Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 643/QĐ-TLĐ 2020 chi hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19

Số hiệu: 643/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Phan Văn Anh
Ngày ban hành: 22/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Nhiều đoàn viên được hỗ trợ thêm 500.000 đồng do Covid-19

Quyết định 643/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành ngày 22/5/2020.

Theo đó, chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với các đối tượng như sau:

- Đoàn viên, NLĐ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập, thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành, có hoàn cảnh khó khăn tại thời điểm xét hỗ trợ.

Và không nằm trong đối tượng được nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

- Đoàn viên, NLĐ đã được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng sẽ được hỗ trợ nếu thuộc 01 trong các đối tượng dưới đây:

+ Lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi.

+ NLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị (nằm viện hoặc điều trị ngoại trú); Đoàn viên có vợ hoặc chồng hoặc con hoặc bố, mẹ già (đang ở cùng và phải nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo.

+ Đoàn viên là người khuyết tật, người bị tai nạn lao động chưa được hưởng trợ cấp.

+ Trường hợp đặc biệt khó khăn khác ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lao động sức khỏe đời sống.

Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người; mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần.

Thời gian được tính ảnh hưởng: từ ngày 01/3/2020 đến ngày 31/5/2020.

Thời gian thực hiện: Chậm nhất đến ngày 30/7/2020.

Quyết định 643/QĐ-TLĐ có hiệu lực kể ngày 22/5/2020.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 643/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHI HỖ TRỢ CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID -19

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2018;

- Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-TLĐ ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-TLĐ ngày 05 tháng 2 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc Phê duyệt dự toán tài chính công đoàn năm 2020;

- Căn cứ Thông báo số 61/TB-TLĐ ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Kết luận các nội dung của Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ mười hai (khóa XII);

- Căn cứ Thông báo số 68/TB-TLĐ ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Kết luận cuộc họp giao ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ngày 05/5/2020;

- Xét đề nghị của Ban Tài chính, Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

1. Nguồn chi hỗ trợ: Từ nguồn tài chính tích lũy tại Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Tổng mức chi tối đa không quá 50% kinh phí dự phòng theo quyết định giao dự toán năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Đối tượng hỗ trợ:

2.1. Đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập, thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (1.490.000 đồng/tháng), có hoàn cảnh khó khăn tại thời điểm xét hỗ trợ và không nằm trong đối tượng được nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 (Nghị quyết số 42/NQ - CP).

2.2. Đoàn viên, người lao động đã được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, định hướng đối tượng gồm:

a. Lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi.

b. Người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị (nằm viện hoặc điều trị ngoại trú); đoàn viên có vợ hoặc chồng hoặc con hoặc bố, mẹ già (đang ở cùng và phải nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo.

c. Đoàn viên là người khuyết tật, người bị tai nạn lao động chưa được hưởng trợ cấp.

d. Trường hợp đặc biệt khó khăn khác ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lao động, sức khỏe, đời sống...

3. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần.

4. Thời gian được tính ảnh hưởng: Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 31/5/2020

5. Thời gian thực hiện: Chậm nhất đến ngày 30/7/2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

- Căn cứ nguồn kinh phí, tình hình đoàn viên, người lao động của đơn vị, xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, trong đó xác định cụ thể điều kiện, hồ sơ, quy trình thủ tục hưởng gói hỗ trợ đảm bảo chặt chẽ, lựa chọn đúng đối tượng thực sự khó khăn.

- Tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng; chịu trách nhiệm trước Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về mọi vấn đề phát sinh hoặc vi phạm trên địa bàn, thuộc phạm vi ngành, Tổng công ty quản lý.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Quan hệ Lao động) trước ngày 31 tháng 8 năm 2020.

2. Ban Tài chính phối hợp với Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đôn đốc, hướng dẫn Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện Quyết định này.

3. Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định này; tiến hành giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở một số đơn vị.

4. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có các hành vi lợi dụng việc hỗ trợ theo Quyết định này để trục lợi. Nếu có hành vi vi phạm, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường và xem xét xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ban Tài chính, Quan hệ Lao động, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Dân vận TW (để b/c);
- Văn phòng TW, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực ĐCT TLĐ;
- Các Ban, VP, UBKT TLĐ:
- Lưu: Văn thư, TC, QHLĐ TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Anh

 

VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 643/QD-TLD

Hanoi, May 22, 2020

 

DECISION

REGARDING FINANCIAL SUPPORT FOR UNIONISTS AND EMPLOYEES IMPACTED BY COVID-19

PRESIDIUM OF VIETNAM GENERAL FEDERATION OF LABOUR

- Pursuant to the 2012 Law on Trade Unions;

- Pursuant to the 2015 Law on State Budget;

- Pursuant to the 2018 Regulations of Vietnam Trade Union;

- Pursuant to the Decision No. 1610/QD-TLD dated October 22, 2019 of the Presidium of the General Confederation regarding Regulations on principles of making and allocating costs included in the 2020 trade union financial estimate;

- Pursuant to the Decision No. 180/QD-TLD dated February 5, 2020 of the Presidium of the General Confederation regarding approval of the 2020 trade union financial estimate;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Pursuant to the Notice No. 68/TB-TLD dated May 7, 2020 of the Vietnam General Federation of Labour regarding conclusions drawn in the regular meeting of the standing Presidium of the Vietnam General Confederation of Labour held on May 5, 2020;

- In the light of the request from the Finance Department or the Labor Relation Department of the Vietnam General Federation of Labour.

HEREBY DECIDES

Article 1. To offer financial support to unionists and employees impacted by COVID-19.

1. Funding resources: Financial support is funded by the accumulated financial sources of the Confederations of Labor of provinces and cities; central sectoral and equivalent-level Trade Unions; Trade Unions of Corporations or General Companies directly controlled by Vietnam General Confederation of Labor and grassroots-level directly superior trade unions. Total maximum funding for financial support shall not exceed 50% of provisional or contingency budget according to the decision on allocation of costs included in the 2020 financial estimate of the Presidium of the Vietnam General Confederation of Labor.

2. Beneficiaries:

2.1. Unionists and employees suffering loss or lack of employment due to the COVID-19 pandemic resulting in the situation that their income is lost, is equal or less than the base pay level prescribed in currently applicable regulations (VND 1,490,000/month), or facing difficulties at the time of consideration of support, but not qualify for the aid package under the Government’s Resolution No. 42/NQ-CP dated April 9, 2020 regarding measures to support people in hardship due to the COVID-19 pandemic (Resolution No. 42/NQ-CP).

2.2. Unionists and employees already entitled to support under the Government's Resolution No. 42/NQ-CP, but in extreme hardship, especially the following target beneficiaries:

a. Female employees who are pregnant from the 7th month or more, or who are currently raising children under 6 months old.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Handicapped or occupationally injured unionists who have not yet received any benefit.

d. Those facing other hardship situations directly impacting their labor capacity, health and life, etc.

3. Each beneficiary shall be entitled to the one-off payment of VND 500,000.

4. Accepted impact period shall range from March 1, 2020 to May 31, 2020.

5. Financial support program shall be executed by July 30, 2020 at the latest.

Article 2. Implementation provisions

1. The Standing Committee of the Labor Confederations of provinces and cities; central sectoral and equivalent-level Trade Unions; Trade Unions of Corporations or General Companies directly controlled by the General Confederation:

- By taking into consideration the funding sources, unionists and employees, providing written guides to implementation of this support program, which specifies the eligibility conditions, application procedures and processes for entitlement to the aid package, and ensuring that these conditions, procedures and processes must be strict and consistent as well as enable correct choice of beneficiaries in really difficult situation.

- Carrying out this support program to ensure publicity, transparency, timeliness and right beneficiaries; bearing responsibility to the Vietnam General Confederation of Labor for any issue or violation arising under the jurisdiction and within the ambit of Corporations or General Companies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Finance Department shall cooperate with the Labor Relations Department of the Vietnam General Confederation of Labor in urging and guiding the provincial Confederations of Labor; central sectoral and equivalent-level Trade Unions; Trade Unions of Corporations or General Companies directly controlled by the General Confederation, in implementing this Decision.

3. The Inspectorate of the Vietnam General Confederation of Labor shall guide the Inspectorates at all levels to inspect and supervise the implementation of this Decision; directly inspect and superintend the implementation thereof at a number of units.

4. Organizations and individuals shall be strictly forbidden from committing acts of abusing support prescribed herein to seek personal benefits. In case where there is any violation, based on the nature and extent of violation, violating entities and persons shall be disciplined or subject to administrative penalties or criminal prosecution under law.

Article 3. This Decision shall enter into force from the signature date.

The Finance Department, Labor Relations Department, Inspectorate and Office of the General Confederation; Confederations of Labor in cities and provinces; central sectoral and equivalent-level Trade Unions; Trade Unions of Corporations or General Companies directly controlled by the General Confederation, shall be responsible for implementing this Decision./.

 

 

ON BEHALF OF PRESIDIUM
VICE CHAIRMAN
Phan Van Anh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 643/QĐ-TLĐ ngày 22/05/2020 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.394

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.140.218
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!