Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Đặng Đức Yến
Ngày ban hành: 11/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------

Số: 29/2008/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 11 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, THU HÚT VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH ĐĂK NÔNG GIAI ĐOẠN 2008 - 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2008 - 2011;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2008 - 2011.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Đức Yến

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, THU HÚT VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH ĐĂK NÔNG GIAI ĐOẠN 2008 - 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực quy định tại văn bản này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ; thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài tỉnh có trình độ cao về công tác tại tỉnh theo các lĩnh vực, ngành nghề tỉnh có nhu cầu.

2. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải hoàn thành tốt nội dung, chương trình học và đạt kết quả theo yêu cầu. Chấp hành sự phân công của tổ chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng.

Điều 2. Đối tượng được hưởng chính sách

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế, thuộc diện quy hoạch được cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị, cử nhân hành chính do Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh mở.

2. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế có nhu cầu đào tạo sau đại học.

3. Sinh viên tốt nghiệp đại học y, dược hệ chính quy hoặc sau đại học các chuyên ngành cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2008 - 2011.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện chính sách này lấy từ nguồn ngân sách tỉnh.

Chương II

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

Điều 4. Thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 2 khi đi học phải được một trong các cấp sau đây quyết định:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền);

- Sở Nội vụ (khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền).

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chiêu sinh và chọn cử các đối tượng nêu trên đi học.

Điều 5. Các chế độ trợ cấp, hỗ trợ

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế, thuộc diện quy hoạch được cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị, cử nhân hành chính do Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh mở được hỗ trợ tiền ăn 450.000 đồng/người/tháng đối với những người nơi ở hoặc nơi làm việc cách xa địa điểm học 15 Km trở lên.

- Riêng cán bộ, công chức, viên chức là nữ hoặc là dân tộc ít người tại chỗ thì ngoài việc được hưởng mức hỗ trợ nêu trên còn được hỗ trợ thêm:

+ Nữ là người dân tộc thiểu số tại chỗ được cấp thêm 150.000 đồng/người/tháng.

+ Nữ là người kinh và nam là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ được cấp thêm 100.000 đồng/người/tháng.

- Kinh phí học lại, thi lại do kết quả học tập không đạt yêu cầu do cá nhân tự trang trải mà không được hưởng chế độ theo quy định này.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo tạo sau đại học, sau khi tốt nghiệp phải trở về công tác tại tỉnh:

- Được hỗ trợ tiền ăn 450.000 đồng/người/tháng đối với những người nơi ở hoặc nơi làm việc cách xa địa điểm học 15 Km trở lên.

- Sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ một lần:

+ 10.000.000 đồng đối với Thạc sỹ và tương đương.

+ 20.000.000 đồng đối với Tiến sỹ.

- Sau khi tốt nghiệp, nếu không trở vể tỉnh công tác phải hoàn trả toàn bộ kinh phí và các quyền lợi khác.

Chương III

CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC

Điều 6. Đối tượng và chính sách áp dụng

1. Bác sỹ, dược sỹ đào tạo hệ chính quy các trường đại học trong và ngoài nước có cam kết công tác tại tỉnh Đắk Nông với thời gian 5 năm trở lên thì được tuyển thẳng thông qua xét tuyển và được hỗ trợ một lần là:

+ 20.000.000 đồng/người công tác tại khu vực III;

+ 15.000.000 đồng/người công tác tại khu vực II;

+ 10.000.000 đồng/người công tác tại khu vực I.

2. Những người có trình độ sau đại học những chuyên ngành phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Nông tình nguyện cam kết về làm việc tại tỉnh Đăk Nông (trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện) trong thời gian ít nhất 7 năm thì được hỗ trợ như sau:

- Trợ cấp một lần:

+ Thạc sỹ: 30.000.000 đồng;

+ Phó Giáo sư, Tiến sỹ: 60.000.000 đồng;

+ Giáo sư: 75.000.000 đồng.

3. Những đối tượng quy định tại điểm 1, 2 Điều này chưa đủ thời gian công tác theo quy định phải hoàn trả lại số tiền đã được hỗ trợ và các quyền lợi khác có liên quan./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ngày 11/09/2008 ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2008 - 2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.013

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139