Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 14 ban hành

Số hiệu: 16/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Nguyễn Văn Út
Ngày ban hành: 05/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/2008/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2006/NQ-HĐND NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8 VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Xét Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 8 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 8 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 mục I phần B Điều 1:

 Đơn vị tính: 1.000 đồng/biên chế/năm

Số biên chế/đơn vị

Định mức phân bổ

- Dưới 10 biên chế

35.000

- Từ 10 - dưới 15 biên chế

33.000

- Từ 15 - dưới 20 biên chế

32.000

- Từ 20 - dưới 25 biên chế

31.000

- Từ 25 - dưới 35 biên chế

30.000

- Từ 35 biên chế trở lên

29.000

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 6 mục I phần B Điều 1:

- Công tác chữa bệnh:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/giường bệnh/năm

Cấp tuyến cơ sở điều trị

Định mức phân bổ

 Bệnh viện tuyến tỉnh

26.000

- Công tác phòng bệnh, kế hoạch hóa gia đình:

 Đơn vị tính: Đồng/người dân/năm

Loại hình hoạt động

Định mức phân bổ

+ Y tế dự phòng

2.130

+ Phòng, chống các bệnh xã hội

1.400

+ Kế hoạch hóa gia đình

1.400

+ Truyền thông giáo dục sức khỏe

735

* Đối với các đơn vị được giao biên chế:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/biên chế/năm

Số biên chế/đơn vị

Định mức phân bổ

- Dưới 10 biên chế

35.000

- Từ 10 - dưới 15 biên chế

33.000

- Từ 15 - dưới 20 biên chế

32.000

- Từ 20 - dưới 25 biên chế

31.000

- Từ 25 - dưới 35 biên chế

30.000

- Từ 35 biên chế trở lên

29.000

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 11 mục I phần B Điều 1:

Đối với các đơn vị được giao chỉ tiêu biên chế:

 Đơn vị tính: 1.000 đồng/biên chế/năm

Số biên chế/đơn vị

Định mức phân bổ

- Dưới 10 biên chế

35.000

- Từ 10 - dưới 15 biên chế

33.000

- Từ 15 - dưới 20 biên chế

32.000

- Từ 20 - dưới 25 biên chế

31.000

- Từ 25 - dưới 35 biên chế

30.000

- Từ 35 biên chế trở lên

29.000

4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 mục II phần B Điều 1:

- Công tác chữa bệnh:

 Đơn vị tính: 1.000 đồng/giường bệnh/năm

Cấp tuyến cơ sở điều trị

Định mức phân bổ

- Bệnh viện tuyến huyện, thị xã

25.000

- Phòng khám khu vực

18.000

- Công tác phòng bệnh, kế hoạch hóa gia đình:

Đơn vị tính: Đồng/người dân/năm

Loại hình hoạt động

Định mức phân bổ

+ Y tế dự phòng

4.050

+ Phòng chống các bệnh xã hội

3.175

+ Kế hoạch hóa gia đình

2.925

- Hoạt động sự nghiệp y tế khác:

Đối với khoản chi trợ cấp cán bộ y tế khóm, ấp: Định mức chi là 200.000đồng/khóm, ấp/tháng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua; được áp dụng từ năm ngân sách năm 2009 và thời kỳ ổn định 2009 - 2010.

Các nội dung khác không nêu tại Nghị quyết này thì thực hiện theo các quy định hiện hành (Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 8; Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 11 và Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 12).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Út

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bạc Liêu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 14 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.788

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123