Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 417/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 417/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TỔNG THỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ t
ướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ki
m toán nhà nước;
-
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vtrực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN(2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TỔNG THỂ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
(Kèm t
heo Quyết định số: 417/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 120/NQ-CP), Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết s120/NQ-CP với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chương trình hành động tổng thể xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong từng giai đoạn để các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo, xây dựng, triển khai các chương trình, đề án, dự án, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện đầy đủ, toàn diện và hiệu quả các nhiệm vụ và mục tiêu đã được Nghị quyết số 120/NQ-CP đề ra.

2. Yêu cầu

Các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Chương trình hành động tổng thể có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình thực hiện và thời hạn hoàn thành, nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và bám sát các nội dung của Nghị quyết số 120/NQ-CP. Dựa trên cơ sở các nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình hành động tổng thể, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai các nhiệm vụ cụ thể, chi tiết và lồng ghép nội dung về biến đổi khí hậu vào các nhiệm vụ đã và đang triển khai thực hiện.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Chương trình hành động tổng thể đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể chính, bao gồm: (1) Rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách; (2) Cập nhật và hệ thống hóa số liệu, dữ liệu liên ngành, tăng cường điều tra cơ bản; (3) Xây dựng quy hoạch và tổ chức không gian lãnh thổ; (4) Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý thích ứng với biến đổi khí hậu; (5) Đầu tư và phát triển hạ tầng; (6) Phát triển và huy động nguồn lực. Chi tiết nội dung của từng nhóm nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách

Rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đã dẫn đến giảm sức mạnh tổng hợp của cả vùng. Tập trung vào các cơ chế, chính sách có tính liên ngành, liên vùng về phát triển bn vững đng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện trong giai đoạn trước mắt và giai đoạn sau năm 2020.

a) Xây dựng cơ chế phối hợp, giám sát, đánh giá tiến độ và hiệu quả của Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP.

b) Rà soát, đánh giá cơ chế thí điểm điều phối vùng theo Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hoàn thiện cơ chế điều phối, phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có việc thành lập Hội đồng điều phối vùng.

c) Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách mới nhằm phát triển, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn hiện đại; xây dựng cơ chế phối hợp giữa đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm bảo đảm tính liên kết giữa các địa phương trong vùng và với các khu vực khác; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, thương mại hỗ trợ cho nền kinh tế nông nghiệp, công nghiệp chế biến các sản phẩm nông sản; hỗ trợ xúc tiến thương mại đưa sản phẩm hàng hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào các chuỗi phân phối quốc tế.

d) Rà soát, sửa đổi chính sách đất đai, tạo thuận lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn có sức cạnh tranh, hiệu quả cao và bền vng.

đ) Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

e) Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển vùng đô thị và điểm dân cư nông thôn phù hợp với đặc điểm sinh thái tự nhiên, điều kiện cụ thể của từng vùng và tiểu vùng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

g) Rà soát, hoàn thiện các chính sách ưu đãi nhằm phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đng bào Kh'Mer và đào tạo bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số vùng đồng bng sông Cửu Long.

2. Cập nhật, hệ thống hóa số liệu, dữ liệu liên ngành, tăng cường điều tra cơ bản

Việc cập nhật, hệ thống hóa số liệu, dữ liệu liên ngành, tăng cường điều tra cơ bản là nhằm hoàn thiện và thống nhất quản lý hệ thống dữ liệu liên ngành, thúc đẩy điều tra cơ bản để cập nhật đầy đủ các thông tin, dữ liệu toàn vùng, phục vụ công tác quy hoạch không gian lãnh thổ, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý và quy hoạch tổng thể phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ng với biến đổi khí hậu.

a) Rà soát, cập nhật và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành và liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ thích ứng với biến đổi khí hậu, kết nối với cơ sở dữ liệu của Ủy hội sông Mê Công quốc tế; xây dựng Trung tâm tích hp dữ liệu liên vùng đồng bằng sông Cửu Long.

b) Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường nhằm hỗ trợ công tác dự báo, phòng chống thiên tai, sạt lở và sụt lún ở đồng bng sông Cửu Long.

c) Nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo về tài nguyên và môi trường.

d) Cập nhật, hoàn thiện và công bố định kỳ kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam đến năm 2100 và chi tiết hóa cho vùng đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng kịch bản.

3. Xây dựng quy hoạch và tổ chức không gian lãnh thổ

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương đã có tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu theo quy định của Luật Quy hoạch. Quy hoạch mới cần chuyển từ “sống chung với lũ” sang “chủ động sống chung với lũ”; đồng thời, việc tổ chức không gian lãnh thổ vùng theo hướng hình thành các tiểu vùng sinh thái làm định hướng phát triển kinh tế, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng; tổ chức, phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn phù hợp với đặc điểm của hệ sinh thái tự nhiên, điều kiện cụ thể của vùng và từng tiểu vùng sinh thái.

a) Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương của vùng đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo tính liên kết đồng bộ giữa các quy hoạch trên phạm vi vùng lãnh thổ.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030, tm nhìn đến 2050 trên cơ sở tích hp các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

c) Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thphát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

4. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý thích ứng với biến đổi khí hậu

Xây dựng cơ cấu kinh tế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ mang tính trung tâm, xuyên suốt, nhằm hiện thực hóa quan điểm chuyn hóa thách thức do biến đổi khí hậu thành cơ hội. Các nhiệm vụ c thđược triển khai dựa trên nền tảng thay đổi tư duy, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy, sang phát triển kinh tế nông nghiệp theo mô hình mới, đa dạng, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Nền kinh tế của vùng phải thay đổi cơ bản, từ mô hình sản xuất, tập quán sản xuất, sinh kế, nếp sống, mạng lưới dân cư cho đến từng hộ gia đình; phát triển một nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, chất lượng, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển, ứng dụng công nghệ cao, sạch, hữu cơ; chủ động sống chung với lũ và thích nghi với các đặc tính tự nhiên của vùng; khai thác và sử dụng hiệu quả nước lợ, nước mặn; ứng phó với thiên tai bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn. Trong đó, lấy tài nguyên nước làm yếu tố cốt lõi, làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển vùng.

Tiêu chí đặt ra là xây dựng các mô hình chuyển đổi dựa trên hệ sinh thái, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đa dạng sinh học, văn hóa, con người và quy luật tự nhiên. Quá trình chuyn đi mô hình sản xuất có tầm nhìn dài hạn, nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm tính dễ bị tổn thương trước các rủi ro, chú trọng bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử, đa dạng sinh học, môi trường sinh thái của vùng.

Các nhiệm vụ cụ thể:

a) Xây dựng cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo ba trọng tâm thủy sản - cây ăn quả - lúa, gắn với các tiểu vùng sinh thái.

b) Phát triển công nghiệp xanh, ít phát thải, không gây tổn hại đến hệ sinh thái tự nhiên, chú trọng phát triển năng lượng tái tạo gắn liền với phát triển rừng và bảo vệ bờ bin trong toàn khu vực.

c) Phát triển dịch vụ - du lịch thành một ngành kinh tế mnh dựa trên khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đặc điểm tự nhiên, sinh thái, nét đặc trưng văn hóa và con người vùng đồng bằng sông Cửu Long.

5. Đầu tư và phát triển hạ tầng

Các dự án đầu tư và phát triển hạ tầng phải đảm bảo thống nhất, tính liên vùng, liên ngành, có trọng tâm, trọng điểm và có lộ trình hợp lý. Ưu tiên các công trình cấp bách, công trình có tính chất động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng, các công trình thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân; chú trọng đến cả các giải pháp công trình và phi công trình.

Thực hiện ngay những nhiệm vụ cấp bách về chống sạt lở, sụt lún nghiêm trọng tại một số khu vực bờ biển, bờ sông. Đẩy mạnh công tác điều tra, khảo sát, xây dựng và phê duyệt các dự án đầu tư để triển khai thực hiện ở giai đoạn sau năm 2020. Một số nhiệm vụ cụ thể gồm:

a) Bảo vệ bờ biển, củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển, kết hợp với hệ thng thủy lợi, hệ thống kè phòng chống xói lở bờ biển; tập trung đầu tư xử lý ngay những đoạn bờ sông, bờ bin bị sạt lở, xói lở nghiêm trọng. Đầu tư các kè to bãi trng rừng ngập mặn; phát triển rừng ngập mặn phục vụ bảo vệ hệ thng đê biển, đê sông, phát triển sinh kế sinh thái gắn với rừng.

b) Phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn phù hợp với đặc điểm của hệ sinh thái tự nhiên, điều kiện cụ thể của vùng và từng tiểu vùng sinh thái.

c) Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển sinh kế, phục vụ chuyển đổi, phát triển và tái cơ cấu nông nghiệp bền vững tại các tiểu vùng sinh thái, trong đó đẩy mạnh hình thức đối tác công - tư.

d) Bảo đảm nhà ở an toàn trong điều kiện ngập lụt, khô hạn, bão, lũ, giông, lốc, nước biển dâng. Trước mắt đầu tư, xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ; thí điểm xây dựng mô hình nhà, công trình phòng, tránh lốc, bão.

đ) Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên các công trình giao thông tại các vùng có nguy cơ cao về ngập lụt; các công trình phục vụ kết nối, trung chuyển thúc đẩy vận tải đa phương thức tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long; đầu tư, xây dựng, phát triển đồng bộ hạ tầng thông tin và truyền thông, mạng lưới cấp điện, cấp nước, thoát nước, y tế.

e) Đầu tư hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, các khu xử lý chất thải rắn; đẩy mạnh các hoạt động tái chế, tái sử dụng và sản xuất năng lượng từ rác cho vùng đồng bằng sông Cửu Long theo định hướng phát triển bền vững.

g) Triển khai thực hiện và đúc kết kinh nghiệm các đề án liên kết phát triển bền vững các tiểu vùng khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

6. Phát triển và huy động nguồn lực

Các nhiệm vụ phát triển và huy động nguồn lực bao gồm nâng cao nhận thức; phát triển nguồn nhân lực; khoa học và công nghệ; tài chính và hợp tác quốc tế. Việc xây dựng và phê duyệt các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, tổ chức triển khai được thực hiện trước năm 2020 và sẽ được cập nhật và tiếp tục thực hiện ở giai đoạn 2021 - 2030.

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức: triển khai công tác truyền thông nhằm tăng cường nhận thức từ các cấp lãnh đạo tới doanh nghiệp và người dân về những cơ hội của các mô hình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững vùng đồng bng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu để thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP.

b) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: xây dựng và thực hiện các đề án về chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa; cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ thu hút sự tham gia của doanh nghiệp; đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới công tác đào tạo; phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế tập thể, hợp tác xã.

c) Phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ: triển khai có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm; ưu tiên bố trí nguồn lực khoa học và công nghệ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, thực chất. Đẩy mạnh nghiên cứu về các vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, giảm nhẹ các tổn thương, tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu gây ra; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; nghiên cứu, chọn tạo, phát triển các giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản có tiềm năng, lợi thế của vùng; nghiên cứu tạo nguồn vật liệu mới thay thế, phục vụ san lp, xây dựng để hạn chế việc lấy cát từ lòng sông; nghiên cứu xây dựng và triển khai Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long.

d) Huy động và quản lý nguồn lực tài chính: đẩy mạnh các hoạt động huy động nguồn lực về tài chính cho các hoạt động phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả số vốn đầu tư công trung hạn.

đ) Tăng cường hợp tác quốc tế: tăng cường điều phối các hoạt động hợp tác song phương, đa phương và với các quốc gia thượng nguồn sông Mê Công; hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; thiết lập các khuôn khổ hợp tác mới.

Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP được phân kỳ thực hiện theo các giai đoạn: Giai đoạn đến năm 2020, giai đoạn 2021 - 2030, định hưng giai đoạn 2031 - 2050 và đến năm 2100. Cụ thể như sau:

A. GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

Trọng tâm của giai đoạn này là thực hiện những nhiệm vụ cấp bách đã nêu trong Nghị quyết số 120/NQ-CP. Trong đó, ưu tiên giải quyết vấn đề sạt lở bờ biển, bờ sông, rạch và sụt lún đất trong vùng đang diễn ra rất nhanh và ngày càng trầm trọng; triển khai quy hoạch, thiết kế các dự án cần đầu tư quy mô lớn ở giai đoạn tiếp theo nhằm triển khai mô hình kinh tế - xã hội của vùng một cách bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này tập trung vào các hoạt động rà soát các cơ chế, chính sách, xác định và trình phê duyệt các chính sách mới. Thí điểm các mô hình chuyển đổi kinh tế; triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng đã được phê duyệt. Trong đó, các dự án đầu tư để chuyển đổi mô hình kinh tế của vùng nhằm phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu có vai trò quan trọng cần được ưu tiên. Rà soát, xây dựng và hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo phương pháp tích hp đa ngành; triển khai thực hiện các chương trình, đề án đã được xác định và phê duyệt. Rà soát, cập nhật và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành và liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng và phê duyệt các đề án tăng cường công tác điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trưng và phòng chống thiên tai vùng đồng bằng sông Cửu Long; nâng cấp hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo về tài nguyên và môi trường.

Triển khai các chương trình truyền thông, tổ chức các khóa đào tạo tập huấn; triển khai các đề án phát triển nguồn nhân lực, các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ được duyệt.

B. GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Dựa trên kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp của giai đoạn đến năm 2020, trọng tâm của giai đoạn này tập trung vào việc triển khai các dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt, đồng thời xúc tiến những dự án, nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản đòi hỏi những nguồn kinh phí ln. Các nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030 là triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, quy hoạch được xây dựng và phê duyệt ở giai đoạn đến năm 2020; duy trì và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành, điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long; triển khai thực hiện các mô hình kinh tế hợp lý đã thí điểm thành công; tiếp tục đầu tư và phát triển hạ tầng, phát triển và huy động nguồn lực. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của giai đoạn 2021 - 2030 gồm:

1. Đúc kết kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình chuyển đổi kinh tế đã được thí điểm thành công; triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng theo các chương trình, dự án đã được phê duyệt trong giai đoạn đầu hoặc sẽ phê duyệt trong giai đoạn hai. Trong đó, các dự án đầu tư để chuyển đổi mô hình kinh tế của vùng nhằm phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu có vai trò quan trọng cần được ưu tiên.

2. Tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách: triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đã được xác định và phê duyệt ở giai đoạn đầu.

3. Về cập nhật, hệ thống hóa và điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu liên ngành: thường xuyên cập nhật các dữ liệu để phục vụ công tác quy hoạch, tổ chức không gian lãnh th, chuyển đổi mô hình sản xuất và quy hoạch tổng thể phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Cập nhật, hoàn thiện và công bố định kỳ kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ công tác ứng phó với biến đổi khí hu.

4. Về nhóm nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, tổ chức không gian lãnh thổ: triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo phương pháp tích hợp đa ngành; thực hiện các chương trình, đề án đã được xác định và phê duyệt.

5. Về nhóm nhiệm vụ xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, thích ứng với biến đổi khí hậu: đúc kết kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình đã thí điểm thành công về tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo ba trọng tâm thủy sản - cây ăn quả - lúa gắn với các tiểu vùng sinh thái. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nhằm xây dựng cơ cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý, bảo đảm gắn kết chuỗi sản phẩm hàng hóa, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chú trọng chuỗi công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ cho nền kinh tế nông nghiệp. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo; phát triển dịch vụ - du lịch dựa trên tiềm năng, lợi thế về đặc điểm tự nhiên, sinh thái, văn hóa, con người và nhân rộng các mô hình phát triển dịch vụ du lịch, nhân rộng các khu bảo tn.

6. Về nhóm nhiệm vụ đầu tư và phát triển hạ tầng: đầu tư thực hiện các dự án đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch theo lộ trình và các đề án được phê duyệt, trong đó chú trọng đến việc đúc kết kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình đã được thí điểm thành công trong giai đoạn trước.

7. Về nhóm nhiệm vụ phát triển và huy động nguồn lực: tiếp tục triển khai các chương trình truyền thông, tổ chức các khóa đào tạo tập huấn; triển khai các đề án phát triển nguồn nhân lực, các đề tài nghiên cu khoa học và công nghệ được duyệt. Việc huy động nguồn lực tài chính là một trong những ưu tiên trọng tâm của giai đoạn này bao gồm việc vận hành quỹ cho phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long.

C. ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2031 - 2050

Nội dung của giai đoạn này là phát huy hiệu quả và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, dự án, nhiệm vụ của giai đoạn đến năm 2020 và 2021 - 2030, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp để đến năm 2050, đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, kết hp với dịch vụ, du lịch sinh thái, có trình độ phát triển khá so với cả nước về tổ chức xã hội, kinh tế và mạng lưới hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, thích ứng với điều kiện tài nguyên nước và an toàn trước thiên tai.

Triển khai từng bước công nghiệp hóa nông nghiệp chuyên canh theo chuỗi hàng hóa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, tình trạng lũ, hạn, mặn, thiếu nước ngọt và kịch bản biến đổi khí hậu của từng khu vực; hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thuận tiện trong kết nối với thị trường trong nước và quốc tế. Các quyết định đầu tư lớn cn được xây dựng trên cơ sở tham vấn rộng rãi các bên liên quan, lấy trọng tâm là phục vụ phát triển các vùng nông nghiệp chuyên canh theo chuỗi hàng hóa chất lượng cao kết hợp dịch vụ, du lịch sinh thái; được đánh giá đầy đủ về chi phí, lợi ích và phù hợp với tổ chức xã hội, điều kiện đất đai, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu tại khu vực.

D. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2100

Nội dung của giai đoạn này là kế thừa, phát huy các kết quả đạt được sau khi thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định cho giai đoạn trước 2050, trong đó có phát triển về chiều sâu các mô hình nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Sản phẩm của đồng bằng sông Cửu Long trở thành các thương hiệu có uy tín và tính cạnh tranh cao trên thế giới và phù hợp điều kiện khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng cả khu vực. Các khu dịch vụ, du lịch sinh thái trở thành điểm đến có sức hút mạnh mẽ với du khách quốc tế và nằm trong chuỗi du lịch chất lượng cao ca toàn khu vực sông Mê Công. Đến năm 2100, đồng bằng sông Cửu Long trở thành trung tâm kinh tế của khu vực sông Mê Công, với trình độ tiên tiến về tổ chức xã hội, kinh tế và mạng lưới hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu. Các nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn sau năm 2051 đến năm 2100 sẽ được bổ sung khi sửa đổi Chương trình hành động tổng thể vào giai đoạn sau.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu, các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động tổng thể; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đng bộ và có hiệu quả Chương trình hành động tng th.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình hành động tng th; kịp thời báo cáo và tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp giải quyết những bất cập, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện ở Trung ương và địa phương, bảo đảm việc triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động tổng thể đúng tiến độ, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động tổng thể và thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thích ứng với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trước quý III năm 2020.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp các dự án đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động tổng thể và thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

3. Bộ Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan bố trí hoặc hướng dẫn bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên để triển khai Chương trình hành động tổng thể theo quy định.

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động tổng thể và thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công trong bảng danh mục đề án, chương trình, dự án, nhiệm vụ kèm theo, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

- Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt, đảm bảo tính liên kết đồng bộ giữa các quy hoạch trên phạm vi vùng lãnh th; kiến nghị nội dung quy hoạch đtích hợp vào Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thích ứng với biến đi khí hậu theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Chủ trì rà soát, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao đảm bảo phù hợp với Quy hoch tổng thể phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng nội dung quy hoạch được phân công để tích hợp vào Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thích ứng vi biến đi khí hậu theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Đẩy mạnh các hoạt động giám sát, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công.

- Định khằng năm, báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đang triển khai, kết quả các nhiệm vụ đã hoàn thành, các nhiệm vụ chưa hoàn thành so với tiến độ thời gian yêu cầu và nguyên nhân, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu được phê duyệt, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được giao các nhiệm vụ, đề án, dự án, triển khai xây dựng nội dung chi tiết, dự toán kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định và bố trí kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Trong đó, phân định rõ các nhiệm vụ, đề án, dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm bố trí trong dự toán ngân sách được giao hàng năm để thực hiện./.

 

DANH MỤC

ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
(Kèm theo Quyết định số: 417/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách

TT

Nhiệm vụ

Nội dung cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả theo giai đoạn

Đến 2020

2021 - 2030

1

Xây dựng cơ chế phối hợp, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hu.

- Xây dựng cơ chế phối hợp, giám sát; đánh giá tiến độ và hiệu quả của Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 12/2019: Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Định kỳ 6 tháng báo cáo UBQG về BĐKH.

- Triển khai thực hiện.

- Định kỳ 6 tháng báo cáo UBQG về BĐKH.

2

Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách mới nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất vùng ĐBSCL.

- Phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, chuỗi giá trị nông nghiệp; liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất; phát triển công nghệ sau thu hoạch.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành có liên quan

- Đã ban hành Nghị đnh số 98/2018/NĐ-CP ngày 28/8/2018.

- Đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018; Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT.

- Tháng 12/2019: ban hành.

Triển khai thực hiện.

3

Xây dựng cơ chế huy động nguồn lực, khuyến khích sự tham gia đầu tư của các thành phần kinh tế.

- Huy động nguồn lực, khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế.

- Rà soát, đánh giá cơ chế thí điểm điều phối vùng theo Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hoàn thiện cơ chế điều phối, phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có việc thành lập Hội đồng điều phối vùng.

- Xây dựng các chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư vùng ĐBSCL.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ, VCCI, UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

Tháng 12/2019-2020: Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Triển khai thực hiện.

4

Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, thương mại hỗ trợ cho nền kinh tế nông nghiệp, công nghiệp chế biến các sản phẩm nông sản.

- Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho nền kinh tế nông nghiệp, công nghiệp chế biến sản phẩm nông sản.

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại; đưa sản phẩm hàng hóa vùng ĐBSCL vào các chuỗi phân phối quốc tế.

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, VCCI, UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

Tháng 12/2019: Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Triển khai thực hiện.

5

Rà soát, sửa đổi chính ch đất đai, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung đất đai thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, có sức cạnh tranh, hiệu quả cao và bền vững.

- Rà soát, sửa đổi chính sách đất đai, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, có sức cạnh tranh, hiệu quả cao và bền vững.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố ĐBSCL.

- Tháng 12/2019: Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chính phủ sửa đổi chính sách đất đai.

- Hoàn thiện chính sách đất đai.

Triển khai thực hiện chính sách sửa đổi.

6

Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

- Rà soát cơ chế, chính sách hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành có liên quan; UBND các tỉnh, thành phố ĐBSCL có liên quan.

- Tháng 12/2019: báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện.

- Kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

- Tháng 12/2020: báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7

Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển vùng đô thị và điểm dân cư nông thôn.

Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển vùng đô thị và điểm dân cư nông thôn phù hợp với đặc điểm tự nhiên cụ thể của từng vùng và tiểu vùng sinh thái thích ứng với BĐKH và nước biển dâng.

Bộ Xây dựng

Các bộ, ngành có liên quan; UBND các tỉnh, thành phố ĐBSCL có liên quan.

Tháng 12/2019: Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Triển khai thực hiện.

8

Rà soát, xây dựng tổng thể các chính sách ưu đãi nhằm phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiu số, đặc biệt là đồng bào Kh'Mer.

- Nghiên cứu, tích hợp các nội dung Đề án Chính sách ưu đãi phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo bồi dưỡng cán bộ dân tộc Khmer vùng ĐBSCL vào dự thảo Nghị định về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng ĐBSCL; Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, bố trí, sử dụng và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số.

Ủy ban Dân tộc

Các bộ, ngành có liên quan; UBND các tỉnh, thành phố ĐBSCL có liên quan.

Tháng 12/2019: trình Chính phủ phê duyệt

Triển khai thực hiện.

2. Cập nhật và hệ thng hóa số liệu, dữ liệu liên ngành, tăng cường điều tra cơ bản

TT

Nhiệm v

Hoạt động cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả theo giai đoạn

Đến 2020

2021 - 2030

1

Hoàn thiện, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành và liên ngành về ĐBSCL phục vụ phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH.

- Rà soát và cập nhật số liệu, dữ liệu chuyên ngành và liên ngành về ĐBSCL.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành và liên ngành về ĐBSCL, kết nối với cơ sở dữ liệu của Ủy hội Mê Công quốc tế.

- Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu vùng ĐBSCL.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 12/2019 hoàn tất rà soát dữ liệu.

- Tháng 12/2020, hoàn tất cập nhật dữ liệu và Hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành.

Cập nhật dữ liệu hàng năm.

2

Tăng cường công tác điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường và phòng chống thiên tai vùng ĐBSCL.

- Hiện đại hóa mạng lưới độ cao ĐBSCL thuộc mạng lưới cao độ quốc gia; giám sát sụt lún/nâng hạ địa chất ĐBSCL; đo đạc, cập nhật địa hình tỷ lệ lớn ĐBSCL; đo đạc địa hình lòng dẫn các sông chính thuộc hệ thống sông Mê Công; quan trắc, cập nhật dữ liệu về mực nước ngầm vùng ĐBSCL.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 12/2019: Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Dự án.

- Triển khai thực hiện.

Tiếp tục thực hiện.

Điều tra, đánh giá hiện trạng và khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển và hệ thống đê biển.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được duyệt.

Tiếp tục thực hiện.

Điều tra, đánh giá hệ thống thủy lợi vùng ĐBSCL và đề xuất phương án phát triển thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 12/2020

 

3

Nâng cp và hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo về tài nguyên và môi trường.

- Nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo khí tượng thủy văn, môi trường.

- Xây dựng hệ thống giám sát nguồn nước; cảnh báo, dự báo hạn hán và xâm nhập mặn vùng ĐBSCL.

- Xây dựng mạng lưới giám sát BĐKH, nước biển dâng vùng ĐBSCL[1].

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 12/2019: Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Dự án.

- Triển khai thực hiện.

Tiếp tục thực hiện.

4

Cập nhật, hoàn thiện và công bố định kỳ Kịch bản về BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam đến năm 2100.

Cập nhập, hoàn thiện, công bố định kỳ Kịch bản BĐKH và nước biển dâng đến năm 2100, chi tiết hóa cho vùng ĐBSCL; xây dựng hướng dẫn sử dụng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

Tháng 12/2020: Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố bản cập nhật Kịch bản.

Cập nhật Kịch bản định kỳ 5 năm.

3. Xây dựng quy hoạch, tổ chức không gian lãnh th

TT

Nhiệm vụ

Hoạt động cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả theo giai đoạn

Đến 2020

2021 - 2030

1

Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương của vùng đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo tính liên kết đồng bộ giữa các quy hoạch trên phạm vi vùng lãnh thổ.

Tổng hợp danh mục và rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt; xác định các nội dung quy hoạch, chồng chéo, mâu thuẫn, các đề xuất không hợp lý và thiếu khả thi trong thời kỳ quy hoạch và đề xuất phương hướng xử lý; kiến nghị nội dung quy hoạch để tích hp vào quy hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với BĐKH đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 9/2019:

Các bộ, ngành hoàn tất việc rà soát và gửi kết quả rà soát về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện.

2

Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trên cơ sở tích hợp các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoch

Tổ chức lập Quy hoạch tổng thể phát triển bn vững vùng đng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Việc tích hợp các quy hoạch vào Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 thực hiện theo Danh mục quy hoạch tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh do Chính phủ ban hành và theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

Tháng 9/2020: trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch.

Triển khai thực hiện quy hoạch.

3

Rà soát, cập nhật các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành

Rà soát, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững đồng bng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng nội dung quy hoạch được phân công để tích hợp vào Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thích ứng với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật về quy hoạch

Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan.

Tháng 12/2020:

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.

Triển khai thực hiện quy hoạch.

4. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý

TT

Nhiệm vụ

Hoạt động cụ thể

Cơ quan ch trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả theo giai đoạn

Đến 2020

2021 - 2030

1

Xây dựng cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo ba trọng tâm: thủy sản - cây ăn quả - lúa gn với các tiểu vùng sinh thái, trong đó coi thủy sản (nước ngọt, nước lợ, nước mặn) là sản phẩm chủ lực.

- Chuyển đổi cơ cấu và hỗ trợ đầu tư phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực ở ĐBSCL.

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa ở vùng cửa sông, ven biển sang nuôi trồng thủy, hải sản nhằm thích ứng với xâm nhập mặn gia tăng.

- Phát triển nông nghiệp hữu cơ ở ĐBSCL.

- Xây dựng nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý một số sản phẩm nông sản chủ lực của các địa phương ĐBSCL.

- Chuyển hóa rừng giống, cải tạo rừng, trồng rừng thay thế, phát triển rừng bền vững ở ĐBSCL.

UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan.

- Đến 2020: Triển khai thực hiện các mô hình đã thí điểm. Xây dựng các mô hình thí điểm mới.

Đúc kết kinh nghiệm và nhân rộng.

- Thử nghiệm thả rạn san hô nhân tạo nhằm bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản kết hợp phát triển du lịch trên vùng biển tỉnh Cà Mau.

UBND tỉnh Cà Mau

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ/ngành có liên quan.

- Đến 2020: Xây dựng và triển khai mô hình thí điểm.

Đúc kết kinh nghiệm và nhân rộng.

- Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng ĐBSCL.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

- Đến 2020: Triển khai thực hiện các mô hình đã thí điểm Xây dựng các mô hình mới.

Đúc kết kinh nghiệm và nhân rộng.

- Tái tạo, bổ sung nguồn lợi thủy sản tại một số lưu vực sông và vùng ven biển ĐBSCL.

 

 

 

- Xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản phù hợp với tự nhiên, chủ động thích ng với mặn và hạn.

- Phát triển ngành thủy sản bền vững vùng ĐBSCL.

- Xây dựng đề án phát triển thủy sản bền vững ĐBSCL kết hợp điều tra đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến nuôi trồng thủy sản ĐBSCL

- Xây dựng đề án quản lý và phát triển rừng ngập mặn phục vụ phòng hộ ven sông, ven biển ...

 

 

 

 

2

Xây dựng cơ cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý, bảo đảm gắn kết chuỗi sản phẩm hàng hóa, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, chú trọng chuỗi công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ cho nền kinh tế nông nghiệp.

- Tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức lại và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực vùng ĐBSCL.

Bộ Công Thương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL có liên quan.

- Đến 2020:

Tổ chc các Hội nghị, Diễn đàn xúc tiến thương mại.

Tiếp tục thực hiện.

- Xây dựng và phát triển thương hiệu vùng ĐBSCL trong ngành hàng thực phẩm Việt Nam.

 

 

- Đến 2020: Đúc kết kinh nghiệm và xác định các ngành hàng chủ cht.

- 2021 - 2025: Xây dựng, phát triển các thương hiệu chủ chốt

- 2025 - 2030: Tiếp tục triển khai.

- Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn vùng ĐBSCL phát triển công nghiệp chế biến nông, thủy sản theo hướng bền vững, thích ứng với BĐKH.

Bộ Công Thương

UBND các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL.

Thực hiện hàng năm.

Thực hiện hàng năm và tổng kết đánh giá mỗi 5 năm.

- Hỗ trợ hình thành chuỗi giá trị khép kín vùng ĐBSCL - TP. HCM; phát triển hệ thống logistics kết nối TP. HCM và ĐBSCL.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Công Thương; các bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố ĐBSCL.

- Triển khai thực hiện.

Tiếp tục thực hiện.

- Phát triển ngành nghề nông thôn ở ĐBSCL, chuyển đổi sinh kế từ việc dựa vào hệ sinh thái nước ngọt sang hệ sinh thái nước mặn, lợ nhằm thích ứng với BĐKH, nước biển dâng.

UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL

Bộ Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn; các bộ, ngành liên quan.

- Đến 2019: Triển khai các mô hình thí điểm thành công

- Đến 2020: Xây dựng các mô hình mới.

Đúc kết kinh nghiệm và nhân rộng.

3

Phát triển công nghiệp xanh, ít phát thải, không gây tổn hại đến hệ sinh thái tự nhiên. Phát triển năng lượng tái tạo gắn liền với phát triển rừng và bảo vệ bờ biển trong toàn khu vực

- Phát triển công nghiệp xanh khu vực ĐBSCL.

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 12/2019: Bộ Công Thương phê duyệt Đề án.

- Triển khai thực hiện.

Tiếp tục thực hiện.

- Đánh giá tác động môi trường tổng hợp của các Trung tâm nhiệt điện (ưu tiên thực hiện tại các Trung tâm nhiệt điện Duyên hi).

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL có liên quan.

- Tháng 12/2019: hoàn thành Báo cáo đánh giá.

- Giám sát, đánh giá

Tiếp tục giám sát, đánh giá.

4

Phát triển dịch vụ - du lịch dựa trên khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đặc điểm tự nhiên, sinh thái, nét đặc trưng văn hóa, con người vùng ĐBSCL với hiệu quả kinh tế cao. Phát triển các loại hình du lịch miệt vườn, du lịch sông nước, du lịch sinh thái gắn với các khu bảo tồn thiên nhiên.

- Bảo tồn, tôn tạo và phát triển bản sắc văn hóa, các công trình văn hóa, di tích lịch sử; giữ gìn và phát huy các di sản thiên nhiên và văn hóa; xây dựng kế hoạch bảo tồn phát triển văn hóa - thông tin các dân tộc thiểu số vùng ĐBSCL.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các bộ, ngành; UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 12/2019: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án.

- Triển khai thực hiện.

Tiếp tục thực hiện.

- Thành lập thí điểm Khu bảo tồn phục vụ phát triển bền vững du lịch sinh thái và Trung tâm tri thức về phát triển du lịch sinh thái tại ĐBSCL.

- Phát triển dịch vụ du lịch sinh thái kết nối với các điểm di tích lịch sử văn hóa các tỉnh ĐBSCL.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý GIS và các giải pháp hiện đại trong việc hệ thống hóa, số hóa hiện trạng di sản văn hóa, tài nguyên văn hóa phi vật thể trong vùng, tạo điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin quảng bá, phát triển ngành du lịch.

UBND các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL chủ trì

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, bộ, ngành có liên quan.

- Đến 2019: Triển khai các mô hình đã thí điểm thành công.

- Đến 2020: xây dựng các mô hình mới.

Đúc kết kinh nghiệm và nhân rộng.

5

Chuyển đổi nông nghiệp bền vững vùng ĐBSCL

- Xây dựng Chương trình tổng thể phát triển nông thôn bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH gắn liền với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới để phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL theo hướng bền vững, hiện đại, hiệu quả cao, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, thích ứng với BĐKH.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành có liên quan; UBND các tỉnh, thành phố có liên quan vùng ĐBSCL.

Đến 2019: trình Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai thực hiện.

Tiếp tục thực hiện.

- Hợp phần “Hỗ trợ các hệ thống trồng lúa bền vững” thuộc dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững Việt Nam.

 

UBND các tỉnh, thành phố: Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng và Long An

- Triển khai thực hiện các nội dung của dự án.

- Kết thúc dự án vào 31 tháng 12 năm 2020

Đúc kết kinh nghiệm và nhân rộng.

6

Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL

Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL

- Triển khai thực hiện các nội dung của dự án.

- Kết thúc dự án vào 31/12/2022.

- Đúc kết kinh nghiệm, nhân rộng.

5. Xây dựng các dự án đầu tư và phát triển hạ tầng

TT

Nhiệm vụ

Hoạt động cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả theo giai đoạn

Đến 2020

2021 - 2030

1

Khắc phục sạt lở; xử lý các khu vực sạt lở có ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư tập trung, công trình hạ tầng thiết yếu.

Đầu tư các dự án cấp bách nhm khc phục sạt lở; xử lý các khu vực sạt lở có ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến khu dân cư tập trung, công trình hạ tầng thiết yếu (theo Văn bản 185/TB-VPCP ngày 15/5/2018 và đề nghị của Bộ NN&PTNT tại Công văn s 5510/BNN-PCTT ngày 20/7/2018).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND các tỉnh, thành phố có liên quan.

- Tháng 05/2018: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dự án.

- Đến 2020: Triển khai thực hiện.

Tiếp tục triển khai theo lộ trình.

2

Bảo vệ bờ bin, củng cố nâng cấp hệ thống đê biển, phòng chống xói lở bờ biển; tập trung đầu tư xử lý ngay những đoạn xói lở, sạt lbờ sông, bờ biển nghiêm trọng.

- Đầu tư, nâng cấp hệ thống đê biển kết hợp với xây dựng hệ thống cầu, cống, đập ngăn mặn, đê bao chống ngập và kênh trục thủy lợi ở ĐBSCL.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các tỉnh, thành phố có liên quan.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các dự án đã phê duyệt.

- Đến 12/2020: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án.

Tiếp tục triển khai theo lộ trình.

- Xây dựng hệ thống kè chng sạt lở tại những đoạn xói lở, sạt lở bờ sông, bờ biển nghiêm trọng khu vực ĐBSCL.

UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL có liên quan

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường.

- UBND các tỉnh, thành phố đầu tư các dự án đã được xác định.

- Phê duyệt dự án

Tiếp tục đầu tư theo lộ trình.

- Đầu tư các kè tạo bãi trồng rừng ngập mặn tại các tỉnh khu vực ĐBSCL.

- Phát triển rừng ngập mặn bảo vệ hệ thống đê sông, đê biển, phát triển sinh kế sinh thái gắn với rừng.

UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL có liên quan

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- UBND các tỉnh, thành phố đầu tư các dự án đã được xác định.

- Phê duyệt dự án

Tiếp tục đầu tư theo lộ trình.

- Xây dựng Đề án quản lý và phát triển rừng ngập mặn phòng hộ ven sông, ven biển cùng với phát triển sinh kế sinh thái gắn với rừng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành có liên quan; UBND các tnh, thành phố vùng ĐBSCL.

Tháng 12/2019:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Tiếp tục thực hiện.

3

Phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn phù hợp với đặc điểm của hệ sinh thái tự nhiên, điều kiện cụ thể của vùng và từng tiểu vùng sinh thái.

-

 

 

 

 

- Đầu tư, xây dựng cụm tuyến dân cư di dời khẩn cấp các hộ dân vùng sạt lở nghiêm trọng vùng ĐBSCL.

- Bố trí, sắp xếp lại dân cư ven biển, sông, kênh, rạch phục vụ phòng chng thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL.

UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành có liên quan

- UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các dán đã được xác định.

- Phê duyệt các dự án mở mới.

Tiếp tục thực hiện.

4

Xây dựng đề án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững tại các tiểu vùng sinh thái theo hưng đa dạng hóa nguồn lực và phương thức thực hiện, trong đó chú ý đẩy mạnh hình thức đối tác  công - tư.

- Đầu tư, nâng cấp đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế xã hội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL có liên quan.

- Tháng 12/2019: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các dự án đã xác định.

- Phê duyệt các dự án mở mới.

Tiếp tục triển khai theo lộ trình được phê duyệt.

- Đầu tư, xây dựng hệ thống thủy lợi, các hồ chứa đa mục tiêu, hệ thống cấp nước vùng ĐBSCL phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển bền vững và thích ứng với BĐKH.

UBND các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- UBND các tỉnh, thành phố đầu tư các dự án đã được xác định.

- Phê duyệt các dự án mở mi.

Tiếp tục đầu tư theo lộ trình được phê duyệt.

5

Bảo đảm nhà ở an toàn trong điều kiện ngập lụt, khô hạn, bão, lũ, giông, lốc, nước biển dâng.

- Đầu tư, xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ vùng ĐBSCL.

UBND các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL

Các bộ, ngành có liên quan.

- UBND các tỉnh, thành phố đầu tư các dự án đã được xác định.

- Phê duyệt các dự án mở mới.

Tiếp tục đầu tư theo lộ trình được phê duyệt.

- Thí điểm xây dựng mô hình nhà, công trình phòng, tránh lốc, bão các tnh ĐBSCL.

UBND các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL

Các bộ, ngành có liên quan.

- Trong 2019: Triển khai các mô hình đã thí điểm thành công.

- 2019 - 2020: Xây dựng các mô hình mới.

Đúc kết kinh nghiệm và nhân rộng.

6

Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên các công trình giao thông tại các vùng có nguy cơ cao về ngập lụt, nâng cao khả năng chống chịu BĐKH và nước biển dâng; các công trình phục vụ kết nối, trung chuyn thúc đẩy vận tải đa phương thức tại các tỉnh vùng ĐBSCL.

- Nâng cấp và cải tạo các công trình giao thông theo kế hoạch được giao đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, trong đó, ưu tiên đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ Giao thông vận tải

UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

- Bộ Giao thông vận tải triển khai các dự án đã được xác định.

- Phê duyệt các dự án mở mới.

Tiếp tục triển khai theo lộ trình được phê duyệt.

7

Hạ tầng thông tin và truyền thông, mạng lưới cấp điện, cấp nước, thoát nước, y tế được xây dựng đồng bộ.

- Đầu tư, nâng cấp hạ tầng thông tin và truyền thông khu vực ĐBSCL.

Bộ Thông tin và Truyền thông

UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

- Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các dự án đã được xác định.

- Phê duyệt các dự án mở mới.

Tiếp tục triển khai theo lộ trình được phê duyệt.

- Đầu tư, nâng cấp mạng lưới điện nông thôn khu vực ĐBSCL.

Bộ Công Thương

UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

- Bộ Công Thương triển khai các dự án đã được xác định.

- Phê duyệt các dự án mở mới.

Tiếp tục triển khai theo lộ trình được phê duyệt.

- Đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước khu vực ĐBSCL.

Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

- Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các dự án đã được xác định.

- Phê duyệt các dự án mở mới.

Tiếp tục triển khai theo lộ trình được phê duyệt.

- Đầu tư hệ thống y tế đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về chăm sóc sức khỏe người dân, tăng cường các điều kiện vệ sinh và giám sát chất lượng nước uống, sinh hoạt cho người dân trong điều kiện BĐKH ở ĐBSCL.

Bộ Y tế

UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

- Bộ Y tế triển khai các dự án đã được xác định.

- Phê duyệt các dự án mở mới.

Tiếp tục triển khai theo lộ trình được phê duyệt.

8

Đầu tư các khu xử lý cht thải, nước thải tập trung, hiện đại; đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và sản xuất năng lượng t rác.

- Đầu tư các khu xử lý chất thải, nước thải tập trung, hiện đại; các nhà máy tái chế, tái sử dụng và sản xuất năng lượng từ rác.

UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL

Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan.

- UBND các tỉnh, thành phố đầu tư các dự án đã được xác định.

- Phê duyệt các dự án mở mới.

Tiếp tục đầu tư theo lộ trình được phê duyệt.

9

Đẩy mạnh liên kết phát triển bền vững các tiểu vùng thuộc ĐBSCL thích ứng với BĐKH.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL (Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre); tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên (Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang); tiểu vùng Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang).

UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL có liên quan

Các bộ, ngành liên quan.

- Tháng 6/2019: trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Triển khai thực hiện Đề án.

Tiếp tục thực hiện.

- Xây dựng danh mục các dự án, chương trình liên kết vùng

Bộ KHĐT

UBND các tỉnh, thành phố

Danh mục dự án

Danh mục dự án

6. Phát triển và huy động nguồn lực

a) Tuyên truyền nâng cao nhận thức

TT

Nhiệm v

Hoạt động cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả theo giai đoạn

2019 - 2020

2021 - 2030

1

Triển khai công tác truyền thông để tăng cường nhận thức cho người dân vùng ĐBSCL về những cơ hội từ quá trình chuyển đổi mô hình nhằm phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình truyền thông về: phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, BĐKH; BVMT và tài nguyên thiên nhiên; nâng cao nhận thức cho người dân về PTBV ĐBSCL.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, UBND các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 6/2019: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Chương trình.

- 7/2019 - 2020: Tổ chức truyền thông.

Tiếp tục truyền thông.

b) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

TT

Nhiệm vụ

Hoạt động cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả theo giai đoạn

Đến 2020

2021 - 2030

1

Đào tạo chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn theo hưng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, giúp nông dân thực sự trở thành công nhân nông nghiệp, rút dần lao động nông nghiệp, chuyển sang công nghiệp dịch vụ.

- Tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn để chuyển đổi nghề nghiệp;

- Nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp cho lao động nông thôn để chuyển đổi từ lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, công nhân nông nghiệp tay nghề cao; phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế tập thể, hợp tác xã

- Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho các ngành công nghiệp, dịch vụ, các khu công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề... và gắn với thị trường xuất khẩu lao động.

- Xây dựng đề án/chương trình giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các bộ và UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

- S lao động được đào tạo và có việc làm, chuyển dịch lao động;

- Tổng kết đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009;

- Tổng kết Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 về phê duyệt;

- Đề án/chương trình được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Tiếp tục triển khai.

2

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với thị trường xuất khẩu lao động để người dân tham gia tích cực, chủ động, với vai trò là trung tâm của quá trình chuyển đổi sản xuất và sinh kế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế vùng.

- Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, hội thảo về: cung cấp thông tin thị trường và ngành hàng cho các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã; tư vấn nâng cao năng lực và hỗ trợ, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm vùng ĐBSCL.

Bộ Công Thương

Các bộ, UBND các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL

2019 - 2020: Bộ Công Thương tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn.

Tiếp tục triển khai.

3

Đổi mới công tác đào tạo để người nông dân chuyển đổi thành công nhân nông nghiệp có trình độ tay nghề cao và đóng góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu lao động.

- Đào tạo nâng cao tay nghề cho nông dân để từng bước chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL

- Tháng 6/2019: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Chương trình.

- 7/2019 - 2020: Tổ chức truyền thông.

Triển khai thực hiện Chương trình được phê duyệt.

4

Đẩy mạnh giáo dục về phát triển bền vững và thích ứng với BĐKH ở ĐBSCL.

- Gắn kết giáo dục phát triển bền vững và thích ứng với BĐKH trong chương trình các cấp học và trình độ đào tạo vùng ĐBSCL;

- Tăng cường tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo chất lượng cao về phát triển bền vững và thích ứng với BĐKH (đại học và sau đại học)

Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 12/2019: Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đề án.

- 2019 - 2020: Tổ chức đào tạo.

Tiếp tục thực hiện.

c) Phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ

TT

Nhiệm vụ

Hot đng cthể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả theo giai đoạn

Đến 2020

2021 - 2030

1

Triển khai có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm; ưu tiên bố trí nguồn lực khoa học, công nghệ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, thực chất nhm phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với BĐKH.

- Tổng hợp các nghiên cứu về ĐBSCL, đặt hàng các nghiên cứu khoa học, công nghệ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, thực chất nhằm phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với BĐKH.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, UBND các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 12/2019: Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả của các chương trình, nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước.

Tiếp tục triển khai các nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng tâm.

- Xây dựng và trình Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với BĐKH phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành; UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 12/2020: Trình Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Chương trình.

Triển khai thực hiện.

2

Đẩy mạnh nghiên cứu về các vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, giảm nhẹ các tổn thương, tác động tiêu cực do BĐKH gây ra đối với ĐBSCL.

Chủ động xây dựng các đề xuất đặt hàng giải quyết các khó khăn thách thức mà ĐBSCL đang đối mặt như: bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với BĐKH và những tác động tiêu cực do các hoạt động khai thác nguồn nước trên dòng chính sông mê Công.

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

- Báo cáo kết quả nghiên cứu, ứng dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam từ các nhiệm vụ cấp quốc gia.

Tiếp tục thực hiện.

3

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai và ứng phó với BĐKH ĐBSCL.

- Đề án đánh giá tổng thể tác động của việc phát triển thủy điện dòng chính sông Mê Công, chú trọng việc hạ thấp mực nước Biển Hồ Campuchia.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành; UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 6/2019: trình Thủ tướng phê duyệt.

- Triển khai thực hiện.

Tiếp tục thực hiện.

- Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ giám sát, cảnh báo thiên tai phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai ở vùng ĐBSCL dưới tác động của BĐKH.

- Đánh giá sụt lún tại ĐBSCL do nguyên nhân tự nhiên, do con người và do tác động của nước biển dâng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành; UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 6/2019: Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Dự án.

- Triển khai thực hiện.

Tiếp tục thực hiện.

4

Nghiên cứu, chọn tạo, phát triển các giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản có tiềm năng, lợi thế của vùng ĐBSCL, đáp ứng yêu cầu thị trường và thích ứng với BĐKH.

- Xây dựng và triển khai Chương trình nghiên cứu, lựa chọn, tạo giống cây trồng, vật nuôi tập trung chủ yếu cây ăn trái và giống lúa, giống thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 6/2019: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Chương trình.

- Triển khai thực hiện.

Tiếp tục thực hiện.

5

Nghiên cứu tạo nguồn vật liệu mới thay thế, phục vụ san lấp, xây dựng để hạn chế việc lấy cát từ lòng sông để tôn nền.

- Nghiên cứu vật liệu mới thay thế cát nước ngọt sử dụng trong xây dựng nhằm tăng cường khả năng thoát nước trong bối cảnh BĐKH.

Bộ Xây dựng

Các bộ, ngành; UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 6/2019: Bộ Xây dựng phê duyệt Dự án.

- Triển khai thực hiện.

Tiếp tục thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm soát hoạt động khai thác cát sỏi xây dựng trái phép, hạn chế việc sử dụng cát tự nhiên trong san nền, tăng cường sử dụng vật liệu thay thế tự nhiên

UBND các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL

 

- Báo cáo hàng năm

Tiếp tục thực hiện.

d) Huy động và quản lý nguồn lực tài chính

TT

Nhiệm vụ

Hoạt động cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả theo giai đoạn

Đến 2020

2021 - 2030

1

Huy động nguồn lực về tài chính cho các hoạt động phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH vùng ĐBSCL.

Nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phát triển bền vững vùng ĐBSCL.

Bộ Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành; UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 6/2019: trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tiếp tục thực hiện.

2

Tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn cho các hot động phát triển bền vững thích ứng với BĐKH vùng ĐBSCL

- Bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, dự án tại vùng ĐBSCL, đẩy nhanh tiến độ triển khai, phát huy hiệu quả đầu tư”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo phương án đầu tư vốn ngân sách hàng năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo phương án đầu tư vốn ngân sách hàng năm.

- Bố trí nguồn lực, hướng dẫn bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên để triển khai Chương trình hành động tổng thể theo quy định, kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn lực tài chính nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn.

Bộ Tài chính

 

Bộ Tài chính báo cáo phương án bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên hàng năm.

Bộ Tài chính báo cáo phương án bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên hàng năm.

3

Tập trung xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả số vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, phát hiện và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành; UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 6/2019: Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành báo cáo.

- 2019 - 2020: Tiếp tục thực hiện.

Tiếp tục thực hiện.

 đ) Tăng cường hợp tác quốc tế

TT

Nhiệm vụ

Hoạt động cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả theo giai đoạn

Đến 2020

2021 - 2030

1

Điều phối các hoạt động hợp tác song phương và đa phương với các quốc gia thượng nguồn, các lưu vực sông, đồng bằng lớn trên thế giới, các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH.

Đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm thực thi có hiệu quả: Hiệp định Mê Công 1995 nhằm phát huy vai trò của Việt Nam tại Ủy hội sông Mê Công quốc tế và tăng cường hợp tác với các quốc gia lưu vực sông Mê Công và quan hệ đối tác chiến lược với Hà Lan.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành có liên quan.

- Tháng 6/2019: báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- 2019 - 2020: Tiếp tục cập nhật.

Báo cáo hàng năm về kết quả hợp tác.

2

Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ về bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và những tác động tiêu cực do hoạt động khai thác nguồn nước trên dòng chính sông Mê Công.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành; UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

Tháng 12/2019:

Báo cáo kết quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Tiếp tục cập nhật.

3

Thiết lập khuôn khổ hợp tác quốc tế mới.

Thiết lập các khuôn khhợp tác mới với các nước và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực BĐKH và tài nguyên nước nhằm phát huy sự hỗ trợ, đầu tư của các đối tác quốc tế để phát triển bền vững ĐBSCL.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành; UBND các tỉnh/ thành phố vùng ĐBSCL.

- Tháng 12/2019: Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án hợp tác mới.

- 2019 - 2020: Tiếp tục cập nhật.

Tiếp tục cập nhật.

 [1] Thuộc Đề án điều tra, đánh giá tng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn thích ứng với BĐKH khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL.

THE PRIME MINISTER
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 417/QD-TTg

Hanoi, April 13, 2019

 

DECISION

INTRODUCTION OF A GENERAL ACTION PROGRAM FOR IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT’S RESOLUTION NO. 120/NQ-CP DATED NOVEMBER 17, 2017 ON SUSTAINABLE AND CLIMATE-RESILIENT DEVELOPMENT OF THE MEKONG DELTA

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 120/NQ-CP dated November 17, 2017 on sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta;

At the request of the Minister of Natural Resources and Environment,

HEREBY DECIDES:

Article 1. A general action program for implementation of the Government’s Resolution No. 120/NQ-CP dated November 17, 2017 on sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta is introduced together with this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Presidents of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in the Mekong Delta, President of People's Committee of Ho Chi Minh city and relevant authorities are responsible for the implementation of this Decision.

 

 

THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

GENERAL ACTION PROGRAM

FOR IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT’S RESOLUTION NO. 120/NQ-CP DATED NOVEMBER 17, 2017 ON SUSTAINABLE AND CLIMATE-RESILIENT DEVELOPMENT OF THE MEKONG DELTA
(Enclosed with the Prime Minister’s Decision No. 417/QD-TTg dated April 13, 2019)

In order to implement the Government’s Resolution No. 120/NQ-CP dated November 17, 2017 on sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta (hereinafter referred to as “the Resolution No. 120/NQ-CP”), the Prime Minister hereby introduces a general action program for the implementation of the Resolution No. 120/NQ-CP. To be specific:

I. PURPOSES AND REQUIREMENTS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The general action program (hereinafter referred to as “the Program”) specifies main tasks and solutions that need to be implemented in each period in order for ministries, provinces and central-affiliated cities in the Mekong Delta and Ho Chi Minh City to focus on directing, formulating and executing specific programs, projects and solutions to completely and effectively accomplish the tasks and objectives set forth in the Resolution No. 120/NQ-CP.

2. Requirements

Tasks and solutions set forth in the Program shall be completed in a targeted manner. A roadmap for execution and time limit for completion thereof should be in place to ensure the feasibility, effectiveness and contents of the Resolution No. 120/NQ-CP. Based on the tasks and solutions specified in the Program, ministries, provinces and central-affiliated cities in the Mekong Delta and Ho Chi Minh City shall develop and perform specific and detailed tasks and incorporate climate change-related contents into the tasks that have been and are being performed.

II. TASKS AND SOLUTIONS

The general action program sets forth 6 groups of main specific tasks and solutions, including: (1) reviewing, completing and supplementing mechanisms and policies; (2) updating and systematizing cross-sectoral data, and intensifying baseline surveys; (3) formulating planning and organizing territorial space; (4) developing a climate-resilient rational economic structure; (5) investing in and developing infrastructure; and (6) developing and mobilizing resources. To be specific:

1. Reviewing, completing and supplementing mechanisms and policies

Review and complete mechanisms and policies so as to prevent the overlapping and lack of cooperation in the state management, which have weakened the comprehensive regional power. Give a focus on cross-sectoral and inter-regional mechanisms and policies on sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta in the immediate future and post-2020 period.

a) Formulate a mechanism for cooperation, supervision and evaluation of the progress and effectiveness of the Program.

b) Review and evaluate the mechanism for piloting regional coordination under the Prime Minister’s Decision No. 593/QD-TTg dated April 06, 2016, submit solutions for completing the mechanism for coordination and development of the Mekong Delta, including the establishment of a regional coordination council to the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Review and revise the land policies to facilitate development of large-scale agricultural production in a highly competitive, effective and sustainable manner.

dd) Review and complete the mechanisms and policies to promote the application and transfer of science and technologies, especially high technologies, to agricultural production.

e) Review and complete the mechanisms and policies to develop urban areas and rural settlements in a manner that is appropriate to the natural ecological characteristics and conditions of each area, settlement and ecological sub-region resilient to climate change and sea level rise.

g) review and complete the incentive policies on socio - economic development in the areas inhabited by ethnic minorities, especially the Khmer, and provision of training to ethnic minority officials in the Mekong Delta.

2. Updating and systematizing cross-sectoral data and intensifying baseline surveys

The updating and systematization of cross-sectoral data and intensification of baseline surveys aim to complete and unify the management of the cross-sectoral data system and promote baseline surveys to fully update information and data on the whole region, serve the formulation of territorial space planning, develop a rational economic structure and planning for sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta.

a) review, update and build specialized and cross-sectoral database of the Mekong Delta to serve the resilience to the climate change and connection with the Mekong River Commission’s database; build an inter-regional integrated data center in the Mekong Delta.

b) Intensify baseline surveys on natural resources and environment with a view to supporting the natural disaster, landslide and subsidence forecasting and preparedness in the Mekong Delta.

c) Upgrade and modernize natural resources and environment observation, monitoring, warning and forecasting systems.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Formulating planning and organizing territorial space

Review and evaluate the implementation of sectoral and local development planning available in the Mekong Delta and formulate comprehensive planning for sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta according to regulations of the Law on Planning. Replace the phrase “sống chung với lũ” (“living with floods”) in the new planning with “chủ động sống chung với lũ” (“proactively living with floods, brackish water and saltwater”); organize the regional territorial space towards establishing ecological sub-zones to orient the development of economy, agriculture and infrastructure; organize and develop urban areas and rural settlements in a manner that is appropriate to the characteristics of natural ecosystem and specific conditions of each area, settlement and ecological sub-zone.

a) Review the sectoral and local development plannings of the Mekong Delta so as to maintain the link and consistency among regional plannings within a territory.

b) Formulate and organize the implementation of the comprehensive planning for sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta by 2030 with a vision toward 2050 by incorporating approved sectoral and local development plannings in accordance with regulations of the Law on Planning.

c) Review and modify detailed plannings and formulate provincial planning in the 2021-2030 period in conformity with the comprehensive planning for sustainable development of the Mekong Delta in accordance with regulations of the Law on Planning and relevant special legislation.

4. Developing a climate-resilient rational economic structure

Developing a sustainable and climate-resilient economic structure serves as a pivotal role in realizing the viewpoint: turning climate change challenges into opportunities. Specific tasks shall be performed by shifting the way of thinking from the subsistence agriculture to development of agricultural economy following a new and diverse model, thereby meeting the market requirements against the backdrop of climate change.

The regional economy shall be fundamentally changed, ranging from production models, production practices, livelihood, lifestyle and residential network to each household. Develop a diversified and high-quality agricultural economy, develop new rural areas in association with the development and application of high, clean and organic technologies; proactively live with floods and adapt to regional natural characteristics; effectively extract and use brackish water and saltwater; respond to natural disasters such as storms, floods, droughts and saltwater intrusion. Consider water resources as a key factor as the basis for formulation of regional development strategies, policies and plannings.

A criterion is established: Building ecosystem-based transformation models appropriate to local natural conditions, biodiversity, culture, people and natural laws. The transformation of production models requires a long-term vision toward increasing economic efficiency, reducing vulnerability to risks and paying attention to the conservation of the region’s cultural and historical values, biodiversity and ecological environment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Develop an agricultural production structure according to the three focuses: fish - fruit trees - rice in association with ecological sub-zones.

b) Develop green industry with low emission and no harm to the natural ecosystem. Focus on developing renewable energy in association with forest development and coastal protection in the whole region.

c) Develop services and tourism into a strong economic sector by effectively exploiting potentials and advantages in natural and ecological conditions, cultural features and people in the Mekong Delta.

5. Investing in and developing infrastructure

Infrastructure investment and development projects must be set up in a uniform, inter-regional, cross-sectoral and targeted manner and an appropriate road map must be available. Give top priority to urgent works and works that are meant to boost the entire region's economy and necessary works dedicated to serve people's life; attach importance to structural and non-structural solutions.

Immediately carry out urgent tasks to prevent serious landslides and land subsidence along river banks and the coast. Strengthen the inspection, survey, formulation and approval of investment projects to be executed after 2020. To be specific:

a) Protect coastline, consolidate and upgrade sea dike system together with the irrigation system and embankments built to prevent coastal erosion; focus on immediately repairing seriously eroded river bank and coast sections. Build embankments to create space for growing mangrove forests; develop mangrove forests to protect river and sea dikes and develop ecological livelihood in association with forests.

b) Develop urban areas and rural settlements in a manner that is appropriate to the natural ecological characteristics and conditions of each area, settlement and ecological sub-region.

c) Upgrade and modernize the irrigation system serving natural disaster management, livelihood development and sustainable agricultural transformation, development and restructuring in the ecological sub-regions with a main focus on public-private partnership.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Completely build the transport infrastructure system with priority given to traffic works in inundation-prone areas and works serving the connection and transshipment with the aim of promoting multimodal transport in the Mekong Delta provinces; uniformly build and develop information and communications infrastructure, electricity supply, water drainage and supply and healthcare networks.

e) Invest in water supply and drainage and wastewater treatment systems, solid waste treatment facilities; speed up the recycling, reuse and generation of energy from waste in the Mekong Delta with a view to sustainable development.

g) Implement and draw experience from schemes on cooperation in sustainable development of the Mekong Delta sub-regions.

6. Developing and mobilizing resources

The tasks of developing and mobilizing resources include improving the awareness; and developing human resources; science and technology; finance and international cooperation. The formulation, approval and implementation of programs, plans and tasks must be carried out before 2020 and updated and further carried out in the 2021-2030 period.

a) Disseminate information to raise the awareness: carry out communication activities to raise the officials, enterprises and people’s awareness of opportunities got from transformation models with a view to sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta under the Resolution No. 120/NQ-CP.

b) Train and develop human resources: formulate and implement schemes to change career and create jobs for agricultural and rural employees towards specialization and professionalism; provide market information to and encourage the participation of enterprises; provide vocational training and develop human resources, especially high-quality human resources; renovate training programs; develop human resources for collective and cooperative economy.

c) Develop and apply science and technology: effectively realize key scientific and technological programs and tasks; give top priority to the provision of targeted and effective science and technology resources. Step up the research into environmental protection, natural disaster management and reduction of vulnerability and adverse impacts of climate change; perform key and urgent tasks to serve the production and natural disaster management and resilience to climate change; research, create, select and develop the region’s potential plant varieties, livestock and aquatic breeds; conduct researches to create new substitute materials serving leveling and construction in order to limit the removal of riverbed sand; design and execute the climate-resilient science and technology programs for the sustainable development of the Mekong Delta.

d) Mobilize and manage financial resources: speed up the mobilization of financial resources for the sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta ; increase the efficiency in utilization of funding sources and speed up the disbursement to ensure medium-term public investment capital is effectively used.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Program shall be executed in four phases: from now to 2020, 2021-2030 period, 2031-2050 period and orientations towards 2100. To be specific:

A. FROM NOW TO 2020

In this period, the urgent tasks set forth in Resolution No. 120/NQ-CP will be performed. Priority will be given to addressing landslides along the coast and river and canal banks and land subsidence which occur in a rampant and serious manner; plan and design projects that require large-scale investment in the coming period in order to implement the regional socio-economic models in a sustainable and climate-resilient manner.

Key tasks in this period are to focus on reviewing mechanisms and policies, determining and submitting new policies on approval. Pilot economic transition models; carry out approved infrastructure construction investment activities. Give top priority to important investment projects aimed at changing the region’s economic models with a view to sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta. b) Review, formulate and complete the comprehensive planning for sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta by 2030 with a vision toward 2050 by adopting the integrated multisectoral approach; execute the approved programs and schemes. Review, update and complete the specialized and cross-sectoral database of the Mekong Delta ; formulate and approve schemes for intensifying baseline surveys on natural resources and environment and natural disaster management in the Mekong Delta ; upgrade natural resources and environment monitoring, supervision, warning and forecasting systems.

Execute communications programs and offer training courses; implement approved human resources development schemes and scientific and technological research projects.

B. 2021 - 2030 PERIOD

Based on results of the implementation of tasks and solutions from now to 2020, in this period, it is required to focus on realizing the approved projects and tasks as well as capital construction investment projects and tasks that require big funding sources. Tasks that need to be performed in the 2021-2030 period include implementing the mechanisms, policies and plannings formulated and approved from now to 2020; maintaining and updating the specialized and cross-sectoral database of baseline surveys on natural resources and environment of the Mekong Delta ; implement rational economic models that have been successfully piloted; continue to invest and develop infrastructure and develop and mobilize resources. Key tasks and solutions in the 2021-2030 period:

1. Draw experience and multiply successfully piloted economic transition models; build infrastructure according to the programs and projects approved in the first phase or to be approved in the second phase. Top priority should be given to important investment projects aimed at changing the region’s economic models with a view to sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta.

2. Continue to review, complete and supplement mechanisms and policies: implement mechanisms and policies approved in the first phase.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Regarding the tasks of formulating planning and organizing territorial space: implement the comprehensive planning for sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta by 2030 with a vision toward 2050 by adopting the integrated multisectoral approach; execute the approved programs and schemes.

5. Regarding the tasks of developing a rational and climate-resilient economic structure: draw experiences and multiply successfully piloted agricultural production restructuring models according to the three focuses: fish - fruit trees - rice in association with ecological sub-regions. Continue to carry out tasks to develop a rational agricultural economic structure to maintain the link in the supply chain and deep participation in the global value chain. Focus on processing industry and industries supporting agricultural economy. Carry out the tasks of developing green industry and renewable energy; develop tourism and services according to the natural characteristics, ecology, culture and people, multiply tourism service development models and open new nature reserves.

6. Regarding the infrastructure investment and development tasks: invest in projects specified in the plannings and plans according to the approved roadmap and projects, especially focus on drawing experiences and multiplying models successfully piloted in the previous period.

7. Regarding the tasks of developing and mobilizing resources: continue to execute communications programs and offer training courses; implement human resources development schemes and scientific and technological research projects that have been approved. The mobilization of financial resources serving as one of the key priorities in this period includes the mobilization of funds for the sustainable development of the Mekong Delta.

C. ORIENTATION FOR THE 2031 - 2050 PERIOD

In this period, continue to effectively implement the tasks, solutions, programs, projects and tasks from now to 2020 and in the 2021-2030 period, and make appropriate revisions thereto to ensure that by 2050 the Mekong Delta will become an agricultural zone providing high-quality commodities together with services and eco-tourism and a moderately good developed region in terms of its social organization, economy and infrastructure network resilient to climate change and water resources conditions and safe from natural disasters.

Gradually industrialize the commodity chain-based specialized agriculture appropriate to local soil, floods, droughts, salinization, lack of freshwater and climate change scenarios in each sub-region; complete infrastructures to facilitate connection with domestic and international markets. Major investment decisions should be made after consulting relevant parties, by focusing on serving the development of specialized agricultural zones to provide high-quality commodity products in combination with services and eco-tourism and after assessing costs, benefits and relevance to social organization, soil, water resources and climate change in the region.

D. ORIENTATIONS TOWARD 2100

In this period, receive and develop the outcomes of the tasks and solutions for the period before 2050, including in-depth development of agriculture production models aimed at providing high-quality commodities. The Mekong Delta’s products will become prestigious and highly competitive brands in the world and appropriate to the region’s climate, land and soil. Service and eco-tourist zones will become attractive destinations for foreign tourists and be included in the high-quality tourist chain of the Mekong River region. By 2100, the Mekong Delta will become an economic center of the Mekong River region with advanced social organization, economy and climate-resilient infrastructure network. Specific tasks for the 2051 - 2100 period will be added upon revision to the Program in the next period.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Ministry of Natural Resources and Environment shall:

- take charge and cooperate with the National Committee on Climate Change, relevant ministries, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in the Mekong Delta and People's Committee of Ho Chi Minh City in supervising the execution of the Program; regularly review, report and propose necessary measures for uniform and effective execution of the Program to the he Government, Prime Minister and National Committee on Climate Change.

- take charge and cooperate with the Ministry of Planning and Investment in supervising and assessing the execution of the Program; promptly notify and introduce solutions to difficulties that arise during the execution at central and local levels to the Government and Prime Minister to ensure that the Resolution and Program are implemented on schedule, thereby offering benefits to the people.

- execute the Program and carry out tasks as assigned.

2. The Ministry of Planning and Investment shall:

- take charge and cooperate with ministries and relevant authorities in formulating a comprehensive planning for sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta by 2030 with a vision toward 2050 under the Law on Planning, and submit it to the Prime Minister for approval before the third quarter of 2020.

- cooperate with the Ministry of Natural Resources and Environment in carrying out supervision and assessment of the execution of this Program.

- take charge and cooperate with the Ministry of Finance in reviewing and incorporating investment projects into the medium term and annual public investment plans in order to perform tasks within the state budget capacity and in accordance with relevant regulations of law.

- execute the Program and carry out tasks as assigned.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- take charge and cooperate with relevant Ministries and authorities in providing or giving instructions on providing funding for recurrent expenditures on the Program as prescribed.

- execute the Program and carry out tasks as assigned.

4. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in the Mekong Delta and People's Committee of Ho Chi Minh City shall:

- provide resources for performing the tasks mentioned in the enclosed list of schemes, programs, projects and tasks, ensuring required quality and progress.

- Review the Mekong Delta’s approved sectoral development plannings to maintain the link and consistency among regional plannings within a territory; propose planning contents to be incorporated into the comprehensive planning for sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta by 2030 with a vision toward 2050 in accordance with regulations of the Law on Planning.

- Take charge of reviewing, revising formulating detailed plannings as assigned in conformity with the comprehensive planning for sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta by 2030 with a vision toward 2050; develop planning contents as assigned so that they are incorporated into the comprehensive planning for sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta by 2030 with a vision toward 2050 in accordance with regulations of the Law on Planning.

- Speed up the supervision and dissemination of information during the performance of assigned tasks.

- prepare annual reports on progress of tasks being currently performed, results of completed tasks and tasks that failed to be completed as scheduled and reasons therefor and before December 15, submit them to the Ministry of Natural Resources and Environment, which will submit a consolidated report to the Government and Prime Minister.

Based on the approved general action program for implementation of the Government’s Resolution No. 120/NQ-CP dated November 17, 2017 on sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta, ministries, ministerial-level agencies, governmental agencies, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in the Mekong Delta and People’s Committee of Ho Chi Minh City that are assigned tasks, schemes and projects shall develop detailed contents and make cost estimates in accordance with applicable regulations of law and submit them to a competent authority to form the basis for determining and providing funding as prescribed by the Law on State Budget. Ministries and local authorities shall include funding for realization of tasks, projects and schemes in their annually given budget estimates within their jurisdiction./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LIST OF SCHEMES, PROGRAMS, PROJECTS AND TASKS FOR IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT’S RESOLUTION NO. 120/NQ-CP ON SUSTAINABLE AND CLIMATE-RESILIENT DEVELOPMENT OF THE MEKONG DELTA

(Enclosed with the Prime Minister’s Decision No. 417/QD-TTg dated April 13, 2019)

1. Review, complete and supplement mechanisms and policies

No.

Tasks

Specific contents

Presiding authority

Cooperating authority

Results over period

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2021 - 2030

1

Formulate a mechanism for cooperation in and supervision of implementation of the Resolution No. 120/NQ-CP on sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta

- Formulating a cooperation and supervision mechanism; assess progress and effectiveness of the general action program for implementation of the Resolution No. 120/NQ-CP.

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministries, People’s Committees of provinces and cities in the Mekong Delta and People’s Committee of Ho Chi Minh City

- By December, 2019: the Ministry of Natural Resources and Environment is required to submit the mechanism to the Prime Minister for approval

- Submit bi-annual reports to the National Committee on Climate Change

- Implement the mechanism.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Review and formulate new mechanisms and policies to develop modern and hi-tech rural agriculture applying high technologies so as to increase quality, value and effectiveness in production in the Mekong Delta

- Developing cooperative economy, farm economy and agricultural value chain; maintaining the link between production and consumption.

- Attracting enterprises' investment in agriculture and rural areas.

- Developing large-scale, modern and hi-tech agricultural production to increasing quality, value and effectiveness in production; developing post harvest technology.

Ministry of Agriculture and Rural Development

Relevant ministries

- Decree No. 98/2018/ND-CP dated August 28, 2018 has been promulgated.

- Decree No. 57/2018/ND-CP dated April 17, 2018 and Circular No. 04/2018/TT-BKHDT have been promulgated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Implement the mechanisms and policies.

3

Develop a mechanism for mobilizing resources and encouraging participation by economic sectors

- Mobilizing resources and encouraging participation by economic sectors.

- Reviewing and evaluating the mechanism for piloting regional coordination under the Prime Minister’s Decision No. 593/QD-TTg dated April 06, 2016, submitting solutions for completing the mechanism for coordination and development of the Mekong Delta, including the establishment of a regional coordination council to the Prime Minister.

- Formulating policies to encourage private sector involvement in the Mekong Delta.

Ministry of Planning and Investment

Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), People’s Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

From December 2019 - 2020: promulgate the mechanism within power or request a competent authority to promulgate it.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Formulate an industry and trade development mechanism or policy to support agricultural economy and agricultural product processing industry.

- Developing industry in support of agricultural economy and agricultural product processing industry.

- Assisting in trade promotion; including the Mekong Delta 's commodities in international supply chains.

Ministry of Industry and Trade

Ministry of Planning and Investment, Ministry of Natural Resources and Environment, VCCI, People’s Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

By December, 2019: promulgate the mechanism or policy within power or request a competent authority to promulgate it.

Implement the mechanism or policy.

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Reviewing and revising the land policies to facilitate land accumulation and concentration, thereby boosting large-scale, hi-tech, competitive, effective and sustainable agricultural production.

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministries, People’s Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

- By December, 2019: the Ministry of Natural Resources and Environment is required to request the Government to make revisions to the land policies.

- Complete the land policies.

Implementing the revise land policies.

6

Review and complete mechanisms and policies to promote the application and transfer of science and technologies, especially high technologies, to agricultural production.

- Reviewing mechanisms and policies to promote the application and transfer of science and technologies, especially high technologies, to agricultural production.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Relevant ministries; relevant People’s Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

- By December, 2019: notify the Prime Minister.

Implement the mechanism or policy.

- Requesting the completion of mechanisms and policies to promote the application and transfer of science and technologies, especially high technologies, to agricultural production.

- By December 2020: notify the Prime Minister.

7

Review and complete urban area and rural settlement development mechanisms and policies.

Reviewing and completing urban area and rural settlement mechanisms and policies relevant to natural characteristics of each area, settlement and ecological sub-region resilient to climate change and sea level rise.

Ministry of Construction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

By December, 2019: promulgate the mechanisms and policies within power or request a competent authority to promulgate them.

Implement the mechanisms and policies.

8

Review and develop incentive policies on socio - economic development in the areas inhabited by ethnic minorities, especially the Khmer ethnic minority group.

- Considering incorporating contents of the Scheme on incentive policies on socio - economic development and provision of training for officials of the Khmer ethnic minority group in the Mekong Delta into the draft Decree on specific policy on provision of assistance in socio - economic development to poor ethnic minorities in the Mekong Delta ; Decree on training, development and employment of ethnic officials.

Committee on Ethnic Minority Affairs

Relevant ministries; relevant People’s Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

By December, 2019: submit the incentive policies to the Government for approval

Implement the incentive policies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Tasks

Specific activities

Presiding authority

Cooperating authority

Results over period

By 2020

2021 - 2030

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Review and update specialized and cross-sectoral data on the Mekong Delta.

- Build specialized and cross-sectoral database of the Mekong Delta, connect it with that of the Mekong River Commission.

- Build an integrated data center in the Mekong Delta.

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministries, People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

- By December, 2019: complete the data review.

- By December 2020, complete the updating of cross-sectoral data and database.

Annually update data.

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Modernize the Mekong Delta elevation within the network national elevation network; supervise subsidence/geology elevation; measure and update large-scale topography of the Mekong Delta; measure topography of beds of major tributaries and distributaries of Mekong river; monitor and update data on groundwater level in the Mekong Delta.

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministry of Agriculture and Rural Development; People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

- By December, 2019: Ministry of Natural Resources and Environment is expected to approve the project.

- Execute the project.

Continue to perform the tasks.

Investigate and assess status and take remedial measures against landslides along river banks, the coast and coastal dikes.

Ministry of Agriculture and Rural Development

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Continue to perform the tasks.

Investigate and assess the Mekong Delta’s irrigation system and propose measures for irrigation development in service of sustainable agricultural development and transformation.

Ministry of Agriculture and Rural Development

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

- By December 2020

 

3

Upgrade and modernize natural resources and environment observation, monitoring, warning and forecasting systems

- Upgrade and modernize hydrometeorological and environmental observation, monitoring, warning and forecasting systems.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Build a climate change and sea level rise monitoring network in the Mekong Delta [1].

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministry of Agriculture and Rural Development; People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

- By December, 2019: Ministry of Natural Resources and Environment is expected to approve the project.

- Execute the project.

Continue to perform the tasks.

4

Periodically update, complete and announce the climate change and sea level rise scenarios for Vietnam by 2100.

Periodically update, complete and announce climate change and sea level rise scenarios for Vietnam by 2100, develop detailed scenarios for the Mekong Delta ; provide guidelines for use thereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministries; People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

By December, 2019: Ministry of Natural Resources and Environment is expected to announce updated scenarios.

Update the scenarios every 5 years.

3. Formulate planning and organize territorial space

No.

Tasks

Specific activities

Presiding authority

Cooperating authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

By 2020

2021 - 2030

1

Review sectoral and local development plannings of the Mekong Delta to maintain the link and consistency among regional plannings within a territory

Compile a consolidated list and review of the approved sectoral and local development plannings; determine planning contents, overlapping issues, inconsistency, unreasonable and unfeasible proposals during the planning period and propose remedial measures; recommend planning contents to be incorporated into the comprehensive planning for sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta by 2030 with a vision toward 2050 in accordance with regulations of the Law on Planning.

Ministries, ministerial agencies, People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

Ministry of Planning and Investment

By September 2019:

Ministries are expected to complete the review and send review results to the Ministry of Planning and Investment, which will submit a consolidated report to the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Formulate and organize the implementation of the comprehensive planning for sustainable and resilient-climate develop of the Mekong Delta by 2030 with a vision toward 2050 by incorporating approved sectoral and local development plannings in accordance with regulations of the Law on Planning

Organize the formulation of the comprehensive planning for sustainable and resilient-climate develop of the Mekong Delta by 2030 with a vision toward 2050 in accordance with regulations of the Law on Planning.

Incorporate plannings into the comprehensive planning for sustainable and resilient-climate develop of the Mekong Delta by 2030 with a vision toward 2050 according to the List of plannings incorporated into the national, regional and provincial plannings promulgated by the Government and in accordance with regulations of the Law on Planning.

Ministry of Planning and Investment

Ministries, ministerial agencies, People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

By September 2020: submit the planning to the Government for approval.

Implement the planning.

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Review, adjust and formulate detailed plannings as assigned in accordance with the comprehensive planning for sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta by 2030 with a vision toward 2050; develop planning contents as assigned so that they are incorporated into the comprehensive planning for sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta by 2030 with a vision toward 2050 under the Law on Planning

Ministries, ministerial agencies, People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

Ministry of Planning and Investment and relevant ministries

By December, 2019:

Submit plannings to a competent authority for approval.

Implement the plannings.

4. Develop a rational economic structure

No.

Tasks

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Presiding authority

Cooperating authority

Results over period

By 2020

2021 - 2030

1

Develop an agricultural production structure according to the three focuses: fish - fruit trees - rice in association with ecological sub-zones, considering fish (freshwater, brackish water, saltwater fish) as key product.

- Transform structure and support development of key plants and domestic animals in the Mekong Delta.

- Repurpose paddy land in the estuary and coastal areas as land for aquaculture with a view to resilience to the increase in saltwater intrusion.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Build brands and geographical indications for key agricultural products in the Mekong Delta.

- Convert seed stands, improve forests, carry out forest replacement and develop forests in a sustainable manner in the Mekong Delta.

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

Ministry of Agriculture and Rural Development and relevant ministries.

- By 2020: implement piloted models. Form new models.

Draw experiences and multiply models.

- Construct experimental artificial reefs so as to protect and regenerate aquatic resources in association with tourism development within territorial waters of Ca Mau province

People’s Committee of Ca Mau province

Ministry of Agriculture and Rural Development and relevant ministries

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Draw experiences and multiply models.

- Pilot the completion and multiplication of new cooperative models in the Mekong Delta

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries; People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

- By 2020: implement piloted models and form new models.

Draw experiences and multiply models.

- Regenerate and supplement aquatic resources in some river basins and coastal areas in the Mekong Delta

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Develop agro-forestry-fishery models in a manner that is relevant to natural conditions and is resilient to saltwater intrusion and droughts.

- Develop fishery sector in a sustainable manner in the Mekong Delta.

- Formulate a scheme for sustainable fishery development in the Mekong Delta in association with investigation and assessment of effects of saltwater intrusion on aquaculture in the Mekong Delta

- Formulate a scheme for mangrove forest management and development in service of riverside and coastal protection.

 

 

 

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Strengthen trade promotion, re-organize and expand domestic and export markets for key agro-forestry-fishery products of the Mekong river delta.

Ministry of Industry and Trade

Ministry of Agriculture and Rural Development; relevant People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

- By 2020:

Organize trade promotion conferences and forums.

Continue to perform the tasks.

- Build and develop brands for the Mekong Delta within the Vietnam's food category.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 2021 - 2025: build and develop key brands

- 2025 - 2030: continue to perform the task.

- Assist rural industrial facilities in the Mekong Delta in sustainable and climate-resilient development of agro-fishery products.

Ministry of Industry and Trade

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

Perform the task on an annual basis.

Perform the task annually and carry out a review every 5 years.

- Assist in forming closed-loop value chains in the Mekong Delta - Ho Chi Minh city; develop a logistics system to connect Ho Chi Minh City and Mekong Delta.

People’s Committee of Ho Chi Minh City

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Perform the task.

Continue to perform the task.

- Develop agriculture professions in the Mekong Delta, convert freshwater ecosystem-based livelihoods into saltwater ecosystem-based livelihoods with a view to resilience to climate change and sea level rise.

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

Ministry of Agriculture and Rural Development; relevant Ministries.

- By 2019: implement successfully piloted models.

- By 2020: Form new models.

Draw experiences and multiply models.

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Develop green industry in the Mekong Delta

Ministry of Industry and Trade

Ministries; People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

- By December, 2019: The Ministry of Industry and Trade is expected to approve the scheme.

- Implement the scheme.

Continue to perform the task.

- Carry out an overall assessment of environmental impacts of thermal power centers (firstly carried out at coastal thermal power centers).

Ministry of Industry and Trade

Ministries; relevant People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Carry out investigations and assessments.

Continue to carry out investigations and assessment

4

Develop services and tourism by effectively exploiting potentials and advantages in natural and ecological conditions, cultural features and people in the Mekong Delta with high economic efficiency. Develop garden tourism, waterway tourism and ecotourism in association with wildlife sanctuaries.

- Conserve, embellish and develop cultural identities, cultural works, historic sites and monuments; keep and uphold natural and cultural heritages; prepare a plan for conversation and development of culture and information about ethnic minorities in the Mekong Delta.

Ministry of Culture, Sports and Tourism

Ministries; People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

- By December, 2019: The Ministry of Culture, Sports and Tourism is expected to approve the scheme.

- Implement the scheme.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Establish a pilot protected area to serve sustainable development of ecotourism and Center for knowledge about ecotourism development in the Mekong Delta.

- Develop ecotourism services by establishing the connection with historic and cultural monuments and sites of Mekong Delta provinces.

- Consider applying geographic information system GIS and modern solutions in systematizing and digitizing the current status of cultural heritages and intangible cultural resources in the region to facilitate the application of information technology to promote and develop the tourism industry.

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

Ministry of Culture, Sports and Tourism, Ministry of Information and Communications and relevant ministries

- By 2019: Implement successfully piloted models.

- By 2020: Form new models.

Draw experiences and multiply models.

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Design a general program for sustainable and climate-resilient rural development of the Mekong Delta together with agriculture restructuring and new rural development so as to develop agriculture and rural areas in the Mekong Delta in a sustainable, modern and highly effective manner that maximize potentials, advantages and resilience to climate change.

Ministry of Agriculture and Rural Development

Relevant ministries; People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

By 2019: submit the program to the Prime Minister.

- Execute the program.

Continue to perform the task.

- The component “Hỗ trợ các hệ thống trồng lúa bền vững” (“Supporting sustainable rice systems”) is included in the Vietnam Sustainable Agriculture Transformation Project.

 

People’s Committees of the following provinces and cities: Kien Giang, An Giang, Tien Giang, Hau Giang, Dong Thap, Can Tho, Soc Trang and Long An

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Terminate the project by December 31, 2020.

Draw experiences and multiply the project.

6

Mekong Delta Integrated Climate Resilience and Sustainable Livelihoods

Mekong Delta Integrated Climate Resilience and Sustainable Livelihoods

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministry of Natural Resources and Environment, ministries, People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

- Perform the tasks specified in the project.

- Terminate the project by December 31, 2020.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Set up infrastructure investment and development projects

No.

Tasks

Specific activities

Presiding authority

Cooperating authority

Results over period

By 2020

2021 - 2030

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Take remedial measures against landslides; take remedial measures against landslide-affected areas that directly affect populated areas and necessary infrastructural constructions.

Invest in urgent projects to take remedial measures against landslides; take remedial measures against landslide-affected areas that directly affect populated areas and necessary infrastructural constructions (according to the Document No. 185/TB-VPCP dated May 15, 2018 and request of the Ministry of Agriculture and Rural Development in the Official Dispatch No. 5510/BNN-PCTT dated July 20, 2018).

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance; relevant People's Committees of provinces and cities.

- By May 2018: the Ministry of Agriculture and Rural Development is required to submit the list of projects to the Prime Minister for approval.

- By 2020: execute the projects.

Continue to execute the projects according to the roadmap.

2

Protect the coast, improve and upgrade coastal dikes, prevent and control coastal erosion; focus investment in taking immediate remedial measures against serious erosion and landslides along river banks and the coast

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Agriculture and Rural Development

People's Committees of provinces and cities concerned.

- The Ministry of Agriculture and Rural Development is expected to execute the approved projects.

- By December 2020: The Ministry of Agriculture and Rural Development is expected to approve projects.

Continue to execute the projects according to the roadmap.

- Build anti-erosion embankments at seriously eroded river banks and coast in the Mekong Delta.

Relevant People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Natural Resources and Environment.

- People’s Committees of provinces and cities are expected to invest in the determined projects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Continue to make investment according to the roadmap.

- Invest in building embankments to create space for growing mangrove forests in the Mekong Delta provinces.

- Develop mangrove forests to protect river dikes and coastal dikes and develop livelihoods in association with forests.

Relevant People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

Ministry of Agriculture and Rural Development

- People’s Committees of provinces and cities are expected to invest in the determined projects.

- Approve the projects.

Continue to make investment according to the roadmap.

- Formulate a scheme for mangrove forest management and development together with development of ecological livelihoods associated with forests.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Relevant ministries; People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

By December, 2019:

The Ministry of Agriculture and Rural Development is expected to grant approval.

Continue to perform the task.

3

Develop urban areas and rural settlements in a manner that is appropriate to the characteristics of natural ecosystem and specific conditions of each area, settlement and ecological sub-zone.

-

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Invest in and build residential clusters and relocate households in serious landslide-affected areas in the Mekong Delta

- Rearrange population along the coast, rivers, canals and ditches to serve natural disaster management and socio - economic development and new rural area development.

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

Ministry of Agriculture and Rural Development; relevant ministries.

- People’s Committees of provinces and cities are expected to execute the determined projects.

- Approve new projects.

Continue to perform the task.

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Invest in and upgrade irrigation system in a uniform and modern manner to serve natural disaster management and socio-economic development.

Ministry of Agriculture and Rural Development

Relevant People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

- By December, 2019: The Ministry of Agriculture and Rural Development is expected to execute the approved projects.

- Approve new projects.

Continue to execute the projects according to the approved roadmap.

- Invest in and upgrade irrigation system, multi-purpose reservoirs and water supply system in the Mekong Delta to serve natural disaster management and sustainable and climate-resilient development.

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

Ministry of Agriculture and Rural Development

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Approve new projects.

Continue to execute the projects according to the approved roadmap.

5

Ensure houses are kept safe from inundation, droughts, storms, thunderstorms, whirlwinds and sea level rise.

- Invest in and build residential clusters and houses in flooded areas in the Mekong Delta.

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

Relevant ministries.

- People’s Committees of provinces and cities are expected to invest in the determined projects.

- Approve new projects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Construct pilot models of storm- and whirlwind-proof house and work models in the Mekong Delta provinces.

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

Relevant ministries

- In 2019: implement successfully piloted models.

- 2019 - 2020: Build new models.

Draw experiences and multiply the models.

6

Invest in completing transport infrastructure system with priority given to traffic works in inundation-prone areas, increase the resilience to climate change and sea level rise; works serving the connection and transshipment with the aim of promoting multimodal transport in the Mekong Delta provinces.

- Upgrade and renovate traffic works according to the plan in a climate and sea level rise-resilient manner with priority given to ethnic minorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

- The Ministry of Transport is expected to execute the determined projects.

- Approve new projects.

Continue to execute the projects according to the roadmap.

7

Uniformly build information and communications infrastructure, electricity supply, water drainage and supply and healthcare networks.

- Invest in and upgrade information and communications infrastructure in the Mekong Delta.

Ministry of Information and Communications

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Approve new projects.

Continue to execute the projects according to the roadmap.

- Invest in and upgrade rural electricity network in the Mekong Delta.

Ministry of Industry and Trade

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

- The Ministry of Industry and Trade is expected to execute the determined projects.

- Approve new projects.

Continue to execute the projects according to the roadmap.

- Invest in and upgrade water supply and drainage systems in the Mekong Delta.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

- The Ministry of Construction and Ministry of Agriculture and Rural Development are expected to execute the approved projects.

- Approve new projects.

Continue to execute the projects according to the roadmap.

- Invest in healthcare system capable of serving people’s healthcare demands, improve hygiene conditions and control drinking and domestic water quality in the context of climate change in the Mekong Delta.

Ministry of Health

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

- The Ministry of Health is expected to execute the determined projects.

- Approve new projects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Invest in stationary and modern wastewater and waste treatment stations; strengthen recycling, re-use and production of energy from waste.

- Invest in stationary and modern wastewater and waste treatment stations; factories recycling, re-using and producing energy from waste.

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

Ministry of Construction and relevant ministries

- People’s Committees of provinces and cities are expected to invest in the determined projects.

- Approve new projects.

Continue to execute the projects according to the approved roadmap.

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Formulate and implement the Scheme for cooperation in sustainable development of the Mekong Delta’s eastern coastal sub-regions (Tien Giang, Vinh Long, Tra Vinh and Ben Tre); Long Xuyen Quadrangle sub-region (Can Tho, Hau Giang, An Giang and Kien Giang); Dong Thap Muoi sub-region (Dong Thap, Long An and Tien Giang).

Relevant People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

Relevant ministries

- By June, 2019: submit the Scheme to a competent authority for approval.

- Implement the Scheme.

Continue to perform the task.

- Compile a list of regional integration projects and programs

Ministry of Planning and Investment

People's Committees of provinces

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

List of projects

6. Develop and mobilize resources

a) Disseminate information to raise awareness

No.

Tasks

Specific activities

Presiding authority

Cooperating authority

Results over period

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2021 - 2030

1

Carry out communication activities to raise Mekong Delta people’s awareness of opportunities got from the process of model transformation with a view to sustainable and climate-resilient development

- Design and launch communication programs on natural disaster and climate change management and natural disaster and climate change risk reduction; protect the environment and natural resources; increase people’s awareness of sustainable development of the Mekong Delta

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries, People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

- By June, 2019: The Ministry of Agriculture and Rural Development is expected to approve the Program.

- 7/2019 - 2020: carry out communication activities.

Continue to carry out communication activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Tasks

Specific activities

Presiding authority

Cooperating authority

Results over period

By 2020

2021 - 2030

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Provide career counseling and offer employments to rural laborers for career change purposes;

- Increase the quality of vocational training for rural laborers to make a transition from agricultural labor to industries and services with skilled agricultural workers; develop human resources for collective and cooperative economy

- Increase the quality of training for high quality human resources intended for industries, services, industrial parks, export-processing zones, craft villages, etc. in association with the labor export market.

- Formulate a scheme/program 2021 - 2025.

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

Ministries and People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

- The number of laborers getting trained and employments and undergoing labor transition;

- Review the scheme to provide vocational training for rural laborers by 2020 under the Decision No. 1956/QD-TTg dated November 27, 2009;

- Review the target program for vocational education, employment and occupational safety during 2016 - 2020 under the Decision No. 899/QD-TTg dated June 20, 2017;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Continue to perform the task.

2

Strengthen the vocational training and development of human resources, especially high quality human resources in association with the labor export market so that people may participate positively and proactively to play a central role in the transformation of production and livelihoods, meeting the needs of the region’s economic development

- Organize training courses and conferences for providing information about markets and categories to organizations, enterprises and cooperatives; offering advice on improving capacity and encouraging participation by enterprises and cooperatives in production and sale of agricultural products and foods in the Mekong Delta.

Ministry of Industry and Trade

Ministries and People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

2019 - 2020: The Ministry of Industry and Trade is expected to organize conferences, seminars and training courses.

Continue to perform the task.

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Provide training to improve skills for farmers to gradually change career and create employments in agriculture and rural areas in the Mekong Delta.

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries and People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

- By June, 2019: The Ministry of Agriculture and Rural Development is expected to approve the program.

- 7/2019 - 2020: carry out communication activities.

Execute the approved program.

4

Promote education in sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta.

- Incorporate the education in sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta into programs intended for education levels and training levels in the Mekong Delta ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Education and Training

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

- By December, 2019: The Ministry of Education and Training is expected to approve the scheme.

- 2019 - 2020: organize training courses.

Continue to perform the task.

c) Develop and apply science and technology

No.

Tasks

Specific activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cooperating authority

Results over period

By 2020

2021 - 2030

1

Effectively realize key science and technology programs and tasks; give priority to provision of targeted and effective science and technology resources with a view to sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta.

- Consolidate researches on the Mekong Delta, order key and targeted science and technology researches with a view to sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta.

Ministry of Science and Technology

Ministries, People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Continue to conduct targeted science and technology researches.

- Design and submit the climate-resilient science and technology program serving sustainable development of the Mekong Delta.

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministry of Science and Technology, other ministries; People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

- By December, 2019: submit the program to the Ministry of Science and Technology for approval.

Execute the program.

2

Step up the research into environmental protection, natural disaster management, reduction of vulnerability and adverse impacts of climate change on the Mekong Delta

Proactively make proposed orders to resolve difficulties faced by the Mekong Delta such as environmental protection, natural disaster management and resilience to climate change and adverse impacts of the water extraction activities carried out on the Mekong River mainstream.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Submit reports on research findings and application thereof suitable for Vietnam’s conditions with regard to the national-level tasks.

Continue to perform the task.

3

Perform key and urgent tasks to serve production, natural disaster management and resilience to climate change in the Mekong Delta.

- Formulate a scheme for overall assessment of impacts of Hydropower on the Mekong mainstream, focus on lowering water level of Tonle Sap Lake.

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministries; People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

- By June, 2019: submit the Scheme to the Prime Minister for approval.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Continue to perform the task.

- Design instruments for natural disaster monitoring and forecasting in service of production and natural disaster management in the Mekong Delta under the impact of climate change.

- Assess natural, human and sea level rise effect-induced subsidence in the Mekong Delta.

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministries; People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

- By June, 2019: The Ministry of Natural Resources and Environment is expected to approve the project.

- Execute the project.

Continue to perform the task.

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Design and execute the program for researching, creating, selecting and developing plant varieties, livestock and aquatic breeds with a focus on climate-resilient fruit trees, rice varieties and aquatic breeds.

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries and People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

- By June, 2019: The Ministry of Agriculture and Rural Development is expected to approve the program.

- Execute the program.

Continue to perform the task.

5

Conduct researches to create new substitute materials serving leveling and construction in order to limit the removal of riverbed sand for foundation heave purpose.

- Conduct researches to create new materials to substitute freshwater sand used in construction in order to increase the drainage capacity in the context of climate change.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministries; People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

- By June, 2019: The Ministry of Construction is expected to approve the project.

- Execute the project.

Continue to perform the task.

- Strengthen the control of illegal extraction of construction sand and gravel, restrict the use of natural sand for leveling, strengthen the use of substitute natural materials.

People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

 

- Submit annual reports.

Continue to perform the task.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Tasks

Specific activities

Presiding authority

Cooperating authority

Results over period

By 2020

2021 - 2030

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Consider notifying the Prime Minister of the establishment of the Mekong Delta sustainable development fund.

Ministry of Finance

Ministry of Natural Resources and Environment and ministries; People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta

- By June, 2019: obtain the Prime Minister’s approval.

Continue to perform the task.

2

Increase the efficiency in utilization of funding sources for sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta.

- Provide resources for execution of the programs and projects in the Mekong Delta and speeding up their progress and promote investment efficiency”.

Ministry of Planning and Investment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Planning and Investment is expected to notify the annual state-funded investment plan.

The Ministry of Planning and Investment is expected to notify the annual state-funded investment plan.

- Provide or give instructions on providing funding for recurrent expenditures on the general action program as prescribed, inspect and supervise the utilization of financial resources to ensure that funding sources are effectively used.

Ministry of Finance

 

The Ministry of Finance is expected to notify the plan to provide funding for annual recurrent expenditures.

The Ministry of Finance is expected to notify the plan to provide funding for annual recurrent expenditures.

3

Focus on resolving difficulties and speeding up the disbursement to ensure medium-term public investment capital is effectively used during 2016 - 2020.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Planning and Investment

Ministries; People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

- By June, 2019: The Ministry of Planning and Investment is expected to submit a complete report on task performance.

- 2019 - 2020: continue to perform the task.

Continue to perform the task.

 dd) Promote international cooperation

No.

Tasks

Specific activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cooperating authority

Results over period

By 2020

2021 - 2030

1

Coordinate activities related to bilateral and multilateral cooperation with upstream countries, major river basins and plains around the world, countries, international organizations and development partners in sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta.

Assess and propose measures to effectively implement the 1995 Mekong Agreement to enhance the role of Vietnam in the Mekong River Commission and promote cooperation with Mekong river basin countries and strategic partnership with the Netherlands.

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministry of Foreign Affairs and relevant ministries

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 2019 - 2020: continue to update.

Submit annual cooperation reports.

2

Promote international cooperation in scientific research and application and transfer of technologies with a view to sustainable development of the Mekong Delta.

Promote international cooperation in research into and application and transfer of technologies to serve environmental protection, natural disaster management and resilience to climate change and adverse impacts of water extraction activities carried out on the Mekong River mainstream.

Ministry of Science and Technology

Ministries; People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

By December, 2019:

Submit reports on research into and application of modern technologies suitable for Vietnam's conditions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Establish new international cooperation frameworks.

Establish new frameworks for international cooperation with other countries and international partners in climate change and water resources with a view to promoting the support and investment from international partners for sustainable development of the Mekong Delta.

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministries; People's Committees of provinces and cities in the Mekong Delta.

- By December, 2019: The Ministry of Natural Resources and Environment is expected to formulate a new cooperation plan.

- 2019 - 2020: continue to update.

Continue to update.

[1] Under the Project on overall water resource investigation and assessment, drought and saltwater intrusion warning and forecasting in response to climate change in the South Central Coast, Central Highlands and Mekong Delta.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 417/QĐ-TTg ngày 13/04/2019 về Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.039

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74