ 01/1/2015, sản phẩm thiết bị điện tử thải bỏ sẽ bị thu hồi và xử lý theo Quyết định 50/2013/QĐ-TTg.

Theo đó, các sản phẩm điện tử sẽ bị thu hồi như máy vi tính, màn hình máy vi tính, cục CPU; máy in, máy fax, máy quét hình; máy chụp ảnh, máy quay phim; máy điện thoại di động…

Ngoài ra, hóa chất công nghiệp, nông nghiệp, thuốc sử dụng cho người cũng nằm trong danh sách thu hồi nhưng chỉ phải thu hồi và xử lý khi sản phẩm đã hết hạn sử dụng.

Đến 1/1/2016, sẽ tiếp tục thu hồi máy photo, ti vi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, săm, lốp các loại… và đến 1/1/2018 sẽ thu hồi xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô các loại.

Quyết định 50 có hiệu lực từ 25/9/2013.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI VÀ XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ

Căn cứ Luật tchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định s 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu của Luật bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về trách nhiệm, quyền lợi, hoạt động thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ trên lãnh thViệt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Sản phẩm thải bỏ là sản phẩm đã hết thời hạn sử dụng hoặc sản phẩm được thải ra sau quá trình sử dụng.

2. Thu hồi sản phẩm thải bỏ là việc doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thu lại sản phẩm đã hết thời hạn sử dụng hoặc sản phẩm được thải ra sau quá trình sử dụng.

3. Xử lý sản phẩm thải bỏ là quá trình tái sử dụng, tái chế, tiêu hủy sản phẩm đã hết thi hạn sử dụng hoặc sản phẩm được thải ra sau quá tnh sử dụng.

4. Đim thu hồi là nơi tiếp nhận sản phẩm thải bỏ phù hợp quy định của pháp luật vbảo vệ môi trường.

5. Cơ sở thu gom và xử lý sản phẩm thải bỏ là doanh nghiệp được hoạt động theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 3. Danh mục sản phẩm thải bỏ, thời điểm thu hồi và xử lý

Danh mục sản phẩm thải bỏ, thời điểm thu hồi và xử lý được ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN LỢI CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, NGƯỜI TIÊU DÙNG, CƠ SỞ PHÂN PHỐI, CƠ SỞ THU GOM VÀ XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ

Điều 4. Trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu

1. Thiết lập các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ.

2. Tiếp nhận sản phẩm thải bỏ do doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đã bán sản phẩm đó ra thị trường Việt Nam.

3. Thỏa thuận với người tiêu dùng về cách thức chuyển giao và tiếp nhận sản phẩm thải bỏ tại điểm thu hồi.

4. Vận chuyển sản phẩm thải bỏ từ các điểm thu hồi đến cơ sở xử lý.

5. Xử lý sản phẩm thải bỏ.

6. Thông báo bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường về các điểm thu hồi và cơ sở xử lý sản phẩm thải bỏ.

7. Công khai thông tin có liên quan đến điểm thu hồi và cơ sở xử lý sản phẩm thải bỏ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu.

8. Hàng năm, báo cáo lượng sản phm được sản xuất hoặc nhập khu đã bán ra thị trường Việt Nam; kết quả thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 5. Trách nhiệm của người tiêu dùng, cơ sở phân phối, cơ sở thu gom và xử lý sản phẩm thải bỏ

1. Người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển giao sản phẩm thải bỏ tại điểm thu hồi.

2. Cơ sở phân phối có trách nhiệm tham gia thu hồi sản phẩm thải bỏ.

3. Cơ sở thu gom và xử lý sản phẩm thải bỏ thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu để thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 6. Quyền lợi của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng, cơ sở thu gom và xử lý sản phẩm thải bỏ

1. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng, cơ sở thu gom và xử lý sản phẩm thải bỏ được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết lập điểm thu hồi để tiếp nhận sản phẩm thải bỏ là chất thải nguy hại thì được miễn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

3. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu trực tiếp thu hồi và vận chuyển sản phẩm thải bỏ là chất thải nguy hại thì được miễn đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại, nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm thải bỏ được ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Có báo cáo về việc trực tiếp thu hồi và vận chuyển sản phẩm thải bỏ được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận;

c) Có trang thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường tại các điểm thu hồi;

d) Có phương tiện, thiết bị chuyên dụng để thu hồi và vận chuyển sản phẩm thải bỏ;

đ) Có cán bộ kỹ thuật chuyên trách về hoạt động thu hồi và vận chuyển sản phẩm thải bỏ.

4. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu được liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu khác để cùng thực hiện thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

5. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu được hợp đồng với cơ sở thu gom và xử lý có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật để thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THU HỒI VÀ XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bsung Danh mục sản phẩm thải bỏ, thời điểm thu hồi và xử lý được ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dn chi tiết Quyết định này.

3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hoạt động thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

4. Thiết lập, quản lý dữ liệu về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

Điều 8. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

Các Bộ, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng văn bản hướng dẫn, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động thu hồi và xử lý sản phm thải bỏ.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng tham gia vào hoạt động thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết lập điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ tại các địa điểm phù hợp trên địa bàn.

3. Thực hiện quản lý sản phẩm thải bỏ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2013.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng
TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các
UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư,
KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM THẢI BỎ, THỜI ĐIỂM THU HỒI VÀ XỬ LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định s 50/2013/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

DANH MỤC SẢN PHẨM THẢI BỎ

THỜI ĐIỂM THU HỒI VÀ XỬ LÝ

GHI CHÚ

I

ẮC QUY VÀ PIN

1

c quy các loại

01/01/2015

 

2

Pin các loi

01/01/2015

 

II

THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

1

Bóng đèn compact; bóng đèn huỳnh quang

01/01/2015

 

2

Máy vi tính (để bàn; xách tay); màn hình máy vi tính; cục CPU (bộ vi xử lý của máy tính)

01/01/2015

 

3

Máy in; máy fax; máy quét hình (scanner)

01/01/2015

 

4

Máy chụp ảnh; máy quay phim

01/01/2015

 

5

Máy điện thoại di động; máy tính bảng

01/01/2015

 

6

Đu đĩa DVD; VCD; CD và các loại đầu đọc băng, đĩa khác

01/01/2015

 

7

Máy sao chụp giấy (photocopier)

01/01/2016

 

8

Ti vi; tủ lạnh

01/01/2016

 

9

Máy điều hòa nhiệt độ; máy giặt

01/01/2016

 

III

HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN VÀ THUỐC SỬ DỤNG CHO NGƯỜI

1

Hóa cht công nghiệp nguy him

01/01/2015

Chỉ phải thu hồi và xử lý sản phẩm đã hết thời hạn sử dụng

2

Hóa chất, sản phẩm hóa chất sử dụng trong thú y

01/01/2015

3

Hóa chất, sản phẩm hóa chất bảo vệ thưc vt

01/01/2015

4

Hóa cht, sản phm hóa cht sử dụng trong ngành thủy sản

01/01/2015

5

Thuc sử dụng cho người

01/01/2015

IV

DẦU NHỚT, MỠ BÔI TRƠN

1

Du nhớt

01/01/2015

 

V

SĂM, LP

1

Săm các loi

01/01/2016

 

2

Lốp các loại

01/01/2016

 

VI

PHƯƠNG TIN GIAO THÔNG

1

Xe mô tô, xe gắn máy các loại

01/01/2018

 

2

Xe ô tô các loại

01/01/2018

 

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 50/2013/QD-TTg

Hanoi, August 09, 2013

 

DECISION

PRESCRIBING RETRIEVAL AND DISPOSAL OF DISCARDED PRODUCTS

Pursuant to December 25, 2001 Law on organization of Government;

Pursuant to the Law on environmental protection dated November 29, 2005;

Pursuant to the Government’s Decree No. 80/2006/ND-CP dated August 09, 2006, detailing and guiding implementation of a number of Articles of the Law on environmental protection; 

At the proposal of the Minister of Natural Resources and Environment,

The Prime Minister promulgates Decision prescribing retrieval and disposal of discarded products,

Chapter 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation and Subjects of application

1. Scope of regulation

This Decision prescribes liabilities, rights and benefits, retrieval and disposal of discarded products on Vietnam’s territory.

2. Subjects of application

This Decision applies to producers, importers, consumers and organizations and individuals relating to retrieval and disposal of discarded products on Vietnam’s territory.

Article 2. Interpretation of terms

In this Decision, the following terms will be construed as follows:

1. The discarded products are products expired for use or products discharged after the course of use.

2. Retrieval of discarded products mean retrieval of products expired for use or products discharged after the course of use by producers and importers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The retrieval location means place receiving discarded products in accordance with law on environmental protection.

5. Facilities of collection and disposal of discarded products mean enterprises operate in accordance with law on environmental protection.

Article 3. List of discarded products, time of retrieval and disposal

List of discarded products, time of retrieval and disposal are promulgated at Annex enclosed with this Decision.

Chapter 2.

LIABILITIES, RIGHTS AND BENEFITS OF PRODUCERS, IMPORTERS, CONSUMERS, DISTRIBUTION FACILITIES, FACILITIES FOR COLLECTION AND DISPOSAL OF DISCARDED PRODUCTS

Article 4. Liabilities of producers, imports

1. Setting up of points for retrieval of discarded products.

2. Receiving the discarded products which have been sold in market of Vietnam by them.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Transporting discarded products from retrieval locations to disposal facilities.

5. Disposing the discarded products.

6. Having written notification to the Ministry of Natural Resources and Environment about retrieval locations and facilities for disposal of discarded products.

7. Publicizing information related to retrieval locations and facilities for disposal of discarded products on website of the Ministry of Natural Resources and Environment and producers, imports.

8. Annually, reporting quantity of products produced or imported which have been sold on market of Vietnam; results of retrieval and disposal of discarded products in accordance with guide of the Ministry of Natural Resources and Environment.

Article 5. Liabilities of consumers, distribution facilities, facilities for collection and disposal of discarded products

1. Consumers are responsible for transferring the discarded products at retrieval location.

2. Distribution facilities are responsible for participating in retrieval of the discarded products.

3. The facilities of collecting and disposing the discarded products that perform contracts with producers, importers for retrieval and disposal of discarded products must comply with provisions of law on environmental protection.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Producers, importers, consumers, facilities for collection and disposal of the discarded products are enjoyed incentive policies and supports as prescribed by law.

2. Producers and importers which set up the retrieval location to receive the discarded products being hazardous waste shall be exempted from register for owner of hazardous waste source.

3. Producers and importers which directly retrieve and transport the discarded products being hazardous waste shall be exempted from register for practicing hazardous waste management, but must meet the following conditions:

a) Having registered the business trades of products belonging to list of the discarded products promulgated enclosed with this Decision;

b) Having report on direct collection and transport of the discarded products and certified by the Ministry of Natural Resources and Environment;

c) There are equipment, technical measures to control pollution and environmental protection at retrieval locations;

d) There are means, specialized devices to collect and transport the discarded products;

e) There are technical staff specialized in retrieval and transport of the discarded products;

4. Producers and importers may link with other producers and importers to perform the retrieval and disposal of discarded products.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 3.

RESPONSIBILITIES OF STATE MANAGEMENT AGENCIES FOR RETRIEVAL AND DISPOSAL OF DISCARDED PRODUCTS

Article 7. Responsibilities of the Minister of Natural Resources and Environment

1. To assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant Ministries, sectors to submit the Prime Minister for amending and supplementing List of the discarded products, time for retrieval and disposal promulgated together with this Decision.

2. To assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant Ministries and sectors in formulating, promulgating documents guiding and detailing this Decision.

3. To propagate, raise awareness of community about activities of retrieving and disposing discarded products.

4. To set up and manage data about retrieval and disposal of the discarded products.

5. To inspect, examine and handle organizations and individuals conducting acts breaching provisions on retrieval and disposal of the discarded products.

Article 8. Responsibilities of Ministries and sectors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Responsibilities of People’s Committees of provinces, central-affiliated cities

1. To propagate, raise awareness for consumers to participate in activities of retrieving and disposing discarded products.

2. To support producers and importers for setting up of points for retrieval of discarded products at suitable places on their geographical areas.

3. To implement management over the discarded products in accordance with law on environmental protection.

Chapter 4.

PROVISIONS OF IMPLEMENTATION

Article 10. Organization of implementation

The Ministry of Natural Resources and Environment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with Ministries, sectors and People’s Committees of provinces, central-affiliated cities in organizing implementation of this Decision.

Article 11. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, and other relevant organizations and individuals shall implement this Decision.

 

 

 

THE PRIME MINISTER
Nguy
e
n Tan Dung

 

ANNEX

LIST OF THE DISCARDED PRODUCTS, TIME FOR RETRIEVAL AND DISPOSAL
(Promulgated together with the Decision No. 50/2013/QD-TTg, dated August 09, 2013 of the Prime Minister)

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TIME FOR RETRIEVAL AND DISPOSAL

NOTE

I

BATTERY AND BATTERY CELL

1

Battery of all kinds

01/01/2015

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01/01/2015

 

II

ELECTRONIC, CIVIL AND INDUSTRIAL ELECTRIC EQUIPMENT

1

Compact bulbs, fluorescent bulbs

01/01/2015

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01/01/2015

 

3

Printer; fax machine; scanner

01/01/2015

 

4

Cameras, camcorders

01/01/2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Mobile phone; tablet

01/01/2015

 

6

DVD; VCD; CD and other kinds of tape reader

01/01/2015

 

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01/01/2016

 

8

Television, refrigerator

01/01/2016

 

9

Air conditioner, washing machine

01/01/2016

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III

CHEMICAL USED IN INDUSTRY, AGRICULTURE, FISHERY AND MEDICINE FOR HUMAN

1

Hazardous industrial chemical

01/01/2015

Retrieval and disposal for expired products only

2

Chemical, chemical product used in veterinary

01/01/2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chemical, chemical product for plant protection

01/01/2015

4

Chemical, chemical product used in fishery

01/01/2015

5

Medicine for human

01/01/2015

IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Lubricant

01/01/2015

 

V

INNER TUBE, TYRE

1

Inner tube of all kinds

01/01/2016

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Tyre of all kinds

01/01/2016

 

VI

MEANS OF TRANSPORT

1

Motorcycle of all kinds

01/01/2018

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Automobile of all kinds

01/01/2018

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/08/2013 quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.718

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74