Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 58/2008/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 29/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 58/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ, KHẮC PHỤC Ô NHIỄM VÀ GIẢM THIỂU SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG THUỘC KHU VỰC CÔNG ÍCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng";
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước cho một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích (sau đây gọi tắt là cơ sở) để triển khai, thực hiện các dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường (sau đây gọi tắt là dự án).

2. Quy định việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí trên đây áp dụng cho các cơ sở thuộc khu vực công ích có tên tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng" và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khác thuộc khu vực công ích mới phát sinh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và quyết định biện pháp xử lý, bao gồm:

a) Kho thuốc bảo vệ thực vật;

b) Bệnh viện;

c) Bãi rác;

d) Điểm tồn lưu chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh;

đ) Trạm xử lý nước thải sinh hoạt đô thị.

Điều 2. Điều kiện hỗ trợ

Các dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường của các cơ sở theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này sẽ được xem xét, hỗ trợ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật và được đưa vào kế hoạch ngân sách hàng năm.

2. Chưa có kinh phí thực hiện hoặc đã được bố trí nhưng chưa đủ để thực hiện dự án.

3. Dự án phải bao gồm một trong các nội dung sau: xử lý tiêu huỷ thuốc bảo vệ thực vật đã quá hạn sử dụng hoặc bị cấm lưu hành, bao bì thuốc bảo vệ thực vật; xử lý phục hồi môi trường đất; xử lý ô nhiễm tồn lưu chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh; xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn y tế trong các bệnh viện; xử lý khống chế ô nhiễm bãi rác, xử lý rác thải, nước thải bãi rác, đóng cửa, phục hồi môi trường bãi rác, cải tạo, nâng cấp bãi rác; xử lý nước thải sinh hoạt đô thị.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Hỗ trợ 100% kinh phí từ ngân sách trung ương đối với các dự án do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý.

2. Hỗ trợ 100% kinh phí từ ngân sách địa phương đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách trung ương sẽ được ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu kinh phí cho địa phương bằng 50% tổng kinh phí của dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường để thực hiện, ngân sách địa phương chịu trách nhiệm hỗ trợ 50%.

3. Việc xác định nguồn kinh phí căn cứ theo tính chất và nội dung chi cụ thể của từng dự án.

Điều 4. Nguồn vốn hỗ trợ

1. Kinh phí sự nghiệp môi trường của trung ương và địa phương.

2. Vốn đầu tư phát triển.

3. Vốn vay ODA.

4. Vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

5. Vốn viện trợ.

6. Vốn vay từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ Bảo vệ môi trường ngành và Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương.

7. Vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 5. Phê duyệt hỗ trợ

1. Hàng năm, căn cứ vào các quy định của Quyết định này, cơ quan chủ quản của cơ sở tiến hành xây dựng dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định sau:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt nội dung dự án và quyết định mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách địa phương đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương; gửi dự án và đề xuất kinh phí hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho địa phương đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính để tổng hợp;

b) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ phê duyệt nội dung dự án do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý; gửi dự án và đề xuất kinh phí hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính để tổng hợp;

c) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất mức kinh phí hỗ trợ cụ thể đối với các dự án do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý; mức kinh phí hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho địa phương đối với các dự án do địa phương quản lý; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 01 tháng 7 hàng năm để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Quyết định phê duyệt nội dung dự án phải ghi rõ nguồn kinh phí thực hiện, bao gồm: kinh phí của Bộ, ngành; kinh phí của địa phương; kinh phí đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương (nếu có).

Điều 6. Cơ chế quản lý và thời gian thực hiện

1. Cơ chế quản lý:

a) Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương trong kế hoạch hàng năm (ghi thành mục riêng);

b) Cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng công trình xử lý chất thải của các dự án thực hiện theo cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng.

2. Thời gian thực hiện: từ năm 2008 đến năm 2012.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Quyết định này;

b) Chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ có mục tiêu theo quy định tại Quyết định này; định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình bố trí kinh phí và kết quả triển khai, thực hiện các dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để có sự bổ sung, điều chỉnh kịp thời;

c) Hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi, tài trợ từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đối với các dự án đã được phê duyệt kinh phí hỗ trợ có mục tiêu để triển khai thực hiện;

d) Hướng dẫn việc lập và quyết định danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phát sinh cần phải xử lý.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kế hoạch vốn từ ngân sách trung ương cho các dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Bộ Tài chính cân đối, phân bổ kinh phí hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý lập dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, lập dự toán của các dự án, tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 6 hàng năm để tổng hợp kế hoạch;

b) Ghi vốn trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ, ngành và địa phương cho các dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường được ngân sách nhà nước hỗ trợ có mục tiêu theo quy định của Quyết định này;

c) Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả triển khai các dự án;

d) Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình bố trí kinh phí, kết quả sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ có mục tiêu và kết quả triển khai các dự án theo quy định của Quyết định này, đề xuất phương án xử lý những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

 

THE PRIME MINISTER
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 58/2008/QD-TTg

Hanoi, April 29, 2008

 

DECISION

ON THE STATE BUDGETS TARGETED SUPPORT FUNDS FOR SOME PUBLIC-UTILITY ESTABLISHMENTS TO THOROUGHLY TACKLE ENVIRONMENTAL POLLUTION AND REDUCE ENVIRONMENTAL DEGRADATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 29, 2005 Law on Environmental Protection;
Pursuant to the Prime Ministers Decision No. 64/2003/QDTTg of April 22. 2003, approving the plan to thoroughly handle seriously polluting establishments;
At the proposal of the Minister of Natural Resources and Environment,

DECIDES:

Article 1. Governing scope and subjects of application

1. This Decision prescribes the state budgets targeted support funds for some seriously polluting public-utility establishments (below referred to as establishments for short) to execute projects to thoroughly tackle environmental pollution (below referred to as projects for short).

2. The Decisions provisions on targeted support funds apply to public-utility establishments named in Appendices 1 and 2 to the Prime Ministers Decision No. 64/2003/QD-TTg of April 22, 2003, approving the plan to thoroughly handle seriously polluting establishments, and other newly emerging seriously polluting public-utility establishments which are approved and have their pollution-tackling measures decided by competent state agencies, including:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Hospitals;

c/ Dumping sites;

d/ Sites containing chemical toxins used by the US during wartime;

e/ Urban daily-life wastewater treatment stations.

Article 2. Support conditions

Establishments projects to thoroughly tackle environmental pollution defined in Clause 2. Article 1 of this Decision shall be considered for support when fully meeting the following conditions:

1. Having been approved by competent state agencies according to current provisions of law and included in annual budget plans.

2. Having no funds or insufficient funds for execution.

3. Covering one of the following contents: destruction of plant protection drugs which have expired or are banned from circulation, or their containers; treatment or restoration of soil environment; treatment of pollution caused by residual chemical toxins used by the US during wartime; construction, renovation or upgrading of medical wastewater and solid waste treatment systems in hospitals; control of dumping-site pollution, treatment of dumping-site garbage or wastewater, closure or environmental restoration of dumping sites, renovation or upgrading of dumping sites; or treatment of urban daily-life wastewater.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The central budget will cover 100% of funds for projects managed by ministries, ministerial-level agencies or government-attached agencies.

2. The local budget will cover 100% of funds for projects managed by Peoples Committees of provinces or centrally run cities. For provinces or centrally run cities which receive central budget allowances, the central budget will allocate targeted support funds equal to 50% of total funds of projects to thoroughly tackle environmental pollution, and the local budget will cover the remaining 50%.

3. Funding sources shall be determined based on the nature and contents of specific expenses for each project.

Article 4. Support capital sources

1. Central and local environmental non-business funds.

2. Development investment capital.

3. ODA loan.

4. Loans from credit institutions.

5. Aid capital.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. Capital of domestic and foreign organizations and individuals.

Article 5. Approval of support funds

1. Annually, pursuant to the provisions of this Decision, establishments-managing agencies shall formulate projects to thoroughly tackle environmental pollution and submit them to competent authorities for approval according to the following regulations:

a/ Provincial/municipal Peoples Committee presidents shall approve contents of projects and decide on specific levels of local budgets support funds for locally managed projects; submit the projects together with proposals on the central budgets targeted support funds for localities to the Ministry of Natural Resources and Environment and the Ministry of Finance for synthesis;

b/ Ministers, heads of ministerial-level agencies or heads of government-attached agencies shall approve contents of projects managed by ministries, ministerial-level agencies or government-attached agencies; submit the projects together with proposals on the central budgets targeted support funds to the Ministry of Natural Resources and Environment and the Ministry of Finance for synthesis;

c/ The Minister of Natural Resources and Environment shall propose specific levels of support funds for projects managed by ministries, ministerial-level agencies or government-attached agencies: levels of the central budgets targeted support funds for localities for locally managed projects; submit them to the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance before July 1 every year for synthesis and submission to the Prime Minister for consideration and decision in accordance with the State Budget Law.

2. A decision approving contents of a project must indicate funding sources for the project execution, including funds of ministries or branches; local funds; the central budgets targeted support funds to be allocated to localities (if any).

Article 6. Management mechanism and implementation duration

1. Management mechanism:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The mechanism for managing the investment in and construction of works on treatment of wastes of projects complies with the investment and construction management mechanism.

2. Implementation duration: from 2008 to 2012.

Article 7. Organization of implementation

1. The Ministry of Natural Resources and Environment shall:

a/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance as well as concerned ministries, branches and localities in, organizing the implementation of this Decision;

b/ Assume the prime responsibility for inspecting and supervising the allocation of targeted support funds in accordance with this Decision; annually review the situation of allocation of funds and execution of projects to thoroughly tackle environmental pollution, and report difficulties or problems (if any) to the Prime Minister for timely supplementation or adjustment;

c/ Provide loans at concessional interest rates or financial supports from the Vietnam Environmental Protection Fund for projects for which targeted support funds have been approved;

d/ Guide the making, and decide on, a list of to-be-handled seriously polluting establishments.

2. The Ministry of Planning and Investment shall, at the proposal of the Ministry ofNatural Resources and Environment, assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of Finance in, planning central budget capital for projects to thoroughly tackle environmental pollution.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal Peoples Committees shall:

a/ Direct establishments under their management to formulate projects to thoroughly tackle environmental pollution and make cost estimates for these projects, evaluate and approve them according to current provisions of law, and send them to the Ministry of Natural Resources and Environment before June 15 every year for incorporation in plans;

b/ Arrange capital in their annual plans for projects to thoroughly tackle environmental pollution which are entitled to the state budgets targeted support funds in accordance with this Decision;

c/Take responsibility for the progress, quality and results of execution of projects;

d/ Report annually to the Ministry of Natural Resources and Environment on the allocation of funds, the use of targeted support funds, and the execution of projects under this Decision, and propose solutions to difficulties or problems (if any) to the Ministry of Natural Resources and Environment for synthesis and report to the Prime Minister for consideration and decision.

Article 8. Implementation provisions

Tliis Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, and presidents of provincial/municipal Peoples Committees shall implement this Decision.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Hoang Trung Hai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/04/2008 về hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.947

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!