Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 142/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính nguồn vốn vay Quỹ Kuwait

Số hiệu: 142/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 20/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN VAY QUỸ KUWAIT VÀ QUỸ SAUDI

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý nợ công;

Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về nghiệp vụ quản lý nợ công;

Căn cứ Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay của quỹ Kuwait và Quỹ Saudi cho các dự án như sau:

Phần 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

Là cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn Chính phủ vay từ Quỹ Kuwait Phát triển kinh tế Ả rập, Quỹ Saudi về Phát triển theo cơ chế ngân sách nhà nước cấp phát (kể cả trường hợp ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp tỉnh) hoặc cho vay lại. Việc quản lý tài chính, rút vốn thanh toán, kiểm tra, báo cáo, quyết toán, hạch toán ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Quỹ Kuwait (Kuwait Fund for Arab Economic Development): Là Quỹ Kuwait về Phát triển kinh tế Ả rập, là cơ quan cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển của Nhà nước Kuwait.

2. Quỹ Saudi (Saudi Fund for Development): Là Quỹ Saudi về Phát triển, là cơ quan cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển của Nhà nước Ả rập Xê út.

3. Hiệp định vay: là thỏa thuận vay vốn ký giữa Nhà nước hoặc Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một trong các Quỹ, gồm Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi, để tài trợ cho các dự án đầu tư phát triển tại Việt Nam. Các Hiệp định vay này là Điều ước quốc tế cụ thể về ODA.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi cho các dự án là khoản vay nước ngoài của Chính phủ. Nguồn vốn này được quản lý theo quy định của Luật Quản lý nợ công, Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn các Luật này; quy định về quản lý nguồn vốn ODA, và quy định tại Thông tư này.

2. Nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi được cấp phát hoặc cho vay lại từ ngân sách trung ương để tài trợ cho các dự án căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục yêu cầu tài trợ vốn ODA và quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, theo nguyên tắc đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương áp dụng cơ chế ngân sách trung ương bổ sung vốn có mục tiêu cho ngân sách cấp tỉnh; các dự án đủ điều kiện nhận vay lại theo quy định của Luật quản lý nợ công áp dụng cơ chế ngân sách trung ương cho vay lại.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm trả nợ cho phía nước ngoài khi đến hạn (bao gồm cả gốc và lãi) đối với các dự án áp dụng cơ chế ngân sách trung ương cấp phát. Đối với các dự án áp dụng cơ chế ngân sách trung ương cho vay lại, chủ dự án vay lại hoàn trả nợ cho Bộ Tài chính để trả nợ cho phía nước ngoài. Việc hoàn trả nợ của chủ dự án vay lại cho Bộ Tài chính phải thực hiện không muộn hơn thời hạn quy định để trả nợ cho phía nước ngoài.

4. Chủ dự án có trách nhiệm bố trí các nguồn vốn để trang trải các chi phí hợp lệ của dự án, bao gồm cả chi phí thuế, phí rút vốn, các loại phí ngân hàng, phí bảo hiểm, phí vận chuyển, phí lưu kho và các loại chi phí hợp lệ khác phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Trong trường hợp bất kỳ chi phí hợp lệ nào của dự án không được tài trợ từ nguồn vốn vay nước ngoài theo quy định của Hiệp định vay, chủ dự án phải bố trí từ nguồn vốn đối ứng để chi trả kịp thời và đầy đủ các chi phí trên.

5. Vốn đối ứng trong nước:

a. Vốn đối ứng trong nước của dự án thuộc diện NSNN cấp phát thuộc cấp nào quản lý do ngân sách cấp đó bảo đảm; của dự án vay lại toàn bộ hoặc một phần do chủ dự án vay lại bảo đảm. Việc bố trí và thanh toán vốn đối ứng cần bảo đảm cân đối với tiến độ giải ngân vốn nước ngoài.

b. Vốn đối ứng bao gồm cả vốn để chi trả chi phí thuế, phí rút vốn, các loại phí ngân hàng, phí bảo hiểm, phí vận chuyển, phí lưu kho và các loại chi phí hợp lệ khác nếu các chi phí này không được tài trợ từ nguồn vốn vay nước ngoài theo quy định của Hiệp định vay. Chi phí kiểm toán nếu không được nhà tài trợ tài trợ theo Hiệp định vay thì do chủ dự án bố trí từ nguồn vốn đối ứng.

c. Cơ quan thực hiện dự án phải bố trí hoặc trình cấp có thẩm quyền bố trí đầy đủ vốn đối ứng cho dự án để đảm bảo hiệu quả của dự án và đảm bảo tiến độ giải ngân vốn nước ngoài.

6. Cơ quan chủ quản dự án, chủ dự án có trách nhiệm tổ chức quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định của Hiệp định vay và các quy định trong nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý nguồn vốn ODA.

Phần 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng nguồn vốn vay:

1. Nguồn vốn vay Quỹ Kuwait tài trợ cho các hạng mục đầu tư trong dự án theo tỉ lệ quy định tại Thư bổ sung số 1 của Hiệp định vay về “Danh mục hàng hóa được tài trợ từ nguồn vốn vay”.

2. Nguồn vốn vay Quỹ Saudi tài trợ cho các hạng mục đầu tư trong dự án theo tỉ lệ quy định tại Phụ lục 1 của Hiệp định vay về “Rút vốn khoản vay”.

3. Tỉ lệ tài trợ quy định trong Hiệp định vay là tỉ lệ tính trên chi phí các hạng mục đầu tư không bao gồm chi phí thuế. Tỉ lệ này có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa nhà tài trợ và bên vay. Từng lần rút vốn vay để thanh toán cho các hạng mục đầu tư đều áp dụng các tỉ lệ tài trợ tương ứng để xác định số vốn rút từ nguồn vốn vay.

4. Mọi khoản rút vốn từ nguồn vốn vay đều phải được thực hiện trước ngày đóng tài khoản vay (hoặc ngày đóng tài khoản vay được gia hạn) theo quy định của Hiệp định vay.

5. Không dùng vốn vay để thanh toán cho các hạng mục hàng hóa không được quy định tại Hiệp định vay.

Điều 5. Ký kết hợp đồng và chuẩn bị cho công tác thanh toán, giải ngân.

1. Việc mua sắm, đấu thầu thực hiện theo quy định của Hiệp định vay, và quy định trong nước hiện hành. Trường hợp có sự khác biệt giữa quy định trong nước và quy định của Hiệp định vay thì thực hiện theo quy định của Hiệp định vay. Việc lựa chọn nhà thầu phải có sự chấp thuận trước của nhà tài trợ, trừ trường hợp nhà tài trợ đồng ý cho dự án lựa chọn nhà thầu trước và nhà tài trợ chấp thuận sau, theo quy định của Hiệp định vay.

2. Sau khi ký kết hợp đồng, Ban quản lý dự án gửi bản sao hợp đồng cho nhà tài trợ và Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) để chuẩn bị giải ngân. Nhà tài trợ sẽ nhập các thông tin về hợp đồng để theo dõi việc thực hiện và thanh toán theo hợp đồng vào hệ thống quản lý hợp đồng của nhà tài trợ. Tổng cộng các khoản nhà tài trợ thanh toán theo hợp đồng không vượt hạn mức vốn vay nước ngoài của hợp đồng, trừ trường hợp hợp đồng được điều chỉnh và được nhà tài trợ chấp thuận.

Điều 6. Nguyên tắc thanh toán vốn vay nước ngoài

1. Việc thanh toán nguồn vốn vay nước ngoài cho các dự án thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, quy định của Hiệp định vay, và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư xây dựng và quy định về quản lý tài chính nguồn vốn ODA, bao gồm cả Thông tư này.

Điều 7. Phương thức rút vốn nước ngoài

1. Các khoản chi phí hợp lệ của dự án được thanh toán từ nguồn vốn nước ngoài theo các thủ tục: thanh toán trực tiếp; thanh toán hoàn trả; thư cam kết để thanh toán cho thư tín dụng; thanh toán qua tài khoản đặc biệt.

2. Thủ tục thanh toán trực tiếp

a. Thanh toán trực tiếp là hình thức thanh toán mà theo đề nghị của bên vay, nhà tài trợ sẽ chuyển tiền thanh toán trực tiếp cho nhà thầu/nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ.

b. Để áp dụng thủ tục thanh toán trực tiếp, Ban quản lý dự án gửi một bộ tài liệu gồm các tài liệu sau đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính Đối ngoại):

- Công văn đề nghị rút vốn kèm theo Đơn rút vốn và các sao kê theo mẫu (bản gốc) và các chứng từ cần thiết theo quy định của nhà tài trợ. Đối với Quỹ Kuwait, thực hiện theo mẫu số 2 (Case II, Form 2-1 và Form 2-2) tại Tài liệu về “Thủ tục giải ngân” của Quỹ Kuwait. Đối với Quỹ Saudi, thực hiện theo mẫu 2-1 và 2-2 tại Tài liệu về “Hướng dẫn cho Bên vay về thủ tục giải ngân số vốn vay của Quỹ Saudi”.

- Hóa đơn/đề nghị thanh toán của nhà thầu (bản sao đối với hóa đơn bán hàng; bản gốc đối với đề nghị thanh toán của nhà thầu);

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

- Xác nhận (bản gốc) của Cơ quan kiểm soát chi đối với khoản thanh toán được đề nghị.

c. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính Đối ngoại) xem xét ký/ hoặc đồng ký Đơn rút vốn gửi nhà tài trợ để xem xét, nếu nhà tài trợ chấp nhận sẽ chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nhà thầu.

3. Thủ tục thanh toán hoàn trả

a. Thủ tục thanh toán hoàn trả là phương thức mà nhà tài trợ thanh toán tiền từ tài khoản vốn vay vào tài khoản do bên vay chỉ định để hoàn lại số tiền bên vay/cơ quan thực hiện dự án đã chi bằng nguồn vốn của mình cho các khoản chi hợp lệ được tài trợ bằng vốn vay.

b. Trường hợp đặc biệt của thủ tục thanh toán hoàn trả là thanh toán hồi tố. Thanh toán hồi tố là hình thức thanh toán mà nhà tài trợ tài trợ cho các khoản chi hợp lệ của dự án đã phát sinh trước thời điểm hiệu lực của dự án, và đã được bên vay thanh toán bằng nguồn vốn của mình. Thanh toán hồi tố chỉ được áp dụng khi có thỏa thuận với nhà tài trợ, và được quy định trong hiệp định tài trợ trong đó xác định khoảng thời gian và giới hạn số tiền được áp dụng thủ tục thanh toán hồi tố.

c. Khi có nhu cầu rút vốn thanh toán theo thủ tục thanh toán hoàn trả, Ban quản lý dự án gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính Đối ngoại) một bộ tài liệu gồm các tài liệu sau:

- Công văn đề nghị rút vốn kèm theo Đơn rút vốn và các sao kê theo mẫu (bản gốc) và các chứng từ cần thiết theo quy định của nhà tài trợ. Đối với Quỹ Kuwait, thực hiện theo mẫu số 1 (Case I, Form 1-1 và Form 1-2) tại Tài liệu về “Thủ tục giải ngân” của Quỹ Kuwait. Đối với Quỹ Saudi, thực hiện theo mẫu 1-1 và 1-2 tại Tài liệu về “Hướng dẫn cho Bên vay về thủ tục giải ngân số vốn vay của Quỹ Saudi”.

- Xác nhận đã nhận được vốn thanh toán của nhà thầu/người hưởng lợi hoặc chứng từ chuyển tiền vào tài khoản của nhà thầu/người hưởng lợi.

- Đơn rút vốn phải ghi rõ tên và số tài khoản của đơn vị đã ứng vốn. Đối với các khoản do NSNN ứng trước thanh toán, cần nêu rõ tên và số tài khoản của cấp NSNN nơi ứng vốn. Tên và tài khoản của cấp đã ứng vốn phải được Cơ quan kiểm soát chi xác nhận;

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

- Xác nhận (bản gốc) của Cơ quan kiểm soát chi đối với khoản thanh toán được đề nghị.

d. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính xem xét ký/đồng ký Đơn rút vốn gửi nhà tài trợ.

đ. Đối với các khoản rút vốn hoàn vốn/hồi tố cho NSNN các cấp nơi ứng vốn (hoặc từ các nguồn có nguồn gốc ngân sách), số tiền rút vốn phải được nộp vay về ngân sách nơi đã ứng vốn.

4. Thủ tục thư Cam kết

a. Thủ tục thư Cam kết là hình thức thanh toán mà theo đề nghị của Bên vay, nhà tài trợ phát hành một thư cam kết hủy ngang hoặc không hủy ngang đảm bảo sẽ hoàn trả cho ngân hàng mở thư tín dụng (L/C) sau khi ngân hàng này thanh toán cho thư tín dụng (L/C) cho chủ dự án mở (để thanh toán cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa, thiết bị của dự án).

b. Khi có nhu cầu rút vốn thanh toán theo thủ tục thư Cam kết, Ban quản lý dự án gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) một bộ tài liệu gồm các tài liệu sau:

- Công văn đề nghị mở L/C và phát hành thư Cam kết kèm theo Đơn rút vốn và các sao kê theo mẫu (bản gốc) và các chứng từ cần thiết theo quy định của nhà tài trợ. Đối với Quỹ Kuwait, thực hiện theo mẫu số 3 (Case III, các Form kèm theo Case III) tại Tài liệu về “Thủ tục giải ngân” của Quỹ Kuwait. Đối với Quỹ Saudi, thực hiện theo mẫu A và B tại Tài liệu về “Hướng dẫn cho Bên vay về thủ tục giải ngân số vốn vay của Quỹ Saudi”.

- Dự thảo L/C

c. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính xem xét ký/hoặc đồng ký Đơn rút vốn đề nghị nhà tài trợ phát hành thư Cam kết.

5. Thủ tục thanh toán qua tài khoản đặc biệt:

Trong một số trường hợp đặc biệt do đặc thù của dự án có nhiều gói thầu, hợp đồng trị giá nhỏ, triển khai trên địa bàn rộng, khó khăn, nhà tài trợ cho phép áp dụng hình thức tài khoản đặc biệt (tài khoản quay vòng). Trong trường hợp này, việc thanh toán và quản lý tài khoản đặc biệt thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý tài chính dự án ODA. Riêng các xác nhận kiểm soát chi của cơ quan kiểm soát chi phải là kiểm soát chi trước đối với khoản thanh toán được đề nghị.

Điều 8. Tỉ giá thanh toán, phí ngân hàng

1. Tỉ giá thanh toán theo các đồng tiền khác nhau là tỉ giá thị trường, do nhà tài trợ áp dụng để chuyển đổi từ đồng tiền của khoản vay sang đồng tiền đề nghị thanh toán.

2. Trường hợp ngân hàng của nhà tài trợ thu phí chuyển tiền thì các loại phí này do Ban quản lý dự án thỏa thuận với nhà thầu để trang trải, không sử dụng vốn vay để trả phí ngân hàng, trừ trường hợp có quy định khác tại Hiệp định vay.

Điều 9. Hạch toán ngân sách nhà nước

1. Vốn vay Quỹ Kuwait, Quỹ Saudi phải được hoạch toán đầy đủ kịp thời vào Ngân sách Nhà nước. Nguyên tắc hạch toán qua ngân sách là ghi thu Ngân sách Trung ương, ghi chi bổ sung có mục tiêu cho Ngân sách địa phương (trường hợp dự án do chính quyền cấp tỉnh thực hiện và áp dụng cơ chế ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp tỉnh); hoặc ghi chi cho vay lại (trường hợp áp dụng cơ chế cho vay lại).

2. Căn cứ vào thông báo giải ngân của nhà tài trợ, Bộ Tài chính làm thủ tục ghi thu vốn vay nước ngoài, ghi chi đến các dự án sử dụng vốn (ghi chi cấp phát ngân sách hoặc cho vay lại căn cứ cơ chế tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho dự án).

3. Đối với dự án do chính quyền cấp tỉnh thực hiện, căn cứ vào chứng từ Bộ Tài chính gửi đến, Sở Tài chính lập lệnh thu Ngân sách địa phương và lệnh chi tiền cho các đơn vị sử dụng vốn gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc kiểm soát chi vốn nước ngoài theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định về quản lý tài chính nguồn vốn ODA. Chứng từ làm cơ sở để ghi chi là theo Lệnh chi của Bộ Tài chính, có kèm theo thông tin chi tiết về số Hiệp định, tên dự án, tên chủ đầu tư, số tiền thanh toán cho từng dự án, tỷ giá áp dụng.

Điều 10. Quyết toán dự án

Các dự án sử dụng vốn vay Quỹ Kuwait, Quỹ Saudi thực hiện việc quyết toán hàng năm theo quy định tại Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm, và thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và các văn bản bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế các Thông tư này (nếu có).

Điều 11. Công tác kiểm tra, báo cáo, kiểm toán

1. Cơ quan chủ quản, chủ dự án/Ban quản lý dự án thực hiện báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ thanh toán, giải ngân theo quy định hiện hành về báo cáo tình hình thực hiện dự án ODA; hoặc khi có vấn đề phát sinh để các cơ quan liên quan phối hợp bàn phương án giải quyết.

2. Cơ quan chủ quản chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình quản lý và sử dụng vốn vay. Nếu phát hiện trường hợp sử dụng vốn vay không đúng với quy định thì sẽ thu hồi số vốn đã chuyển hoặc tạm ngừng chuyển vốn để có biện pháp xử lý thích hợp;

3. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm chính trong việc điều phối cung cấp thông tin, số liệu cho các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam;

4. Chủ dự án/Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng từ thanh toán phù hợp với quy định về thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước hiện hành kể từ ngày kết thúc Hiệp định theo quy định về lưu trữ tài liệu để xuất trình khi có yêu cầu, phục vụ công tác giám sát, theo dõi, đánh giá và kiểm toán chương trình.

5. Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài phải được kiểm toán hàng năm và kiểm toán khi kết thúc dự án bởi Kiểm toán nhà nước hoặc cơ quan kiểm toán độc lập. Chủ dự án/Ban quản lý dự án tổ chức thuê tuyển cơ quan kiểm toán theo quy định hiện hành. Một bản sao Báo cáo kiểm toán phải được gửi cho cơ quan tài chính đồng cấp và Kiểm toán nhà nước (trường hợp dự án không do Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán). Chi phí kiểm toán nếu không được nhà tài trợ theo Hiệp định vay thì do chủ dự án bố trí từ nguồn vốn đối ứng.

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Cơ quan chủ quản dự án: Cơ quan chủ quản dự án có các nhiệm vụ sau:

a. Nghiên cứu kỹ đặc điểm, lợi thế của nguồn vốn tài trợ từ Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi khi đề xuất dự án sử dụng vốn vay từ hai Quỹ. Chỉ đạo chủ dự án xây dựng, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý nguồn vốn ODA.

b. Đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài từ Quỹ Kuwait hoặc Quỹ Saudi tài trợ cho dự án. Thực hiện nghiêm túc các cam kết liên quan của cơ quan chủ quản như quy định tại Hiệp định vay.

c. Bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng để thực hiện dự án (trong trường hợp dự án cấp phát), kể cả vốn đối ứng để trang trải các chi phí không được vốn nước ngoài tài trợ như chi phí giải phóng mặt bằng, thuế, phí chuyển tiền, phí dịch vụ ngân hàng, phí cam kết khi áp dụng hình thức rút vốn theo Thư cam kết, lương và các khoản phụ cấp, cơ sở làm việc cho cán bộ đối tác, phí lưu kho lưu bãi…; Phê duyệt kịp thời kế hoạch tài chính năm, kế hoạch rút vốn vay nước ngoài của dự án để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn nước ngoài.

d. Thực hiện và chỉ đạo chủ dự án thực hiện việc quản lý tài chính dự án theo quy định hiện hành và quy định tại Thông tư này.

đ. Thực hiện các trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật về quản lý nguồn vốn ODA.

2. Chủ dự án, ban quản lý dự án: Chủ dự án, ban quản lý dự án có trách nhiệm:

a. Lập kế hoạch vốn, kế hoạch tài chính năm và toàn bộ dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí hoặc chủ động bố trí đầy đủ và kịp thời các nguồn vốn thanh toán cho các khoản chi tiêu hợp lệ của dự án.

b. Thực hiện việc nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ và đề xuất với các cơ quan liên quan để thanh toán cho các khoản chi phí hợp lệ của dự án kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

c. Thực hiện chế độ kế toán, hạch toán các khoản thu nhập (nếu có), chi phí của dự án; lưu giữ sổ sách, chứng từ, báo cáo, tài liệu liên quan của dự án theo cam kết với nhà tài trợ tại Hiệp định vay và quy định trong nước hiện hành. Tổ chức quyết toán và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán của dự án đúng theo quy định về quyết toán dự án.

d. Thực hiện việc kiểm toán hàng năm và kiểm toán khi kết thúc dự án theo quy định.

đ. Thực hiện các trách nhiệm, nhiệm vụ của chủ đầu tư, chủ dự án, ban quản lý dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật về quản lý nguồn vốn ODA.

3. Bộ Tài chính: Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a. Tổ chức đàm phán, ký kết Hiệp định vay với Quỹ Kuwait hoặc Quỹ Saudi để tài trợ cho dự án theo quy định của pháp luật về quản lý nợ công.

b. Trên cơ sở đề nghị của chủ dự án/ban quản lý dự án, thực hiện việc rút vốn vay nước ngoài để thanh toán cho dự án theo quy định tại Hiệp định vay, quy định trong nước và quy định tại Thông tư này.

c. Bố trí vốn từ ngân sách nhà nước để trả nợ nước ngoài khi đến hạn đối với dự án sử dụng vốn vay thuộc diện ngân sách nhà nước cấp phát; hoặc thu hồi vốn từ dự án cho vay lại để hoàn trả cho phía nước ngoài đối với dự án sử dụng vốn vay thuộc diện ngân sách nhà nước cho vay lại.

d. Thực hiện kiểm soát chi tiêu (đối với dự án thuộc diện ngân sách nhà nước cấp phát) hoặc ủy quyền kiểm soát chi tiêu (đối với dự án thuộc diện ngân sách nhà nước cho vay lại) theo quy định, là cơ sở cho việc rút vốn vay nước ngoài.

đ. Tổ chức hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với nguồn vốn ODA nói chung và nguồn vốn vay từ Quỹ Kuwait, Quỹ Saudi nói riêng đối với các dự án sử dụng vốn vay từ Quỹ Kuwait, Quỹ Saudi theo quy định và căn cứ đề nghị của chủ dự án, ban quản lý dự án; giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc của dự án liên quan đến các quy định về quản lý tài chính dự án ODA.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2011.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời xem xét việc bổ sung, sửa đổi.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Kho bạc NN, các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Vụ NSNN;
- Lưu VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 142/2011/TT-BTC

Hanoi, October 20, 2011

 

CIRCULAR

GUIDING THE FINANCIAL MANAGEMENT OF LOANS BORROWED FROM THE KUWAIT FUND AND SAUDI FUND

Pursuant to the Law on the State Budget and the Law on Management of Public Debts;

Pursuant to Decree No. 79/2010/ND-CP of July 14, 2010, on management of public debts;

Pursuant to Decree No. 7S/20I0/ND-CP of July 14, 2010, on on-lending of the Government's foreign loans;

Pursuant to Decree No. 60/2003/ND-CP of June 6, 2003, detailing and guiding the Law on the Slate Budget;

Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

The Ministry of Finance guides the financial management of loans borrowed from the Kuwait Fund and Saudi Fund for projects as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Subjects of application and scope of regulation

This Circular applies to agencies, organizations and persons engaged in the management and implementation of projects funded with loans borrowed by the Government from the Kuwait Fund for Arab Economic

Development or the Saudi Fund for Development which are allocated (including cases in which loans are allocated as targeted supports from the central budget to provincial-level budgets) or on-lent from the state budget- The financial management, capital withdrawal, inspection, reporting, settlement and accounting of the state budget comply with this Circular.

Article 2. Interpretation of terms

1. Kuwait Fund means the Kuwait Fund for Arab Economic Development, an agency that provides development assistance capital of the State of Kuwait.

2. Saudi Fund means the Saudi Fund for Development, an agency that provides development assistance capital of the State of Saudi Arabia.

3. Loan agreements mean agreements on loan borrowing signed between the State or the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Kuwait Fund or Saudi Fund to finance development investment projects in Vietnam. These loan agreements are specific ODA treaties.

Article 3. General principles

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Loans borrowed from the Kuwait Fund and Saudi Fund shall be allocated or on-lent from the central budget to finance projects based on the Prime Minister's decision approving the list of projects calling for ODA capital and competent authorities' investment decisions on the principle that loans will be allocated as targeted supports from the central budget to provincial-level budgets for investment projects to build local infrastructure facilities, while projects elegible for on-lending under the Law on Management of Public Debts will receive loans on-lent from the central budget.

3. For projects eligible for allocation of loans from the central budget, the Ministry of Finance shall repay these loans (both principle and interest) upon maturity to foreign parties. For projects eligible for loans on-lent from the central budget, within the prescribed time limit for repayment to foreign parties, project owners shall pay debts back to the Ministry of Finance for repayment to foreign parties.

4. Project owners shall arrange funds for payment of projects' lawful expenses, including taxes, capital withdrawal charges, bank charges, insurance premiums, freights, warehousing charges and other lawful expenses arising in the course of project implementation. In case projects' lawful expenses are ineligible for financing with foreign loans as provided in loan agreements, project owners shall arrange counterpart funds for prompt and full payment of these expenses.

5. Counterpart funds

a/ For projects eligible for allocation of loans from the state budget, counterpart funds shall be arranged by the relevant budget unit; for projects eligible for on-lending of the whole or part of loans from the state budget, counterpart funds shall be arranged by project owners. The arrangement and payment of counterpart funds must be in line with the schedule of disbursement of foreign capital.

b/ Counterpart funds include also funds for payment of taxes, capital withdrawal charges, bank charges, insurance premiums, freights, warehousing charges and other lawful expenses ineligible for financing with foreign loans as provided in loan agreements. Project owners may also use counterpart funds to pay auditing costs in case such costs are not paid by donors as provided in loan agreements.

c/ Project-implementing agencies shall arrange or propose competent authorities to arrange sufficient counterpart funds for projects so as to assure projects' effectiveness and disbursement of foreign capital as scheduled.

6. Project-managing agencies and project owners shall manage and assure proper and effective use of capital according to loan agreements and domestic regulations on management of construction investment projects and ODA capital.

Part II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Principles on management and use of loans

1. Loans borrowed from the Kuwait Fund shall be used to finance investment items of a project at the rates specified in the loan agreement's Supplementary Letter No. 1 on "The list of goods to be financed with loans".

2. Loans borrowed from the Saudi Fund shall be used to finance investment items of a project at the rates specified in the loan agreement's Annex No. 1 on "Withdrawal of capital".

3. The financing rates specified in a loan agreement are calculated in proportion to investment items' costs, exclusive of tax expenses, and may be changed under an agreement between the donor and the borrower. These financing rates shall apply to each withdrawal of capital for payment for relevant investment items so as to determine the amount of capital to be withdrawn from loans.

4. All withdrawals of capital from loans must be effected before the date (or extended date) of closing the lending account under the loan agreement.

5. It is prohibited to use loans to pay for goods not specified in the loan agreement.

Article 5. Conclusion of contracts and preparation for payment and disbursement

1. Procurement and bidding comply with loan agreements and current domestic regulations. In case of inconsistency between domestic regulations and a loan agreement, the latter prevails. The selection of contractors must be approved in advance by donors, unless donors, as provided in loan agreements, allow projects to select contractors first and seek donors' approval later.

2. After concluding a contract, a project management unit shall send copies of the contract to the donor and the Ministry of Finance (the Debt Management and External Finance Department) for disbursement preparation. The donor shall record contractual information into its contract management system for monitoring the performance of and payment for the contract. The total amount paid by the donor for a contract must not exceed the foreign loan limit of such contract, unless adjustments are made to the contract under the donor's approval.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The payment of foreign loans for projects complies with the State's current regulations, loan agreements, the Ministry of Finance's documents guiding the management and payment of construction investment capital and regulations on financial management of ODA capital, including this Circular.

Article 7. Modes of withdrawal of foreign capital

1. Projects' lawful expenses shall be paid with foreign capital under the procedures for direct payment; refund; issuance of letter of commitment for payment for letter of credit; or payment via special accounts.

2. Procedures for direct payment

a/ Direct payment is a mode of payment by which the donor, at the borrower's request, transfers money directly to a contractor/supplier of goods/services.

b/ To carry out procedures for direct payment, a project management unit shall send to the Ministry of Finance (the Debt Management and External Finance Department) one dossier set comprising the following documents:

- An official letter requesting capital withdrawal, enclosed with a capital withdrawal application, original summary sheets and documents required by the donor which are made according to forms No. 2-1 and 2-2 provided in Case II of the Kuwait Fund's "Disbursement Procedures" documentation, for the Kuwait Fund, or forms No. 2-1 and 2-2 provided in the "Guidelines on procedures for disbursement of loans borrowed from the Saudi Fund" documentation, for the Saudi Fund.

- Copies of goods sale invoices or original payment requests of the contractor;

- A request for payment of investment capital;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Within 5 working days after receiving a complete and valid dossier, the Ministry of Finance (the Debt Management and External Finance Department) shall sign/co-sign the capital withdrawal application for sending to the donor for consideration. If approving the withdrawal application, the donor shall transfer money directly to the contractor's account.

3. Procedures for refund

a/ Refund is a mode of payment by which the donor transfers money from the loan account to an account designated by the borrower to refund money amounts already paid by the borrower/project-implementing agency with its own capital for projects' lawful expenses eligible for financing with loan capital.

b/ A special form of refund is retrospective payment, a mode of payment by which the donor finances lawful expenses arisen before the validity date of a project and already paid by the borrower with its own capital. Retrospective payment may apply only if the donor so agrees in a financing agreement with specific terms on the period of lime and money amount eligible for retrospective payment.

c/ When wishing to withdraw capital according to the refund procedures, a project management unit shall send to the Ministry of Finance (the Debt Management and External Finance Department) one dossier set comprising the following documents:

- An official letter requesting capital withdrawal, enclosed with a capital withdrawal application, original summary sheets and documents required by the donor which are made according to forms No. 1-1 and 1-2 provided in Case I of the Kuwait Fund's "Disbursement Procedures" documentation, for the Kuwait Fund, or forms No. 1-1 and 1-2 provided in the "Guidelines on procedures for disbursement of loans borrowed from the Saudi Fund", for the Saudi Fund.

- The contractor's/beneficiary's certification of receipt of capital or documents on money transfer to the contractor's/beneficiary's account.

- The capital withdrawal application must clearly state the name and account number of the unit which has made advance payment. For amounts advanced by the state budget, names and account numbers of the state budget unit which has made advance payment must be certified by the spending control agency;

- A request for payment of investment capital;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Within 5 working days after receiving a complete and valid dossier, the Ministry of Finance shall sign/co-sign and send the capital withdrawal application to the donor.

e/ For withdrawals for refund/retrospective payment to state budget units which have made advance payment (or to other budget sources), withdrawn amounts must be immediately remitted to the budget units which have made advance payment.

4. Procedures for issuance of letter of commitment

a/ Issuance of letter of commitment is a mode of payment by which the donor, at the borrower's request, issues a revocable or irrevocable letter of commitment to guarantee that it will refund the bank issuing the letter of credit (L/C) to be opened by the project owner (for payment for the project's import of goods and equipment) after that bank pays for the L/C.

b/ When wishing to withdraw capital according to the procedures for issuance of letter of commitment, a project management unit shall send to the Ministry of Finance (the Debt Management and External Finance Department) one dossier set comprising the following documents:

- An official letter requesting the opening of an L/C and issuance of a letter of commitment, enclosed with a capital withdrawal application, original summary sheets and documents required by the donor which are made according to forms provided in Case III of the Kuwait Fund's "Disbursement Procedures" documentation, for the Kuwait Fund, or forms A and B provided in the "Guidelines on procedures for disbursement of loans borrowed from the Saudi Fund" documentation, for the Saudi Fund;

- The draft L/C.

c/ Within 5 working days after receiving a complete and valid dossier, the Ministry of Finance shall sign/co-sign the withdrawal application to request the donor to issue a letter of commitment.

5. Procedures for payment via special accounts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Payment exchange rates and bank charges

1. Payment exchange rate is the market exchange rate applied by the donor to convert the loan currency into the currency requested for payment.

2. In case the donor's bank collects money transfer charges, project management units shall make agreement with contractors on funds for payment of such charges, refraining from using loans unless otherwise provided in loan agreements.

Article 9. State budget accounting

1. Loans borrowed from the Kuwait Fund and Saudi Fund must be fully and promptly accounted into the state budget as revenues of the central budget which are additionally allocated as targeted supports for local budgets (for projects implemented by provincial-level administrations and eligible for allocation of loans as targeted supports from the central budget to provincial-level budgets) or on-lent (for projects eligible for on-lending of loans).

2. Based on the donor's disbursement notices, the Ministry of Finance shall carry out procedures for recording the receipt and spending of foreign loans (as allocated or on-lent amounts depending on (he financial mechanism applicable to projects under competent authorities' approval) to projects funded with loans.

3. For projects implemented by provincial-level administrations, in pursuance to documents sent from the Ministry of Finance, provincial-level Finance Departments shall make budget collection orders and spending orders which shall be sent by capital users to provincial-level State Treasuries. Provincial-level State Treasuries shall control the spending of foreign capital according to the Law on the State Budget and regulations on financial management of ODA capital. Documents serving as grounds for recording spending items are the Ministry of Finance's spending orders, enclosed with detailed information on the number of relevant loan agreements, names of projects and project owners, money amounts paid for each project and applied exchange rates.

Article 10. Project settlement

Projects funded with loans borrowed from the Kuwait Fund or Saudi Fund shall make settlement for every budgetary year according to the Ministry of Finance's Circular No. 210/ 2010/TT-BTC of December 20,2010, providing the settlement of capital construction investment capital belonging to the state budget, and make settlement upon project completion according to the Ministry of Finance's Circular No. 19/2011/ TT-BTC of February 14, 2011, providing the settlement of completed projects funded with state budget capital, and documents supplementing, amending or replacing these circulars (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Managing agencies and project owners/ project management units shall report on the project implementation and payment and disbursement schedules according to current regulations on reporting on the implementation of ODA-funded projects or when problems arise for coordinated settlement by related agencies.

2. Managing agencies shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies and the Ministry of Finance in, regularly and irregularly inspecting the management and use of loans. If delecting cases of using loans in contravention of regulations, they shall recover capital amounts already transferred or suspend capital transfer so as to work out appropriate handling measures.

3. Project management units shall take the main charge for the provision of information and data to inspection, examination and audit teams of donors and the Vietnamese Government.

4. Project owners/project management units shall preserve payment dossiers and documents under current domestic regulations on payment of capital construction investment capital from the date of termination of loan agreements according to regulations on archive of documents to serve the monitoring, evaluation and auditing of programs when requested.

5. Projects funded with foreign loans must be audited every year and upon project completion by the Stale Audit or independent audit firms. Project owners/project management units shall hire audit firms under current regulations. Copies of audit statements must be sent to finance agencies of the same level and the State Audit (for projects not audited by the Slate Audit). Auditing costs, if ineligible to be financed by donors as provided in loan agreements, shall be paid by project owners with counterpart funds.

Article 12. Responsibilities of related agencies

1. Project-managing agencies shall:

a/ Thoroughly study characteristics and advantages of assistance capital from the Kuwait Fund and Saudi Fund when proposing projects to borrow loans from these two funds. Direct project owners in elaborating, appraising and approving projects according to current regulations on management of ODA capital.

b/ Assure efficient use of loans borrowed from the Kuwait Fund or Saudi Fund for projects. Strictly comply with relevant commitments stated in loan agreements.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Perform and direct project owners to perform financial management of projects according to current regulations and this Circular:

e/ Discharge their responsibilities and tasks according to the law on construction investment and the law on management of ODA capital.

2. Project owners and project management units shall:

a/ Elaborate capital plans and financial plans for each year and the whole project implementation duration for submission to competent authorities for approval and arrangement of funds or take the initiative in arranging fully and promptly funds for payment of projects' lawful expenses;

b/ Carry out take-over tests of the volume and quality of works, goods and services for proposing related agencies to make prompt, full and accurate payment of projects' lawful expenses.

c/ Conduct accounting of incomes (if any) and expenses of projects; preserve projects' books, dossiers and relevant documents according to commitment with donors in loan agreements and current domestic regulations. Make and report settlement results to authorities competent to approve projects' settlement according to regulations on project settlement.

d/ Conduct annual audit and audit upon project completion according to regulations.

e/ Discharge their responsibilities and tasks according to the law on construction investment and the law on management of ODA capital.

3. The Ministry of Finance shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ At the proposal of project owners/project management units, withdraw capital from foreign loans to pay for projects according to loan agreements, domestic regulations and this Circular.

c/ Arrange state budget capital for repayment of foreign loans upon maturity for projects eligible for allocation of loans from the state budget or recover capital from projects elegible for on-lending of loans from the state budget for repayment of foreign loans.

d/ Effect spending control (for projects eligible for allocation of loans from the state budget) or authorize the spending control (for projects subject to on-lending of loans from the state budget) according to regulations to serve as a basis for withdrawal of capital from foreign loans.

e/ Guide the financial management of ODA capital in general and loans borrowed from the Kuwait Fund and Saudi Fund in particular for projects funded with loans borrowed from the Kuwait Fund or Saudi Fund according to regulations and as requested by project owners and project management units; settle or propose competent authorities to settle arising matters concerning regulations on financial management of ODA-funded projects.

Article 13. Organization of implementation

This Circular takes effect on December 15, 2011.

Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Finance for timely consideration, supplementation and modification.-

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 142/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Saudi do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.103

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!