Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 143/2008/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 143/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Dầu khí năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Dầu khí năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Điều 2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ theo quy định của Quy chế này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí đối với Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thi hành Quy chế này phù hợp với chức năng quản lý nhà nước. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND, các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

QUY CHẾ

TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí (sau đây gọi tắt là Quỹ) được thành lập nhằm hỗ trợ kinh phí; bù đắp một phần rủi ro trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò (trong nước và nước ngoài), thẩm lượng dầu khí.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tập đoàn) thực hiện trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ theo đúng các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí: là các hoạt động nhằm mục đích tìm kiếm, đánh giá tiềm năng dầu khí, xác định sự tồn tại trữ lượng và khả năng khai thác thương mại của dầu khí trong phạm vi đối tượng (vỉa, thành hệ) cấu tạo, cụm cấu tạo, lô hoặc bể trầm tích bao gồm các công việc; chuẩn bị, khảo sát địa chất, địa vật lý, địa hóa và các khảo sát khác; các phân tích và nghiên cứu, khoan, đóng giếng; thử vỉa; hoàn thiện giếng; sửa chữa giếng; hủy giếng và các kế hoạch thẩm lượng.

2. Rủi ro trong tìm kiếm thăm dò dầu khí (rủi ro): là kết quả đạt được tìm kiếm thăm dò không như mục tiêu tối thiểu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Mục đích sử dụng Quỹ

Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí được dùng để thực hiện các Dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí ở trong nước và ngoài nước do Tập đoàn thực hiện, tham gia góp vốn vào các dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quy chế này; bù đắp một phần rủi ro trong hoạt động điều tra cơ bản, tìm kiếm, thăm dò và thẩm lượng dầu khí.

Điều 4. Điều kiện để dự án được sử dụng nguồn đầu tư từ Quỹ

1. Dự án điều tra cơ bản, tìm kiếm thăm dò dầu khí được sử dụng nguồn đầu tư Quỹ phải đảm bảo đủ các điều kiện sau đây:

a) Dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và không thuộc các dự án quy định tại Điều 5 Quy chế này;

b) Có dự toán chi tiết đối với từng khối lượng công việc dự kiến thực hiện được Hội đồng quản trị Tập đoàn phê duyệt.

2. Hội đồng quản trị Tập đoàn căn cứ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và khả năng cân đối nguồn từ Quỹ quyết định sử dụng Quỹ đầu tư cho các dự án cụ thể theo thứ tự ưu tiên sau đây:

a) Dự án tại các khu vực chồng lấn, tranh chấp với các nước trong khu vực có liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia; Dự án do Tập đoàn thực hiện tại Lào, Cămpuchia và các dự án khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Dự án khuyến khích đầu tư dầu khí theo danh mục các lô do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

c) Các dự án còn lại nếu đủ điều kiện sử dụng Quỹ quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này.

Điều 5. Các Dự án không thuộc đối tượng sử dụng Quỹ

1. Dự án được bảo đảm bằng các nguồn vốn khác.

2. Dự án nhằm mục đích gia tăng trữ lượng thuộc dự án khai thác hoặc dự án phát triển sau khi đã được cấp có thẩm quyền quyết định phát triển để khai thác dầu khí.

Chương 2.

TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ

Điều 6. Nguồn trích Quỹ và mức trích lập Quỹ

Quỹ được trích lập hàng năm từ các nguồn sau đây:

1. Trích không quá 10% tiền lãi dầu khí nước chủ nhà để lại hàng năm cho Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ sung vào Quỹ.

2. Trích 10% từ lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

3. Các nguồn vốn khác (nếu có)

Không trích các khoản quy định tại khoản 1 và 2 Điều này vào Quỹ khi số dư Quỹ bằng 10% vốn điều lệ của công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Điều 7. Tổng giám đốc Tập đoàn xây dựng kế hoạch sử dụng Quỹ hàng năm trình Hội đồng quản trị Tập đoàn phê duyệt làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện và tập hợp thành mục riêng trong kế hoạch tài chính hàng năm của Tập đoàn.

Điều 8. Tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán

1. Tập đoàn tạm ứng kinh phí từ Quỹ để tiến hành các Dự án điều tra cơ bản, tìm kiếm thăm dò dầu khí trên cơ sở kế hoạch, tiến độ thực hiện và dự toán chi tiết được phê duyệt. Mức tạp ứng cụ thể đối với từng hạng mục công việc của dự án do Tổng giám đốc Tập đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá 90% tổng dự toán của dự án.

Kinh phí tạm ứng phải được sử dụng đúng mục đích; trường hợp sử dụng sai hoặc sử dụng không hết phải hoàn trả lại Quỹ trong thời gian tối đa không quá 15 ngày kể từ khi có quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước.

2. Khi dự án kết thúc hoặc dừng thi công theo quyết định của cấp có thẩm quyền, Tập đoàn phải thành lập Hội đồng nghiệm thu để xác định khối lượng công việc đã hoàn thành, chi phí thực hiện và kết quả đạt được của dự án. Thành phần Hội đồng nghiệm thu do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn quyết định và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tập đoàn và trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của kết quả nghiệm thu.

3. Việc thanh toán toàn bộ chi phí thực hiện Dự án được căn cứ trên cơ sở kết quả nghiệm thu dự án.

Điều 9. Quản lý và sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ

Tập đoàn được phép tạm thời sử dụng tiền nhàn rỗi của Quỹ cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn khác với mục đích sử dụng Quỹ quy định tại Điều 1 Quy chế này theo nguyên tắc có hoàn trả, bảo đảm đủ nguồn chi của Quỹ khi có nhu cầu sử dụng. Việc sử dụng Quỹ vào các mục đích nói trên không được làm ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò.

Tổng giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật việc sử dụng tiền nhàn rỗi theo đúng các nguyên tắc trên, bảo đảm hiệu quả.

Điều 10. Xử lý kinh phí đã cấp khi dự án kết thúc.

1. Khi kết thúc dự án tìm kiếm thăm dò, nếu phát hiện dầu, khí có tính thương mại và được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển thành dự án phát triển thì phần kinh phí từ Quỹ cấp cho dự án được ghi giảm Quỹ đồng thời ghi tăng nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu của Tập đoàn.

2. Trường hợp dự án tìm kiếm thăm dò rủi ro, không có khả năng thu hồi chi phí:

a) Đối với các dự án điều tra cơ bản, dự án quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều 4 Quy chế này, tập đoàn được ghi giảm nguồn kinh phí từ Quỹ tương ứng với khối lượng công tác tìm kiếm thăm dò của dự án đã được Quỹ thanh toán;

b) Đối với các dự án còn lại, Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dùng Quỹ dự phòng tài chính để bù đắp, nếu thiếu thì hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ trong thời gian không quá 5 năm, kể từ ngày kết thúc dự án.

Điều 11. Quyết toán đối với dự án tìm kiếm thăm dò

Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày dự án tìm kiếm thăm dò kết thúc hoặc phải chấm dứt trước thời hạn, Hội đồng quản trị Tập đoàn phải tổ chức thẩm định và phê duyệt quyết toán nguồn kinh phí của Quỹ đã cấp cho dự án. Trong quyết định phê duyệt phải ghi rõ giá trị thực tế được sử dụng từ Quỹ sau khi giảm trừ tiền bồi thường thiệt hại của tổ chức bảo hiểm hoặc của tập thể và cá nhân có liên quan, giá trị vật tư, tài sản thu hồi từ dự án (nếu có).

Điều 12. Báo cáo khi kết thúc năm

Chậm nhất 90 ngày sau khi kết thúc năm, Tập đoàn có trách nhiệm lập báo cáo việc trích lập, sử dụng và quyết toán kinh phí Quỹ gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để theo dõi, giám sát.

Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ; hướng dẫn cụ thể chế độ hạch toán, biểu mẫu báo cáo việc trích lập, sử dụng và quyết toán kinh phí Quỹ.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam căn cứ vào Quy chế này chỉ đạo Tập đoàn thực hiện việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ, chịu trách nhiệm về việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ đúng mục đích và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, thì phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 143/2008/QD-TTg

Hanoi, October 29, 2008

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON SETTING UP, MANAGEMENT AND USE OF THE OIL AND GAS PROSPECTING AND EXPLORATION FUND

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the 1993 Petroleum Law and the 2000 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Petroleum Law;
Pursuant to the Government's Decree No. 142/2007/ND-CP of September 5, 2007, promulgating the Financial Management Regulation applicable to the parent company -the Vietnam National Oil and Gas Group;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on setting up, management and use of the Oil and Gas Prospecting and Exploration Fund.

Article 2.-The Vietnam National Oil and Gas Group shall set up, manage and use the Fund in accordance with this Regulation.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO." All previous regulations on the setting up. management and use of the Oil and Gas Prospecting and Exploration Fund of the Vietnam National Oil and Gas Corporation which are contrary to this Decision are annulled.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

REGULATION

ON SETTING UP, MANAGEMENT AND USE OF THE OIL AND GAS PROSPECTING AND EXPLORATION FUND
(Promulgated together with the Prime Minister's Decision No. 143/2008/QD-TTg of October 29, 2008)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- The Oil and Gas Prospecting and Exploration Fund (below referred to as the Fund) is set up to provide financial supports and offset part of risks in oil and gas prospecting and exploration (at home and overseas) and reserves assessment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- In this Regulation, the terms below are construed as follows:

1. Oil and gas prospecting and exploration activities means activities aiming to prospect and assess oil and gas potential and determine the existence of oil and gas reserves and the capacity of oil and gas commercial exploitation within structure objects (seams, formations), structure clusters, blocks or sedimentary basins, covering: geological, geo-physical and geo-chemical preparations and surveys and other surveys; analyses and researches, well drilling and closing; seam test; well improvement; well repair; well destruction and reserves assessment planning.

2. Risks in oil and gas prospecting and exploration (risks) means achieved prospecting and exploration results which fail to attain the minimum objectives already approved by competent authorities.

Article 3.- Fund use purposes

The Fund is used for the Group's implementation of. or capital contribution to, domestic and overseas oil and gas prospecting and

exploration projects which fully satisfy the conditions specified in Clause 1. Article 4 of this Regulation; and for offsetting part of risks in oil and gas basic survey, prospecting, exploration and reserves assessment activities.

Article 4.- Conditions on projects to be financed by the Fund

1. To be financed by the Fund, an oil and gas basic survey or prospecting and exploration project must fully satisfy the following conditions:

a/ Having been approved by a competent authority under regulations and being other than those specified in Article 5 of this Regulation;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The Group's Board of Directors shall, based on the provisions of Clause 1 of this Article and the Fund's capital-balancing capacity, decide on the use of the Fund for investment in specific projects in the following order of priority:

a/ Projects in overlapping areas and areas under disputes with regional countries which are related to national sovereignty or security: projects implemented by the Group in Laos and Cambodia, and other projects as decided by the Prime Minister.

b/ Encouraged oil and gas investment projects according to the list of oil and gas blocks decided by the Prime Minister;

c/ Other projects which fully satisfy the conditions specified in Clause 1, Article 4 of this Regulation.

Article 5.- Projects not to be financed the Fund

1. Projects funded with capital of other sources.

2. Projects aiming to increase oil and gas reserves under exploitation projects or development projects, of which the development for oil and gas exploitation has been decided by a competent authority.

Chapter II

SETTING UP, MANAGEMENT AND USE OF THE FUND

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Annual deductions shall be made for the Fund from the following sources:

1. Not more than 10% of the host country's annual oil and gas profit allocated to the parent company - the Group.

2. 10% of the annual after-tax profit of the parent company - the Group.

3. Other sources (if any).

Deductions mentioned in Clauses 1 and 2 of this Article will not be made for the Fund once its balance has reached 10% of the charter capital of the parent company - the Group.

Article 7.- The Group's general director shall work out and submit annual plans on the use of the Fund to the Group's Board of Directors for approval as a basis for implementation, and include them as a separate item in the Group's annual financial plans.

Article 8.- Advance, take-over test, payment

1. The Group shall advance funds from the Fund for the implementation of oil and gas basic survey, prospecting and exploration projects on the basis of approved plans, implementation progress and detailed cost estimates. The specific advance level for each job item of a project shall be decided by the Group's general director but must not exceed 90% of the project's total estimate.

Advanced funds must be used for proper purposes; if they are used for improper purposes or not used up, they must be returned to the Fund within 15 days after a decision to this effect is issued by the Group's Board of Directors Chairman or a state agency competent to conduct examination, inspection or state audit.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The payment of all expenses for project implementation is based on project test results.

Article 9.- Management and use of the Fund's idle capital

The Group may use the Fund's idle capital for its production and business needs other than the Fund's use purposes specified in Article 1 of this Regulation on the principle that it must refund this capital and ensure the Fund's sufficient capital to meet arising funding needs. The use of the Fund for the above purposes must not affect oil and gas prospecting and exploration activities.

The Group's general director shall take responsibility before the Board of Directors and law for the efficient use of Fund's idle capital in accordance with the above principles.

Article 10.- Settlement of allocated funds upon project termination

1. Upon the termination of an oil-and gas prospecting and exploration project, if oil and gas discoveries are of commercial value and when such project is decided to be transformed into a development project by a competent authority, the Fund's allocations for the project shall be debited and, at the same time, the Group owner's investment capital shall be credited

2. In case an oil and gas prospecting and exploration project faces risks and is incapable to retrieve expenses:

a/ For projects on basic surveys and projects specified at Points a and b, Clause 2, Article 4 of this Regulation, the Group may debit the Fund's allocations in proportion to the volumes of the projects' oil and gas prospecting and exploration jobs already paid by the Fund;

b/ For other projects, the parent company the Group shall use its financial provision fund to cover expenses; if this fund is deficient, the deficit shall be accounted as the parent company's production and business expenses within 5 years from the date of project termination.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Within 6 months after an oil and gas prospecting and exploration project is completed or is forced to terminate ahead of schedule, the Group's Board of Directors shall evaluate and approve the settlement of the Fund's allocations for the project. Its approval decision must clearly state the actual value used from the Fund after subtracting the damages of the insurer or concerned collectives and individuals and the value of supplies and assets paid by the project (if any).

Article 12.- Year-end reports

Within 90 days after the year-end, the Group shall make a report on the setting up, use and settlement of the Fund and send it to the Ministry of Financeand the Ministry of Industry and Trade for monitoring and supervision.

The Ministry of Finance shall inspect and supervise the setting up, management and use of the Fund; guide in detail accounting regulations and the form of report on the setting up, use and settlement of the Fund.

Chapter III

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 13.- The Group's Board of Directors shall, based on this Regulation, direct the Group in the setting up, management and use of the Fund, and take responsibility for the setting up, management and efficient and proper use of the Fund. Problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Finance for study, synthesis and submission tc the Prime Minister for amendment and supplementation.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 143/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008 về Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.535
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74