Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 107/2007/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 31/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 107/2007/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ ĐÓNG BÚA BÀI CÂY, BÚA KIỂM LÂM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2006/QĐ-BNN NGÀY 01/6/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, như sau:

1. Bổ sung quy định về “dấu hiệu đặc biệt khác” vào phần quy định đối với gỗ nhập khẩu quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 7, Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN và được sửa đổi như sau:

Gỗ tròn nhập khẩu hợp pháp trong trường hợp không có dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác của nước xuất khẩu.

Dấu hiệu đặc biệt khác của nước xuất khẩu trong Quyết định này bao gồm các trường hợp trên lóng gỗ tròn được nước xuất khẩu gắn nhãn mác làm bằng vật liệu khác nhau (nhựa, hợp kim, giấy) thể hiện số hiệu, kích thước lóng gỗ đó phù hợp với lý lịch gỗ (Log list) trong hồ sơ nhập khẩu kèm theo.

Trường hợp lô gỗ tròn nhập khẩu thuộc đối tượng phải đóng dấu búa kiểm lâm có nhiều cấp đường kính khác nhau (có cả cấp đường kính nhỏ hơn 25 cm), nếu chủ hàng có yêu cầu đóng dấu búa kiểm lâm tất cả lô gỗ, thì cơ quan Kiểm lâm đóng dấu búa kiểm lâm toàn bộ lô gỗ đó theo đề nghị của chủ hàng..

2. Bổ sung cuối điểm b, khoản 2, Điều 7, Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN như sau:

Gỗ là tang vật vi phạm pháp luật đã có quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật..

3. Sửa đổi quy định về địa điểm đóng búa kiểm lâm đối với gỗ tròn nhập khẩu quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 9, Quyết định số 44/QĐ-BNN như sau:

c) Địa điểm đóng búa kiểm lâm đối với gỗ tròn nhập khẩu

Đối với gỗ tròn nhập khẩu bằng đường bộ: địa điểm đóng búa kiểm lâm là cơ sở chế biến, kho gỗ hợp pháp của chủ gỗ sau khi đã hoàn thành thủ tục Hải quan trên lãnh thổ Việt Nam nơi gỗ nhập khẩu được dỡ lần đầu tiên. Chủ gỗ nhập khẩu có văn bản thông báo với Chi cục Kiểm lâm nơi có cửa khẩu nhập gỗ và Chi cục Kiểm lâm nơi có cơ sở chế biến, kho gỗ hợp pháp của mình (trường hợp cửa khẩu nhập gỗ và cơ sở chế biến, kho gỗ hợp pháp của chủ gỗ không cùng đóng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) về nơi dỡ hàng lần đầu tiên. Chi cục Kiểm lâm có cơ sở chế biến, kho gỗ hợp pháp của chủ gỗ tổ chức đóng dấu búa kiểm lâm.

Đối với gỗ nhập khẩu bằng đường thuỷ: trường hợp gỗ được vận chuyển rời thì địa điểm đóng búa kiểm lâm là cảng đầu tiên gỗ được bốc lên đất liền sau khi đã hoàn thành thủ tục Hải quan. Chủ gỗ nhập khẩu có văn bản thông báo với Chi cục Kiểm lâm nơi bốc gỗ lên đất liền để tổ chức đóng dấu búa kiểm lâm. Trường hợp gỗ tròn nhập khẩu được chứa trong container sau khi đã hoàn thành thủ tục Hải quan, gỗ được vận chuyển tiếp về cơ sở chế biến, kho gỗ hợp pháp của mình thì chủ gỗ có văn bản thông báo cho Chi cục Kiểm lâm nơi có cảng nhập khẩu gỗ biết và Chi cục Kiểm lâm nơi có cơ sở chế biến, kho gỗ hợp pháp của mình (nếu cảng nhập khẩu gỗ và cơ sở chế biến, kho gỗ hợp pháp của chủ gỗ không cùng đóng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Chi cục Kiểm lâm nơi có cơ sở chế biến, kho gỗ hợp pháp của chủ gỗ tổ chức đóng dấu búa kiểm lâm.

Đối với địa phương không có cơ quan Kiểm lâm, thì chủ gỗ có văn bản thông báo Cơ quan Kiểm lâm vùng để tổ chức đóng dấu búa kiểm lâm..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ, Viện, Trường có liên quan; Giám đốc các Cơ quan Kiểm lâm vùng; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3; VPCP
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ: Công an, Tài chính, Tư pháp;
- Toà án, Viện KSNDTC;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở NN&PTNT, CC Kiểm lâm các tỉnh, TP;
- Công báo; Websits CP;
- Lưu VT, KL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 sửa đổi quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm kèm theo Quyết định 44/2006/QĐ-BNN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.053

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255