Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Số hiệu: 13/2020/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 06/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Mới: Đã ban hành biểu giá mua điện mặt trời

Đây là nội dung nổi bật đề cập tại Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam ban hành ngày 06/4/2020.

Theo đó, chính thức ban hành biểu giá mua điện mặt trời như sau:

- Đối với dự án điện mặt trời nổi: 1.783 VNĐ/kWh, tương đương 7.69 UScent/kWh;

- Đối với dự án điện mặt trời mặt đất: 1.644 VNĐ/kWh, tương đương 7.09 UScent/kWh;

- Đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà: 1.943 VNĐ/kWh, tương đương 8.38 UScent/kWh.

Ghi chú: Tỷ giá tính theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày 10/3/2020.

Giá mua điện này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ (tính tương đương UScent/kWh).

Xem thêm nội dung tại Quyết định 13/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 13/2020/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đi, bsung một sđiều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật sa đi, bsung Luật Đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Thực hiện Nghị quyết s 115/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện một scơ chế, chính sách đặc thù htrợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sn xuất, đời sng nhân dân giai đoạn 2018 - 2023;

Theo đề nghị ca Bộ trưng Bộ Công Thương;

Thtướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Quyết định này gm các tổ chức, cá nhân tham gia phát trin điện mặt trời tại Việt Nam và các tchức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bên mua điện là Tập đoàn Điện lc Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tp đoàn Điện lực Việt Nam y quyn hoặc tchức, cá nhân khác mua điện tBên bán điện hoặc tchức tiếp nhn quyn và nghĩa vụ của các tổ chức nêu trên theo quy định của pháp luật.

2. Bên bán điện là tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực phát triển t các nhà máy hoặc hệ thống điện mặt trời hoặc tổ chức, cá nhân tiếp nhn quyền và nghĩa vụ ca các tổ chức, cá nhân nêu trên theo quy định của pháp luật.

3. Đơn vị phân phối và bán lẻ điện không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị điện lực không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được cp giy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện, mua buôn điện từ đơn vị phân phối điện để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện.

4. Điện mặt trời là điện được sản xuất từ các tấm quang điện theo nguyên lý biến đi từ quang năng thành điện năng.

5. Hệ thống điện mặt tri mái nhà là hthống điện mặt trời có các tấm quang điện được lp đặt trên mái nhà ca công trình xây dựng và có công suất không quá 01 MW, đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống ca Bên mua điện.

6. Dự án điện mặt trời nối lưới là dự án điện mặt trời được đấu nối trực tiếp vào lưới điện quốc gia trừ quy định tại khoản 5 Điều này.

7. Dự án điện mặt trời nổi là dự án điện mặt trời nối lưới có các tấm quang điện được lắp đặt trên cấu trúc nổi trên mặt nước.

8. Dự án điện mặt trời mặt đất là dự án điện mặt trời nối lưới trừ các dự án quy định tại khoản 7 Điều này.

9. Ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một phần dự án điện mặt trời nối lưới là ngày toàn bộ hoặc một phần công trình điện mặt trời sẵn sàng bán điện cho Bên mua điện và thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Hoàn thành các thử nghiệm ban đầu đối với toàn bộ hoặc một phần công trình theo quy định;

b) Đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện;

c) Bên bán điện và Bên mua điện cht chỉ scông tơ để bắt đầu thanh toán.

Chương II

ĐIỆN MẶT TRỜI NỐI LƯỚI

Điều 4. Trách nhiệm mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới

1. Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ điện năng được sản xuất từ các dán điện mặt trời nối lưới phát lên hệ thng lưới điện quốc gia phù hợp vi quy định về vận hành hệ thng điện và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành điện; ưu tiên điều độ đkhai thác toàn bộ công suất, điện năng phát của các dự án điện mặt trời.

2. Việc sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời nối lưới là bắt buộc trong mua bán điện giữa Bên bán điện và Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền.

3. Thi hn của hợp đng mua n điện đối vi các dự án điện mặt trời ni lưới là 20 năm ktừ ngày vận hành thương mại. Sau thi gian này, việc gia hạn thời hạn hp đồng hoặc ký hợp đồng mới thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký gia hạn hp đồng hoặc ký hợp đồng mới.

Điều 5. Giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới

1. Dự án điện mặt trời nối lưới đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23 tháng 11 năm 2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì dự án hoặc một phần dự án đó được áp dụng Biểu giá mua điện của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm giao nhận điện quy định tại Phụ lục của Quyết định này.

2. Giá mua điện tại Biểu giá mua điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ (tính tương đương UScents/kWh), tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bvào ngày Bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán. Giá mua điện này được áp dụng 20 năm ktừ ngày vận hành thương mại.

3. Đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng/USD), được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Giá mua điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD. Tgiá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công b vào ngày Bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán.

4. Giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới không đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được xác định thông qua cơ chế cạnh tranh.

5. Giá mua điện tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được áp dụng cho các dự án có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.

6. Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời ni lưới nêu tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được hạch toán và đưa đy đủ trong thông sđầu vào của phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Điều 6. Phát triển các dự án điện mặt trời nối lưới

1. Thiết bị chính của dự án mặt trời nối lưới phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế (IEC) hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Chất lượng điện của dự án điện mặt trời nối lưới phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về điện áp, tần số và các yêu cầu về vận hành hệ thống điện quốc gia theo quy định hiện hành.

2. Việc đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời nối lưới được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, an toàn điện, đất đai, phòng cháy cha cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Ưu đãi về thuế, sử dụng đất và sử dụng mặt nước đối với dự án điện mặt trời nối lưới thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 7. Đấu nối dự án điện mặt trời nối lưới vào hệ thống điện

1. Bên bán điện chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị đo đếm điện năng, đường dây và trạm biến áp tăng áp (nếu có) từ nhà máy điện của Bên bán điện tới điểm đấu nối với lưới điện của Bên mua điện; tổ chức việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo đếm điện năng theo đúng quy định của pháp luật về đo lường.

2. Điểm đấu nối do Bên bán điện và Bên mua điện thỏa thuận phù hợp với quy hoạch được duyệt. Trường hợp điểm đấu nối khác với điểm đặt thiết bị đo đếm, Bên bán điện chịu phần tổn thất điện năng trên đường dây đu ni và tn tht máy biến áp tăng áp của nhà máy điện.

Chương III

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

Điều 8. Giá mua điện và Hợp đồng mua bán điện mẫu

1. Các hệ thống điện mặt trời mái nhà được phép bán một phần hoặc toàn bộ điện năng sản xuất ra cho Bên mua là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc Bên mua là tổ chức, cá nhân khác trong trường hợp không sử dụng lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền thực hiện thanh toán lượng điện năng từ hệ thống điện mặt trời mái nhà phát lên lưới điện quốc gia theo giá mua điện quy định tại Biểu giá mua điện đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Phụ lục của Quyết định này. Giá mua điện này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của tgiá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ (tính tương đương UScents/kWh), tgiá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công b vào ny cui cùng của năm trước để tính tiền điện thanh toán cho năm tiếp theo. Các Bên co trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành v thuế và phí.

3. Trường hợp Bên mua điện không phi là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoc đơn vị thành viên được y quyn giá mua điện và hp đồng mua điện do các bên thỏa thuận phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

4. Giá mua điện tại khoản 2 Điều này được áp dụng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà có thi điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 và được áp dụng 20 năm k tngày vào vận hành phát điện. Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời mái nhà quy định tại khoản 2 Điều này được hạch toán và đưa đầy đtrong thông số đầu vào của phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hóa đơn thanh toán được lập trên cơ sở sản lượng điện giao và sản lượng điện nhận riêng biệt.

5. Hợp đồng mua bán điện mà Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải tuân theo Hợp đồng mua bán điện mẫu. Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà tối đa là 20 năm kể từ ngày vào vận hành phát điện. Sau thời gian này, việc gia hạn thời gian hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà, đấu nối và đo đếm điện năng

1. Hệ thống điện mặt trời mái nhà có đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện quốc gia được đầu tư phát triển sau khi đăng ký đấu nối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư, lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị đo đếm điện năng đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền.

3. Hệ thống điện mặt trời mái nhà phải có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.

4. Tổ chức, cá nhân đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đảm bảo các yêu cu van toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

1. Bộ Công Thương

a) Chủ trì, phối hp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo dõi các dự án đin mt trời ni lưới có ngày vận hành thương mại đáp ứng yêu cu được hưng giá mua điện htrợ quy đnh ti khoản 3 Điều 5 của Quyết định này và phù hợp với Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ vviệc thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2023;

b) Tổ chức, hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kim tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này;

c) Ban hành Hợp đồng mua bán điện mu áp dụng cho các dự án điện mt trời ni lưi và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các hệ thng điện mặt trời mái nhà đối với tờng hợp Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền;

d) Ban hành quy định về đo đếm, ghi nhận sản lượng điện và thanh toán đi với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có sự tham gia của Đơn vị phân phối và bán lẻ điện không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

đ) Phối hp với các bộ ngành, địa phương huy động các nguồn lực để thúc đy phát triển chương trình điện mặt trời mái nhà;

e) Nghiên cứu hoàn chỉnh cơ chế đấu thầu các dự án điện mặt trời, lộ trình thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai trên toàn quốc.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Phối hợp, htrợ nhà đầu tư về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạ tng, nguồn nhân lực để đầu tư, thực hiện và phát triển các dự án điện mặt trời trên địa bàn;

b) Theo dõi, kiểm tra thực hiện các dự án điện mặt trời tại địa phương theo thẩm quyền;

c) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động liên quan đến điện mặt trời tại địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Báo cáo Bộ Công Thương về tình hình đăng ký, đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời trên địa bàn.

Điều 11. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm hạch toán đầy đủ chi phí mua điện của các dự án điện mặt trời ký hợp đng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam y quyền và đưa vào thông s đu vào trong phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Nghiên cu đầu tư các giải pháp lưu trữ điện năng cho hệ thống nhằm đm bảo vận hành ổn định hệ thng điện khi tích hp các nguồn năng lượng tái tạo.

3. Xây dựng hệ thng thông tin qun lý vphát triển điện mặt trời nối lưới và điện mặt trời mái nhà trên toàn quc.

4. Rà soát tiến độ các dự án điện đảm bảo giải tỏa công suất dự án điện mặt trời nối lưới và hệ thống điện mặt trời mái nhà, không gây quá tải đối với hệ thống điện quốc gia.

5. Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ ng Thương về hiện trạng đấu nối điện mặt tri, tổng công suất lp đặt sn lượng điện mua từ các dự án đin mặt tri nối lưi và hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 5 năm 2020.

2. Các Bộ trưng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thtrưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan đến hoạt động phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chtịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban ca Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

PHỤ LỤC

BIỂU GIÁ MUA ĐIỆN MẶT TRỜI
(Kèm theo Quyết định số
13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 ca Thủ tướng Chính phủ)

TT

Công nghđiện mặt trời

Giá điện

VNĐ/kWh

Tương đương UScent/kWh

1

Dự án điện mặt trời nổi

1.783

7,69

2

Dự án điện mặt trời mặt đất

1.644

7,09

3

Hệ thống điện mặt trời mái nhà

1.943

8,38

Ghi chú: Tỷ giá tính theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 3 năm 2020.

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------------

No. 13/2020/QD-TTg

Hanoi, April 6, 2020

 

DECISION

INCENTIVES FOR DEVELOPMENT OF SOLAR ENERGY IN VIETNAM

Pursuant to Law on Governmental Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to Electricity Law dated December 3, 2004; Law on Amendments to Electricity Law dated November 20, 2012;

Pursuant to Law on Investment dated November 26, 2014; Law on Amendments to Law on Investment dated November 22, 2016;

Pursuant to Law on Construction dated June 18, 2014;

In implementation of Resolution No. 115/NQ-CP dated August 31, 2018 of Government on implementing specific policies to assist Ninh Thuan Province in socio-economic development and maintenance of manufacture and livelihood stability of the people during 2018 - 2023;

At the request of Minister of Industry and Trade;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Decision prescribes incentives for development in Vietnam.

Article 2. Regulated entities

This Decision applies to organizations and individuals participating in developing solar energy in Vietnam and other relevant organizations and individuals.

Article 3. Interpretation

In this Decision, terms below are construed as follows:

1. “Buyer” refers to Vietnam Electricity Group (EVN), member entities authorized by the EVN, other organizations and individuals that buy electricity from the Seller or other organizations assigned with rights and obligations of organizations above as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. “Electricity distributor or retailer not affiliated to EVN” refers to an entity that is not affiliated to EVN licensed for operation in distributing, retailing and buying electricity from distributors to sell for customers.

4. “Solar energy” refers to electricity produced by solar panels using the method of converting light energy into electrical energy.

5. “Rooftop solar system” refers solar system in which solar panels are installed on the roof of the construction with no more than 1 MW in power and directly or indirectly connected to power grid with up to 35kV of the Buyers.

6. “Grid-connected solar power project” refers to the project in which solar electricity is connected to national grid, except for regulations specified in Clause 5 of this Article.

7. “Floating solar energy project” refers a grid-connected solar power project with solar panels installed on constructions floating on water surface.

8. “Terrestrial solar energy project” refers to a grid-connected solar power project other than projects specified in Clause 7 of this Article.

9. “Commercial operation date of the whole or part of grid-connected solar power system” refers to the date on which the whole or part of solar power structures is ready to sell electricity to the Buyer and must satisfy following requirements:

a) Completed initial tests with respect to the whole or part of the construction as per the law;

b) Licensed by competent authorities to operate in electricity generation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II

GRID-CONNECTED SOLAR POWER

Article 4. Responsibilities of the Buyer in grid-connected solar power projects

1. The Buyer is responsible for purchasing the entire electricity produced from solar power projects connected to national grid satisfactory to regulations on operating electricity systems and electricity technical regulations and standards; prioritizing balancing to fully utilize power generation capacity of solar power projects.

2. Use of power purchase agreement from for grid-connected solar power energy projects shall be compulsory in electricity sale between the Seller and the Buyer which is the EVN or member entity authorized by the EVN.

3. Period of a power purchase agreement for grid-connected solar power projects shall be 20 years from the commercial operation date. After the period mentioned above, contract extension or signing of new contracts shall comply with regulations and law at the time of extending or signing the contracts anew.

Article 5. Electricity price for grid-connected solar power projects

1. Grid-connected solar power projects prioritized for investment by competent authorities before November 23, 2019 whose commercial operation date lies within July 1, 2019 to December 31, 2020 inclusively may apply electricity purchase price schedule for grid-connected solar power under Annex of this Decision.

2. Electricity purchase price under the electricity purchase price schedule does not include VAT and shall be adjusted according to the central rate of VND to USD dollar publicized by the State Bank of Vietnam on the date the Seller produces invoices. The electricity purchase price shall be applied for 20 years from the commercial operation date.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Purchase price of electricity from grid-connected solar power projects that fail to satisfy requirements specified in Clauses 1 and 3 of this Article shall be determined based on competition.

5. Electricity purchase prices under Clauses 1 and 3 of this Article shall be applied to projects in which capacity of solar cells exceed 16% or module exceeds 15%.

6. Purchase price of electricity from grid-connected solar power projects specified in Clauses 1 and 3 of this Article shall be accounted and fully provided in input figures of annual electricity sale and retail price scheme of the EVN.

Article 6. Development of grid-connected solar power projects

1. Primary equipment of grid-connected solar power projects must satisfy Vietnamese technical standards and regulations or international standards (IEC) or similar standards. Electricity quality of grid-connected solar power projects must satisfy requirements regarding voltage, frequency and requirements in terms of operating national electricity system according to applicable regulations and law.

2. Investment for construction of grid-connected solar power projects shall be conducted according to regulations and law on investment, construction, electricity safety, land, fire safety, environmental protection and other relevant law provisions.

3. Preferential treatment regarding tax, land use and water surface use with respect to grid-connected solar power projects shall comply with relevant applicable regulations and law.

Article 7. Connecting grid-connected solar power projects to electric systems

1. The Seller shall be responsible for investing, installing, operating and maintaining electricity measuring instruments, power lines and transformers (if any) from power plants of the Seller to the location where the power is connected to power grid of the Buyer; organizing accrediting, calibrating and testing electricity measuring instruments according to regulations and law on measurement.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter III

ROOFTOP SOLAR POWER SYSTEM

Article 8. Electricity purchase price power purchase agreement form

1. Rooftop solar power systems may sell the entire or part of electricity produced to the Buyer which is the EVN or other organizations and individuals in case of not using power grids of EVN.

2. The EVN or authorized member entities shall pay for the electricity transmitted to the national grid from rooftop solar power systems according to electricity purchase price under the Annex attached to this Decision. The price does not include VAT and shall be adjusted according to conversion rate of VND to USD (translates to US cents/kWh), conversion rate to be applied shall be central conversion rate of the VND to USD publicized by State Bank of Vietnam at the end of the previous year to calculate electricity bill for the following year. Parties are responsible for complying with regulations and law on tax and charges.

3. In case the Buyer is not the EVN or authorized member entity thereof, electricity purchase price and power purchase agreement shall be agreed upon by parties satisfactory to applicable regulations and law.

4. Electricity purchase price under Clause 2 of this Article is applied to rooftop solar power systems whose power generate and electricity meter reading confirmation dates range from July 1, 2019 to December 31, 2020 and shall be applied for 20 years from the initial date of electricity generation. Purchase price for electricity of rooftop solar power systems specified in Clause 2 of this Article shall be accounted and fully provided in the inputs figures of annual electricity sale and retail price scheme of the EVN. Invoices shall be made separately for distributed electricity and received electricity.

5. Buyer which is EVN or authorized member entity thereof must conform to power purchase agreement form. Power purchase agreement in case of rooftop solar power systems shall remain for a maximum of 20 years from the date of initial electricity generation. After the period mentioned above, extending or signing new contracts shall comply with applicable regulations and law.

Article 9. Development of rooftop solar power systems, electricity connection and measurement

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The EVN shall invest, install and maintain electricity measuring instruments of rooftop solar power systems signing power purchase agreements with the EVN or authorized member entity thereof.

3. Rooftop solar power systems must have capacity of solar cells larger than 16% or module larger than 15%.

4. Organizations and individuals investing for installation of rooftop solar power systems must fulfill electricity safety, construction safety, environment and fire safety requirements according applicable regulations and law.

Chapter IV

IMPLEMENTATION

Article 10. Responsibilities of regulatory agencies

1. Ministry of Industry and Trade

a) Take charge and cooperate with People’s Committee of Ninh Thuan Province and EVN in monitoring grid-connected solar power systems whose commercial operation date satisfies preferential electricity purchase price under Clause 3 Article 5 of this Article and conforms to Resolution No. 115/NQ-CP dated August 31, 2018 of Government on implementation of specific policies to assist Ninh Thuan Province in socio-economic development and maintenance of manufacture and livelihood stability during 2018 – 2023;

b) Organize, guide and cooperate with People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in examining and monitoring implementation of this Decision;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Promulgate regulations on measurement and record of produced electricity and payment with respect to rooftop solar power systems involving electricity distributors and retailers not affiliated to the EVN;

dd) Cooperate with ministries and local governments in mobilizing resources to promote rooftop solar power programs;

e) Conduct research to develop bidding mechanism regarding solar power projects and implementation progress and report to Prime Minister for approval for nationwide implementation.

2. People’s Committees of provinces and central-affiliated cities

a) Cooperate and assist investors in terms of compensation, land clearance, infrastructure and personnel to invest, implement and develop solar power projects on a provincial scale;

b) Monitor and examine implementation of local solar power projects within their competence;

c) Perform state management regarding activities related to solar power on a provincial scale according to applicable regulations and law.

d) Report to Ministry of Industry and Trade about application and investment for development of solar power on a provincial scale.

Article 11. Vietnam Electricity Group

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Conduct research to invest in energy saving solutions to ensure functional operation of electric systems upon integrating renewable energy.

3. Develop information system to manage grid-connected solar power and rooftop solar power development on a nationwide scale.

4. Examine progress of electricity projects which are to relieve capacity of grid-connected solar power projects and rooftop solar power systems, do not cause the national grid to overload.

5. On a yearly basis, report to Ministry of Industry and Trade on connection of solar power, total capacity of electricity purchased from grid-connected solar power projects and rooftop solar power systems.

Article 12. Entry into force

1. This Decision comes into effect from May 22, 2020.

2. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities; heads of agencies and entities related to development of solar power projects in Vietnam are responsible for implementation of this Decision./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ANNEX

SOLAR POWER PURCHASE PRICE SCHEDULE
(Attached to Decision No. 13/2020/QD-TTg dated April 6, 2020 of Prime Minister)

No.

Solar power technology

Price

VND/kWh

Equivalent in
US cent/kWh

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,783

7.69

2

Terrestrial solar energy projects

1,644

7.09

3

Rooftop solar power systems

1,943

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note: Conversion rate shall be the central conversion rate of VND to USD publicized by the State Bank of Vietnam in March 10, 2020.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


110.040

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!