Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 112/2014/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 112/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Đình Thu
Ngày ban hành: 11/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 112/2014/NQ-HĐND

Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 8

(Từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội về phát hành và phân bổ vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo;

Căn cứ Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và 2015;

Căn cứ Quyết định 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02/12/2013 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4677/TTr-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (áp dụng từ năm 2015-2017) như sau:

1. Nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư phát triển:

Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (gồm: Ngân sách Trung ương; ngân sách tỉnh, huyện, xã). Phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn khác (doanh nghiệp, tín dụng, tự nguyện đóng góp của nhân dân, v.v.).

2. Mức hỗ trợ đầu tư phát triển:

Được tính bằng tỷ lệ % tổng dự toán công trình được đầu tư. Tùy theo ngân sách nhà nước hàng năm để xem xét, hỗ trợ cho từng hạng mục công trình.

(Cụ thể có biểu quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2015-2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai kèm theo Nghị quyết này).

3. Đối tượng được hưởng mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước:

a) Đối tượng 1: Các xã của các huyện theo Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội khóa XIII; Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Đối tượng 2: Các xã còn lại của các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; VPQH;
- Ban Công tác đại biểu;
- Thủ tướng CP; VPCP;
- Bộ Tài chính; BKHĐT; BNNPTNT;
- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);
- Cục kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- CV Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT-CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu

 

BIỂU QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2015-2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh)

TT

Hạng mục công trình

Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật

Đối tượng 1: Các xã của các huyện theo Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội khóa XIII; quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Đối tượng 2: Các xã còn lại của các huyện, thị xã, thành phố

Ghi chú

NSNN hỗ trợ (TW, tỉnh, huyện, xã)

Huy động các nguồn vốn khác (nhân dân, doanh nghiệp đóng góp)

NSNN hỗ trợ (TW, tỉnh, huyện, xã)

Huy động các nguồn vốn khác (nhân dân, doanh nghiệp đóng góp)

1

Giao thông

(Theo Hướng dẫn số 951/SGTVT-TCT ngày 27/7/2011 của Sở Giao thông - Vận tải

 

 

 

 

 

1.a

Đưng trục xã

Đường cấp AHMN: Là đường nối trung tâm hành chính xã với các thôn, làng

100%

0%

100%

0%

 

1.b

Đường trục thôn, xóm

Đường cấp A: Là đường nối giữa các thôn, làng đến các xóm

80%

20%

70%

30%

 

1.c

Đường trục chính nội đồng (bờ vùng)

Đường cấp B: Là đường nối từ vùng đồng ruộng, nương rẫy đến khu dân cư

70%

30%

50%

50%

Nếu có DN vào trong QH vùng nguyên liệu nông sản để thu mua, thì DN đóng góp từ 15% trở lên

2

Kênh mươngnội đồng

Kênh hộp chữ nhật bằng BTCT, kích thước kênh: Bkênh x hkênh = (0,4x0,6)m, M150-200 (tùy theo điều kiện thực tế, UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định quy cách cho phù hợp)

90%

10%

80%

20%

 

3

Trường học

Đạt chuẩn quốc gia theo quy chế công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

3.a

Trường THCS

Đạt chuẩn quốc gia

100%

0%

100%

0%

 

3.b

Trường tiểu học

Đạt chuẩn quốc gia

100%

0%

100%

0%

 

3.c

Trường mầm non

Đạt chuẩn quốc gia

100%

0%

100%

0%

Chỉ áp dụng đối với trường mầm non công lập

4

Trạm Y tế

Đạt tiêu chí quốc gia theo quy định của Bộ Y tế tại QĐ số 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011

100%

0%

100%

0%

 

5

Nhà văn hóa

 

 

 

 

 

 

5.a

Nhà văn hóa xã

Diện tích đất: 2000-3000m2

100%

0%

100%

0%

Diện tích đất là diện tích khuôn viên, hàng rào

5.b

Nhà văn hóa thôn, làng

Diện tích đất: 300m2

90%

10%

70%

30%

Nhà sinh hoạt cộng đồng

5.c

Công trình thể thao thôn, làng

Sân bóng chuyền, bóng đá: diện tích đất: 8000-12000m2 chỉ tiêu đất 2 - 3m2/người

50%

50%

20%

80%

 

6

Công trình cấp nước sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

6.a

Công trình cấp nước tập trung

 

90%

10%

80%

20%

 

6.b

Công trình cấp nước phân tán (giếng khoan, giếng đào)

 

70%

30%

50%

50%

 

6.c

Thoát nước thải khu dân cư

 

50%

50%

0%

100%

 

7

Hạ tầng khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản

 

50%

50%

30%

70%

 

8

Chợ nông thôn

 

0%

100%

0%

100%

Xã hội hóa, nhân dân và doanh nghiệp đầu tư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 112/2014/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.594
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.233.215