Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 114/2004/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 31/2000/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 114/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 114/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2000/QĐ-TTG NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001 - 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 và khoản 1 Điều 5 của Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

"Điều 4

1. Quỹ phòng, chống ma tuý ở địa phương được sử dụng vào các nội dung sau đây:

a) Hỗ trợ cho các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý; mua sắm trang, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống ma tuý.

b) Hỗ trợ cho thân nhân những người bị hy sinh, những người bị thương tật, ốm đau do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, xoá bỏ và thay cây có chất ma tuý, tổ chức cai nghiện ma tuý.

c) Thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống ma tuý.

d) Hỗ trợ các hoạt động khác về phòng, chống ma tuý.

2. Quỹ phòng, chống ma tuý ở Trung ương được sử dụng để hỗ trợ những công việc đột xuất, cấp bách về phòng, chống ma tuý có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương."

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau:

"1. Số tiền thu được từ các vụ án phạm tội về ma tuý do Toà án nhân dân xét xử, quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 02 tháng 03 năm 2000, được phân chia như sau:

a) Trích 30% để hỗ trợ, thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án;

b) Trích 60% cho Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Toà án nhân dân xét xử vụ án;

c) Trích 10% cho Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội,
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Học viện Hành chính quốc gia,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
- Lưu: KTTH (5b), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 114/2004/QD-TTg

Hanoi, June 24, 2004

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE PRIME MINISTER'S DECISION NO. 31/2000/QD-TTG OF MARCH 2, 2000 ON THE SETTING UP OF ANTI-DRUG FUNDS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the December 16, 2002 Law on State Budget;
Pursuant to the action program on drug prevention and combat in the 2001-2005 period;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1.- To amend and supplement Article 4 and Clause 1 of Article 5 of the Prime Minister's Decision No. 31/2000/QD-TTg of March 2, 2000 on the setting up of Anti-Drug Funds as follows:

1. To amend and supplement Article 4 as follows:

"Article 4.-

1. Local Anti-Drug Funds shall be used for the following:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 114/2004/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 31/2000/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.978

DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104