Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1006/KH-TTCP Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Bùi Ngọc Lam
Ngày ban hành: 28/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1006/KH-TTCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐỐI VỚI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

Thực hiện Chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Công văn số 652/VPCP-V.I ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chng tham nhũng (PCTN), trong đó giao Thanh tra Chính phủ xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN theo quy định của Luật PCTN 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ; theo dõi, thẩm định, tổng hợp kết quả tự đánh giá của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tt là cấp tnh) năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tnh năm 2020 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng phải đm bảo khách quan, khoa hc, tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp chặt ch gia Thanh tra Chính phủ và các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. NỘI DUNG

1. Đối với Thanh tra Chính phủ

a) Ban hành Bộ ch số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Căn cứ Luật Phòng, chng tham nhũng 2018 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, Thanh tra Chính phủ xây dựng, ban hành Bộ chỉ sphục vụ việc đánh giá công tác phòng, chng tham nhũng cấp tnh năm 2020.

b) Hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chng tham nhũng

- Thanh tra Chính phxây dựng bộ tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng;

- Tổ chức hội nghị hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Trong trường hợp cần thiết, Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác, các nhóm kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp đối với một số địa phương khi có yêu cầu.

c) Tổ chc thẩm tra báo cáo đánh giá

- Tổ công tác đánh giá của Thanh tra Chính phủ tiến hành thẩm tra, đánh giá lại đối với từng Báo cáo đánh giá công tác PCTN của từng địa phương (từ 16/9/2021 đến 16/10/2021);

- Tng hợp, xây dựng và tổ chức Hội thảo hoàn thiện Dự tho Báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 (từ 16/10/2021 đến 20/11/2021).

d) Báo cáo và công bố kết quả đánh giá

Thanh tra Chính phủ báo cáo Chính phủ về kết quả đánh giá và công bố Báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tnh năm 2020 (tháng 12/2021).

2. Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) Ban hành Kế hoạch đánh giá công tác PCTN

Ủy ban nhân dân cấp tnh căn cứ Kế hoạch này, ban hành Kế hoạch đánh giá công tác PCTN của địa phương; thành lập Tổ công tác đánh giá để triển khai, thực hiện Kế hoạch đánh giá của địa phương mình (tháng 7/2021);

b) Triển khai đánh giá công tác PCTN

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc thu thập thông tin, tài liệu, lập Hồ sơ đánh giá, xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2020 của địa phương mình trong tháng 7, 8/2021; báo cáo kết quđánh giá về Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo đánh giá được gi theo đường văn thư đến Cục Phòng, Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; bản điện tử gửi về địa chỉ pacac4@thanhtra.gov.vn trước ngày 15/9/2021.

(Các báo cáo gi về Thanh tra Chính phủ sau ngày 15/9/2021 sẽ không được xem xét và coi như địa phương không tham gia đánh giá).

III. Tổ chức thực hiện

1. Về phía Thanh tra Chính phủ

- Giao Cục Phòng, Chng tham nhũng:

+ Trình Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ biên tập xây dựng Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020: Tổ biên tập có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ svà tài liệu hướng dẫn đánh giá theo quy định pháp luật hiện hành.

+ Thành lập T công tác đánh giá công tác PCTN cấp tnh năm 2020 của Thanh tra Chính ph: T công tác có nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn và thẩm định Báo cáo đánh giá của các địa phương, dự tho và hoàn thiện Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên phạm vi cnước.

- Giao Văn phòng Thanh tra Chính phủ: Đm bo kinh phí cho các hoạt động do Thanh tra Chính phủ thực hiện.

2. Về phía Ủy ban nhân dân cấp tnh

- Giao Thanh tra tnh là thường trực Tổ công tác đánh giá PCTN của địa phương mình, đồng thời là đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đi với Tcông tác của Thanh tra Chính ph.

- Ủy ban nhân dân cấp tnh đm bo kinh phí triển khai các nhiệm vụ do cấp tnh thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Th tướng Chính phể b/c);
- Phó TTg TT Trương Hòa Bình b/c);
- Ban Nội chính TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tng Thanh tra Chính phể b/c);
- Các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Cc IV (5b).

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Bùi Ngọc Lam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1006/KH-TTCP ngày 28/06/2021 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


719
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.49.228