Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cán bộ, công, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học và chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 03/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Anh Linh
Ngày ban hành: 21/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2009/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 21 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA TỈNH ĐI HỌC ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT CÁN BỘ, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP VỀ CÔNG TÁC TẠI TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học và chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp vào công tác tại tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học và chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại tỉnh, như sau:

1. Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đưc cơ quan có thẩm quyền cử đi học đại học, sau đại học:

1.1. Đối tượng hỗ trợ:

- Học đại học: bao gồm cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số đang công tác ở các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang từ xã đến tỉnh.

- Sau đại học bao gồm:

+ Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp từ xã đến tỉnh.

+ Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang là người dân tộc thiểu số từ xã đến tỉnh.

1.2. Mức hỗ trợ:

+ Đại học: 20.000.000đ/người.

(Riêng cán bộ, công chức cấp xã đi học theo Quyết định 02/QĐ-CT ngày 02/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh, cán bộ đi học theo dự án sau khi tốt nghiệp nếu mức hưởng thấp hơn thì được hỗ trợ phần chênh lệch để đảm bảo bằng mức hỗ trợ này).

+ Thạc sỹ: 20.000.000đ/ngưi.

+ Bác sỹ chuyên khoa I: 20.000.000đ/người.

+ Tiến sỹ: 30.000.000đ/người.

+ Bác sỹ chuyên khoa II: 30.000.000đ/người.

Chính sách này được hỗ trợ 1 lần sau khi có bằng tốt nghiệp và chỉ hỗ trợ bằng đại học thứ nhất.

2. Chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về tỉnh công tác:

Thu hút đối với những người có chuyên ngành phù hợp với nhu cầu sử dụng làm cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh (cả các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể) về công tác và có cam kết phục vụ lâu dài tại tỉnh Kon Tum ít nhất là 10 năm:

+ Đối với người dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên: (trừ sinh viên cử tuyển): 20.000.000đ/người.

+ Đại học chính quy loại giỏi: 20.000.000đ/ngưi.

+ Thạc sỹ: 20.000.000đ/người.

+ Bác sỹ chuyên khoa I: 20.000.000đ/người.

+ Tiến sỹ: 30.000.000đ/người.

+ Bác sỹ chuyên khoa II: 30.000.000đ/người.

3. Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách tỉnh và thực hiện chi trả từ năm 2010.

4. Chính sách này không áp dụng đối với đối tượng nêu trên đã tốt nghiệp đại học, sau đại học hoặc về công tác tại tỉnh trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Trung tâm lưu trữ tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Lưu: VT-CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Trần Anh Linh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cán bộ, công, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học và chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


543

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5